Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевірки

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ІУ встановив правові засади складання фінансової звітності в Україні (набрав чинності з 1 січня 2000 року). Фінансова звітність підприємства включає:

 • 1. Баланс (форма №1);
 • 2. Звіт про фінансові результати(форма №2);
 • 3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3);
 • 4. Звіт про власний капітал (форма №4);
 • 5. Примітки до фінансових звітів (форма №5).

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо вона відповідає критеріям:

 • - існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід, пов'язаних з цією статтею;
 • - оцінка статті може бути достовірно визначна.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

Таблиця 8.3

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

1

2

3

Баланс

Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства: Прогнозування майбутніх потреб у позиках;

Оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому

Звіт про

фінансові

результати

Доходи, витрати і фінансові результати підприємства за звітний період

Оцінка та прогноз:

 • - прибутковості діяльності підприємства;
 • - структури доходів та витрат

Звіт про власний капітал

Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Оцінка та прогноз змін у власному капіталі

Таблиця 8.3

Компоненти фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

1

2

3

Звіт про рух

грошових

коштів

Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду

Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

Примітки

Обрана облікова політика:

 • - інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але обов'язкова за П(С)БО;
 • - додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її зрозумілості

Оцінка та прогноз:

 • - облікової політики;
 • - ризиків або невпевненості,
 • - які впливають на підприємство, його ресурси та зобов'язання діяльність підрозділів підприємства тощо

Аудитору слід пам'ятати, що порядок передбачає перед укладанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкові в разі:

 • - передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства в акціонерне товариство;
 • - зміни матеріально-відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);
 • - встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;
 • - пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;
 • - ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Баланс (форма №1) визначає зміст і форми балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Між статтями активу та пасиву балансу існує взаємозв'язок. Кожна стаття балансу має свої джерела фінансування. Джерелами фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позикові кошти, але не виключається формування довгострокових активів за рахунок кредитів банку.

Метою складання звіту форми №2 "Звіт про фінансові результати" є надання користувачам повної, правдивої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Зміст і форма "Звіту про фінансові результати" визначені П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

У формі №2 "Звіту про фінансові результати" передбачається послідовне зіставлення його статей. Процес розрахунку прибутку (збитку) звітного періоду може бути визначений за такою послідовністю:

Форма №3 "Звіт про рух грошових коштів" містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. її укладання регулюється П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів".

Під грошовими коштами розуміють надходження й вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Рух коштів відображається у Звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Для укладання звіту використовуються показники балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного бух обліку.

Інформація, наведена у звіті, дає можливість:

 • - зіставляти, оцінювати і прогнозувати грошові потоки підприємства;
 • - виявляти причини різниці між грошовими надходженнями та видатками;
 • - аналізувати грошові та не грошові кошти.

Форма №4 "Звіт про власний капітал" регулюється П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Тому власний капітал підприємства (К) визначається як різниця між вартістю його майна (А) і борговими зобов'язаннями (3):

К= А - З

Примітки до фінансових звітів містять сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також іншу інформацію, розкриття якої передбачене відповідним П(С)БО. Усі компоненти фінансової звітності взаємопов'язані, оскільки відображають відповідні аспекти господарської діяльності підприємства. Баланс відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, а Звіт про рух грошових коштів пояснює зміни в одному з важливих компонентів балансу - грошових коштів та їх еквівалентів, які відбулися між датами балансу.

У свою чергу, Звіт про фінансові результати показує результати діяльності підприємства на певний період, а Звіт про рух грошових коштів характеризує вплив цієї діяльності на грошові потоки підприємства. Жодний звіт не може надати всю потрібну інформацію, а тому всі компоненти фінансової звітності слід розглядати у комплексі.

Важливе значення має перевірка звітності.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші