Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Психологія arrow Загальна психологія
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз вольових дій. Психологічна структура вольового акту

В ході задоволення потреб людина виявляє активність через різні дії.

Вольові дії

Рис. 2.9.2. Вольові дії

Вольові дії можуть бути простими і складними.

Здійснюючи прості вольові дії, людина без вагань наближається до поставленої мети, їй зрозуміло, що і яким чином вона досягатиме. Вибір мети, прийняття рішення щодо виконання дії певним чином здійснюється без боротьби мотивів.

Складні вольові дії потребують значного напруження сил, терплячості, наполегливості й здійснються в певній послідовності (Рис. 2.9.3).

В даній структурі вольової дії можна виокремити два етапи:

 • 1) підготовчий (етап дії подумки, обміркування, на якому усвідомлюється мета, визначаються шляхи і засоби досягнення мети і приймається рішення)
 • 2) виконавчий етап (виконання прийнятого рішення і самооцінка виконаної дії).

На першому етапі досить важливо усвідомлювати значення мети. Якщо людина усвідомлює її суспільне значення, то вона стає здатною до подолання значних труднощів. Важливим також є усвідомлення доступності мети. Постановка цілей, яких людина не здатна досягти, створює звичку не доводити розпочату справу до кінця. Однак і легкодоступні цілі не розвивають волі, не виробляють уміння боротися з труднощами.

Психологічна структура вольового акту

Рис. 2.9.3. Психологічна структура вольового акту

Зміст підготовчого етапу вольової дії може бути різним залежно від того, чи є внутрішні або зовнішні перешкоди на шляху до досягнення мети. За наявності перешкод підготовчий етап набуває характеру боротьби мотивів. Це трапляється тоді, коли у людини наявні суперечливі бажання, з яких одні спонукають її до певної дії, а інші відвертають від неї. В результаті боротьби мотивів людина приймає рішення. Воно виявляється як намір діяти або як намір відмовитися від дії, що є завершальним на підготовчому етапі вольової дії.

Результатом вольової дії є досягнення мети. Завершується вольова дія самооцінкою: людина оцінює обрані нею способи досягнення мети, докладені зусилля і робить відповідні висновки на майбутнє

Наступний важливий етап будь-якої вольової дії - виконання прийнятого рішення, яке може мати форму зовнішнього вчинку (дії) або утримання від зовнішньої дії (внутрішні вольові вчинки).

Вольові якості особистості

Динаміка використання волі в процесі формування особистості зумовлює закріплення сталих вольових рис у характері.

Вольові якості - це відносно стійкі, незалежні від конкретної ситуації психічні утворення, що засвідчують досягнутий особистістю рівень свідомої саморегуляції поведінки її влади над собою

Залежно від впливу і наслідків розрізняють позитивні та негативні вольові якості. До позитивних належать:

Вольові якості особистості

Рис. 2.9.4. Вольові якості особистості

Цілеспрямованість-уміння формулювати особистісно значимі цілі й утримувати їх.

Наполегливість - здатність тривалий час системно йти до поставленої мети.

Принциповість - спроможність дотримуватися прийнятого рішення.

Об'єднуючись, ці риси виявляються у силі волі особистості

Абулія пов'язана з нездатністю прийняти необхідне рішення, діяти через порушення співвідношення між корою великих півкуль і підкоркою

Апраксія - складне порушення цілеспрямованості дій, яке викликається локальними розладами лобних ділянок мозку

Організованість - вміння планувати і впорядковувати свої дії.

Сміливість - здатність діяти, не зважаючи на загрозливі обставини (небезпека для життя, здоров'я, престижу).

Пунктуальність - дотримання свого слова і вчасне виконання певної дії.

Витримка-вміння гальмувати небажані прояви активності.

Дисциплінованість - можливість впорядковувати свою поведінку відповідно до суспільних вимог.

Самостійність - спроможність приймати рішення та виконувати його, покладаючись на самого себе.

Відповідальність - здатність дотримуватися певних норм і відповідати за наслідки своїх дій.

Окрім позитивних вольових якостей, у людини можуть мати місце негативні прояви волі: впертість, лінощі, боягузтво, недисциплінованість, імпульсивність, навіюваність тощо. Дані негативні якості характеризують вольову слабкість людини. Крайній ступінь слабовілля людини перебуває за межами норм. До вагомих розладів складної вольової дії призводять абулія та апраксія.

Воля, як і більшість інших вищих психічних процесів, формується в ході вікового розвитку людини в зв'язку із загальним формуванням особистості.

Література до розділу

 • 1. Абрамова Г. С. Общая психология: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический Проект, 2002. - 496 с.
 • 2. Айсмонтас Б.Б. Общая психология. Схемы. - М.: Владос пресс, 2003. - 288 с.
 • 3. Бондаренко А. Ф. Основы психологии. Учеб. для студентов гуманитарных вузов. - К.: Осита Украины. - 2009. - 328 с.
 • 4. Варій М.Й. Психологія.: Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури. - 2007. - 288 с.
 • 5. Гамезо М.В., Домашенко И. А. Атлас по психологии.- М.,
 • 1986.
 • 6. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. - М.: ЧеРо, при участии издательства Юрайт, 2002. -
 • 336.
 • 7. Дубровина И. В., Данилова Е. Е., Прихожан А. М. Психология. - М.: Изд.центр Академия, 1999. - 464 с.
 • 8. Журавська Л. М. Соціально-психологічний тренінг: розвиток якостей особистості працівників сфери туризму. - К.: Видавничий Дім Слово, 2006. - 312 с.
 • 9. Загальна психологія./За ред. акад. Максименка С. Д. - Вінниця: Нова Книга, 2004.
 • 10. Загальна психологія./За ред. М'ясоїда П.А.- К.: Вища школа, 2001.
 • 11. Загальна психологія./Скрипченко О., Долинська Л., Огороднійчук З. та ін. - К.: АПН, 2002-464 с.
 • 12. Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания//Вопросы психологии. - 1991. - № 4.
 • 13. Коломинский Я.Л. Человек: психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 14. Крутецкий В. А. Психология. - М.: Просвещение, 1986.
 • 15. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.,
 • 1977.
 • 16. Маклаков А. Г. Общая психология. - СПб.: Питер, 2001. -
 • 592 с.
 • 17. Максименко С.Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія. -

К., 2000.

 • 18. М'ясоїд П. А. Задачі з курсу загальної психології: Навч.посіб. - К.: Вища школа, 2000. - 183 с.
 • 19. Немов Р. С. Психология. В трех книгах. Книга 1. - М.: Владос, 1999.
 • 20. Пашукова Т. І., Допіра А. І., Дьяконов Г. В. Практикум із загальної психології. - К.: Т-во Знання, КОО, 2000. - 204 с.
 • 21. Психология. Словарь/Под ред. Петровского А. В., Ярошевского М. Г. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с.
 • 22. Психологія. За ред. Трофімова Ю. Л. - К.: Либідь, 2000.
 • 23. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 720 с.
 • 24. Фрейд З. Психология бессознательного. - М., 1989.
 • 25. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. - СПб.: Питер,1999.
 • 26. Чуприкова Н. И. Психика и сознание как функции мозга. - М.: Просвещение, 1985.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>