Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облікова політика підприємства

Бухгалтерський облік в Україні регулюється великою кількістю законодавчих і нормативних актів. Основними і загальними для всіх суб'єктів господарської (підприємницької) діяльності є:

 • — Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";
 • — Національні стандарти бухгалтерського обліку;
 • — План рахунків бухгалтерського обліку й Інструкція з його застосування.

Ці й інші нормативні документи (Правила, Положення, Інструкції) мають загальний характер і обов'язкові до застосування на підприємствах (в організаціях) усіх видів діяльності, незалежно від організаційно-правової форми і форми власності. Ґрунтуючись на загальних нормативних актах і галузевих методиках обліку, кожен суб'єкт господарювання має вибрати методику обліку, характерну для його діяльності, й уточнити (додати) тільки йому властиві особливості обліку використання активів, утворення фондів і резервів.

Облікова політика підприємства повинна відповідати принципам бухгалтерського обліку України, з одного боку, і цілям діяльності підприємства по досягненню фінансових результатів — з іншого.

Облікова політика підприємства — це обліково-фінансова політика. Обираючи метод оцінки списання запасів або метод списання необоротних активів (амортизації), підприємство насамперед керується фінансовими інтересами. Облікова політика по веденню фінансового обліку — це позиція підприємства, обґрунтованість його дій і захист стосовно вимог податкових органів, аудиторських та інших контролюючих служб.

Облікова політика має довгостроковий характер і не підлягає змінам протягом усього звітного року. Найбільш довгостроковою позицією облікової політики підприємства є застосування первинних документів.

Облікова політика підприємства затверджується наказом керівника з дня утворення підприємства.

Приклад наказу про затвердження облікової політики підприємства подано в табл. 15.1

Таблиця 15.1

затвердження облікової політики підприємства

Облікова політика TOB "АЛЬФА"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дана облікова політика прийнята підприємством в якості методики ведення бухгалтерського обліку, що заснована на:

 • — прийнятих в Україні принципах складання фінансової звітності і забезпечення критеріїв її якості;
 • — вимогах Положень (стандартів) бухгалтерського обліку й інструкціях, вказівках і рекомендаціях по застосуванню стандартів обліку, розроблених Мінфіном України, а також нормативних документах, затверджених до використання Держкомстатом України, податковою адміністрацією України, та інших державних органів;
 • — галузевих інструкціях, розроблених галузевими міністерствами і відомствами.

ЗАВДАННЯ ДАНОГО ДОКУМЕНТА:

 • — розкриття для користувачів фінансової звітності, методики її підготовки й оцінки статей балансу з урахуванням характеру й особливостей діяльності підприємства;
 • — забезпечення формування повної, достовірної і доречної інформації про процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного керівництва і управління, а також для її використання зовнішніми зацікавленими організаціями й особами;
 • — своєчасне попередження (запобігання) негативних явищ, пов'язаних з неправильною оцінкою статей балансу, господарських операцій і показників діяльності підприємства, а також з метою контролю, виявлення і мобілізації внутрішньогосподарських резервів.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Керівник підприємства зобов'язаний:

 • — створити умови для правильного ведення бухгалтерського обліку штату бухгалтерії;
 • — визначити і затвердити облікову політику підприємства;
 • — забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами вимог головного бухгалтера по дотриманню порядку і наданню до обліку первинних документів, виробничих і матеріальних звітів;
 • — організувати архів підприємства і цілість документів відповідно до встановлених державних вимог.

Головний бухгалтер забезпечує:

 • — дотримання законодавчих і нормативних вимог по складанню правдивої і своєчасної фінансової звітності;
 • — виконання облікової політики підприємства і всієї процедури ведення бухгалтерського обліку, а також виконання функцій бухгалтерського обліку: інформаційної, податкової, контрольної й аналітичної (організація аналізу);
 • — бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з недостачею і відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
 • — забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших підрозділах підприємства.

Облікова політика підприємства складається з наступних розділів (табл. 15.2) [116].

Таблиця 15.2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА

Назва розділу Зміст розділу

1. Загальні положення

 • 1. Назва підприємства, його місцезнаходження;
 • 2. Форма власності, організаційно-правова форма;
 • 3. Наявність філій, інших виділених на окремий баланс структурних підрозділів;
 • 4. Види діяльності відповідно до установчих документів; інші відомості.

2. Організація обліку

 • 1. Форма організаційної побудови бухгалтерської служби;
 • 2. Встановлення відповідальності за організацію обліку, порядку призначення (звільнення) головного бухгалтера, облікових працівників;
 • 3. Права й обов'язки головного бухгалтера, його заступників, облікових працівників (додаток — посадові інструкції);
 • 4. Чинна нормативна база бухгалтерського обліку підприємства;
 • 5. Організація внутрішнього контролю, в т. ч. інвентаризаційної роботи (додаток — склад комісії, графік проведення інвентаризації тощо);
 • 6. Варіант організації управлінського обліку тощо.

3. Методологія обліку

Визначення варіантів ведення обліку за окремими об'єктами. Наприклад, в частині обліку виробничих запасів:

 • 1. Визнання запасів активами (з уточненням випадків виведення із складу активів);
 • 2. Порядок обліку ТЗВ, в т. ч. застосування окремого субрахунку;
 • 3. Метод оцінки вибуття запасів;
 • 4. Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів;
 • 5. Методика розрахунку чистої вартості реалізації запасів на дату балансу;
 • 6. Умови уцінки запасів тощо.

4. Технологія обліку

 • 1. Форма бухгалтерського обліку (додаток — форми облікових регістрів);
 • 2. Робочий план рахунків (додаток — таблиця рахунків з відповідним рівнем аналітичності);
 • 3. Форми первинних документів (додаток — зразки форм, заповнені згідно з вимогами нормативних документів);
 • 4. Графік документообігу (додаток — документограми, зведені графіки руху документів за напрямами бухгалтерського обліку);
 • 5. Загальний порядок ведення аналітичного обліку;
 • 6. Форми звітності (додаток — зразки форм бухгалтерської звітності з робочими інструкціями щодо їх заповнення);
 • 7. Графік складання та подання звітності (додаток — графік руху носіїв облікової інформації із зазначенням відповідальних осіб);
 • 8. Порядок ведення архіву підприємства;
 • 9. Перелік працівників, які мають право підпису носіїв облікової інформації (додаток — список осіб із зразками підписів);
 • 10. Перелік працівників, які мають право на отримання, зберігання та видачу ТМЦ (додаток — список осіб із зразками підписів) тощо.

5. Інші питання

 • 1. Відповідальність за забезпечення комерційної таємниці;
 • 2. Відповідальність за порушення порядку створення документів та регістрів обліку;
 • 3. Порядок внесення змін до облікової політики;
 • 4. Організація підвищення кваліфікації бухгалтерів;
 • 5. Застосування нових методів обліку та наукової організації праці бухгалтерів.

Таблиця 15.3. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БУХГАЛТЕРІЇ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Структурні підрозділи

Склад наданих документів у бухгалтерію

Терміни надання

Планово-економічний відділ

Затверджені плани, кошториси, розрахунки з усіх економічних показників діяльності підприємства на планований рік

За 45 днів до початку планованого року

Відділ праці і заробітної плати

Положення про оплату праці і преміювання, зміна ставок, окладів, штатного розкладу та ін.

За 15 днів до початку планованого року

Відділ кадрів

Накази (розпорядження) про зарахування (прийняття) на роботу і звільнення, відпустки, переміщення усередині підприємства та ін.

У день підписання

Головний механік

Документи на приймання і списання устаткування, акти на ремонтні роботи, відомості про роботу автотранспорту та ін.

У день підписання (затвердження)

Головний енергетик

Довідки, розрахунки про розподіл використаної електроенергії, пари і стиснутого повітря по цехах, дільницях і в цілому по підприємству

Протягом двох днів після Закінчення місяця

Відділ маркетингу (постачання і збуту)

Документи на відпустку, відвантаження продукції, акти на решту робіт і послуг, договору (довідки) на видачу (покупку) запасів, продукції на умовах наступної оплати (у кредит)

Не пізніше наступного дня після здійснення операції

Цех

Документи на випуск продукції, здані роботи (послуги), виробничі звіти по витратах (матеріалів, зарплати), акти на брак

Не пізніше наступного дня після здійснення операції

Склад

Документи на надходження, видачу товарно-матеріальних цінностей, акти на псування та ін.

Щодня

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>