Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст, структура та методика складання балансу

Обов'язковою формою фінансової звітності підприємств зарубіжних країн є Бухгалтерський баланс (Balance Sheet), який виступає основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства для всіх зацікавлених користувачів. Зважаючи на те, що метою складання Балансу є подання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на певну дату для прийняття виважених економічних рішень, його ще називають Звітом про фінансовий стан підприємства (Statement of Financial Position), в якому відображається співвідношення між економічними ресурсами компанії та зобов'язаннями за ними:

Економічні ресурси = Зобов'язання (2.1)

Формування економічних ресурсів може фінансуватися двома видами зобов'язань: зобов'язаннями перед кредиторами та перед власниками (акціонерами). З урахуванням цього наведене рівняння може бути записане так:

Економічні ресурси = Зобов'язання перед кредиторами +

+ Зобов'язання перед власниками (2.2)

У загальноприйнятій у світовій практиці термінології економічні ресурси, які контролює підприємство, розглядаються як його активи, а борги перед кредиторами (зобов'язання) і суми, що належать власникам підприємства (капітал), - як пасиви. Тому попередня формула набуває вигляду:

Активи = Зобов'язання + Капітал (2.3)

Наведене рівняння відоме як облікова формула Бухгалтерського балансу. Вона є основою усього облікового процесу. На підставі цієї формули:

Капітал = Активи - Зобов'язання (2.4)

Кредитори мають право платіжного позову відносно ресурсів підприємства в сумі, що дорівнює борговим зобов'язанням кредиторам. Позови забезпечуються всіма активами підприємства. Якщо воно не сплачує свої борги, кредитори мають право відшкодувати їх через суд.

Капітал власників - це залишкова частка прав на активи підприємства і фактично чиста його вартість, оскільки за законом зобов'язання перед кредиторами мають виконуватися в першу чергу.

Зобов'язання, власний капітал та активи є елементами, безпосередньо пов'язаними з визначенням фінансового стану та змін у ньому.

Активи - це економічні ресурси, якими володіє підприємство у результаті минулих подій і від використання яких очікується надходження майбутніх економічних вигод до підприємства. Вони можуть мати матеріальну форму (будівлі, споруди, обладнання, грошові кошти, товарно-матеріальні запаси тощо), а також бути нематеріальними (юридичні права, товарні знаки тощо). У міжнародній практиці актив визнається в Балансі, якщо існує достатня впевненість у тому, що майбутня втілена в ньому економічна вигода буде одержана підприємством та якщо він має собівартість або вартість, яка може бути достовірно виміряна. Активи поділяються на поточні і непоточні.

Пасиви об'єднують зобов'язання (борги) підприємства перед кредиторами (поточні і довгострокові) та капітал власників.

У зарубіжній обліковій практиці використовуються різні форми Бухгалтерської о балансу: облікова (горизонтальна) і звітна (вертикальна). Облікова (горизонтальна) форма - двостороння, в ній активи розміщуються зліва, а зобов'язання і капітал - справа. Звітна форма - вертикальна, в ній спочатку відображаються активи, а за ними пасиви - зобов'язання і капітал. Бухгалтерський баланс складається за даними сальдо реальних (балансових) рахунків активів, зобов'язань, капіталу.

Будь-яка форма фінансової звітності включає заголовок, основні її елементи: розділи, підрозділи, статті. У заголовку наводиться:

 • - назва підприємства;
 • - назва звіту;
 • - дата або період часу, до якого відноситься звіт;
 • - валюта, в якій складено звіт та рівень її точності. Розглянемо для початку спрощений приклад фінансової звітності бізнесу Елізи Дулітл:

Таблиця 2.1. Еліза Дулітл

Баланс

на 30.04.20ХХр.

дол.

Активи

Пасиви

Запаси (квіти) 1500

Грошові кошти 3500

Усього активи 5000

Зобов'язання -

Еліза Дулітл, капітал 5000

Усього зобов'язання і капітал 5000

Бухгалтерський баланс складається на певну дату. Це статична таблиця, і тому його часто порівнюють з моментальною фотографією. Результати бізнесу Елізи Дулітл за міжзвітний період та складові прибутку відображаються у Звіті про прибутки та збитки:

Таблиця 2.2. Еліза Дулітл

Звіт про прибутки та збитки

за травень 20ХХр.

дол.

Назва статті

Сума

Виручка від реалізації

2300

Собівартість реалізованих товарів

1500

Валовий прибуток

800

Витрати:

ринковий збір (200)

податки (100)

(300)

Чистий прибуток

500

Вертикальна форма Балансу, яка була складена на кінець травня, виглядає так:

Таблиця 2.3. Еліза Дулітл

Баланс

на 30.04.20ХХ р.

дол.

Активи

Сума

Запаси (квіти)

-

Грошові кошти

(3500 + 2300-300)

5500

Усього активи

5500

Пасиви

Сума, дол.

Зобов'язання

-

Еліза Дулітл, капітал

5000

Чистий прибуток

500

Усього пасиви

5500

Основні елементи Балансу - активи, зобов'язання та капітал традиційно класифікуються як показано на рис. 2.3,2.5, 2.6.

АКТИВИ

Поточні активи

(короткострокові)

Грошові кошти

Цінні папери

Дебіторська заборгованість

Товарно-матеріальні запаси

Непоточні (довгострокові) активи (основні засоби, вкладення, нематеріальні активи)

Нерухомість, будівлі та обладнання

Довгострокові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Гудвіл

Патенти, торгові марки

Витрати майбутніх періодів

Рис. 2.3. Групування статей активу в порядку зменшення їх ліквідності*

Поточні (короткострокові) активи - це грошові кошти та інші ресурси, які можуть бути перетворені в готівку або повністю використані протягом одного фінансового року чи нормального операційного циклу підприємства (залежно від того, який період триваліший). Поточні активи також називають оборотними активами, вони знаходяться в процесі постійного перетворення в грошові кошти (рис. 2.4.)

Операційний цикл

Рис. 2.4. Операційний цикл

У різних країнах існують певні традиції послідовності розміщення активів у балансі. У США та Канаді їх відображають, починаючи з грошових коштів і далі - в порядку зменшення їх ліквідності. Наприклад, у Великобританії, Німеччині, Росії та інших країнах, навпаки - від найменш ліквідних (основні засоби) до найбільш ліквідних (грошові кошти), тобто в порядку збільшення їх ліквідності.

Зображені на рис. 2.3 статті повинні розкриватися окремо. Так, грошові кошти - це кошти в касі підприємства, а також на його банківських рахунках, які можуть бути одержані за вимогою.

Цінні папери - акції, облігації та інші ринкові цінні папери, які є короткостроковими інвестиціями тимчасово вільних коштів. Якщо ринкова вартість цінних паперів відрізняється від балансової, вона повинна розкриватися окремо.

Дебіторська заборгованість. По цій статті відображається сума дебіторської заборгованості, яка має бути сплачена упродовж року: рахунки та векселі до отримання, дебіторська заборгованість директорів, міжфірмова дебіторська заборгованість, дебіторська заборгованість асоційованих компаній тощо, а також завчасно сплачені витрати. Ця сума звичайно вказується за вирахуванням резерву на безнадійні борги.

Товарно-матеріальні запаси - у виробничих компаніях складаються з трьох груп:

 • 1) сировина, яка має бути використана на виробництво продукції;
 • 2) напівфабрикати, що знаходяться у виробництві;
 • 3) готова продукція, призначена для реалізації.

У торговельних підприємствах - це запаси товарів, призначені для продажу покупцям. Товарно-матеріальні запаси в звіті відображаються за нижчою з двох оцінок - за собівартістю або ринковою вартістю.

Довгострокові активи - це засоби, котрі передбачається використовувати протягом періоду, що перевищує один фінансовий рік.

Нерухомість, будівлі та обладнання називають також основними засобами. Це активи, що постійно використовуються і не призначені для продажу. До цього типу активів належать будівлі, які є власністю підприємства; земельні ділянки, на яких розташовані ці будівлі та споруди; обладнання та машини, що використовуються на виробництві. Вони матеріальні і забезпечують доходи підприємства. У Балансі довгострокові активи (крім землі) відображаються за залишковою (балансовою) вартістю, яка визначається шляхом вирахування із їхньої первісної вартості суми накопиченої амортизації.

Довгострокові інвестиції - цінні папери, які не будуть продані протягом найближчого року; векселі, видані терміном більше року; земля для майбутнього освоєння; вкладення в дочірні підприємства, асоційовані та інші компанії на період, що перевищує один фінансовий рік. У валюту Балансу ці активи включаються за нижчою з двох оцінок - купівельною або ринковою.

Довгострокова дебіторська заборгованість - заборгованість, яка не буде сплачена упродовж року.

Гудвіл (ділова репутація фірми) - це перевищення суми, сплаченої при придбанні підприємства над справедливою вартістю його активів.

Патенти, торгові марки та гудвіл є нематеріальними активами. Вони відображаються за ціною придбання, яка у деяких з них протягом очікуваного періоду амортизується.

Витрати майбутніх періодів - це фактично проведені витрати (на наукові дослідження, реорганізацію, розвиток та інше), які принесуть економічні переваги в майбутньому. Як витрати вони відображаються в період визначення економічних переваг.

Зобов'язання - це вірогідне зменшення у майбутньому економічних переваг (активів) компанії внаслідок передачі активів або надання послуг іншим компаніям, проведення операцій або здійснення подій (рис. 2.5).

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Поточні (короткострокові) зобов'язання

Банківські позики

Поточна частина довгострокових зобов'язань

Кредиторська заборгованість

Довгострокові зобов'язання

Забезпечені позики

Незабезпечені позики

Міжфірмові позики

Позики, одержані від асоційованих компаній

Інші зобов'язання та резерви

Довгострокові резерви

Доходи майбутніх періодів

Відстрочені податки

Рис. 2.5. Групування та складові зобов'язань

Поточні (короткострокові) зобов'язання - це зобов'язання, які можуть бути погашені протягом фінансового року або нормального операційного циклу підприємства - залежно від того, який з цих періодів виявиться довшим.

По банківських позиках завжди виплачуються проценти, що не стосується більшості інших короткострокових позик. Тому поточні зобов'язання, як правило, є низькозатратним фінансуванням компанії.

Поточні (короткострокові) зобов'язання компанії звичайно погашаються за рахунок поточних (оборотних) активів. Взаємозв'язок між цими двома групами вимагає суттєвої уваги при вивченні балансу - він вказує на здатність підприємства погасити свої борги. Різниця між величиною поточних активів та короткострокових зобов'язань становить робочий капітал. Це один із найбільш поширених показників ліквідності підприємства. Його ще називають чистий оборотний капітал (чисті оборотні активи)- це величина, яка залишається після погашення всіх короткострокових зобов'язань. Консервативні інвестори бажають, щоб компанія, в яку вони здійснюють інвестиції, мала значний оборотний капітал, вбачаючи в цьому її здатність спрямовувати кошти після сплати боргів на приріст виробництва.

Довгострокові зобов'язання - це борги фірми, термін сплати яких перевищує один фінансовий рік, або операційний цикл.

Капітал є обсягом прав власників підприємства (рис. 2.6).

дол.

КАПІТАЛ

Приватне підприємство

Еліза Дулітл, капітал

5000

Товариство

Шерлок Холмс, капітал

75 870

Доктор Ватсон, капітал

19 650

Усього капітал власників

95 520

Корпорація

Акціонерний капітал

26 0300

Нерозподілений прибуток

40 000

Усього власний капітал

300 300

Рис. 2.6. Відображення капіталу в Балансах підприємств різних форм власності

Порядок відображення в Балансі власного капіталу залежить від форми власності:

 • - приватне підприємство - належить одній особі; - товариство - належить двом або більше особам;
 • - корпорація - юридична особа, яка створюється на підставі офіційно затвердженого статуту і продає свої акції. Початкова сума коштів, вкладених в компанію акціонерами, називається акціонерним (статутним, сплаченим) капіталом, а прибуток корпорації, нерозподілений між акціонерами - нерозподіленим прибутком (заробленим або резервним капіталом).

Слід відзначити, що звітна сума власного капіталу не відображає поточної ринкової її вартості. Вона не є абсолютно точною, бо ґрунтується на умовностях бухгалтерського обліку. Це лише різниця між бухгалтерською оцінкою активів і кредиторською заборгованістю фірми. Реальний капітал власників може бути визначений шляхом оцінки його складових - активів і зобов'язань.

При складанні зовнішньої фінансової звітності застосовується загальноприйнята класифікація активів, зобов'язань та капіталу. Приклад систематизованого Балансу, характерного для американських компаній, наведений у табл. 2.4.

Таблиця 2.4. Royal international та філії

Консолідований баланс

на 31 грудня 20ХХ р.

дол.

Зміст

Примітки

20ХХр.

20ХХр.

Поточні активи

Грошові кошти

501

672

Цінні папери

2367

2581

Дебіторська заборгованість

18 461

17 932

Товарно-матеріальні запаси

7

13 932

11 908

Разом

35 261

33 093

Довгострокові активи

Нерухомість, машини, обладнання

8

22 987

23 832

Інвестиції

9

2061

3984

Дебіторська заборгованість

897

618

Гудвіл

1531

1791

Витрати майбутніх періодів

10

1443

837

Разом

28 919

31 062

Усього активи

64 180

64 155

Поточні зобов'язання

Позики

12а

3704

6400

Кредиторська заборгованість

19 870

20 063

Разом

23 574

26 463

Довгострокові зобов'язання

Позики до сплати за мінусом поточної частини

12б

15 598

17 271

Інші зобов'язання та резерви

13

1974

2546

Закінчення табл. 2.4. Royal international та філії

Разом

17 572

19817

Усього зобов'язання

41 146

46 280

Капітал

Акціонерний капітал

14

12 000

11 400

Фонди (у т. ч. премії на акції)

15

3636

2386

Нерозподілений прибуток

5419

3268

Разом

21 055

17 054

Доля меншості - філії

1979

821

Усього власний капітал

23 034

17 875

Усього зобов'язання та власний капітал

64 180

64 155

Згідно з п. 6.6 МСБО 1 "Подання фінансових звітів" у Балансі підлягає відображенню така інформація:

 • - основні засоби;
 • - нематеріальні активи;
 • - фінансові активи;
 • - інвестиції, які обліковуються із застосуванням методу участі у капіталі;
 • - запаси;
 • - торговельна та інша дебіторська заборгованість;
 • - грошові кошти та їх еквіваленти;
 • - торговельна та інша кредиторська заборгованість;
 • - податкові зобов'язання та активи згідно з вимогами МСБО 12 "Податки на прибуток";
 • - забезпечення;
 • - непоточні зобов'язання, на які нараховуються відсотки;
 • - частка меншості; випущений капітал і резерви

Цей Міжнародний стандарт визначає лише мінімальні вимоги до розкриття інформації у Балансі, у ньому відсутня жорстка регламентація формату, за яким слід подавати статті. У Додатку до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" наведено приклад форми Балансу, в якому всі статті згруповані в розділи за їх економічним змістом (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

СТРУКТУРА БАЛАНСУ ЗА МСБО 1 "ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ"

Активи

Пасиви

Розділ 1. Непоточні активи

Власний капітал та зобов'язання

Основні засоби

Розділ 3. Капітал та резерви

Гудвіл

Випущений капітал

Ліцензії на виробництво

Резерви

Інвестиції в асоційовані компанії

Накопичені прибутки (збитки)

Інші фінансові активи

Частка меншості

Розділ 2. Поточні активи

Розділ 4. Непоточні зобов'язання

Запаси

Позики, на які нараховуються відсотки

Торговельна та інша дебіторська заборгованість

Відстрочений податок

Авансові платежі

Пенсійні зобов'язання

Грошові кошти та їх еквіваленти

Розділ 5. Поточні зобов'язання

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Короткострокові позики

Поточна частина позик, на які нараховуються відсотки

Гарантійні забезпечення

Усього активи

Усього власний капітал та зобов'язання

Вивчення досвіду організації обліку за рубежем свідчить про те, що ті країни, в яких застосовується єдиний, затверджений на державному рівні План рахунків бухгалтерського обліку, мають регламентовану форму Бухгалтерського балансу. Так, наприклад, у Російській Федерації форма Бухгалтерського балансу та порядок формування його показників регламентується наказом Міністерства фінансів РФ від 13 01.2000 р. № 4н "Про форми бухгалтерської звітності організацій"; Положенням бухгалтерського обліку бухгалтерська звітність організацій" (ПБО 4/99), затвердженим наказом Міністерства фінансів РФ від 6.07.1999 р. № 43н; Методичними рекомендаціями про порядок формування показників бухгалтерської звітності організації, затвердженими наказом Міністерства фінансів РФ від 28.06.2000 р. № 60н. Згідно з цими нормативними документами, актив Балансу містить два розділи, а пасив-три розділи (рис. 2.7.)

Структура Бухгалтерського балансу

Рис. 2.7. Структура Бухгалтерського балансу

Основним елементом Бухгалтерського балансу є балансова стаття, яка характеризує окремий вид активів (активна стаття) або вид зобов'язань чи капіталу (пасивна стаття).

У балансах підприємств Російської Федерації статті активів розміщуються залежно від ступеня ліквідності, починаючи з найменш ліквідних і закінчуючи найбільш ліквідними, а статті пасивів - за ознакою скорочення термінів погашення боргів, починаючи з найбільш тривалих термінів погашення боргів і закінчуючи короткостроковими зобов'язаннями.

За ознакою економічної однорідності балансові статті об'єднуються в розділи.

Бухгалтерський баланс складається за даними синтетичного і аналітичного обліку. В Російській Федерації підприємства повинні відображати в балансі показники за нетто-оцінкою, тобто за винятком сум за регулюючими рахунками (рахунок 02 "Амортизація основних засобів", рахунок 05 "Амортизація нематеріальних активів" та ін.).

Зміст бухгалтерського балансу та порядок його складання подано в таблиці 2.6:

Актив

Код рядка

Номери рахунків, залишки по яких відображаються у балансі

І. Необоротні активи

110

pax. 04 - pax. 05

Нематеріальні активи (04,05)

у тому числі:

111

Вибірка даних аналітичного обліку по pax. 04, 05

патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні з перерахованими права і активи

організаційні витрати

112

Так само

лілова репутація організації

113

Так само

Основні засоби (01,02, 03)

120

pax. 01 + pax. 03 - pax. 02

у тому числі:

121

Вибірка даних аналітичного обліку по pax. 01,02,03

земельні ділянки і об'єкти природокористування

будівлі, машини і устаткування

122

Так само

Незавершене будівництво (07,08, 16,60)

130

pax. 07 + pax. 08 ± pax. 16 + + pax. 60 аванс

Доходні вкладення у матеріальні цінності (03)

135

pax. 03 - pax. 02

у тому числі:

136

Вибірка no pax. 02,03

майно для передачі в лізинг

майно, надане за договором прокату

137

Так само

Довгострокові фінансові вкладення (58, 59)

140

pax. 58 - pax. 59

у тому числі:

141

Вибірка по pax. 58,59

інвестиції у дочірні товариства

інвестиції у залежні товариства

142

Так само

інвестиції в інші організації

143

Так само

позики, надані організаціям терміном понад 12 місяців

144

Так само

інші довгострокові фінансові вкладення

145

Так само

Інші необоротні активи

150

Усього за розділом І

190

ІІ. Оборотні активи

Запаси

210

pax. 10 + pax. 11 + pax. 15 ± pax. 16 + рах. 20 + pax. 21+ pax. 23 + pax. 29 + + pax. 97+ pax. 46 + pax. 43 + pax. 41 + + pax. 44 + pax. 45

у тому числі:

211

pax. 10 ± pax. 16

сировина, матеріали та інші аналогічні цінності (10, 16)

тварини на вирощуванні та відгодівлі (11)

212

pax. 11

витрати на незавершене виробництво (витрати обігу) (20, 21, 23, 29,46,44)

213

pax. 20 + pax. 21 + pax. 23 + + pax. 29 + pax. 46 + pax. 44

готова продукція та товари для перепродажу (16,43,41)

214

pax. 43+ pax. 41 ± pax. 16

товари відвантажені (45)

215

pax. 45

витрати майбутніх періодів (97)

216

pax. 97

інші запаси та витрати

217

Податок на додану вартість по придбаних цінностях (19)

220

pax. 19 сума ПДВ по придбаних запасах, тощо, яка зменшує суму ПДВ для перерахування

Дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються більше ніж через 12 місяців після звітної дати

230

Вибірка за термінами pax. 60 + pax. 60 аванс + pax. 62 + pax. 68 + pax. 71+ + pax. 75 + pax. 76

у тому числі:

231

pax. 62 + pax. 76 - pax. 63

покупці і замовники (62,76,63)

векселі до отримання (62)

232

pax. 62

заборгованість дочірніх і залежних товариств (76)

233

pax. 76

аванси видані (60)

234

pax. 60 аванс

інші дебітори

235

pax. 60 + pax. 68 + pax. 69 + pax. 71 + + pax. 76 та ін.

Дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються протягом 12 місяців після звітної дати

240

Вибірка за термінами pax. 60 + pax. 60 аванс + pax. 62- pax. 63 + pax. 68 + + pax. 71 + pax. 75 + pax. 76

у тому числі:

241

pax. 62 + pax. 76 - pax. 63

покупці і замовники (62,76,63)

векселі до отримання (62)

242

pax. 62

заборгованість дочірніх і залежних товариств (76)

243

pax. 76

заборгованість учасників (засновників) по внесках у статутний капітал (75)

244

pax. 75-1

аванси видані (60)

245

pax. 60 аванс

інші дебітори

246

pax. 60 + pax. 68 + pax. 69 + + pax. 71 + + pax. 76 та ін.

Короткострокові фінансові вкладення (58, 59)

250

pax. 58 - pax. 59

у тому числі:

251

Вибірка no pax. 58 - pax. 59

позики, надані організаціям терміном до 12 місяців

власні акції, викуплені у акціонерів

252

pax. 81

інші короткострокові фінансові вкладення

253

Вибірка no pax. 58 - pax. 59

Грошові кошти

260

pax. 50 + pax. 51 + pax. 52 + + pax. 55 + + pax. 57

у тому числі: каса (50)

261

pax. 50

розрахункові рахунки (51)

262

pax. 51

валютні рахунки (52)

263

pax. 52

інші грошові кошти (55, 57)

264

pax. 55 + pax. 57

Інші оборотні активи

270

Усього за розділом II

290

Баланс (сума рядків 190 + 290)

300

ІІІ. Капітал і резерви

Статутний капітал (80)

410

pax. 80

Додатковий капітал (83)

420

pax. 83

Резервний капітал (82)

430

pax. 82

у тому числі:

431

Вибірка по pax. 82

резерви, створені згідно із законодавством

резерви, створені згідно з установчими документами

432

Також

Фонд соціальної сфери (84)

440

pax. 84

Цільові фінансування та надходження (86)

450

pax. 86

Нерозподілений прибуток минулих років (84)

460

pax. 84 (по кредиту)

Непокритий збиток минулих років.

465

pax. 84 (по дебету)

Нерозподілений прибуток звітного року

470

pax. 84 (по кредиту)

Непокритий збиток звітного року

475

pax. 84 (по кредиту)

Усього за розділом III

IV. Довгострокові зобов'язання

Позики і кредити (67)

510

pax. 67

Пасив

Код рядка

Номери рахунків, залишки по яких відображаються у балансі

у тому числі:

511

pax. 67

кредити банків, що підлягають погашенню більше ніж через 12 місяців після звітної дати

позики, що підлягають погашенню більше ніж через 12 місяців після звітної дати

512

pax. 67

Інші довгострокові зобов'язання

520

Усього за розділом IV

590

V. Короткострокові зобов'язання

Позики і кредити (66)

610

pax. 66

у тому числі:

611

pax. 66

кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати

612

pax. 66

Кредиторська заборгованість

620

pax. 60 + pax. 62 аванс + pax. 68 + + pax. 69 + pax. 70 + pax. 76

у тому числі:

621

pax. 60 + pax. 76

постачальники і підрядники (60,76)

векселі до сплати (60)

622

pax. 60

заборгованість перед дочірніми та залежними товариствами (76)

623

pax. 76

заборгованість перед персоналом організації (70)

624

pax. 70

заборгованість перед державними небюджетними фондами (69)

625

pax. 69

заборгованість перед бюджетом (68)

626

pax. 68

аванси отримані (62)

627

pax. 62 аванс

інші кредитори

628

pax. 62 + pax. 71 + pax. 76 та ін.

Заборгованість учасникам (засновникам) з виплати доходів (75)

630

pax. 75-2

Доходи майбутніх періодів (98)

640

pax. 98

Резерви майбутніх витрат (96)

650

pax. 96

Інші короткострокові зобов'язання

660

Усього за розділом V

690

Баланс

700

(сума рядків 490 + 590 + 690)

Бухгалтерський баланс складається на кінець останнього дня звітного періоду й інформація, яка в ньому подається, є статичною. Для надання користувачам можливості порівнювати інформацію про активи, капітал і зобов'язання з показниками попередніх звітних періодів у Бухгалтерському балансі наводяться дані на початок і кінець звітного періоду.

У формі № 1 "Бухгалтерський баланс" довідково подається також інформація про наявність цінностей, які обліковуються на забалансових рахунках.

Бухгалтерський баланс повинен заповнюватися охайно, у ньому не допускаються підчищення, помарки. Виправлення помилок має бути підтверджено підписами керівника і головного бухгалтера із зазначенням дати виправлення. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями бухгалтерського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>