Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Антикризовий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз людського потенціалу підприємства

Джерела більшості проблем в організаціях можуть бути в остаточному підсумку виявлені в людях. Якщо організація має кваліфікованих співробітників і керівниками з добре мотивованими цілями, вона в стані випливати різним альтернативним стратегіям. У противному випадку варто домагатися поліпшення роботи, тому що дана слабість з найбільшою імовірністю буде наражати на небезпеку майбутню діяльність організації.

Методологія проведення аналізу трудових ресурсів підприємства:

 • o аналіз забезпеченості робочою силою; вивчення її складу, руху;
 • o аналіз структури чисельності працюючих;
 • o аналіз рівня кваліфікації працюючих;
 • o аналіз руху і плинності робочої сили;
 • o аналіз використання робочого часу;
 • o аналіз продуктивності праці (ПП);
 • o визначення резервів росту продуктивності праці;
 • o узагальнюючий аналіз використання трудових ресурсів.

Аналіз чисельності і складу працюючих здійснюється з використанням методу порівняння: розраховуються відносні й абсолютні показники, що характеризують динаміку чисельності як усього персоналу, так і окремих категорій працюючих. Особлива увага приділяється динаміці чисельності основних виробничих робітників.

Аналіз складу персоналу здійснюється на основі вивчення структури працюючих по категоріях:

 • o робітники - особи, безпосередньо зайняті виробництвом матеріальних цінностей;
 • o службовці, серед яких виділяються:
 • o керівники - особи, зайняті управлінням організацією (та її структурними підрозділами), головні фахівці;
 • o фахівці - особи, зайняті інженерно-технічними й іншими роботами;
 • o інші працівники, що відносяться до службовців.

Для наступного аналізу важливе значення має диференціація персоналу по сферах діяльності.

При цьому вивчається зміна чисельності працюючих:

 • o зайнятих в основній діяльності, витрати на оплату праці яких відносяться на собівартість продукції;
 • o зайнятих у неосновній діяльності - працівників комунальних, оздоровчих, навчальних підрозділів, житлового господарства тощо, витрати на зміст цих працівників відносяться на прибуток.

При аналізі складу і структури персоналу визначаються співвідношення чисельності кожної категорії працюючих до чисельності робітників. Фактичні співвідношення порівнюються з плановими, з показниками попередніх періодів, а також з оптимальними співвідношеннями.

Аналізуючи рівень кваліфікації працюючих, варто пам'ятати, що середній розряд робітників і середній розряд робіт повинні бути рівні, однак, на практиці це практично неможливо. Варто пам'ятати, що сильно занижений фактичний середній розряд робітників може викликати шлюб, зниження якості продукції тощо, а завищення середнього розряду робітників у порівнянні із середнім розрядом робіт веде до неповного використання робітників по кваліфікації.

Середній розряд робітників визначається за такими формулами:

де Рср.раб. - середній розряд робітників; Рі - розряд;

Яі - чисельність робітників з і-тим розрядом; сума Я - загальна чисельність робітників.

де Кср - середній тарифний коефіцієнт;

Рм - менший розряд стосовно Кср; Кб, (Км) - більшого (менший) тарифний коефіцієнт стосовно Кср.

де Кі - тарифний коефіцієнт відповідного розряду. Середній розряд робіт визначається аналогічно, тільки замість кількості людей (Я) у формули підставляється відпрацьований час (Т).

Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк): визначається за формулою:

де Зз - звільнені з причин прямо або побічно залежним від підприємства.

Коефіцієнт загального обороту (Кзо): визначається за формулою:

Стабільність складу персоналу є істотною передумовою росту продуктивності праці й ефективності виробництва. Тому подальшим розвитком аналізу є вивчення руху робочої сили і її динаміки. Аналіз руху і плинності робочої сили визначається за допомогою коефіцієнтів обороту по прийому, звільненню, коефіцієнта плинності (табл. 4.6).

Таблиця 4.6. Аналіз руху і плинності робочої сили

Показники

Роки

У % до попереднього року

Попередній

Поточний

1. Середньо-спискова чисельність робітників, осіб

1.1. Прийнято усього, осіб

1.2. Вибуло усього, у т.ч.

 • - у зв'язку з переходом на іншу роботу
 • - у зв'язку з закінченням терміну робіт або договору
 • - у зв'язку з переходом на навчання, закликом в армію, відходом на пенсію і з інших причин, передбаченим законодавством
 • - за власним бажанням
 • - через незадовільну організацію праці і зарплати
 • - звільнення за порушення трудової дисципліни

2. Коефіцієнт обороту по прийому

3. Коефіцієнт обороту по звільненню

4. Коефіцієнт плинності

5. Загальний коефіцієнт обороту

Аналіз використання робочого часу включає визначення причин цілодобових втрат робочого часу і розробку заходів щодо їх зниження.

Аналіз продуктивності праці (ПП) у вартісному вирахуванні містить у собі порівняння ПП за різними відрізками часу, а саме: середньорічну, середньо-квартальну, середньомісячну, середньоденну ПП.

У висновку визначаються резерви росту ПП за напрямками, наведеними в табл. 4.7.

Таблиця 4.7. Напрямки пошуку резервів росту продуктивності праці

Напрямки пошуків резервів

Результат (сума)

1. Зміна трудомісткості продукції

Разом зміна трудомісткості в цілому по підприємству склало

1.1 за рахунок удосконалювання техніки

1.2 за рахунок удосконалювання технології

1.3 за рахунок упровадження нових методів організації праці

2. Поліпшення використання робочого часу

Сумарне усунення втрат робочого часу розділити на корисний фонд робочого часу в години робітника

2.1 Усунення втрат робочого часу по внутрішньовиробничих причинах (часті відхилення від технології, переробка шлюбу, незадовільна організація праці)

2.2 Ліквідація запізнень, прогулів і інших порушень трудової дисципліни

2.3 Усунення втрат робочого часу через зовнішні фактори (недопоставка сировини, збій електроенергії, погана якість ремонтних робіт)

Разом поліпшення використання робочого часу

3. Напрямок використання кадрів

Усі заходи розрахувати у вартісному вираженні

3.1 Скорочення плинності кадрів

3.2. Удосконалення структури керування

3.3 Зміна співвідношення основних і допоміжних робітників

3.4 Доцільне скорочення апарата керування

Разом використання кадрів

4. Структурні зрушення, зв'язані з випуском продукції, вигідної по трудомісткості

Оцінити у вартісному вираженні

Разом

Усього резервів росту ПП

Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк): визначається за формулою:

де Зз - звільнені з причин прямо або побічно залежним від підприємства.

Коефіцієнт загального обороту (Кзо): визначається за формулою:

Аналіз використання робочого часу включає визначення причин цілодобових втрат робочого часу і розробку заходів щодо їх зниження.

Аналіз продуктивності праці (ПП) у вартісному вирахуванні містить у собі порівняння ПП за різними відрізками часу, а саме середньорічну, середньо-квартальну, середньомісячну, середньоденну ПП.

В узагальнюючому аналізі використання трудових ресурсів визначається:

 • o вплив трудових факторів на зміну обсягу виробництва за рахунок зміни чисельності, відпрацьованого часу, продуктивності праці;
 • o показники ефективності використання трудових ресурсів.

При оцінці ефективності використання трудових ресурсів додатково визначається система показників, які дають інформацію про поліпшення використання трудових ресурсів.

Система показників містить у собі порівняння наступних величин:

 • 1. Порівняння продуктивності праці у вартісному вираженні з рівнем продуктивності праці підприємств-аналогів. За аналог приймається передове підприємство. Для більшої наочності це порівняння може бути виконане по прибутку на одного працівника, що особливо важливо для перспектив розвитку.
 • 2. Порівняння темпів росту обсягів виробництва, товарної продукції, чисельності працівників, продуктивності праці, прибутку. В результаті порівняння з'ясовується наявність випередження росту продуктивності праці, прибутку, обсягу виробництва над ростом чисельності.
 • 3. Абсолютне вивільнення чисельності в розрізі категорій працівників і з причин. Як причини потрібно розглянути - скорочення випуску нерентабельної продукції, ліквідацію непотрібних робочих місць.

Результати узагальнюючого аналізу можуть бути представлені в вигляді, поданому в табл. 4.8:

Таблиця 4.8. Узагальнюючий аналіз використання трудових ресурсів

Показники

Попередній

рік

Аналізований

період

План

Факт

Відх.

1. Використання робочої сили

1.1. Коефіцієнт загального обороту

1.2. Коефіцієнт плинності

1.3. Середній кваліфікаційний розряд робітника

1.4. Відносна економія чисельності

1.5. Абсолютне вивільнення чисельності, у т.ч.:

o у зв'язку з переходом на іншу роботу

o у зв'язку з закінченням терміну робіт або договору

o у зв'язку з переходом на навчання, закликом в армію,

o виходом на пенсію і з інших причин, передбаченим

 • o законодавством
 • o за власним бажанням

o через незадовільну організацію праці і зарплати

o звільнення за порушення трудової дисципліни

o інші причини

1.6....

2. Використання робочого часу

2.1. Утрати робочого часу, у годинник

2.2. Можливий резерв по випуску продукції за рахунок скорочення втрат робочого часу

2.3. Коефіцієнт використання робочого часу

2.4. ...

3. Показники росту продуктивності праці

3.1. Трудомісткість продукції, що виготовляється, у

нормогодинах

3.2. Резерв по випуску продукції, зв'язаний зі

структурними зрушеннями в трудомісткості продукції, що виготовляється

3.3. Можливий приріст обсягу виробництва за рахунок росту годинного вироблення

3.4

4. Інші показники, обрані самостійно на підприємстві

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші