Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Автоматизовані маркетингові інформаційні системи

Великі обсяги економічної інформації, різноманітність форм її подачі та модель обробки потребують створення в туристичних фірмах автоматизованих маркетингових інформаційних систем (АМІС).

Автоматизована МІС - це сукупність організаційних правил щодо носіїв і споживачів інформації, потоків даних між ними, їхніх прав на інформацію та методів, необхідних для обробки інформації. Вона дозволяє: швидко й раціонально обробляти дані, фільтрувати і стискати їх; своєчасно подавати інформацію в необхідному обсязі особам, які ухвалюють рішення; чітко визначити джерела інформації та права користувачів на кожному рівні управління.

Проте нині в туристичній практиці можна говорити тільки про використання більшою чи меншою мірою персональних комп'ютерів для вирішення окремих завдань маркетингу. Це пов'язано, перш за все, з тими проблемами, які виникають у процесі розробки і впровадження МІС.

Можна виділити три існуючі концептуальні підходи до автоматизації функцій управління маркетингом.

1. Створення документальних систем, завдяки яким здійснюється систематичне накопичення й елементарна обробка потенційно важливої інформації. Сюди належить автоматизація ведення картотек, каталогів, довідників щодо ринків турпродукту і т.п. Первинні маркетингові дані подають у текстовій, табличній та графічній формі, а також у вигляді статистичних динамічних рядів. З метою організації і обробки текстової інформації застосовується спеціальне програмне забезпечення у вигляді гіпертекстових програмних систем. Ці засоби призначені для створення, ведення і використання баз даних текстових документів. При цьому в тексті можна виділити певні послідовності, які доцільно застосовувати для організації перехресних посилань, переходу і пошуку через них у процесі виконання операцій за запитом. Гіпертекстові засоби можуть створювати системи рубрик із метою у групування інформації за спільністю ознак і здійснення пошуку даних у розрізі певної тематики.

Обробка інформації, поданої в табличній формі, здійснюється з використанням табличних процесорів (наприклад, Microsoft Excel), а також систем управління реляційними базами даних: СУБД FoxPro, СУБД Microsoft Access та ін. Ці програмні засоби дозволяють виконувати не тільки традиційні табличні розрахунки, пов'язані з маніпулюванням даними рядків, стовпчиків і окремих осередків, але й здійснювати за допомогою вбудованих функцій спеціальні економічні розрахунки, формувати документи складної структури, реалізовувати алгоритми матричної алгебри, методи математичного програмування і т.п.

Зручним для користувача є графічне зображення маркетингової інформації. Через графічні засоби наочно відображаються залежності між факторами, виявляються постійні закономірності, перебувають екстремальні стани і т.п. До найпоширеніших форм графічної інформації належать: графіки функціональної залежності між параметрами, графіки динамічних змін показників, мережеві графіки, а також різні види графіків, які використовуються при статистичному вивченні ринкових явищ. З появою сканерів більшого поширення набув процес уведення графічної інформації в комп'ютер.

Певний інтерес викликає така форма представлення інформації, як динамічні ряди, які є послідовно розташованими в хронологічному порядку значеннями показників, які в свою чергу відображають динаміку явищ, що вивчаються. Динамічні ряди несуть цінну інформацію, показуючи в часі зміни ринку, що відбуваються, в цілому і за окремими його складовими.

2. Створення планово-аналітичних систем, орієнтованих на підтримку процесу планування в туристичній фірмі. Такі системи відрізняються більшою спеціалізацією з урахуванням конкретних потреб споживачів. Як свідчить практика, стандартизація або хоч би типізація в даному випадку є ускладненою через різні підходи, поставлені завдання, вимогу і методи роботи підрозділів, що займаються плануванням.

База даних є структурованою сукупністю даних про туристичну фірму й зовнішнє середовище і повинна відповідати таким вимогам:

 • - дані не слід повторювати, проте іноді є сенс їх записувати кілька разів з метою швидкого пошуку та обробки;
 • - мобільність структури бази даних (система повинна бути здатною до розширення);
 • - незалежність застосування програм обробки від формату даних;
 • - можливість роботи різних користувачів, які мають власні потреби;
 • - дружній інтерфейс, простота використання.

Банк методів є набором математичних, статистичних методів, включаючи дослідження операцій. Система методів повинна бути зручною для користувача будь-якого рівня.

Банк моделей охоплює математичні моделі маркетингу, призначені для підтримки ухвалення рішень. Взагалі моделі можуть розроблятися в туристичній фірмі, де впроваджується МІС, або купуватися на стороні. Банк моделей повинен надавати можливість використання цих моделей у різних комбінаціях, а також розширення і бути простим у використанні.

Комунікаційна система - це, перш за все, техніка (комп'ютери та інші мережеві пристрої), а також програмне забезпечення, що підтримує контакт з елементами системи.

3. Створення контрольних МІС, основна мета яких полягає в перевірці досягнення встановлених показників. Контрольні системи можуть бути орієнтованими на підготовку звітів або надання довідок, тобто мати звітний або довідковий характер. Звітні системи автоматично надають користувачу інформацію у встановленій формі через певні проміжки часу або при певному відхиленні реально досягнутих показників від планових - це так звані системи раннього попередження. У свою чергу, довідкові системи подають звіт (довідку) за запитом користувача, причому відповідь на запит може бути в стандартній формі або сформований за бажанням користувача. Документаційні і контрольні системи належать до класу інформаційно-довідкових систем, а планові - до класу інформаційно-дорадчих систем.

У цілому аналіз трьох основних підходів до створення МІС дозволяє зробити такі висновки:

 • а) найскладнішим у практичній реалізації є другий підхід, тобто створення планово-аналітичної МІС;
 • б) будь-яка реально існуюча МІС містить компоненти першого і третього підходів, іншими словами охоплює елементи документальних та інформаційно-довідкових систем;
 • в) найбільшу ефективність матиме система, побудована на базі всіх трьох підходів.

Слід звернути увагу на той факт, що деякі автори, описуючи МІС, відмічають появу нової фази в її розвитку - системи підтримки маркетингових рішень (СПМР). Це - сукупність елементів (даних, моделей, аналітичних методів, обчислювальної техніки та програмного забезпечення), які використовуються туристичними фірмами для збору внутрішньої і зовнішньої інформації та її подальшої обробки. Але досвід зарубіжної практики засвідчив, що оптимізм, який виник спочатку у зв'язку із використанням СПМР в 80-і роки, потім дещо стих. Стало очевидним, що величезні інвестиції в розвиток ПЕОМ (і відповідного програмного забезпечення) дозволили тільки трохи підвищити якість схвалюваних рішень відносно ринку. В одних випадках використання даних систем спровокувало аналітичний параліч, в інших - система не забезпечила туристичній фірмі відчутних конкурентних переваг, оскільки суперники, у свою чергу, використовували подібну систему. Крім того, були випадки, коли СПМР установлювалися на незлагоджені, застарілі і переобтяжені бази даних. Далі з'ясувалося, що математичні моделі, які слугували для пошуку відповіді на питання типу "що, коли...", є зовсім не надійними. До того ж, як свідчить досвід, застосування якісно відмінних від МІС систем, розробка СПМР і навчання користування ними вимагає набагато більше часу, ніж передбачалося. І врешті-решт, ці системи потребують солідної концептуальної бази, оскільки вони визначатимуть уявлення про ринок декількох поколінь користувачів. Тобто, враховуючи перелічені недоліки СПМР, переконуємося в доцільності розробки і створення на початковому етапі в туристичних фірмах маркетингових інформаційних систем, головна мета яких полягає в підвищенні якості управління маркетингом, забезпеченні фахівців необхідною маркетинговою інформацією для ухвалення обгрунтованих рішень.

При розробці МІС необхідно враховувати новітні методи проектування інформаційних систем, засновані на CASE - технологіях (Computer Aided System Engineering), які передбачають проведення передпроектного аналізу та побудови ієрархічної системи моделей, - інформаційної, функціональної і управлінської. Дані моделі дають уявлення про динаміку розвитку інформаційних систем у часі, починаючи з обслідування та проектування і закінчуючи впровадженням, експлуатацією, супроводом і розвитком.

Сучасний підхід до системи проектування із використання інформаційних технологій, який може бути застосований при розробці автоматизованої МІС туристичної фірми, достатньо наочно викладений у джерелах літератури. Проте запропонована в даних і аналогічних роботах методологія проектування інформаційних систем вимагає доповнень щодо проведення системних досліджень при формуванні функціональної частини системи.

У свою чергу, комплекс організаційно-економічних проблем охоплює:

 • 1. Рішення дилеми: або розробляти МІС силами туристичної фірми, або привернути сторонні організації, включаючи придбання необхідного програмного забезпечення.
 • 2. Формування колективу фахівців високої кваліфікації, які розроблятимуть МІС або принаймні братимуть участь в її розробці та експлуатації.
 • 3. Узгодження проекту МІС з організаційною структурою туристичної фірми.
 • 4. Подолання в деяких випадках протидії з боку вищого менеджменту і фахівців туристичної фірми під час упровадження МІС.
 • 5. Виділення необхідних коштів на створення системи. Оцінка її економічної ефективності.

МІС як один із видів автоматизованих інформаційних систем є фактором успіху туристичної фірми нарівні з гнучкою стратегією і наявністю необхідних ресурсів. У зв'язку із цією важливою роллю автоматизованих інформаційних систем виникає реальна потреба в освоєнні нових інформаційних технологій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші