Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг промислового підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Управління діяльністю відділу маркетингу промислового підприємства

Організація маркетингу на підприємстві, орієнтованому на маркетингову концепцію, визначає внутрішню впорядкованість, узгодженість, взаємодію диференційованих і автономних складових єдиного процесу маркетингу, а також побудову відповідної системи управління цим процесом. Вона включає формування організаційної структури управління самого відділу маркетингу, налагодження ефективних функціональних взаємозв'язків із іншими службами підприємства, розподілення функцій, прав і обов'язків серед усіх працівників маркетингових служб, підбір фахівців-маркетологів відповідної кваліфікації та створення належних умов для якісної роботи цілісної команди.

Вітчизняний досвід показує, що служба маркетингу на підприємстві формується не відразу, а поетапно, так як поступово об'єднує в собі основні функції маркетингу, які до цих пір були розосереджені в різних підрозділах. У той же час така служба може бути представлена не лише одним, а кількома підрозділами (вивчення ринку, формування асортименту, цінової політики чи збуту, реклами і РЯ). В цьому випадку необхідна чітка координація всіх їхніх функцій і забезпечення координації з боку єдиного керівника (наприклад, ним може бути комерційний директор підприємства чи маркетинг-директор).

Маркетингова діяльність на промислових фірмах підпорядковується низці важливих управлінських принципів, основні з яких вказані на рис. 12.7. Такі принципи управління повинні застосовуватись до конкретних напрямів діяльності підприємств, орієнтованих на маркетинг, а також визначати зміст і спрямування основних функцій, для яких властивий еволюційний розвиток.

Підприємство, яке запроваджує управління маркетинговою діяльністю, завдяки цьому забезпечує для себе:

цільову орієнтацію ринкової діяльності, яка пов'язана із задоволенням потреб суспільства та окремих клієнтів (споживачів);

компетентність маркетингової діяльності, що виявляється в організації технологічного процесу від проекту товару до його споживання;

Основні принципи управління маркетингом на промисловому підприємстві

Рис. 12.7. Основні принципи управління маркетингом на промисловому підприємстві

максимальне наближення товарного асортименту до ринкових потреб і умов споживання;

- аналіз ринку, тобто його потенціалу, місткості, кон'юнктури, попиту, поведінки споживачів, можливостей фірми, конкуренції тощо;

мотивації: створення відповідних матеріальних і моральних стимулів для працівників з метою забезпечення виконання ними своїх обов'язків;

- ефективний контроль і аналіз виконання маркетингових заходів.

У спеціалізованій літературі не існує загальноприйнятої класифікації функцій, які входять до комплексу маркетингу промислового підприємства. У кінцевому підсумку, зміст функцій маркетингу визначається масштабами виробництва і обсягами збуту, умовами конкуренції, товарним асортиментом, особливостями споживання і попиту на продукцію підприємства, характером зв'язків із збутовою мережею тощо.

З метою реалізації основних принципів управління маркетингом на промисловому підприємстві (див. рис. 12.7) його відділ маркетингу повинен виконувати такі важливі функції.

 • 1) досліджувати і аналізувати ринки за напрямами виробничої, збутової, торговельної, рекламної, цінової та інших видів діяльності підприємства, і на цій основі розробляти стратегію маркетингу та орієнтувати всі підрозділи на задоволення потреб організованих споживачів і досягнення поставлених цілей на ринку з максимальним рівнем прибутку;
 • 2) вивчати вимоги споживачів до характеристик промислової продукції як власного виробництва, так і конкуруючих фірм-виробників, і на цій основі проводити оцінку конкурентоздатності виробів свого підприємства;
 • 3) виявляти ринкові потреби, які не задовольняються конкуруючими фірмами, і на цій основі здійснювати сегментацію ринку за відмінними між собою ознаками споживачів;
 • 4) вивчати кон'юнктуру ринку та виявляти фактори, які визначають структуру і динаміку споживчого попиту на продукцію підприємства, і на цій основі розробляти коротко, середньо і довготермінові прогнози на потреби в продукції, яка вже випускається і тільки планується до розробки;
 • 5) планувати асортимент і формувати належну структуру виробництва, планувати терміни розробки нових моделей, введення їх у виробництво, модернізацію і вдосконалення серійної продукції з таким розрахунком, щоб не спізнитись з випуском на ринок нової, якіснішої продукції;
 • 6) визначати цінову політику для продукції підприємства в залежності від етапів економічного циклу промислового товару; розробляти товарні знаки та відповідну систему ціноутворення;
 • 7) здійснювати вибір розподільчо-збутової системи і каналів товароруху; визначати належні способи транспортування, зберігання і продажу товарів; проводити планування товарообороту;
 • 8) організувати рекламу продукції і стимулювати її збут, забезпечувати поставку продукції в терміни і в номенклатурі, які погоджені з покупцями;
 • 9) налагодити зворотний зв'язок із споживачами з метою дослідження платоспроможного попиту на нові чи модернізовані вироби;
 • 10) на основі вивчення кон'юнктури і місткості ринку та зворотного зв'язку із споживачами розробляти прогнози на нову і серійну продукцію.

Виходячи із сучасних потреб фірм у питаннях управління маркетингом можна виділити основні напрями роботи відділу маркетингу промислового підприємства (рис.12.8). Так, робота з клієнтами, як перший напрям діяльності, доручається на промислових підприємствах не тільки працівникам відділу маркетингу. Дана функція входить також і до посадових обов'язків як менеджерів зі збуту, постачання, так і до обов'язків працівників фінансового відділу, що здійснюють розрахунки за укладеними договорами.

Основні напрямки діяльності відділу маркетингу на промисловому підприємстві

Рис. 12.8. Основні напрямки діяльності відділу маркетингу на промисловому підприємстві

Проте, з точки зору управління маркетингом, робота зі споживачами виходить далеко за межі простого укладення договорів, ведення переговорів і налагодження контактів у процесі здійснення поставок. На перший погляд може видатися, що маркетинг не може бути настільки корисним при роботі із клієнтами на промислових підприємствах, які працюють на ринку ТПП, наскільки він є важливим для фірм у сфері споживчих товарів, що вся робота з клієнтами і повинна зводитись до переговорів, контрактів і розрахунків.

У промислових підприємствах, орієнтованих на концепцію маркетингу, робота маркетолога з клієнтами полягає в такому:

 • • пошук нових клієнтів і розширення ділових контактів;
 • • комунікації з потенційними клієнтами шляхом здійснення промоції діяльності власної фірми за допомогою актуальних для певного виду господарської діяльності інструментів;
 • • формування бази даних клієнтів і ефективне управління нею (такий процес ефективно здійснюється за допомогою використання системи CRM - Customer Resources Management);
 • • створення програм лояльності для клієнтів;
 • • організація корпоративних заходів для клієнтів компанії;
 • • підтримання постійного ненав'язливого зв'язку із клієнтами компанії.

Другий напрям діяльності маркетолога на промисловому підприємстві - це просування товару. В класичному розумінні просування товару означає наближення певного товару чи інформації про нього до потенційних клієнтів. Особливістю діяльності промислових підприємств є те, що вони за своїм призначенням можуть бути як виробничими, так і торговельними фірмами, які працюють з товарами промислового призначення. Комплекс заходів із просування товару для промислових підприємств розглянуто в попередньому розділі, де зазначено, що основними засобами просування на ринку ТПП є персональний продаж, реклама і стимулювання збуту.

Важливим напрямом, якому поки що на промислових підприємствах не приділяють належної уваги, є маркетингові дослідження. Вони дозволяють здійснювати детальний аналіз зовнішнього середовища з метою отримання важливої первинної інформації для прийняття ефективних маркетингових рішень на різних рівнях управління. Основними завданнями, які доцільно, в першу чергу, вирішити в цьому напрямі діяльності, вважаються:

 • - дослідження факторів впливу на зміну величини і структуру попиту на продукцію промислового підприємства, на кон'юнктуру ринку;
 • - вивчення стану попиту на продукцію підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 • - аналіз і прогнозування факторів впливу на потенційні ринки збуту для промислових підприємств, у т. ч. економічної ситуації та фінансового стану потенційних покупців, існуючого платоспроможного попиту та його співвідношення з пропозицією на конкретні види продукції;
 • - аналіз обсягів поставок, технічного рівня і якості продукції конкурентів, її переваги та недоліки у порівнянні з продукцією свого підприємства;
 • - існування нових ринків збуту та потенційних споживачів продукції промислового підприємства;
 • - виявлення передових тенденцій у світовому виробництві продукції за профілем підприємства;
 • - виявлення системи взаємозв'язків між різноманітними факторами, що впливають на стан ринку та обсяги продажу;
 • - аналіз конкурентоздатності продукції підприємства, співставлення її споживчих якостей, ціни, виробничих і збутових витрат з аналогічними показниками продукції конкуруючих підприємств-виробників;
 • - прогнозування величини і структури платоспроможного попиту на нові й модифіковані товари, а також продукцію серійного виробництва.

Отже, відділ маркетингу промислового підприємства - це інтегруючий структурний підрозділ у його складі, покликаний забезпечувати ефективне управління маркетинговими функціями, встановлювати підпорядкованість і відповідальність за виконання поставлених керівництвом завдань стосовно дослідження ринків і взаємозв'язку з клієнтами при орієнтації на їх потреби.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші