Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг соціальних послуг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Складові комплексу маркетингу (по Котлеру)

Якщо з першого разу не вдалося, спробуйте прочитати Інструкцію.

Роберт Орбен

Коли шлюпка перевертається, лише небагато дотримуються інструкцій, - інші дотримуються шлюпки.

Пшекруй

Комплекс маркетингу соціальних послуг - це сукупність елементів маркетингової діяльності фірми (організації). Широке розповсюдження отримав термін "маркетинг-мікс", ринкова політика і концепція "5п", згідно з якою комплекс маркетингу включає 5 елементів:

 • 1) політика товарна;
 • 2) політика цінова;
 • 3) політика збутова;
 • 4) політика просування;
 • 5) політика кадрова.

Інформація про стан ринку і виробництво товарів і соціальних послуг використовується керівництвом фірми (організації) для вироблення стратегії і тактики діяльності організації, направлених на створення максимально благоприємних економічних умов з підприємствами-конкурентами. Виробничо-ринкова діяльність організації постійно знаходиться під впливом зовнішнього середовища. До факторів зовнішнього середовища належать:

 • o демографічні - віковий склад населення, співвідношення сільського і міського населення, міграція, освітній рівень;
 • o економічні - орієнтація і структура господарства, стан фінансової системи, рівень і інфляція, конвертованість грошової одиниці, купівельна спроможність населення;
 • o природні - клімат, наявність сировинних ресурсів, джерел енергії, забруднення оточуючого середовища;
 • o науково-технічні - рівень науково-технічного процесу, що дозволяє упроваджувати нові технології і на основі цього виробляти нові види продукції, стандарти в сфері виробництва і споживання, проведення ефективної маркетингової діяльності;
 • o політичні - соціально-політичний устрій, розміщування політичних сил і суспільних рухів, особливостей законодавчої системи та її використання;

культурні- культурні, традиції, віросповідування, обряди тощо.

Основні напрямки маркетингових досліджень

Рис. 16.4. Основні напрямки маркетингових досліджень

Маркетингові дослідження соціальних послуг передбачають комплектний аналіз і відображення маркетингового середовища у всій цілісності виробничих і ринкових зв'язків, внутрішніх і зовнішніх факторів функціонування і розвитку, що, в свою чергу, потребує збирання і оброблення інформації, дотримання логічної суворості, необхідної повноти оцінки параметрів функціонування середовища.

Стадії управління маркетингу соціальних послуг

Рис. 16.5. Стадії управління маркетингу соціальних послуг

Основні принципи формування і використання інформації в системі управління маркетингом соціальних послуг:

 • 1. Актуальність інформації означає реальне відображення в кожний момент часу стану маркетингового середовища не випадково найкращі комерційні бази даних мають щоденний цикл обновлення інформації.
 • 2. Достовірність даних базується на адекватному відтворенню стану і розвитку виробництва, ринку і зовнішнього мікросередовища; підвищеній надійності джерел даних, відсутності фальсифікації і боротьби проти дезінформації.
 • 3. Релевантність даних інформації дозволяє отримати інформацію в точній відповідальності із вимогами.
 • 4. Повнота відображення, яка необхідна для об'єктивного врахування всіх факторів впливу на стан і розвиток маркетингових служб.
 • 5. Цілеспрямованість даних, що орієнтує їх на конкретні цілі і задачі в сфері реалізації соціальних послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 • 6. Узгодженість і інформаційна єдність потребують розробки такої системи показників, при якій би виключалася можливість суперечностей у висновках і неузгодженість даних.

Необхідність використання в маркетинговій діяльності фірми (організації) різноманітної і достатньо великої по об'єму інформації потребує системного підходу до організації її отримання, оброблення і аналізу в процесі прийняття управлінських рішень. Маркетингова інформаційна система (МІС) будується на основі комплексності і досягається застосуванням сучасних засобів інформаційної техніки. Предметна сфера МІС включає в собі системи внутрішньої і зовнішньої інформації, результатів маркетингових досліджень і аналізу інформації. Проведення маркетингових досліджень базується на застосуванні різноманітних економіко-математичних методів, серед яких слід виокремити: багатовимірні методи, регресійні і кореляційні методи, імітаційні методи, методи статистичної теорії прийняття рішень, які використовуються для стохастичного опису реакції споживачів на зміни ринкової ситуації.

Схема маркетингового дослідження

Рис. 16.6. Схема маркетингового дослідження

Думай глобально, дій локально.

Лозунг

Правила гри потрібно знати, але краше встановлювати їх самому.

Анджей Сіш

Система аналізу маркетингової інформації дає можливість визначити: вплив основних факторів на збут продукції (об'єм продаж); можливість збуту при зростанні цін чи розходів на рекламу; параметри продукції підприємства, які забезпечують її конкурентоспроможність; оцінку діяльності організації (підприємства, фірми) на ринку. На основі даних аналізу в процесі співставлений планових параметрів і фактичного стану об'єктів маркетингового середовища формується сигнальна інформація: після встановлення причин відхилення з метою їх ліквідації, виконуються відповідні заходи, що відображаються інформацією, яка регулює процеси. Комунікаційний процес (КП) маркетингової діяльності, проявляючись через облік інформацією між окремими її суб'єктами, проникає на всі стадії інформаційного процесу. На вибір джерел первинних даних, методів, технологій і техніки реалізації впливають наступні фактори:

 • o цілі управління маркетингом соціальних послуг в організації;
 • o особливості інформаційного середовища;
 • o вартість проведення досліджень і виділені ресурси;
 • o наявність досвіду в проведенні досліджень і спеціалістів відповідної кваліфікації;
 • o рівень розвитку інфраструктури ринку;
 • o необхідність забезпечення об'єктивності і конфіденційності результатів дослідження. Джерела первинних даних про ринок і зовнішнє макросередовище:
 • o джерела загальної маркетингової інформації, представлені каналами комунікації постійного невиробничого впливу: періодичні друковані засоби, технічні канали засобів масової інформації; виставки, наради, конференції, презентації, дні відкритих дверей, закони і акти, накази Президента тощо;
 • o джерела вузькопрофільної маркетингової інформації (бухгалтерські і фінансові звіти, звіти керівників підприємств і фірм, вузькоспеціалізовані друковані видання; комерційні бази і банки даних);
 • o канали особистої комунікації;
 • o пояснювально-пропагандистські акції;
 • o експертно-оціночні, в яких основна роль відводиться незалежним експертам;
 • o джерела, що формуються в результаті проведення спеціальних маркетингових досліджень.

Серед первинних маркетингових даних виокремлюють наступні дані: текстова, таблична, матрична, графічна, числова у вигляді статистичних динамічних рядів.

Текстова інформація належить до формалізованих форм надання інформації і надається у вигляді гіпертекстових програмних систем.

Обробка інформації, що надається в табличній і матричній формах, проводиться з використанням табличних процесорів, а також систем управління реляційними базами даних. Велика роль належить і графічному зображенню маркетингової інформації у зв'язку з можливостями більш концентрованого уявлення. Активним напрямком сфери інформаційних послуг є розповсюдження електронної інформації засобами комерційних автоматизованих банків даних.

Інтерактивні послуги можуть надаватися у локальному і віддаленому режимах. Удосконалення процесів прийняття маркетингових рішень і організації пов'язано з розробкою і упровадженням експертних систем як однієї із форм реалізації принципів штучного інтелекту в сферу маркетингу соціальних послуг. Механізм вироблення рішень є головною компонентою експертних систем, яка здатна вплинути на кінцевий результат.

Найбільш розповсюдженими формами графічної інформації є: графіки функціональної залежності між параметрами; графіки динамічних змін параметрів; календарні графіки; мережеві графіки. Певний інтерес викликає форма подачі інформації, як динамічні ряди, послідовно розташовані в хронографічному порядку значення показників, які в своїх вимірах відображають динаміку явища, що аналізується. Динамічні ряди включають пінну інформацію для маркетологів, відображаючи стійкі закономірності ринку в цілому і по окремим її складовим.

Прийняття управлінських рішень в маркетингу базується на процесі управління, який слід назвати інформаційним процесом.

Інформаційне забезпечення є процес задоволення потреб конкретних користувачів в інформації. Сукупність інформації, необхідної для виконання маркетингових заходів, називають маркетинговою інформацією, що спирається на систему інформаційного забезпечення маркетингу.

Аналіз у маркетингових дослідженнях

Рис. 16.7. Аналіз у маркетингових дослідженнях

Робота позбавляє нас від трьох великих зол: нудьги, пороку, потреби.

Вольтер

Що вдається добре, то, вважай, від бога.

Біант (VIв.дон. е.), старогрецький філософ

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші