Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Зовнішньополітичний курс України на євроінтеграцію передбачає відповідні зміни в усіх сферах суспільного і державного життя, у тому числі в освіті. Наміри України приєднатися до Болонського процесу, що дасть змогу уніфікувати вищу юридичну освіту України до системи вищої правової освіти країн - учасниць ЄС, позначилися на розширенні навчально-методичної бази викладання та на опануванні певного обсягу необхідних знань щодо державних стандартів освіти і національного освітнього законодавства. Навчальна дисципліна "Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство" викладається з урахуванням кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі - КМСОНП) - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Модуль - це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Змістовий модуль - це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору неможливе без впровадження такого багатоцільового механізму, як Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система (ECTS).

Європейська кредитно-трансферна система (ECTS - European Credit Transfer System) розроблена Європейською комісією, базується на кредитах і створена для сприяння мобільності, накопичення і трансферу кредитів та міжнародного визнання термінів навчання, прийнятих за кордоном.

Кредитно-модульній системі як невід'ємному атрибуту Болонської декларації надаються дві основні функції. Перша - сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення переходів з одного університету до іншого. Друга - акумулююча, чітке визначення обсягів проведеної студентом роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Сума кредитів визначає, на що здатний студент, який навчається за тією чи іншою програмою. Впровадження кредитно-модульної системи є важливим фактором для стимулювання ефективної роботи викладача і студента, збільшення часу їх безпосереднього індивідуального спілкування в процесі навчання.

Модулі конструюються як системи навчальних елементів, об'єднаних ознакою відповідності визначеному об'єкту професійної діяльності. Останній розглядається як деякий обсяг навчальної інформації, що має самостійну логічну структуру і зміст, дає змогу оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності студента.

В результаті студент послідовно засвоює теоретичний матеріал, поданий на лекціях, питання кожної із тем, винесених на семінарські заняття і самостійне опрацювання, долучається до виконання індивідуальних завдань, участі у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, дослідження тих питань, що не отримали однозначного висвітлення в сучасній юридичній літературі.

Вивчення "Державних стандартів освіти і національного освітнього законодавства" здійснюється в рамках одного змістового модуля, що дозволяє систематизувати теоретичний матеріал згідно зі структурою програми цієї навчальної дисципліни, затвердженої Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Засвоєння змісту цього модуля, що відповідає 2 кредитам (72 год.), допомагає формуванню знань, умінь і навичок, поліпшенню якості правової підготовки фахівців на рівні сучасних вимог.

Основною метою вивчення курсу "Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство" є формування системи знань про правове регулювання системи освіти в Україні, про втілення в освітянських нормах та практиці їх реалізації права людини на освіту.

Оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студента з навчальної дисципліни "Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство" здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Накопичені бали складають підсумкову оцінку студента. За результатами підсумкової кількості набраних балів студент може отримати підсумкову оцінку автоматично або ж спробувати покращити свій результат за допомогою підсумкового модульного контролю.

Автори висловлюють подяку ректору ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" - проф. О. О. Нестулі, першому проректору проф. В. Є. Рогозі, директору навчального центру доц. Н. В. Герман - за надання можливості апробації представленого навчального посібника; студентам і слухачам магістерського рівня, котрі навчаються у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" за спеціальністю 8.18010021 (8.0000050) "Педагогіка вищої школи" - за розуміння та втілення запропонованих ідей та усім, хто сприяв створенню цього посібника і сподіваються, що він стане прикладним інструментом удосконалення підготовки фахівців в Україні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші