Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Екологія arrow Екологічне управління
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Посилення ролі неурядових організацій

Неурядові організації відіграють ключову роль у формуванні й впрова­дженні демократичних структур, що ґрунтуються на їх участі. Авторитет цих організацій пояснюється тією відповідальною і конструктивною роллю, яку вони виконують у суспільств/. Неурядові організації, а також місцеві еко­логічні рухи повинні бути визнані партнерами у вирішенні екологічних про­блем суспільства, держави в межах національного екологічного партнерст­ва. Незалежність є однією з основних і невід'ємних властивостей неурядо­вих організацій та обов'язковою умовою реальної участі у вирішенні про­блем розвитку та життєдіяльності суспільства.

Нині, коли світове співтовариство прагне відійти від нераціональних моделей розвитку і стати на шлях екологічно безпечного і гармонійного роз­витку, одне з основних завдань, що стоять перед ним, полягає в тому, щоб сприяти розумінню загальної мети всіма верствами суспільства. Можливість забезпечення розуміння такої мети залежатиме від готовності всіх верств суспільства брати участь у дійсно широкому співробітництві й діалозі та від визнання самостійної ролі, зобов'язань і особливого потенціалу кожного.

Неурядові організації, зокрема й некомерційні, володіють визнаним і різноманітним досвідом, спеціальними знаннями й потенціалом у тих галу­зях, що матимуть особливе значення для впровадження та огляду екологічно безпечного і соціально орієнтованого збалансованого розвитку. Отже, спів­товариство неурядових організацій являє собою загальносвітову мережу, яку слід залучити до роботи з досягнення цих загальних цілей, наділити відпо­відними повноваженнями і зміцнити.

Щоб потенційний внесок неурядових організацій реалізувати повністю, в установах, які несуть відповідальність за впровадження принципів збалан­сованого розвитку, у рамках спрямованих на це програм слід стимулювати якомога тісніший зв'язок і співробітництво між міжнародними організа­ціями, національними урядами й місцевими органами управління та неуря­довими організаціями. Неурядовим організаціям також необхідно розвивати співробітництво і взаємодію між собою, з тим щоб підвищити свою ефек­тивність як учасників діяльності із забезпечення збалансованого розвитку.

Суспільство, уряди і міжнародні органи повинні мати організаційно-правові механізми, за допомогою яких неурядові організації могли б від­повідально та ефективно відігравати роль партнерів у процесі екологічно безпечного розвитку.

Для підвищення ролі неурядових організацій як суспільних партнерів уряду слід за їх погодженням почати процес розгляду офіційних процедур і механізмів, які б забезпечили реальну участь цих організацій на всіх рівнях: від розробки політики і прийняття рішень до їх впровадження.

Також слід налагодити плідний діалог на національному рівні між усіма неурядовими організаціями та їхніми самостійними групами, із тим щоб визнати й зміцнити їх відповідну роль у впровадженні екологічно безпечно­го і збалансованого розвитку.

Уряд має заохочувати і забезпечувати участь неурядових організацій у розробці, створенні та оцінці офіційних механізмів і процедур з огляду про­цесу впровадження принципів збалансованого розвитку на всіх рівнях. Для цього потрібно:

 • • розглянути і визначити шляхи вдосконалення наявних процедур і ме­ханізмів, які забезпечують реальну участь неурядових організацій у розробці стратегій, прийнятті рішень, впровадженні та оцінці еко­логічних політик (державних, корпоративних, місцевих);
 • • поліпшити наявні, а за відсутності таких — створити в кожній уста­нові процедури і механізми, які б враховували спеціальний досвід і лозини неурядових організацій у питаннях розробки стратегій і про­грам, впровадження їх та оцінки:
 • • проаналізувати обсяги фінансування та адміністративної підтримки неурядових організацій, масштаби й ефективність їхньої участі у впровадженні проектів і програм, із тим щоб підвищити їхню роль як суспільних партнерів;
 • • розробити доступні й ефективні засоби забезпечення реальної участі неурядових організацій у процесах спостереження та оцінки впрова­дження принципів збалансованого розвитку;
 • • заохочувати і створювати умови для неурядових організацій, їхніх самостійних систем для сприяння контролю та оцінці стратегій і програм, спрямованих на впровадження принципів збалансованого розвитку, гармонізації життєдіяльності суспільства:
 • • надавати неурядовим організаціям належний доступ до точних і вчас­них даних та інформації в інтересах забезпечення ефективності їх програм і заходів та їхньої ролі в діяльності з підтримки збалансова­ною розвитку.

Крім того, уряду слід здійснити заходи, щоб налагодити або поліпшити діалог із неурядовими організаціями та їхніми самостійними об'єднаннями, які представляють усі верстви суспільства. Це могло б слугувати:

 • • розгляду прав та обов'язків цих організацій;
 • • ефективному спрямуванню комплексного внеску неурядових органі­зацій у процес розробки стратегій на урядовому рівні;
 • • сприянню неурядовій координації у впровадженні національних стра­тегій на рівні програм;
 • • заохочуванню і забезпеченню розвитку співробітництва та діалогу між місцевими неурядовими організаціями і місцевими органами уп­равління в заходах, спрямованих на досягнення стратегічних цілей;
 • • включенню неурядових організацій у національні механізми або про­цедури, створені для впровадження принципів збалансованого роз­витку, домагаючись оптимального використання їхньою особливого потенціалу в таких галузях, як освіта, охорона та оздоровлення навко­лишнього середовища;
 • • прийняттю до уваги висновків неурядових організацій щодо контро­лю та огляду під час розробки та оцінки екологічних стратегій на всіх рівнях;
 • • аналізу державної системи освіти для виявлення шляхів залучення й розширення участі неурядових організацій у галузі формальної і не­формальної освіти та підвищення поінформованості громадськості;
 • • наданню в розпорядження неурядових організацій даних та інфор­мації, необхідних для ефективної участі цих організацій у науково дослідницькій роботі та розробці, впровадженні й оцінці інно­ваційних програм.

Необхідно прийняти або зробити більш ефективними будь-які заходи законодавчого характеру, що сприяли б створенню в неурядових організа­ціях консультативних груп, і забезпечити неурядовим організаціям право обстоювати суспільні інтереси за допомогою правових і фінансових механізмів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші