Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційна діяльність
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Початкові інвестиційні витрати

Початкові інвестиційні витрати

Показники Одноразові інвестиційні витрати (01.01.0) Додаткові інвестиційні витрати (01.01.0)
1. Капітальні витрати, (-)

в тому числі:
◊ придбання земельних ділянок

◊ будівельно-монтажні роботи

◊ придбання, доставка та монтаж обладнання
2. Інші організаційні витрати, (-)

в тому числі:
◊ з проектних та вишукувальних робіт

◊ з реклами

◊ підготовка кадрів

◊ інші втрати
3. Інвестиції в чистий оборотний капітал. (-)

в тому числі:
◊ придбання початкового запасу сировини

◊ покриття витрат з оплати праці персоналу

◊ формування страхового резерву грошових коштів

◊ одержання банківських кредитів
Разом початкових інвестиційних витрат, (-)

Таблиця 6.6.

Операційні грошові потоки інвестиційного проекту

Показники На 01.01.0 На 01.01.0 На 01.01.0
Обсяг продажів
Річні операційні витрати
Операційний прибуток
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Амортизація
Зміна в розмірі поточних активів (+, -)
Зміна у розмірі короткострокових пасивів (+,-)
Зміна розмірі чистого оборотного капіталу
Погашення заборгованості перед банком
Операційний грошовий потік (+, -)

Таблиця 6.7.

Оцінка ліквідаційного грошового потоку інвестиційного проекту

Показники Ліквідаційний період (після 01.01.0 )
Первісна вартість основних фондів
Первісна вартість земельної ділянки
Первісна вартість виробничих запасів
Нарахована амортизація (знос) основних фондів
Виручка від реалізації основних фондів, (+)
Виручка від реалізації земельної ділянки, (+)
Виручка від реалізації виробничих запасів, (+)
Витрати на демонтаж обладнання, знос будівель, (-)
Податок на прибуток, отриманий від продажу активів, (-)
Погашення дебіторської заборгованості, (+)
Погашення короткострокових пасивів, (-)
Втрати з юридичного оформлення ліквідації підприємства, (-)
Грошові кошти на рахунках та в касі організації, (+)
Ліквідаційний грошовий потік, (+)
Ліквідаційний грошовий потік, (-)
Разом ліквідаційний грошовий потік, (+, -)

Завершальним етапом оцінки грошового потоку від інвестиційного проекту є складання плану, див. табл. 6.8.

Таблиця 6.8.

План грошових потоків інвестиційного проекту

Показники Початкові інвестиційні витрати (01.01.0) На

(01.01.0)
На (01.01.0 ) На (01.0l.0) Ліквідаційний період (після 01.01.0 )
Початкові інвестиційні витрати. (-)
Операційний потік, (+, -)
Ліквідаційний потік, (+, -)
Разом чистий грошовий потік за проектом, (+, -)

Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів поділяють на три групи:

• показники бюджетної ефективності, що відображають фінансові наслідки реалізації проекту для бюджетів усіх рівнів;

• показники суспільної (народногосподарської) ефективності, що враховують наслідки реалізації інвестиційного проекту для суспільства загалом, у тому числі як безпосередні надходження та витрати за проектом, так і зовнішні результати - надходження і витрати у суміжних галузях економіки, екологічні, соціальні та інші неекономічні наслідки;

• показники комерційної ефективності проекту (фінансова та економічна оцінка) проекту, які враховують фінансові наслідки реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Із трьох наведених груп показників ефективності інвестиційних проектів пріоритетною, з точки зору інвестора, є група показників комерційної оцінки ефективності (рис. 6.3), оскільки саме ці показники мають безпосереднє відношення до суб'єкта інвестиційної діяльності.

Бюджетна та суспільна економічна ефективність є лише похідними щодо комерційної, бо, загалом, ці показники не мають безпосереднього відношення до суб'єкта інвестиційної діяльності - інвестора, оскільки знаходяться поза рамками його мотиваційного поля.

Основним показником оцінки ефективності бізнес-планів (проектів), які передбачають державну або регіональну фінансову підтримку, є бюджетний ефект (Бt). Для року / здійснення проекту він визначається як перевищення доходів відповідного бюджету (Д) над витратами (B) внаслідок реалізації бізнес-плану (проекту):

Бt = Дt- Вt (6.1)

Показник інтегрального бюджетного ефекту (Бінт) розраховується як сума дисконтованих річних бюджетних ефектів, або як перевищення інтегральних доходів бюджету над аналогічними бюджетними потоками:

, (6.2)

де r - ставка дисконтування;

Т - період часу, за який обраховується інтегральний бюджетний ефект, років.

На основі показників річних бюджетних ефектів визначаються додаткові показники ефективності бізнес-плану (проектів), зокрема, частка фінансової участі (Фу) держави (регіону) у реалізації бізнес-плану (проектів).

Фу=Вінт.б.інт.п. (6.3)

де Вінт.б.- інтегральні бюджетні витрати;

Вінт.п.- інтегральні проектні витрати.

Показники суспільної економічної ефективності враховують наслідки реалізації бізнес-плану підприємства для суспільства загалом, в тому числі як показники безпосередніх результатів і витрат проекту розвитку підприємства, так і витрати та результати в суміжних галузях, секторах економіки, екологічні, соціальні та інші позаекономічні ефекти.

При розрахунку показників суспільної економічної ефективності в грошових потоках відображається вартісна оцінка наслідків реалізації певного бізнес-плану підприємства в інших галузях економіки, соціальній та екологічних сферах.

Показники комерційної оцінки ефективності інвестиційних проектів поділяються, своєю чергою, на показники фінансової оцінки (фінансової спроможності) проекту, див. табл. 6.4., та показники економічної оцінки (ефективності інвестицій), див. рис. 6.4.

Обидва підходи взаємно доповнюють один одного. Перший застосовується для аналізу рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності, а другий підхід дає змогу оцінити здатність проекту збільшити багатство акціонера.

Показники економічної оцінки ефективності інвестицій, своєю чергою, можна поділити за методами на дві групи, рис. 6.4.

Показники економічної оцінки інвестиційного проекту

Рис. 6.4. Показники економічної оцінки інвестиційного проекту

До першої групи належать, так звані, статичні (традиційні) методи, що містять показники, які ґрунтуються на принципах бухгалтерського обліку та звітності, а саме:

♦ недисконтований строк окупності інвестицій (РР);

♦ облікова норма дохідності інвестицій (ARR).

До другої групи належать динамічні методи, що враховують зміну вартості коштів у часі:

♦ чиста приведена вартість проекту (NPV);

♦ індекс рентабельності інвестицій (РІ);

♦ внутрішня ставка дохідності інвестицій (IRR);

♦ модифікована внутрішня ставка дохідності інвестицій (M1RR);

♦ дисконтований строк окупності інвестицій (DPP).

Далі більш детально зупинимося на їх розгляді.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>