Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Філософія arrow Філософія історії
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ключові поняття

класична філософія історії; прогресистська філософія історії.; просвітницька філософія історії; історичний прогрес; класична німецька філософія історії; регресистська філософія історії; історичний регрес; циклічна філософія історії; історичний коловорот; некласична філософія історії; матеріалістичне розуміння історії; суспільно-історична теорія; суспільно-економічна формація; вчення про формацію; співвідношення абстрактного і конкретного в історії; суспільство; конкретно-історичний підхід.

Завдання і запитання

 • 1. Що таке класична філософія історії?
 • 2. Назвіть основні напрямки розвитку класичної філософії історії та схарактеризуйте їх.
 • 3. Які основні ідеї визначають філософсько-історичну концепцію Аврелія Августина?
 • 4. У чому полягає принципова новизна філософсько-історичних поглядів Монтеск'є щодо його попередників?
 • 5. Розкрийте суть філософсько-історичної системи Вольтера.
 • 6. Які основні риси характеризують історичний прогресизм Тюрго?
 • 7. Що, за Кондорсе, визначає історичну картину прогресу людського розуму?
 • 8. Чи є філософсько-історична система Гердера послідовно просвітницькою? Обгрунтуйте свою відповідь.
 • 9. Що таке всезагальна історія у всесвітньо-громадянському плані в тлумаченні Канта?
 • 10. Що є основним критерієм поділу всесвітньої історії за Фіхте? Дайте аналіз його періодизації історичного процесу.
 • 11. Які основні ідеї характеризують Шеллінгове розуміння історії?
 • 12. Дайте власну оцінку основних положень філософсько-історичної системи Гегеля.
 • 18. Що таке регресистське трактування історії і коли воно набуває особливого значення?
 • 14. Чому філософсько-історичні погляди Монтеня є регресистськими? Аргументуйте свою відповідь аналізом його "Спроб".
 • 15. Які філософсько-історичні ідеї Руссо визначають регресистський характер його бачення історії?
 • 16. Що таке циклічний напрям філософії історії?
 • 17. Які причини зумовлюють особливе значення коловоротних теорій історії у стародавньому суспільстві?
 • 18. Чому циклічні концепції історії знову виступають на перший план саме у переломні періоди всесвітньої історії?
 • 19. Дайте аналіз концепції історичного коловороту Полібія.
 • 20. Охарактеризуйте основні ідеї коловоротної історичної теорії Сим а Цяня.
 • 21. Дайте порівняльний аналіз циклічної філософії історії Віко з концепцією Полібія.
 • 22. Розкрийте основні відмінності некласичної філософії історії від класичної.
 • 28. Чому вчення про суспільно-економічні формації можна розглядати як завершення класичної і перший начерк некласичної філософії історії?
 • 24. Розкрийте основні значення поняття "суспільно-історична теорія".
 • 25. З'ясуйте основні характеристики формаційного підходу до вивчення історії.
 • 26. Простежте основні етапи розробки поняття "суспільно-економічна формація".
 • 27. Розкрийте зміст поняття "суспільно-економічна формація". Доведіть його полісемантичність.
 • 28. Як поєднується у засновників марксизму діахронічний та синхронічний аспекти розробки поняття формації?
 • 29. Чи є справді конкретно-історичним підхід Маркса до розвитку суспільства? З'ясуйте можливості та межі формаційного аналізу історії.

Примітки

 • 1 Те, що на пізній стадії попередньої, наприклад, давньогрецької, давньоримської чи давньокитайської культури ці напрями вже набували значення нелінійних, око сучасного дослідника не фіксує внаслідок великої дистанції в часі.
 • 2 Августин Блаженный. 0 Граде Божием: В 22 кн. — М.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. — Т. 4. — С. 408—404.
 • 3 Там само. — Т, 2. — С. 178—174.
 • 4 Монтескье ШЛ. О духе законов // Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. — М.: Политиздат, 1955. — С. 159.
 • 5 Там само. — С. 163.
 • 6 Там само. — С. 659.
 • 7 Там само. — С. 412.
 • 8 Вольтер. Философия и методология истории // Историки и история: Жизнь, судьба, творчество: В 2 Т. — М.: Остожье, 1998. — Т. 2. — С. 56—58.
 • 9 Там само. — С. 72—78.
 • 10 Там само. — С. 66.
 • 11 Тюрго А. Р. Последовательные успехи человеческого разума: Речь, произнесенная в Сорбонне 11 декабря 1760 г. // Тюрго Д.Р. Избранные философские произведения. — М.: Соцэкгиз, 1937. — С. 51.
 • 12 Там само.
 • 13 Там само. — С. 51—52.
 • 14 Там само. — С. 53.
 • 15 Тюрго А. Р. Рассуждение о всеобщей истории // Тюрго А.Р. Избранные философские произведения. — С. 87.
 • 16 Там само. — С. 78.
 • 17 Кондорсэ Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. — М.: Соцэкгиз, 1936. — С. 4.
 • 18 Там само. — С. 5—6.
 • 19 Там само. — С. 221.
 • 20 Там само. — С. 5.
 • 21 Гердер И. Г. Еще один опыт философии истории для воспитания человечества // Гердер И. Г. Избр. произведения. — М.; Л.: ГИХЛ, 1959. — С. 274.
 • 22 Там само.
 • 23 Там само.
 • 24 Там само. — С. 276.
 • 25 Там само. — С. 278.
 • 26 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. — М.: Наука, 1977. — С. 428—429.
 • 27 Там само. — С. 229.
 • 28 Гердер И. Г. Письма для поощрения гуманности. // Гердер И.Г. Избр. произведения — С. 286—288.
 • 29 Кант Иммануил. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском Плане // Кант Иммануил. Сочинения: В 6 т. — М.: Мысль, 1966. —Т. 6. — С. 7.
 • 30 Там само. — С. 9.
 • 31 Там само. — С. 11.
 • 32 Там само. — С. 13.
 • 33 Там само. — С. 18.
 • 34 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи // Фихте И.Г. Сочинения: В 2 т. — СПб.: МИФРИЛ, 1993. — С. 866.
 • 35 Там само. — С. 370.
 • 36 Шеллинг Ф.В.И. Система трансцендентального идеализма. — Л.: ОГИЗ, СОЦЭКГИЗ, 1936. — С. 838.
 • 37 Там само. — С. 358.
 • 38 Там само. — С. 842—343.
 • 39 Гегель Г. В. Ф. Народная религия и христианство // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2 т. — М.: Мысль, 1970. — Т. 1. — С 78.
 • 40 Гегель Г. В. Ф. Иенская реальная философия // Там само. — С. 287— 321; 822—853; 295—306; 307—308.
 • 41 Там само. — С. 307.
 • 42 Гегель Г. В. Ф. Система наук. Ч. 1 • Феноменология духа. — М.: СОЦЭКГИЗ, 1959. — С. 108—106; 196—202; 289—321.
 • 43 Там само. — С. 210—224.
 • 44 Там само. — С. 223.
 • 45 Там само. — С. 13.
 • 46 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Ч. 3. Философия духа // Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 14 т. — М.: Политиздат, 1956. — Т. 3. — С. 334.
 • 47 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. — СПб.: Наука, 1993. — С. 72.
 • 48 Там само. — С. 147.

49 Там само. — С. 112.

 • 50 Бердяев Николаи. Смысл истории. — М.: Мысль, 1990. — С. 146.
 • 51 Там само. — С. 147.
 • 52 Гесиод. Работы и дни // Эллинские поэты. — М.: Худож. лит., 1963. — С. 145—147.
 • 53 Монтень Мишель. Опыты: В 3 кн.— М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954.
 • — Кн. 1. — С. 143.
 • 54 Там само. — С. 265—266.
 • 55 Монтень Мишель. Опыты: В 3 кн.— 2-е изд. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — Кн. 2. — С. 181—188.
 • 56 Монтень Мишель. Опыты: В 3 кн. — 2-е изд. — М.: Наука, 1979. — Кн. 8. — С. 809—310.
 • 57 Там само. — С. 311.
 • 58 Руссо Жан-Жак. Рассуждения, получившие премию Дижонской Академии в 1750 году по вопросу, предложенному этой же Академией: "Способствовало ли возрождение наук и искусств очищению нравов?" //Руссо Жан-Жак. Трактаты. — М.: Наука, 1969. — С. 18.
 • 59 Там само. — С. 19.
 • 60 Руссо Жан-Жак. Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Руссо Жан-Жак. Трактаты. — М.: Наука, 1969. — С. 97—98.
 • 61 Полибий. Всеобщая история: В 40 кн. — СПб.: Наука. Ювента, 1995. — Т. 2 — С. 8.
 • 62 Там само.
 • 63 Там само.
 • 64 Там само.
 • 65 Там само. — С. 8—9.
 • 66 Порівняльну характеристику філософсько-історичних систем Полібія та Сима Ценя містить спеціально присвячена цій темі наукова розвідка відомого російського сходнознавця М.Й. Конрада.—Днв.: Конрад НЛ. Полибий и Сыма Цянь // Конрад Н.И. Запад и Восток. Статьи.—М.: Наука, Глав, ред. вост. лит., 1972. — С.47—76.
 • 67 Макиавелли Николло. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Макиавелли Николло. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. О военном искусстве. — М.: Мысль, 1996. — С. 119.
 • 68 Там само. — С. 119—120.
 • 69 Кампанелла Томазо. Місто Сонця //Мор Томас. Утопія. Кампанелла Томазо. Місто Сонця. — К.: Дніпро, 1988. — С. 182.
 • 70 Там само. — С. 138.
 • 71 Из сонетов Кампанеллы // Кампанелла. Город Солнца. — М.: Изд-во АН СССР, 1954. — С. 44.
 • 72 Стасюлевич М. Опыт исторического обзора главных систем философии истории. — СПб.: Типография Ф.С.Сущинского, 1866. — С. 53.
 • 73 Копнин П.В. Философские идеи Ленина и логика. — М.: Наука, 1969.- С. 13.
 • 74 Там само.
 • 75 Фейербах Людвиг. Предварительные тезисы к реформе философии // Фейербах Людвиг. Избранные философские произведения: В 2 т.— М.: Политиздат, 1955. — Т. 1. — С. 127.
 • 76 Багатурил Г. А. О некоторых особенностях развития марксизма как теоретической системы // Вопр. философии. — 1983. — № 1. — С. 58.
 • 77 Там само. — С. 54.
 • 78 Маркс К. Економічний рукопис 1861—1863 рр. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори, — Т. 47. — С. 424.
 • 79 Маркс К. Капітал. Критика політичної економії // Там само. — Т. 1. -С. 354.
 • 80 Маркс К. Начерки відповіді на лист В.I .Засулич // Там само. — Т. 19. — С. 386—405.
 • 81 Маркс К. Економічно-філософські рукописи 1844 р. // Маркс К., Енгельс Ф. З ранніх творів. — К.: Політвидав України, 1973. — С. 554.
 • 82 Там само. — С. 553.
 • 83 Маркс К. Наймана праця і капітал // Там само. — Т. 6. — С. 426.
 • 84 Маркс К. До критики політичної економії. Вступ // Там само. — Т. 13. — С. 7.
 • 85 Маркс К. Економічні рукописи 1857—1859 рр. Ч. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. — Т. 46. — Ч. 1. — С. 34.
 • 86 Там само. — С. 39.
 • 87 Там само. — С. 413—414.
 • 88 Там само. — С. 38. 89 Там само. — С. 43.
 • 90 Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія // Там само. — Т. З, — С. 34—85.
 • 91 Енгельс Ф. Походження сім'ї, приватної власності і держави // Там само. — Т. 21. — С. 25—26.
 • 92 Маркс К. Капітал. Т. 1 // Там само. — Т. 23. — С. 675.
 • 93 Маркс К. Лист до редакції "Отечественных записок" // Там само. — Т. 19. — С. 118—119.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші