Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ

ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КАЗНАЧЕЙСТВА

Необхідність створення та поняття інформаційних систем

Успішна реалізація бюджетної політики держави можлива лише за умови оптимального управління інформаційними потоками та широкого доступу до них усіх користувачів бюджетних коштів. "Інформація і знання, - зазначає американський економіст Р. Клітгаард, - основа розвитку. Індивіди і суспільство, які мають найменші можливості отримувати й обробляти інформацію, як правило, є найбіднішими".

Інформаційна сфера діяльності людини стала визначальним фактором розвитку економіки, науки й техніки. За даними ЮНЕСКО, більше половини зайнятого населення розвинутих країн світу бере участь у процесах виробництва та поширення інформації: інформаційна діяльність суспільства займає велику частку у національному продукті цих країн. Тому важливо сформувати ефективні інформаційні системи держави та відповідні державні інформаційні ресурси, що є основою для прийняття управлінських рішень у швидкозмінному ринковому середовищі.

Загалом інформаційну систему (ІС) визначають як сукупність організаційних і технічних засобів для збору, обробки, зберігання та надання інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів. З цієї позиції інформаційна система є сукупністю інформаційних процесів для задоволення потреб в інформації різних рівнів прийняття рішень. Вона покликана своєчасно надавати органам влади й управління необхідну інформацію для прийняття рішень, якість яких забезпечує ефективну діяльність об'єкта управління та його підрозділів.

Якщо розглядати інформаційну систему у контексті її використання для прийняття управлінських рішень, то вона є структурною складовою управління, через яку відбувається зв'язок між суб'єктом управління (керуючою системою) та об'єктом управління (керованою системою). Від рівня організації інформаційної системи, застосовуваних нею технічних засобів, а також технології обробки інформації великою мірою залежить функціонування об'єкта в цілому. Більше того, інформаційна система не тільки відображає функціонування об'єкта управління, а й впливає на нього через органи управління.

Загальну схема взаємодії структурних складових управління зображено на рисунку 17.1.

Як складова системи управління, інформаційна система складається з таких компонентів:

 • - сукупність даних про об'єкт управління на відповідних носіях;
 • - методи, способи, технічні засоби й технології збору, обробки, зберігання та передачі інформації.

Схема взаємодії між складовими системи управління

Рис. 17.1. Схема взаємодії між складовими системи управління

Окремі складові інформаційних систем спричиняють різний вплив на формування інформації. Та чи не найбільшою мірою якість інформації залежить від технічних засобів. Залежно від застосовуваних технічних засобів обробки інформації розрізняють ручні, механізовані та автоматизовані інформаційні системи.

Найстаріші (у моральному і у фізичному розумінні) інформаційні системи повністю базувалися на ручній праці, де всі дії, пов'язані з інформацією, виконувала людина. Пізніше на зміну їм прийшли різні механічні пристрої для обробки даних (сортування, копіювання, асоціативний пошуку тощо). Широке застосування обчислювальної техніки дозволило розпізнавати й виокремлювати одноманітні й типові управлінські рішення. Водночас важко було встановити мету впровадження рішень, визначити завдання для її досягнення, оцінювати результати.

Збільшення обсягів інформації, підвищення вимог щодо оперативності та якості її обробки, зростання інформаційного навантаження на управлінський персонал, актуалізували проблему комплексної автоматизації управлінської діяльності на основі сучасних інформаційних технологій та засобів телекомунікацій

Вирішення цієї проблеми вимагало нових підходів до автоматизації управлінської діяльності. Активно залучити управлінський персонал до процесу обробки інформації можна було лише на основі нових інформаційних технологій. Використання у практичній діяльності нових інформаційних технологій дозволило максимально наблизити управлінський персонал до інформаційних ресурсів, а отже до розв'язання інформаційно-управлінських задач і передбачало:

 • - масове впровадження персональних комп'ютерів (ПК), встановлення їх на робочих місцях управлінського персоналу;
 • - створення комплексної технології обробки інформації в умовах використання баз даних, баз знань, комп'ютерних мереж;
 • - створення засобів комп'ютерного моделювання системи обробки даних із застосуванням банку моделей і банку алгоритмів;
 • - розробку засобів спілкування кінцевих користувачів ПК на основі АРМів, що дають змогу поєднати сучасні тенденції в менеджменті з досягненнями нових інформаційних технологій.

Реалізація на практиці вищезазначених завдань дозволила поступово перейти від механізованої обробки інформації до комплексної автоматизації управлінської діяльності для прийняття виважених рішень у бюджетній сфері з використанням сучасних автоматизованих інформаційних систем.

Автоматизована інформаційна система (АІС) - це сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних і технологічних засобів, призначених для обробки інформації та прийняття управлінських рішень. Разом з тим, автоматизовані інформаційні системи можуть ефективно функціонувати лише за наявності висококваліфікованих спеціалістів, які їх обслуговують.

Автоматизовані інформаційні системи створені для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використовують спільну роботу управлінського персоналу й комплексу технічних засобів. Вони призначені для автоматизованого збирання, реєстрації, зберігання, пошуку, обробки та видачі інформації за запитами користувачів, якими є управлінський персонал та фахівці інформаційних систем. Для забезпечення інформаційних потреб користувачів використовуються різноманітні економіко-математичні методи, моделі, електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) та засоби телекомунікації. Усі ці складові використовуються з метою отримання інформації для управління.

Можливості автоматизованих інформаційних систем реалізовуються через функції, які вони виконують:

 • - постійне спостереження за станом об'єкта управління та формування необхідної для управління зовнішньої та внутрішньої інформації;
 • - накопичення, систематизація, збереження й відновлення необхідної інформації, забезпечення можливості доступу до неї користувачів зі своїх робочих місць;
 • - оперативне та якісне опрацювання інформації в усіх аспектах, що цікавлять систему управління;
 • - інформаційно-керуючий вплив на об'єкт управління і його ланки при відхиленні їхніх параметрів функціонування від заданих значень;
 • - оптимальні розрахунки по мірі зміни цілей, критеріїв та умов функціонування об'єкта управління;
 • - прогнозні розрахунки основних тенденцій, закономірностей та показників розвитку об'єкта управління;
 • - формування обліково-звітних, планово-розрахункових та інших форм документів;
 • - взаємодію користувачів між собою на основі безпаперової технології та підтримку професійної діяльності управлінських працівників.

Таким чином, автоматизована інформаційна система є людино-машинною системою, яка дає змогу підвищити якість управління через оптимальний розподіл праці між людиною та комп'ютером на всіх стадіях управління. Автоматизована інформаційна система здійснює інформаційне обслуговування покладених на управлінський персонал організаційних, контрольних, аналітичних та інформаційних функцій.

Вся сукупність операцій з обробки інформації в автоматизованих інформаційних системах здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів. Управлінський персонал в автоматизованих інформаційних системах виконує постановку та коригування цілей і критеріїв управління, вносить творчий елемент у пошук найкращих способів досягнення цілей, робить остаточний вибір із кількох пропонованих системою варіантів рішень та надає їм юридичної чинності.

На рисунку 17.2 схематично зображено механізм формування й обробки інформації в автоматизованій інформаційній системі.

Схема формування й обробки інформації в автоматизованій інформаційній системі

Рис. 17.2. Схема формування й обробки інформації в автоматизованій інформаційній системі

У наш час розробляється та впроваджується велика кількість найрізноманітніших автоматизованих інформаційних систем з широким спектром використання.

За сферою використання розрізняють автоматизовані інформаційні системи промислових підприємств, банківських установ, органів податкової та казначейської служб, фінансово-кредитних установ, страхових організацій тощо. Кожна з них відображає особливості структури управління об'єктом, схеми декомпозиції цілей управління, предметних технологій та ін.

За типом підтримки, яку автоматизовані інформаційні системи забезпечують організації чи установі, виділяють:

 • 1. Системи забезпечення операцій (системи першого класу), які обробляють інформацію, що генерується та використовується в ділових операціях. Вони поділяються на три групи:
  • - системи обробки операцій, які забезпечують реєстрацію та обробку даних, одержаних внаслідок ділових операцій (у бюджетній сфері це може бути виділення асигнувань, перерахування коштів тощо);
  • - автоматизовані системи управління технологічними процесами, що забезпечують прийняття рішень з типових питань (управління бюджетними коштами);
  • - системи співробітництва на підприємстві чи в установі, які використовують комп'ютерні мережі для забезпечення зв'язку, координації та співробітництва структурних підрозділів і робочих місць, що беруть участь у процесі.
 • 2. Системи інформаційного забезпечення менеджменту (системи другого класу), які надають допомогу управлінському персоналу у прийнятті рішень і поділяються на:
  • - інформаційні менеджерські системи - формують і подають звітні дані та інформацію про вжиті заходи на періодичній чи винятковій основі або за запитом;
  • - системи підтримки прийняття рішень - інформаційні системи, які для прийняття якісних рішень використовують моделі прийняття рішень, бази даних й особисті міркування особи у кожному конкретному випадку;
  • - управлінські інформаційні системи - системи з додатковими можливостями для управління, такими, як аналіз даних, використання засобів підтримки прийняття рішень, електронної пошти тощо.

При розробці автоматизованої інформаційної системи визначальною є специфіка діяльності економічного об'єкта, пов'язана з його основною діяльністю. Від зазначеної діяльності значною мірою залежать перелік поставлених задач, методи й способи їх розв'язання, обсяги й потоки інформації, методи збору, зберігання, обробки й передачі даних. Тому ознайомлення з основами та особливістю діяльності органів казначейства та з'ясування специфіки їх роботи є неодмінною умовою створення ефективних автоматизованих інформаційних систем.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші