Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит: організація і методика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів

У процес виробництва основні засоби та інші необоротні активи втрачають свою первісну форму, тобто зношуються. Для відновлення засобів та придбання нових необхідні джерела поповнення. З цією метою встановлено, що в сумі зносу, що утворилася, необхідно здійснити нарахування амортизації як джерела фінансування відновлення об'єктів. Нараховані суми амортизації відносять на собівартість продукції, адміністративні витрати, на збут продукції, на роботи з ліквідації стихійного лиха та ін. Списання сум амортизації відображають при вибутті об'єктів та уцінці.

До об'єктів амортизації основних засобів відносять вартість кожного об'єкта. Амортизація на землю та незавершені капітальні інвестиції не нараховується. Амортизація нараховується протягом повного терміну використання об'єктів та може призупинятися під час реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Реконструкція і модернізація об'єкта здійснюється в таких випадках:

* зниження потужності або продуктивності об'єкта;

* фізичного або морального зносу об'єкта;

* іншого обмеження.

Робоча і продуктивна худоба відновлюється шляхом заміни кожного року до 30 % поголів'я теличками та бичками старше двох років.

Під час перевірки порядку нарахування амортизації треба з'ясувати:

* методику нарахування амортизації;

* правильність застосування математичних моделей для кожної методики;

* правильність арифметичного розрахунку суми амортизації;

* правильність віднесення нараховано амортизації на витрати виробництва;

* правильність оформлення документації при нарахуванні амортизації;

* правильність відображення бухгалтерських записів з нарахування амортизації на бухгалтерських рахунках.

Необхідно враховувати, що можна застосовувати такі методи нарахування амортизації, які передбачені Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-УІ:

 • o прямолінійний;
 • o зменшення залишкової вартості;
 • o прискореного зменшення залишкової вартості;
 • o кумулятивний;
 • o виробничий.

Нарахування амортизацій інших необоротних матеріальних активів здійснюється відповідно даного кодексу. Амортизації підлягають:

 • o витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;
 • o витрати на самостійне виготовлення основних засобів;
 • o вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів;
 • o витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року;
 • o витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;
 • o капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно до положень Кодексу;
 • o сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно Кодексу;
 • o вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів.

Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на:

 • - утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;
 • - ліквідацію основних засобів;

Також не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

 • o витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;
 • o витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;
 • o витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів;
 • o вартість гудвілу;
 • o основні засоби груп 1 та 13;
 • o витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Термін "невиробничі основні засоби" означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої групи основних засобів, у тому числі вартість ремонту, поліпшення таких засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об'єкт амортизації.

Амортизаційні відрахування розрахункового кварталу за кожним об'єктом основних засобів визначаються як сума амортизаційних відрахувань за три місяці розрахункового кварталу, обчислених із застосуванням обраного платником податку методу нарахування амортизації відповідно до кожної групи основних засобів.

Придбані (самостійно виготовлені) основні засоби зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об'єкта основних засобів, отриманого в обмін.

Первісна вартість об'єкта основних засобів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює вартості переданого об'єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, збільшеній/зменшеній на суму коштів чи їх еквівалента, що була передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни об'єкта основних засобів, отриманого в обмін.

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів.

Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податку або суду об'єкт не амортизується.

У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних засобів плата податку для власних виробничих потреб та вартість об'єкта основних засобів амортизується, збільшується на суму всіх виробничих витрат, здійснених сплат податку, що пов'язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрати виготовлення таких основних засобів, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі якщо платник податку зареєстрований платником податку на додану вартість незалежно від джерел фінансування.

Первісна вартість основних засобів, що включені до статутного капіталу підприємства, визначається їх вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємств, але не вище звичайної ціни.

Сума витрат, що пов'язані з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат звітного податкового періоду, в якому ремонт та поліпшення були здійснені.

Метод нарахування амортизації підприємство обирає самостійно.

При цьому такий вибір закріплюється наказом про облікову політику. Підприємство, залежно від зміни умов господарювання, може змінити метод нарахування амортизації. Тоді нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу нарахування амортизації.

При прямолінійному методі нарахування амортизації місячну норму амортизації визначають шляхом ділення річної суми амортизації на 12. При застосуванні методу залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивної місячної суми амортизації визначають шляхом ділення нарахованої суми амортизації за повний рік корисного використання на 12.

Амортизація за нематеріальні активи нараховується протягом строку дії права користування. Терміни корисного використання об'єктів нематеріальних активів залежать від:

 • o термінів корисного використання подібних активів;
 • o морального зносу;
 • o інших обмежень, які передбачені законодавством. Підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації.

Якщо від окремих методів нарахування амортизації немає вигод, то застосовують прямолінійний метод.

Процес розрахунків нарахування амортизації повинен відповідати порядку обраного методу, відображеного в Податковому кодексі від 2 грудня 2010 року № 2755ЛП.

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

У сумі позитивно оцінки нематеріальні активи можуть бути у випадках, коли:

 • o існує зобов'язання іншої сторони щодо придбання об'єкта наприкінці терміну його корисного використання;
 • o ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку наприкінці терміну корисного використання.

Відображення нарахованої амортизації здійснюється шляхом збільшення суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів. Терміни нарахування амортизації відповідають термінам корисного використання нематеріальних активів.

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним з об'єктів, що входить до складу окремої групи.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено Податковим кодексом і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням методів, які визначені у Податковому кодексі.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби).

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Для нарахування амортизації основні засоби та інші необоротні активи поділені на 16 груп. До основних засобів відносять матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей та вартість яких перевищує 2500 гривень.

Норми амортизації розраховуються у відсотках до кожної з груп основних засобів та інших необоротних активів на початок звітного періоду.

Для нарахування амортизації нематеріальних активів застосовують лінійний метод, при якому враховується строк дії права користування майном, виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації. Амортизаційні відрахування проводяться до закінчення корисного строку використання, але не менше ніж визначено в Податковому кодексі.

Балансова вартість відповідної групи основних засобів не зменшується на вартість частини засобів, які надаються платником податку в оперативний лізинг (оренду).

Лізингоотримувач (орендар) збільшує балансову вартість відповідної групи основних засобів.

При купівлі майна (нерухомості) разом із землею, яка знаходиться під таким об'єктом, амортизації підлягає сукупна вартість такого основного фонду та такої землі за нормами, визначеними для основних засобів групи 3.

Під час перевірки правильності відображення амортизаційних відрахувань використовують схему бухгалтерських записів:

Таблиця 7.4.7.1 Схема бухгалтерських записів нарахування амортизації основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

з/п

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Нарахована амортизація (знос) основних засобів: на об'єкти виробничого призначення;

23 "Виробництво", 91 "Загально-виробничі витрати"

131 "Знос основних засобів"

на об'єкти, що забезпечують збут;

93 "Витрати на збут"

131 "Амортизація основних засобів"

на об'єкти загально господарського призначення;

92 "Адміністративні витрати"

131 "Амортизація основних засобів"

на об'єкти житлово-комунального і соціально-культурного призначення;

949 "Інші витрати

операційної

діяльності"

131 "Амортизація основних засобів"

на об'єкти, що використовуються для досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження і розробки"

131 "Амортизація основних засобів"

2

Збільшена первісна вартість основних засобів на суму дооцінки об'єкта

10 "Основні засоби"

131 "Знос основних засобів"

3

Здійснена дооцінка об'єкта на суму нарахованого зносу

423 "Дооцінка активів"

131 "Знос основних засобів"

4

Відображена втрата корисності об'єкта із збільшенням суми нарахованого зносу та збільшенням витрат

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

131 "Знос основних засобів"

5

За об'єктами, що вибули, списана нарахована амортизація

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

6

Зменшена первісна вартість основних засобів на суму нарахованого зносу

131 "Знос ОСНОВНИХ засобів"

10 "Основні засоби"

7

Відображено відновлення корисності об'єкта основних засобів

131 "Знос основних засобів"

746 "Інші доходи

звичайної

діяльності"

Таблиця 7.4.7.2 Схема бухгалтерських записів нарахування амортизації нематеріальних активів

З/П

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

4

1

Здійснено нарахування амортизації нематеріальних активів:

виробничих нематеріальних активів;

23 "Виробництво" 91 "Загально-виробничі витрати"

 • 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
 • 833 "Амортизація

нематеріальних

активів"

нематеріальних активів, що використовуються для збуту;

93 "Витрати на збут"

нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

92 "Адміністративні витрати"

нематеріальних активів, які використовуються для житлово-комунального і соціально-культурного призначення;

949 "Інші витрати

операційної

діяльності"

нематеріальних активів, що використовуються для досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження і розробки"

2

Збільшено первісну вартість об'єкта при проведенні дооцінки

12 "Нематеріальні активи"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

3

Відображено втрату корисності раніше дооціненого об'єкта при збільшенні амортизації у частині зменшення суми додаткового капіталу

423 "Дооцінка активів"

4

Відображено втрату корисності об'єкта при збільшенні суми амортизації та збільшенні витрат

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

5

Списано амортизацію за об'єктами, що вибули

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

12 "Нематеріальні активи"

6

Зменшується первісна вартість об'єкта при уцінці активів

7

Відновлено корисність об'єкта в межах накопиченої амортизації

746 "інші доходи звичайної діяльності"

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші