Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківський нагляд
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Проведення вступного контролю при реєстрації банків

Державна реєстрація банку — це надання банку статусу юридичної особи. Державна реєстрація банків здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" (ст. 17) та "Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень".

Реєстрація банків передбачає проведення Національним банком України вступного контролю. Суб'єктами проведення вступного контролю при реєстрації банків є Департамент реєстрації та ліцензування банків Національного банку України та відділи банківського нагляду при територіальних управліннях Національного банку України (рис. 2.2).

Для державної реєстрації банку уповноважена засновниками особа або голова спостережної ради подає до територіального управління Національного банку за місцем створення банку такі документи:

 • — заяву про реєстрацію банку за підписом уповноваженої особи або голови спостережної (наглядової) ради;
 • — установчий договір, підписаний засновниками (учасниками) банку та засвідчений відбитком їх печатки;
 • — статут банку, затверджений установчими зборами (зборами учасників) і підписаний Головою правління банку;
 • — протокол установчих зборів (зборів учасників), підписаний головою та секретарем зборів;
 • — бізнес-план і додатки до нього, засвідчені підписами засновників банку;

Схема проведення Національним банком України вступного контролю при реєстрації банків

Рис. 2.2. Схема проведення Національним банком України вступного контролю при реєстрації банків

 • — відомості про склад спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;
 • — документи, що дають можливість зробити висновок про бездоганну ділову репутацію голови, його засновників та членів спостережної (наглядової) ради банку;
 • — копію звіту про проведення приватного розміщення акцій — для банку, що створюється у формі публічного акціонерного товариства (подається після його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку), з доданням переліку акціонерів банку;
 • — угоду про передавання приміщення у власність (шляхом дарування, продажу тощо) для розміщення банку або договір оренди приміщення на строк не менше ніж п'ять років у разі його укладання;
 • — документи, що дають можливість зробити висновок про професійну придатність і бездоганну ділову репутацію голови та його заступників, членів виконавчого органу (правління або ради директорів) і головного бухгалтера, його заступників;
 • — копії платіжних документів про здійснення юридичними та фізичними особами — учасниками банку сплати внесків до статутного капіталу;
 • — висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за підсумками проведеної станом на конкретну дату перевірки фінансової звітності юридичних осіб — учасників банку, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності;
 • — фізичні особи — учасники банку, які вносять кошти до статутного капіталу банку в розмірі, що дорівнює чи перевищує 80 тис. грн з метою підтвердження наявності доходів у достатньому розмірі для внесення до статутного капіталу банку та джерел походження цих коштів, подають довідки Державної податкової адміністрації України про доходи за останній звітний період (рік);
 • — фінансову звітність юридичних осіб — учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, за останні чотири звітних періоди (квартали), а також станом на перше число місяця, в якому вносяться кошти до статутного капіталу банку, засвідчені підписами керівника та головного бухгалтера, а також відбитком печатки юридичної особи;
 • — установчі документи учасників банку (нотаріально засвідчені копії);
 • — копію свідоцтва про державну реєстрацію учасників, засвідчену в нотаріальному порядку;
 • — копію ліцензії Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку на здійснення діяльності зберігання або торговця цінними паперами засновників (акціонерів), учасників банку (якщо вони здійснюють таку діяльність);
 • — копію рішення органів Антимонопольного комітету України про надання згоди на створення відповідного банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 • — документи, які підтверджують ділову репутацію юридичних осіб-учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які мають істотну участь у банку;
 • — копії установчих документів власників істотної участі в юридичній особі — учаснику банку, яка матиме істотну участь у банку, засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність за останні чотири звітні періоди (квартали) та висновки аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній звітний період (квартал);
 • — анкету, заповнену фізичною особою, яка має істотну участь в юридичній особі — учаснику банку, який матиме істотну участь у банку;
 • — документи, що підтверджують ділову репутацію фізичних осіб — учасників банку (крім місцевого кооперативного банку), які матимуть істотну участь у банку;
 • — копію платіжного документа про внесення плати за державну реєстрацію банку.

У разі потреби Національний банк має право вимагати від засновників банку подання додаткових документів, які містять потрібну для прийняття рішення щодо реєстрації банку інформацію, зокрема: установчі документи засновників (акціонерів), учасників власників істотної участі банку, фінансову звітність юридичних осіб, а також інформацію про відсутність заборгованості за платежами до бюджету.

Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку в місячний строк з дати отримання від банку повного пакета документів готує висновок про:

 • — загальну оцінку фінансового стану, платоспроможність учасників банку і ділову репутацію учасників банку, які матимуть істотну участь у банку, наявність власних коштів для внесення до статутного капіталу банку і підтвердження внесення на накопичувальний рахунок банку коштів до статутного капіталу кожним учасником;
 • — наявність приміщення, придатного для розміщення банку та будівництва касового вузла (перевіряється на місці);
 • — ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної ради банку; голови, його заступників та членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;
 • — професійну придатність голови, його заступників, членів правління (ради директорів) банку і головного бухгалтера та його заступників;
 • — відповідність установчих документів банку вимогам чинного законодавства України.

Повний пакет документів, висновок територіального управління Національного банку, до якого додається таблиця формування статутного капіталу банку, засвідчена підписами керівних осіб банку та підписом начальника відповідного територіального управління

Національного банку, відбитком печатки територіального управління, подається до Національного банку.

Документи для реєстрації банку розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків та у разі потреби іншими департаментами і подаються Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

До розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні Правління Національного банку кандидати на посади голови, його заступників та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників проходять співбесіду з членами Комісії Національного банку. Комісія Національного банку приймає рішення про професійну придатність і ділову репутацію кандидатів на посади з урахуванням загальної оцінки всіх поданих документів та ділових якостей рекомендованого кандидата. Результати співбесіди вносяться у Висновок та враховуються під час розгляду питання щодо реєстрації банку.

Національний банк приймає рішення про державну реєстрацію банку або про відмову в державній реєстрації банку не пізніше ніж за три місяці з часу подання повного пакета документів. Рішення про державну реєстрацію банку приймає Правління Національного банку України.

Реєстрація банку здійснюється шляхом унесення відповідного запису до Державного реєстру банків. Рішення про реєстрацію банку надсилається листом уповноваженій особі банку та територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку за підписом директора Департаменту реєстрації та ліцензування банків з доданням статуту зареєстрованого банку, титульна сторінка якого засвідчена підписом заступника Голови і відбитком печатки Національного банку. Територіальному управлінню Національного банку за місцезнаходженням банку також надсилається інформація про рішення Комісії Національного банку щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади голови, його заступників та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та його заступників.

Протягом трьох робочих днів після прийняття Національним банком відповідного рішення банку видається свідоцтво про державну реєстрацію банку.

Після реєстрації банку в територіальному управлінні Національного банку за його місцезнаходженням відкривається кореспондентський рахунок, на який не пізніше наступного дня після його відкриття з накопичувального рахунку перераховуються зібрані кошти, що утворюють статутний капітал банку.

Національний банк може відмовити в державній реєстрації банку у разі:

 • — порушення порядку створення банку;
 • — невідповідності установчих документів, потрібних для реєстрації банку, чинному законодавству України;
 • — подання неповного пакета документів або невідповідності поданого пакета вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правовим актам Національного банку;
 • — незадовільного фінансового стану принаймні одного із засновників, які мають істотну участь у банку;
 • — відсутності бездоганної ділової репутації принаймні одного з власників істотної участі в банку;
 • — професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера банку.

У разі відмови у реєстрації банку Національний банк приймає мотивоване рішення. Засвідчена Національним банком копія рішення про відмову в реєстрації банку надсилається уповноваженій особі рекомендованим листом або вручається під розписку. У разі відмови в реєстрації банку кошти з накопичувального рахунку повертаються учасникам банку за їх заявою протягом трьох робочих днів.

Станом на 1 січня 2010 р. до Державного реєстру банків України включено 197 банків (табл. 2.1). Повний перелік зареєстрованих банків України та основні відомості про них станом на 1 січня 2010 р. наведено в дод. 3. Перелік банків, вилучених з Державного реєстру банків України протягом 1992—2009 рр., наведено в дод. 4.

При цьому слід зазначити, що протягом 2003—2009 рр. спостерігалася тенденція щодо збільшення кількості зареєстрованих банків. Варто зазначити, що починаючи з 2003 р. постійно збільшується кількість діючих банків. Водночас кількість банків, вилучених з Державного реєстру, та кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації, поступово зменшується, але при цьому залишається значною. Перелік банків України, які перебувають у стадії ліквідації станом на 1 січня 2010 р., наведено в дод. 5.

Сьогодні банківська система України знаходиться перед таким етапом розвитку: приведення організаційно-правової форми банків у відповідність до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність", збільшення статутного капіталу банків, укрупнення банків шляхом їх злиття, поглинання (купівлі) вітчизняних банків іноземними тощо.

Так, станом на 1 січня 2010 р. в Україні продовжують діяльність банки у формі закритого акціонерного товариства (1) та у формі товариства з обмеженою відповідальністю (8) (табл. 2.2).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші