Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аудит виробничих запасів

Необхідною умовою здійснення процесу виробництва є постійна наявність виробничих запасів у потрібній кількості та асортименті.

Основні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності висвітлено у 77 (С)БО№ 9 "Запаси". Згідно з даним нормативним документом, запаси визнаються активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їхня вартість може бути достовірно визначена.

З метою забезпечення ефективності обліку, виробничі запаси поділяють на такі класифікаційні групи:

 • - сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; - незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; - готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом;
 • - товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу;
 • - малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року;
 • - поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за П(С)БО № 9 "Запаси", а також сільськогосподарська продукція і продукція лісового господарства після її первісного визнання.

Як правило, на підприємстві обсяг операцій із запасами досить великий, а тому їх перевірка є трудомістким і відповідальним процесом.

Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про виробничі запаси.

Виходячи з мети, основними завданнями аудиту виробничих запасів є такі:

 • - контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцій з виробничими запасами;
 • - встановлення правильності визнання активів запасами згідно з П(С)БО№ 9 "Запаси";
 • - перевірка правильності формування первісної вартості запасів;
 • - дослідження стану складського господарства запасів;
 • - встановлення повноти і правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження запасів за їх каналами;
 • - підтвердження (спростування) доцільності вибору підприємством методу списання запасів на витрати підприємства;
 • - перевірка дотримання встановлених нормативів використання запасів на виробництво;
 • - дослідження правильності і повноти відображення в обліку господарських операцій з вибуття запасів за їх каналами;
 • - перевірка правильності віднесення вартості запасів, використаних на виробництво.

Діючим Планом рахунків, затвердженим наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, для обліку запасів передбачено клас 2 "Запаси", який містить такі рахунки:

 • 20 "Виробничі запаси";
 • 21 "Поточні біологічні активи";
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";
 • 23 "Виробництво";
 • 24 "Брак у виробництві";
 • 25 "Напівфабрикати";
 • 26 "Готова продукція";
 • 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";
 • 28 "Товари".

"Поточні біологічні активи", хоча і віднесені до категорії запасів, проте мають свої особливості, як в обліку, так і у проведенні аудиту, а тому будуть описані окремо. Це ж стосується і рахунку 23 "Виробництво".

Об'єктами аудиту є групи запасів, а також операції пов'язані з надходженням, рухом і вибуттям запасів на підприємстві, їх оцінка, нормування, списання тощо.

Джерелами інформації аудиту запасів є:

 • 1) вимоги нормативних документів, що регламентують облік основних засобів;
 • 2) наказ про облікову політику;
 • 3) первинні та інші документи з обліку запасів: журнал обліку вантажів, що надійшли; довіреність; акт списання бланків довіреностей; журнал реєстрації довіреностей; прибутковий ордер; акт про приймання матеріалів; лімітно-забірна картка; наклад-на-вимога на відпуск матеріалів на сторону; накладна внутрішньогосподарського призначення: акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів; акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів; рахунок-фактура; товарно-транспортна накладна; акт закупки запасів; акт про брак; відомість про брак, накладна на здачу готової продукції на склад; опис-акт уцінки товарів і продукції, які залежались, і лишків запасів тощо;
 • 4) картка (книга) складського обліку матеріалів;
 • 5) сальдова відомість;
 • 6) звіт про рух матеріальних цінностей:
 • 7) регістри синтетичного і аналітичного обліку по рахункам: 15 "Капітальні інвестиції";
 • 20 "Виробничі запаси";
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети":
 • 23 "Виробництво";
 • 26 "Готова продукція":
 • 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";
 • 28 "Товари";
 • 40 "Статутний капітал";
 • 41 "Пайовий капітал";
 • 46 "Неоплачений капітал";
 • 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"; 70 "Доходи від реалізації";
 • 91 "Загально виробничі витрати";
 • 92 "Адміністративні витрати"; 94 "Інші витрати" тощо;
 • 8) фінансова звітність (ф. 1 Баланс, ф.2 Звіт про фінансові результати, ф.5 Примітки до річної фінансової звітності);
 • 9) відповіді на запити аудитора;
 • 10) акти і довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю;
 • 11) договори купівлі-продажу запасів, супровідні документи тощо.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші