Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Фінанси arrow Казначейська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оформлення змін, що виникають у процесі виконання місцевих бюджетів

Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Прийняття рішення про внесення змін до місцевих бюджетів можливе у випадках та порядку, встановлених статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, а також у разі внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Місцеві фінансові органи надають органам казначейства довідки про внесення змін до розписів місцевих бюджетів і повідомляють головних розпорядників бюджетних коштів про внесені зміни відповідними довідками.

Зміни до зведених кошторисів та планів асигнувань можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику.

Органи казначейства здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки, та відображаються унесені зміни в обліку виконання місцевого бюджету на відповідних рахунках позабалансового обліку.

Головні розпорядники коштів упродовж трьох днів складають та подають органам казначейства реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань місцевих бюджетів у розрізі розпорядників коштів бюджету нижчого рівня та одержувачів. Якщо зазначені зміни викликані змінами у підпорядкуванні або розташуванні підвідомчих установ, то головний розпорядник коштів подає реєстри змін одночасно зі змінами до мережі, погодженими з відповідним фінансовим органом.

Зміни до кошторисів та планів асигнувань місцевих бюджетів вносяться розпорядниками та одержувачами на підставі довідок про їх зміни, які затверджуються керівником вищої установи. Довідки про зміни подаються до органів казначейства не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.

У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису (в частині власних надходжень) у зв'язку з потребою перерозподілу видатків, появою нових видів надходжень або перевиконанням показників, які були передбачені бюджетними асигнуваннями, проводиться така робота:

  • - розпорядники коштів упродовж року вносять зміни до спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу казначейства довідки без внесення змін до розпису за спеціальним фондом. Ця довідка є підставою для подальшого виконання кошторису в частині спеціального фонду з урахуванням внесених змін;
  • - головні розпорядники узагальнюють показники довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників нижчого рівня за звітний період та при поданні квартальної звітності про виконання кошторису проводять з органами казначейства звірку зведених показників щодо внесених змін до планових показників спеціального фонду. Органи казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до бюджетного розпису.

Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової та бюджетної звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним обліку органів казначейства про виконання спеціального фонду місцевих бюджетів.

Порядок перерахування коштів на здійснення видатків

Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів передбачено проведення операцій з перерахування коштів на здійснення видатків із загального та спеціального (крім власних надходжень розпорядників) фондів місцевих бюджетів. Кошти місцевих бюджетів акумулюються на рахунках 3142 "Кошти загального фонду місцевих бюджетів" та 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів".

Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів фінансові органи та відповідні ради або їх виконавчі органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів, що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3142 "Кошти загального фонду місцевого бюджету", з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань (крім оплати праці та нарахувань на заробітну плату та виділення коштів для надання кредитів), та подають органам казначейства розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів.

Органи казначейства реєструють розпорядження у журналі реєстрації розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів і відповідно до розпорядження зараховують кошти на рахунки головних розпорядників коштів, відкриті за балансовим рахунком 3531 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету". Якщо головні розпорядники коштів відповідного бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти зараховуються на рахунок 3541 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами загального фонду місцевого бюджету".

Головному розпоряднику коштів надається виписка з особового рахунку, на підставі якої він готує та подає органу казначейства розподіл виділених бюджетних асигнувань на перерахування коштів підвідомчим установам, які будуть здійснювати видатки зі своїх реєстраційних рахунків. Отриманий розподіл перевіряється органом казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань за загальним фондом підвідомчих установ у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджетів. Розподіли реєструються у журналі реєстрації розподілу виділених коштів.

Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим направленням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо призначення коштів, яка відображається у виписці з рахунку. За наявності всіх необхідних показників кошти зараховуються на рахунки підвідомчих установ.

У разі внесення змін до розподілу виділених бюджетних асигнувань розпорядник подає до органу казначейства коригувальний розподіл, у якому зазначаються реквізити підвідомчих установ та суми проведених коригувань. Після перевірки наявності на рахунках розпорядників залишків невикористаних асигнувань органом казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів.

Кошти спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень розпорядників), що зараховані на рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3152 "Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які направляються на спеціальні видатки", органи казначейства на підставі розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників коштів засобами програмного забезпечення направляються на рахунки розпорядників, відкриті за балансовим рахунком 3532 "Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду місцевого бюджету". Якщо головні розпорядники коштів відповідного бюджету не мають мережі підвідомчих установ, кошти зараховуються на рахунок 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету". Загальна схема виділення асигнувань з місцевих бюджетів наведена на рисунку 11.9.

Загальна схема виділення асигнувань з місцевих бюджетів

Рис. 11.9. Загальна схема виділення асигнувань з місцевих бюджетів

Порядок виділення асигнувань із загального та інших коштів спеціального фонду місцевого бюджету при казначейській системі обслуговування бюджетних коштів зображено на рисунку 11.10. Слід зазначити, що по всіх операціях щодо перерахування та зарахування бюджетних асигнувань органи казначейства на наступний операційний день подають учасникам розрахунків виписки з рахунків (додаток 19).

Власні надходження розпорядників, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" в розрізі груп власних надходжень. Інформація щодо власних надходжень розпорядників коштів місцевих бюджетів одночасно відображається на рахунках бюджетного обліку 6124 "Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету".

Перерахування коштів здійснюється на підставі платіжних доручень, наданих власниками рахунків, лише в межах одного коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і однієї групи власних надходжень.

Органи казначейства щоденно складають виписки з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542, і разом з реєстром розрахункових документів надають їх розпорядникам коштів місцевих бюджетів.

Повернення надміру або помилково зарахованих коштів здійснюється органами казначейства на підставі платіжних документів розпорядника бюджетних коштів місцевих бюджетів та відповідного підтвердження щодо обґрунтованості здійснення такої операції у межах наявних залишків коштів на рахунках.

Схема виділення асигнувань із загального та спеціального фондів місцевого бюджету

Рис. 11.10. Схема виділення асигнувань із загального та спеціального фондів місцевого бюджету

Оплата видатків розпорядників коштів за рахунок власних надходжень бюджетних установ здійснюється органами казначейства з рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3542 "Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду місцевого бюджету" у встановленому порядку.

Здійснення видатків розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів

Органи казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах казначейства за групою рахунків балансового обліку 354 "Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевих бюджетів", відповідно до кошторисів та планів асигнувань.

Інформація щодо проведених видатків одночасно відображається на відповідних рахунках бюджетного обліку 7211 "Видатки загального фонду місцевого бюджету" та 7221 "Видатки спеціального фонду місцевого бюджету".

Оплата рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснюється лише за наявності в обліку органів казначейства їх бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань, а також залишків коштів на рахунках розпорядників та одержувачів коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків та класифікації кредитування.

Підставою для здійснення видатків є платіжні доручення розпорядників і одержувачів коштів і зареєстровані в органах казначейства зобов'язання та фінансові зобов'язання по загальному фонду та інших коштах спеціального фонду державного бюджету, які підтверджують цільове спрямування коштів.

Органи казначейства приймають від розпорядників бюджетних коштів платіжні доручення і підтверджуючі документи на здійснення видатків.

Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань тощо.

Для забезпечення цільового спрямування бюджетних коштів органи казначейства проводять контроль. При цьому перевіряється підстава (наявність підтвердних документів, нормативно-правових актів тощо) для здійснення платежів, відповідність платежів вимогам обліку і контролю за зобов'язаннями, а також правильність оформлення розрахункових документів.

Орган казначейства при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів надає їм виписки з рахунків про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня з відміткою у вигляді відбитка штампа встановленого зразка та підписом казначея.

При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на вкладні рахунки відповідно до заявки на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки та платіжного доручення.

Порядок оплати витрат розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів як у безготівковій формі, так і шляхом виплати готівки аналогічний порядку здійснення видатків з рахунків розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, та детальніше розглядається у попередніх параграфах.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші