Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Контролінг для менеджерів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ГЛОСАРІЙ

АВС-аналіз - метод оперативного контролінгу, який використовується на підприємстві для визначення ключових моментів і пріоритетів.

ХYZ- аналіз - метод оперативного контролінгу, при якому матеріали розподіляються у відповідності зі структурою споживання.

Ануїтет - це серія рівновеликих платежів (або надходжень), що здійснюються через однакові проміжки часу впродовж певного періоду.

Бюджет - це план майбутніх операцій, виражених у кількісних (здебільшого грошовому) вимірниках.

Бюджетний контроль - це процес зіставлення фактичних результатів з бюджетними, аналізу відхилень та внесення відповідних корективів.

Бюджетний період - період, для якого підготовлений і використовується бюджет.

Бюджетний центр - підрозділ, для якого може бути складений бюджет і здійснений контроль за його виконанням.

Бюджетування - процес планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи бюджетів.

Вартість грошей з урахуванням часу - сума доходу на інвестиції, яка отримана або може бути отримана за певний період часу.

Відхилення - це різниця між бюджетними і фактичними показниками.

Внутрішня норма прибутковості (ВНП) - це ставка дисконту, за якої чиста теперішня вартість проекту капітальних інвестицій дорівнює нулю.

Встановлення цілей - встановлення якісних та кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, за якими можна оцінити ступінь досягнення встановлених цілей.

Дисконтування - це процедура визначення сьогодні вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням фактору часу.

Завдання обліку за центрами відповідальності - допомога в організації самоконтролю і допомога менеджерам у складанні звітів про виконання планів і бюджетів для оцінки результатів діяльності.

Завдання оперативного контролінгу - забезпечення методичної, інформаційної і інструментальної підтримки менеджерів підприємства для досягнення запланованого рівня прибутку, рентабельності і ліквідності у короткостроковому періоді.

Завдання стратегічного контролю - супроводження і підтримка стратегічного плану відносно забезпечення його життєздатності.

Інформаційні потоки - це фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого.

Контролінг - це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.

Контролінг - це процес, який дає можливість підприємству не тільки виявити відхилення від прийнятих і затверджених правил, процедур, законоположень, але і виявити причини цих відхилень, конкретизувати їх за ступенем причетності до посадових осіб, діяльність яких піддається перевірці.

Контроль - фіксація та оцінка результатів з орієнтацією на перспективу.

Майбутня вартість - це вартість інвестицій через визначений період часу з урахуванням певної ставки відсотка.

Майбутня вартість ануїтету - це вартість ануїтету на момент останньої виплати.

Маржа безпеки (запас фінансової міцності) - це перевищення фактичної виручки від реалізації над точкою беззбитковості, вимірюється у процентах від виручки.

Моніторинг - процес відслідковування поточних процесів на підприємстві в режимі реального часу, складання оперативної звітності про результати.

Облік відповідальності - система обліку, що забезпечує контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності.

Облікова норма прибутковості ОНП - відношення величини середнього чистого прибутку, отриманого в результаті капітальних інвестицій, до середньої або первісної вартості інвестицій.

Оперативний контролінг - процес координації процесів оперативного планування, контролю, обліку і звітності на підприємстві при підтримці сучасної інформаційної системи.

Оперативний управлінський облік - відображення фінансово-господарської діяльності підприємства в ході виконання планів.

Операційний важіль - величина, визначена як частка від ділення маржинального доходу (внеску на покриття) на прибуток.

Основна мета аналізу відхилень - оцінка ефективності роботи підрозділів та вірності складених бюджетів.

Основна мета контролінгу - забезпечення прибутковості та ліквідності підприємства шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків при співставленні доходу від реалізації та витрат, а також в розробці заходів по регулюванні відхилень, що виникають.

Період окупності (Payback Period) - період часу, необхідний для повного відшкодування інвестицій за рахунок чистих грошових надходжень від їх використання.

Період рятування інвестицій - це період часу, необхідний для відшкодування інвестицій за рахунок отриманих грошових надходжень від їх використання та ліквідаційної вартості об'єкта інвестування.

План грошових потоків - відображання майбутніх платежів і постування грошових коштів.

План капіталовкладень - документ, який відображає майбутні інвестиційні витрати підприємства, що здійснюються у формі одноразових капітальних інвестицій.

Планування - перетворення цілей підприємства на прогнози та плани. Контролінг розробляє методики планування, координує та узгоджує плани підприємства на різних рівнях управління, проводить поточну оцінку доцільності планування та можливість реалізації планів за різних умов функціонування підприємства.

Портфельний аналіз - метод стратегічного контролінгу, який дозволяє керівництву підприємства приймати більш зважені рішення про напрямки діяльності підприємства в майбутньому за рахунок аналізу стратегій підприємства в довгостроковому плані.

Прогнозний баланс - форма фінансової звітності, яка містить інформацію про майбутній стан підприємства на кінець прогнозного періоду.

Рентабельність капіталовкладень - відношення прибутку до суми капіталовкладень.

Система інформаційних потоків - забезпечення інформаційної підтримки управління. Контролінг синтезує інформацію для системи управління.

Система контролінгу - це принципово нова концепція інформації і управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, що реалізує синтез елементів обліку, контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства.

Ставка дисконту - ставка відсотка, що використовується при дисконтуванні.

Стратегічне рішення - остання фаза процесу планування, на якій здійснюється свідоме встановлення цілеспрямованих дій.

Стратегічний контролінг - процес координації функції стратегічного планування, контролю та системи стратегічного інформаційного забезпечення.

Стратегічні цілі - це ті цілі, які виводяться із загальних цілей підприємства і конкретизуються як нові та існуючі потенціали успіху.

Сценарій - метод стратегічного контролінгу, при якому проводиться опис мислимої майбутньої ситуації, у якій виявиться підприємство, і шляхів розвитку, що ведуть до цієї ситуації.

Теперішня вартість - це вартість майбутніх грошових потоків на теперішній час.

Теперішня вартість ануїтету - це дисконтована сума ануїтету на дату останньої виплати.

Точка безпеки - це різниця між фактичним і критичним обсягами випуску й реалізації (у натуральному вираженні).

Центр відповідальності - сукупність функціональних дій, за спрямованість і результативність яких несе відповідальність певна особа.

Чиста теперішня вартість - це різниця між теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень і теперішньою вартістю чистих інвестицій.

Чисті грошові надходження - це сума, на яку додаткові грошові надходження перевищують додаткові грошові витрати за певний період (сума економії грошових витрат за цей період).

Чисті інвестиції - сума додаткових грошових коштів, спрямованих на здійснення проекту капітальних інвестицій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші