Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • 1. Алєксєєнко M. Трастові послуги та залучення коштів банками // Банківська справа. - 2001. - № 2. - С. 38-42.
 • 2. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця та проф. А. М, Герасимовича. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 384 с.
 • 3. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посібник / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. M. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 4. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-316 с.
 • 5. Банківські операції: Підручник / A. M. Мороз, M. І. Савлук, M. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 6. Бугрій M. І. Основи фінансово-банківських розрахунків: Методичні вказівки. - Л.: Вид-во Львівського НУ ім. Ів. Франка, 2001. - 149 с.
 • 7. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, КОО, 2006. -311с.
 • 8. Верба В. А., Решетняк Г. І. Організація консалтингової діяльності. -К.:КНЕУ, 2000.-244 С.
 • 9. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 10. Гроші та кредит: Підручник / M. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. M. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001. -602 с.
 • 11. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод, посібник / M. М. Александрова, С. О. Маслова. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: ЦУЛ, 2002. – 336 с.
 • 12. Демківський А. В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. - К.: ВІРА-Р, 2003. - 512 с.
 • 13. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 p. (зі змінами і доповненнями).
 • 14. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 15. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", № 959-ХП від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 16. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", № 185/94-ВР від 23.09.1994 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 17. Закон України "Про банкрутство" від 14.05.1992 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 18. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 19. Закон України "Про інвестиції" від 18.09.91 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 20. Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 21. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.08.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 22. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 23. Закон України "Про фінансовий лізинг" від 16.12.1997 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 24. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 25. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 26. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р.
 • 27. Івасів Б. С. Міжнародні розрахунки: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 223 с.
 • 28. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.
 • 29. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затверджено постановою № 492 Правління НБУ від 12.11.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 30. Інструкція про касові операції в банках України: Постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 31. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 22 Правління НБУ від 21.01.2004 р. (із змінами і доповненнями).
 • 32. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 110 Правління НБУ від 17.03.2004 р.
 • 33. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Затверджено постановою № 502 Правління НБУ від 12.12.2002 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 34. Кравченко Ю. Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. - К.: ВИРА-Р, 2002. - 368 с.
 • 35. Луців Б. Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. - Тернопіль: Економічна думка - Карт-бланш, 2001. - 150 с.
 • 36. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2000.-156 с.
 • 37. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 489 Правління НБУ від 28.11.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 38. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посібник / О. І. Береславська, О. М. Наконечний, М. Т. Пясецька та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
 • 39. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза та канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
 • 40. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Та-бачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 • 41. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 271 с.
 • 42. Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях: Затверджено постановою № 118 Правління НБУ від 26.03.1998 р.(зі змінами і доповненнями).
 • 43. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: Затверджено постановою Ш 639 НБУ від 15.12.2004 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 44. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 45. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затверджено постановою № 516 Правління НБУ від 03.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 46. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів: Затверджено постановою НБУ № 561 від 17.12.2003 р.
 • 47. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідації: Затверджено постановою № 8 Правління НБУ від 11.01.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 48. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затверджено постановою № 508 Правління НБУ від 16.12.2002 р.
 • 49. Положення про механізми рефінансування банків України: Постанова № 82 Правління НБУ від 28.02.2002 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 50. Положення про порядок видачі банкам окремих банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затверджено постановою № 275 Правління НБУ від 17.07.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 51. Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Затверджено постановою № 137 Правління НБУ від 19.04.2005 р.
 • 52. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 31.08.2001 р., зі змінами, затвердженими постановою № 10 Правління НБУ від 9.01.2002 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 53. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань: Затверджено постановою № 377 Правління НБУ від 31.08.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 54. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., (зі змінами і доповненнями).
 • 55. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України: Затверджено постановою № 61 Правління НБУ від 12.02.2002 р.
 • 56. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: Затверджено постановою № 520 Правління НБУ від 29.12.2000 р., (зі змінами і доповненнями).
 • 57. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунки за товари, надані послуги та при видачі готівки: Затверджено постановою № 37 Правління НБУ від 24.02.1997 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 58. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Затверджено постановою № 514 Правління НБУ від 03.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 59. Положення про оформлення та надання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання: Затверджено постановою № 82 Правління НБУ від 05.03.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 60. Положення про порядок видачі НБУ індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і неризедентами в межах торгового обороту у валюті України: Затверджено постановою № 484 Правління НБУ від 14.10.2004 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 61. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентам позик в іноземній валюті нерезидентами: Постанова № 270 Правління НБУ від 17.06.2004 р.
 • 62. Положення про порядок обов'язкового резервування коштів за валютними операціями, пов'язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів: Постанова № 291 Правління НБУ від 12.08.2005 р.
 • 63. Положення про порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Постанова № 279 Правління НБУ від 07.12.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 64. Положення про порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків України: Постанова № 172 Правління НБУ від 21.04. 2004 р.
 • 65. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами: Затверджено постановою № 325 НБУ від 06.08.2003 р.
 • 66. Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в Національному депозитарії: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 27.07.99 р. (зі змінами і доповненнями).

 • 67. Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказів їм із-зі кордону іноземної валюти: Затверджено постановою № 18 Правління НБУ від 17.01.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 68. Правила здійснення переказів іноземної валюти в межах України: Затверджено постановою № 103 Правління НБУ від 12.03.2003 р. (зі змінами і доповненнями).
 • 69. Правила здійснення переказів іноземної валюти за дорученнями та на користь фізичних осіб: Затверджено постановою № 486 Правління НБУ від 14.10.2004 р.
 • 70. Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджено постановою № 281 Правління НБУ від 10,08.2005 р.
 • 71. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України: Затверджено постановою № 200 Правління НБУ від 30.05.2007 р.
 • 72. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник, - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.
 • 73. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. Т. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005.-410 с.
 • 74. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.
 • 75. Руденко Л. В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. - К.: ЦУЛ, 2003 - 616 с.
 • 76. Сарахман О. М., Раєвський К. Є., Скаско О. І. Банківський нагляд: Навч. посібник. - Львів: ЛБІНБУ, 2005. - 286 с.
 • 77. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 78. Трастовые, инвестиционные и электронные услуги банков. - М.: ТОО ДЕКА, 1995.- 112 с.
 • 79. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші