Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Узагальнена структура інформаційного поля МІС туристичної фірми

В цілому склад показників, що характеризують зовнішні умови діяльності туристичної фірми, визначається конкретними цілями управління, обсягом діяльності окремої туристичної фірми, напрямами її політики створення і реалізації туристичного продукту.

Інформація про внутрішні можливості туристичної фірми, перш за все, охоплює показники, які характеризують результати діяльності даної фірми, серед яких головне місце займають нормативно-планові та облікові. їх окремою групою є економічні нормативи, на підставі яких здійснюється контроль з боку керівництва і відстежується фінансовий стан кожної окремої туристичної фірми шляхом підприємницького спостереження й регуляції. Порядок їх обов'язкового розрахунку, терміни надання звітності про виконання і санкції за порушення встановлюються.

У складі інформаційної бази про внутрішні умови туристичної діяльності планові показники є сукупністю конкретних установок, які характеризують мету діяльності туристичної фірми й мету маркетингу. Вони створюють можливість для їх наступного порівняння з фактичними результатами діяльності. Планові показники містяться в оперативних, поточних і стратегічних планах з окремих напрямів та об'єктів управління і виступають як стандарти або норми функціонування.

Фактичні показники діяльності туристичної фірми формуються в системі бухгалтерського (фінансового) й управлінського обліку. Вони, разом із плановими показниками, є важливою частиною інформаційного забезпечення. Показники бухгалтерського (фінансового) обліку характеризують уніфіковану, високу міру достовірності і регулярності формування, що дозволяє стверджувати про їх перевагу в сукупності показників про внутрішні умови діяльності туристичної фірми. Вони формуються на підставі даних рахунків бухгалтерського (фінансового) обліку та форм звітності, встановлених для туристичних фірм. До складу показників інформаційної бази про внутрішні умови діяльності туристичної фірми можуть входити також показники, які формуються в процесі управлінського обліку і визначаються системою управління з окремих аспектів діяльності туристичної фірми відповідно до певної мети.

Показники аналізу туристичної фірми у сфері маркетингу можна розділити на групи: інформація щодо продукту, ціни, комунікації, просування та продаж туристичного продукту.

Показники, які використовуються для аналізу діяльності туристичної фірми у сфері маркетингу:

 • 1. Туристичний продукт - це асортимент, якість турпродукту, якість додаткових послуг (програмне забезпечення), ступінь задоволення клієнта, ринкова діяльність (результати роботи на ринку), торгова марка, престиж туристичної фірми і турпродукту.
 • 2. Ціна (цінова політика й умови продажу туристичного продукту).
 • 3. Комунікації, рекламна концепція, витрати на рекламу, стимулювання просування і продажу туристичного продукту, зв'язки з громадськістю.
 • 4. Розповсюдження (системи просування та продажу туристичного продукту), структура витрат, стратегія у сфері систем просування і віртуальне просування продукту до споживача.

Отже, інформаційне середовище туристичної фірми формується за рахунок інформації внутрішньофірмової звітності (інформації про внутрішні можливості туристичної фірми), маркетингових розвідувальних даних (інформації про зовнішні умови) і дослідницької інформації. Відомості, факти, дані, які збираються для маркетингових цілей, формують показники, які утворюють самостійний сектор єдиного інформаційного поля й залежать від конкретних маркетингових завдань.

Головне призначення внутрішньої інформації полягає в оцінці можливостей фірми з метою встановлення відповідності її ринкових запитів виробничо-ресурсним можливостям. Одним із найважливіших завдань і вимог до організації виробничої інформації для маркетингу є забезпечення контролю за витратами виробництва й накладними витратами.

Наведені поняття щодо призначення внутрішньої інформації є різними, не торкаються безпосередньо туристичних фірм і не зважають на специфіку їх діяльності. Враховуючи відмічене, спробуємо охарактеризувати основні завдання внутрішньофірмової звітності як складової інформаційного поля МІС, спираючись на основні ідеї управлінського підходу до туристичного маркетингу, який ми визначили як пріоритетний з точки зору функціонування МІС і ухвалення управлінських рішень. Такими завданнями є: оцінка результатів діяльності туристичної фірми в цілому та її структурних підрозділів зокрема і створення відповідної бази даних;

відстеження витрат на маркетинг та розробку туристичних продуктів, рекламу, стимулювання продажу, розподіл; систематичний аналіз свіжих і архівних даних, обчислення розрахункових показників, необхідних для управління маркетингом у туризмі та вирішення інших управлінських завдань; - оцінювання ефективності маркетингової діяльності, своєчасне виявлення проблем маркетингу;

аналіз поточної ситуації і прогнозування основних показників діяльності туристичної фірми на майбутнє. У контексті викладеного можна побудувати структуру бази даних, що формується на підставі інформації внутрішньофірмової звітності.

Як бачимо, така інформація створює базу даних, які характеризують результати діяльності туристичної фірми:

 • - обороти туристичних ресурсів на кожного клієнта і туристичної фірми в цілому;
 • - банк даних за наслідками маркетингових досліджень:
 • - архівні файли, доступні широкій громадськості користувачів, якими можуть послуговуватись для складання звітів або формування довідок;
 • - довідники (загальнодержавні - єдиний державний реєстр туристичних фірм, організацій і установ ЄДРПТ, система позначень органів державного управління; відомчі - реєстр учасників системи електронних платежів, перелік коррахунків, видів документів; локальні - структура фірми, види послуг транспортних, готельних та туристичних, перелік статусів документів у системі і т.п.)

Дослідження показали, що основними джерелами інформації внутрішньофірмової звітності є:

 • - внутрішні туристичні документи (посадові інструкції, положення про фірму, звіти, службові записки, протоколи зборів, нарад, акти ревізій та перевірок, дані договорів і т.п.);
 • - звітність туристичних фірм;
 • - матеріали раніше проведених досліджень;
 • - діяльність спеціалізованих груп співробітників;
 • - різноманітні інформаційні зв'язки.

Завданням внутрішньої інформації туристичної фірми є оцінка її фінансового стану, яка здійснюється на підставі зіставлення відповідних показників туристичної діяльності та стану туристичного ринку. Система таких взаємозв'язаних узагальнених показників, що відображають фінансовий стан та результати діяльності туристичних фірм за звітний період і є фінансовою звітністю. Вона складається шляхом підрахунку, угрупування та спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку. Але сама лише фінансова звітність не дає можливості керівництву туристичної фірми детально оцінювати, всебічно аналізувати і контролювати діяльність структурних підрозділів, одержувати докладну оперативну інформацію, необхідну для ухвалення рішень на різних рівнях управління туристичною фірмою. Тому, окрім фінансової звітності, практикуються форми статистичної звітності, які грунтуються на даних управлінського бухгалтерського обліку й використовуються для створення системи фінансової і туристичної статистики.

Залежно від мети використання показників, звітність туристичних фірм розділяють на державну статистичну і фінансову. Державну статистичну звітність туристичні фірми всіх видів та форм власності надають місцевим статистичним органам за встановленою формою і в порядку, визначеному Державним комітетом статистики України відповідно до чинного законодавства. Ця звітність містить типову для будь-якого суб'єкта господарювання інформацію - дані про фінансові результати діяльності, чисельність працівників, використання робочого часу, оплату праці, основні фонди, капітальні вкладення, а також нефінансові звіти.

Безумовно, інформація, що надходить із туристичної фірми, є дуже важливою, істотною і цінною. Але першочергове завдання туристичної фірми полягає не в складанні звітності та зборі інформації для різних інстанцій. Більш того, серед форм звітності є такі, що подаються в дві, три і більше інстанцій - звіт про дебіторську й кредиторську заборгованість, звіт про створення, продаж і обіг турпродукту та ін. Велика кількість звітів, які подаються в органи Держкомстату і ДПА, дублюються. Наприклад, до органу держстатистики за місцезнаходженням туристичної фірми посилається звіт про рух коштів в іноземній валюті, а в регіональне управління ДПА - звіти про розшифрування валютних рахунків туристичних фірм за видами валют, звіт про залишки на валютних рахунках, відкритих у банках України, залишки валютних коштів на депозитних рахунках туристичних фірм. Отже, можна констатувати факт повторної подачі однакової інформації в різні інстанції. Для запобігання таким ситуаціям доцільно було б створити єдиний інформаційний центр для туристичних фірм України, куди б надсилалася інформація, де б вона оброблялася і надходила в зацікавлені органи.

Ще одним важливим джерелом внутрішньофірмової інформації, як показали проведені дослідження, є діяльність спеціалізованих груп співробітників, які повністю або частково зайняті інформаційним забезпеченням. У ряді туристичних фірм вони включають фахівців таких відділів: маркетингових досліджень, аналізу продажу, планування, економічного аналізу, дослідження операцій, системного аналізу. Проте, робота таких груп не завжди є ефективною, оскільки інформаційне забезпечення не є основною функцією їх діяльності. Функції таких груп можуть виконуватися фахівцями відділу маркетингової інформації, який необхідно створити задля:

 • - забезпечення керівництва туристичної фірми необхідною маркетинговою інформацією на користь розробки стратегії і тактики розвитку та ринкової поведінки фірми;
 • - здійснення всього комплексу ринкових досліджень за затвердженим планом спеціальною вказівкою керівництва, завданнями інших підрозділів туристичної фірми;
 • - постійна участь у розробці стратегії і тактики туристичної фірми шляхом формування продуктової, цінової, рекламної, комунікаційної стратегій маркетингу, надання консультаційної допомоги керівництву туристичної фірми та іншим підрозділам, що беруть участь у розробці стратегії і тактики ринкової поведінки;
 • - організація рекламної діяльності, а також розробка комплексу заходів щодо формування й підтримки зв'язків із громадськістю, які забезпечують як необхідну прибутковість діяльності туристичної фірми, так і підтримку її доброго імені в очах громадськості;
 • - постійний аналіз та оцінка ефективності маркетингу в туристичній фірмі і відповідний розвиток служби;
 • - надання допомоги й забезпечення консультацій із маркетингу всім підрозділам туристичної фірми;
 • - методичне керівництво і навчання всього персоналу туристичної фірми основам маркетингу;
 • - оцінювання психологічної відповідності співробітників, які приймаються на роботу, посаді, на яку вони претендують;
 • - розробка нових продуктів на основі одержуваної маркетингової інформації і вартісно-функціонального аналізу.

Організація відділу маркетингової інформації сприятиме ефективнішому збору необхідної інформації і представленню даних у вигляді обґрунтованих аналітико-оцінних документів.

Окрім створення спеціалізованих груп або відділу маркетингової інформації, туристичні фірми практикують регулярні звіти службовців: доповіді операціоністів, економістів наприкінці тижня, які пропрацювали для отримання поточної ринкової інформації.

Таким чином, інформація внутрішньофірмової звітності формується на різних рівнях управління туристичної фірми, в різних підрозділах і може використовуватися багатьма фахівцями при виконанні функцій управління. Тому доцільним було б покласти початок створенню МІС у туристичних фірмах шляхом формування бази даних зведеної звітності. Основна мета створення такої бази даних - формування, перевірка коректності та надання звітних документів ДТА у встановлені терміни.

Виходячи з цього, на основі такого структурного елемента МІС менеджери можуть, з одного боку, збирати й аналізувати інформацію ДТА, що стосується появи нових, зміни поточних і виключення існуючих звітних форм, а також інформацію, необхідну для складання звітних документів, від філій до структурних підрозділів туристичної фірми, а з іншого боку - формувати і перевіряти коректність звітності, що надається ДТА та іншим інстанціям.

Як свідчить практика, більшість туристичних фірм частково або повністю ігнорують інформацію, що надається Веб-сервером ДПА, в основному покладаючись на документи, які поступають на паперових носіях. Недостатньо уваги приділяється використанню інформаційних ресурсів електронної пошти. Посилаючись тільки на паперові інформаційні носії, туристичні фірми тим самим програють у часі надходження необхідних для відповідних підрозділів інформаційних ресурсів. Оптимальним є використання сукупності всіх трьох джерел інформаційних ресурсів.

Окрім збору інформації про склад і структуру звітних форм, а також визначення програмного забезпечення для їх підготовки, створення бази даних зведеної звітності сприяє накопиченню інформації для власного формування звітності. Основним джерелом тут виступатимуть філії туристичної фірми, а головними інформаційними ресурсами - інформація для консолідованого звіту з туризму (оборотні відомості, звіти про прибутки і збитки, балансові звіти та ін.).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші