Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Первинний облік необоротних активів

Засоби, що передбачається використовувати більше одного року (одного операційного циклу), належать до необоротних активів. Необоротні активи можна розділити на дві групи: предметні засоби і непредметні засоби.

До предметних засобів належать засоби, які можна побачити або відчути, тобто мають матеріальний зміст. Матеріальні необоротні активи підрозділяють на:

 • 1. Основні засоби
 • 1.1. Земельні ділянки.
 • 1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.
 • 1.3. Будинки, споруди і передавальні пристрої.
 • 1.4. Машини й устаткування.
 • 1.5. Транспортні засоби.
 • 1.6. Інструменти, приладдя, інвентар (меблі).
 • 1.7. Робітник і продуктивна худоба.
 • 1.8. Багаторічні насадження.
 • 1.9. Інші основні засоби.
 • 2. Інші необоротні матеріальні активи
 • 2.1. Бібліотечні фонди.
 • 2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.
 • 2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.
 • 2.4. Природні ресурси.
 • 2.5. Інвентарна тара.
 • 2.6. Предмети прокату.
 • 2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

Облік необоротних матеріальних активів регулюється "ПОЛОЖЕННЯМ (СТАНДАРТОМ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (П(С)БО 7 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ".

До непредметних необоротних активів належать: нематеріальні активи, інвестиції підприємства у вигляді різних цінних паперів, довгострокова дебіторська заборгованість. їхній облік регулюється різними нормативними документами, що будуть названі при розгляді кожного з цих об'єктів обліку.

Облік нематеріальних активів регулюється П(С)БО 8 "НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ".

Документальне оформлення операцій з основними засобами

Основні засоби — це матеріальні активи, що містить підприємство для використання у виробництві або постачанні товарами, для надання послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей і які передбачається використовувати протягом більше одного року.

Первинні документи з обліку основних засобів повинні забезпечити:

 • — своєчасне відображення інформації про рух основних коштів підприємства і на її основі вирахування бухгалтерської і податкової амортизації;
 • — інформацію про ремонт, модернізацію й інші заходи щодо поліпшення об'єктів основних засобів;
 • — контроль за станом і збереженням об'єктів основних засобів у місцях їхнього зберігання й експлуатації.

З метою забезпечення виконання документацією функції організації обліку Наказом Міністерства статистики України "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ" від 29.12.95 р. № 352 (Наказ № 352) затверджені і введені в дію з 1.01.96 р. типові форми обліку основних засобів (схема 3.1.):

 • 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";
 • 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів";
 • 03-3 " Акт на списання основних засобів";
 • 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів";
 • 03-5 "Акт на установку, пуск і демонтаж будівельної машини";
 • 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів";
 • 03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів";
 • 03-8 "Картка обліку руху основних коштів";
 • 03-9 "Інвентарний список основних засобів";
 • 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для промислових підприємств);
 • 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів" (для будівельних організацій);
 • 03-16 "Розрахунок амортизації по автотранспорту".

Процес заповнення реєстрів обліку основних засобів

Схема 3.1. Процес заповнення реєстрів обліку основних засобів

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № ОЗ-1)

Даною формою документа (табл. 3.1) оформляються операції:

 • — зарахування об'єктів основних засобів до складу основних фондів підприємства;
 • — передача об'єктів основних засобів зі складу в експлуатацію;
 • — внутрішнього переміщення об'єктів основних засобів з одного підрозділу підприємства в інший;
 • — передача об'єктів основних засобів іншому підприємству (при реалізації, обміні, безоплатній передачі).

Відповідно до Наказу № 352 акт приймання складається:

 • — на кожен об'єкт, що надходить на підприємство;
 • — на кілька однотипних об'єктів, якщо вони надійшли одночасно і за однаковою вартістю.

Відповідно до П(С)БО 7, якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різний термін корисного використання (експлуатації), кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку окремим об'єктом основних засобів. У цьому випадку форма № 03-1 повинна складатися на кожну таку частину.

Приймання, передача, списання (ліквідація) об'єктів основних засобів на підприємстві здійснюються, як правило, постійно діючою комісією, призначуваною наказом керівника, з числа фахівців (механік, енергетик та ін.).

Акт складається в одному екземплярі, якщо:

 • — об'єкт придбаний безпосередньо у виробника або через торговельну організацію і від постачальника отримана накладна;
 • — об'єкт придбаний у іншого підприємства, що використовувало його як об'єкт основних засобів і при передачі оформило такий самий акт;

Акт складається в двох екземплярах при:

 • — внутрішньому переміщенні об'єкта (у цьому випадку перший екземпляр, з підписами відповідальних працівників передавального і приймаючого підрозділів, призначений для бухгалтерії, другий — залишається в підрозділі, що передав об'єкт);
 • — безкоштовній передачі об'єкта основних засобів іншому підприємству (у цьому випадку один екземпляр акта залишається на підприємстві, що передає об'єкт, другий — призначений для підприємства, що одержало об'єкт);
 • — при передачі об'єкта в оперативну оренду, де акт приймання-передачі є підставою відсутності об'єкта, що значиться на балансі в орендодавця і є підставою для зарахування для обліку на забалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" в орендаря;

Акт складається в трьох екземплярах при:

— передачі об'єкта основних засобів іншому підприємству за плату (перші два екземпляри залишаються на підприємстві, що передало об'єкт, третій — передається підприємству-покупцю).

Таблиця 3.1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (типова форма № 03-1)

Після оформлення і затвердження акта приймання-передачі керівником підприємства або особою, на те уповноваженою, перший екземпляр передається в бухгалтерію підприємства.

Порядок заповнення будь-яких форм первинного обліку часто залежить від характеру операції і способу ведення обліку. При ручному способі ведення (де не потрібно обов'язкове кодування) у відповідних графах замість кодів проставляють назви необхідних даних.

Розглянемо порядок заповнення деяких граф форми № 03-1. У графах 1 і 2, крім назви підприємства або підрозділу, що передає або приймає об'єкт, доцільно вказати прізвища матеріально відповідальних осіб.

У графах 3 і 5 проставляються коди кореспондуючих рахунків, що відповідають характеру операції. При цьому варто враховувати такі особливості:

 • — якщо акт складається на приймання об'єкта, у графу 3 вноситься один із субрахунків 10 "Основні засоби" чи рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи". У графі 5, як правило, має бути зазначений один із субрахунків 15 "Капітальні інвестиції", але залежно від способу надходження об'єкта на підприємство та інших обставин у цій графі можуть бути зазначені і субрахунки інших рахунків (16, 37, 42, 48, 53);
 • — якщо акт складається на приймання орендованого об'єкта, у графу 3 вноситься код позабалансового рахунка 01 "Орендовані необоротні активи", а в графі 5 проставляється прочерк;
 • — якщо акт складається на передачу об'єкта, один із субрахунків рахунка 10 "Основні засоби" або рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи" вносяться в графу 5. У графі 3, як правило, має бути зазначений субрахунок 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" або субрахунків 976 "Списання необоротних активів", але залежно від обставин у цій графі можуть бути зазначені і субрахунки інших рахунків (13, 16, 37 та ін.);
 • — якщо акт складається на внутрішнє переміщення об'єкта або на передачу його в оренду, і в графі 3, і в графі 5 буде зазначений той самий субрахунок рахунка 10 "Основні засоби" або рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

Графи 4 і 6 призначені для відображення коду аналітичного обліку об'єкта. Однакові вимоги до аналітичного обліку об'єктів основних засобів відсутні, тому підприємства розробляють систему такого обліку самостійно. З огляду на, що в основі розподілу рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" на субрахунку покладена класифікація основних засобів за видами ("Земельні ділянки", "Будинки і споруди", "Транспортні засоби" тощо), аналітичний облік повинний забезпечити їхнє групування за:

 • — характером використання або способом одержання економічної вигоди (виробнича, адміністративна, збутова, інша діяльність);
 • — місцем використання (використовувані у філіях, передані в оренду і т. д.);
 • — належністю (власні, орендовані, отримані у фінансовий лізинг).

Усі названі характеристики можуть мати кодові позначення, і саме ці позначення варто зафіксувати в графах 4 і 6.

При заповненні графи 7 (якщо акт складається на приймання об'єкта) необхідно враховувати особливості формування первісної вартості об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів згідно з П(С)БО 7. Зокрема, враховуються ті ситуації, коли первісна вартість не дорівнює справедливій вартості. У цьому випадку запис у графі 7 може не відповідати даним, зазначеним у документах, що супроводжують надходження об'єкта на підприємство. Наприклад, при безкоштовному одержанні об'єкта основних засобів може бути отриманий документ (акт, накладна), у якому дарувальник зазначить залишкову вартість об'єкта. Якщо ця вартість відрізняється від справедливої, одержувач повинний оприбуткувати об'єкт не за тією вартістю, що зазначена в документі дарувальника, а саме за справедливою вартістю. Отже, у графі 7 акта за формою № 03-1 буде ображена справедлива вартість об'єкта основних засобів.

У графі 10 вказується код рахунка або субрахунку, на який щомісячно буде списуватися сума нарахованої амортизації. Залежно від напряму використання об'єкта це може бути один з таких субрахунків:

 • — 15 "Капітальні інвестиції";
 • — 23 "Виробництво";
 • — 39 "Витрати майбутніх періодів";
 • — 83 "Амортизація";
 • — 91 "Загальновиробничі витрати";
 • — 92 "Адміністративні витрати";
 • — 93 "Витрати на збут";
 • — 94 "Інші витрати операційної діяльності";
 • — 99 "Надзвичайні витрати".

Графа 11 заповнюється в тому випадку, якщо на підприємстві норми амортизації кодифіковані, тобто кожна норма має свій індивідуальний і неповторний код.

Графи 12 і 13 призначені для відображення інформації про норми амортизаційних відрахувань. Однак підхід до нарахування амортизації з 1995 р. (коли була затверджена розглянута форма) значною мірою змінився. Тому до заповнення цих граф варто підійти творчо, адаптувавши них до вимог сьогодення. Наприклад, у графі 12 вказати норму амортизації об'єкта, а в графі 13 — обраний відповідно до п. 26 або п. 27 П(С)БО 7 метод нарахування амортизації. Причому ці дані вказуються в тому випадку, якщо акт складається на приймання. Якщо акт складається на передачу, зазначені графи можна не заповнювати взагалі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші