Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Використання даних Балансу для прийняття управлінських рішень

Експрес аналіз балансу підприємства передбачає розрахунок коефіцієнта економічної незалежності та коефіцієнта вартості необоротних активів у валюті балансу.

Коефіцієнт економічної незалежності розраховується як частка від ділення суми власного капіталу та валюти балансу підприємства:

Нормативне значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 0,5, тому TOB "Полтавська здоба" як на кінець 2012 р., так і на кінець 2013 р. є незалежним від зовнішніх джерел фінансування, оскільки частка фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу складає 69,9 %.

Коефіцієнт вартості необоротних активів у валюті балансу розраховується як частка від ділення вартості необоротних активів та валюти балансу підприємства:

Розрахунки свідчать, що TOB "Полтавська здоба" у 2012 р. вилучило з обороту 76,2 % коштів, у 2013 р. - 75,0 %, оскільки вони вкладені у фінансування необоротних активів підприємства.

Одним з найбільш важливих етапів аналізу фінансового стану є аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства, для проведення якого використовуються дані бухгалтерського балансу (звіту про фінансовий стан) (табл. 3.2).

Для визначення платоспроможності та ліквідності підприємства проводять аналіз ліквідності балансу, а в рамках поглибленого аналізу, в доповнення до абсолютних показників, розраховують коефіцієнти платоспроможності. Потреба в аналізі ліквідності балансу полягає у необхідності проведення оцінки кредитоспроможності підприємства, тобто спроможності своєчасно і повністю розраховуватись по своїм зобов'язанням.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів (актив балансу), які згруповані за ступенем їх ліквідності і розміщені у порядку убування (зменшення) їх ліквідності, із зобов'язаннями (пасив балансу), які згруповані за строками їх погашення та розміщені у порядку зростання термінів.

Баланс вважають ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

де: А 1 - найбільш ліквідні активи - ряд. (1160+1165) форми №1;

А 2 - середньо ліквідні активи -ряд. (1125 + 1130 + 1135 +

1155 + 1170 + 1190) форми №1; А 3 - низько ліквідні активи - ряд. (1100 + 1110 + 1200)форми №1;

А 4 - важко ліквідні активи - ряд. 1095 форми №1;

П 1 - поточні зобов'язання за розрахунками - ряд. (1695 -

1600 - 1610) форми №1; П 2 - короткострокові кредити банків і позики - ряд. (1600 + 1610) форм№1;

П 3 - довгострокові зобов'язання - ряд. 1595 форми №1; П 4 - постійні пасиви - ряд. 1495 форми №1.

За даними балансу TOB "Полтавська здоба" побудуємо табл. 3.3.

Таблиця 3.3. Оцінка ліквідності балансу TOB "Полтавська здоба" (станом на кінець року), тис. грн.

Активи

2012

рік

2013

рік

Пасиви

2012

рік

2013

рік

Надлишок (+), нестача (-) платіжних коштів у

2012 рік 2013 рік

Найбільш

ліквідні

(А1)

1312

952

Найбільш термінові зобов'язання (Пі)

1581 8

14953

-14506

-14001

Середньо

ліквідні

(А2)

9868

9077

Короткострокові кредити банків і позики (Щ)

1416

1251

+8452

+7826

Низько ліквідні (А3)

9702

10941

Довгострокові зобов'язання (П3)

9251

9057

+451

+1884

Важко ліквідні (А4)

64551

62988

Постійні пасиви (П4)

5894 8

58697

+5603

+4291

Баланс

85433

83958

Баланс

8543 3

83958

X

X

Наведений в табл. 3.3 баланс підприємства на вказані дати не є ліквідним, оскільки:

  • - підприємство не має достатньої суми наявних грошових коштів для розрахунків з кредиторами за товари, роботи, послуги, перед робітниками по заробітній платі, також перед бюджетом тощо (А1<^П1). На кінець 2013 року найбільш ліквідні активи покривають найбільш термінові зобов'язання лише на 6,37%, у 2012 році - на 8,29%;
  • - протягом всього аналізованого періоду ліквідною є друга група активів, оскільки очікувані надходження від дебіторів більші, ніж короткострокові кредити та позики станом на кінець 2013 року в 7,3 рази, у 2012 році - на 7,0 рази. Однак, за рахунок найбільш ліквідних та середньо ліквідних активів станом на кінець 2013 року підприємство може погасити лише 61,89% сукупних короткострокових зобов'язань;
  • - станом на кінець 2012 та 2013 років ліквідною є третя група активів, оскільки спостерігається надлишок запасів для покриття довгострокових банківських кредитів, відстрочених податкових зобов'язань та інших довгострокових зобов'язань;
  • - відмічаємо недостатність власного капіталу як для формування важколіквідних активів, так і оборотних активів. Впродовж аналізованого періоду підприємство мало дефіцит власного оборотного капіталу, який зменшився за 3 роки на 1312,0 тис. грн.

Таким чином, загалом зміни в балансі свідчать про погіршення фінансового стану підприємства. Суб'єкт дослідження на кінець 2013 року на 98,87% володіє неліквідним майном і для перетворення його на грошові активи потрібен значний час. Аналіз ліквідності балансу, проведений за вищезазначеною схемою, не відрізняється абсолютною точністю. Тому, з метою комплексної оцінки ліквідності балансу доцільно застосувати загальний показник платоспроможності. Алгоритм його розрахунку наступний:

Збільшення значення Кл свідчить про зміцнення платоспроможності підприємства та зрушення в бік покращення структури активів і пасивів. Враховуючи інформацію табл. 2.3, розрахуємо загальний показник платоспроможності підприємства:

У нашому випадку більш ліквідним є баланс на 31.12.2013 року. Отже, коефіцієнт ліквідності станом на кінець 2013 року зріс на 0,006 або 1,3%, що свідчить по незначне покращення платоспроможності підприємства та структури активів і пасивів. Даний показник використовують також при виборі найбільш надійного партнера із множини потенційно можливих на основі їх звітності.

Для об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності. Вони надають можливість оцінити рівень платоспроможності підприємства на певний момент часу, а також у випадках виникнення надзвичайних ситуацій. З цією метою застосовують систему коефіцієнтів ліквідності, що розрізняються між собою розміром ліквідних активів та розглядаються як джерело покриття зобов'язань.

Динаміка показників платоспроможності підприємства за 2012-2013рр зображена в табл. 3.4.

Таблиця 3.4. Показники платоспроможності TOB "Полтавська здоба" (станом на кінець року)

Показники

2011

рік

2012

рік

2013

рік

Відхилення (+;-) 2013 року від:

2013 рік у % до

2011

року

2012

року

2011 року

2012

року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,08 3

0,07 6

0,05 9

-0,024

-0,017

71,1

77,6

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,65 1

0,64 9

0,61 9

-0,032

-0,003

95,1

95,4

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,18 3

1,21 2

1,29 4

+0,111

+0,082

109,4

106,8

Коефіцієнт ліквідності запасів

0,53 2

0,56 3

0,67 5

+0,143

+0,112

126,9

119,9

Коефіцієнт ліквідності коштів у розрахунках

0,49 7

0,53 6

0,54 9

+0,052

+0,013

110,5

102,4

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

1,62 6

1,44 7

1,55 0

-0,076

+0,103

95,3

107,1

Коефіцієнт мобільності активів

0,21 3

0,24 4

0,25 0

+0,037

+0,006

117,4

102,5

Коефіцієнт

співвідношення

активів

0,27 0

0,32 3

0,33 3

+0,063

+0,01

123,3

103,1

Показники платоспроможності підприємства, що подані в табл. 3.4, вказують, що суб'єкт дослідження не є платоспроможним. Так, станом на кінець 2012 та 2013 років, воно може негайно за рахунок наявних грошових коштів погасити відповідно лише 7,6% та 5,9% найбільш термінових зобов'язань, що майже в 3,9 рази нижче за оптимальне значення у 2011 році та у 5,1 рази у 2012 році. У той же час, при нормативі 70-80% підприємство за рахунок наявних грошових коштів та очікуваних надходжень від дебіторів може розрахуватися з боргами короткострокового характеру на 64,9% у 2012 році та 61,9% у 2013 році. Спостерігається відхилення від рекомендованих значень коефіцієнту загальної ліквідності. Отримані кошти від перетворення оборотних активів на готівку станом на кінець 2012, 2013 років дозволяють повністю перекрити кредиторську заборгованість товарного характеру та поточні зобов'язання за розрахунками, але слід відмітити позитивну тенденцію до зростання даного показника, який порівняно 2012 роком зріс на 0,082 або 6,8%. Отже, за результатами досліджень виявлено, що підприємство можна вважати платоспроможним протягом останніх двох років лише за показником загальної ліквідності. Крім того, спостерігається тенденція до зниження показників абсолютної та термінової ліквідності.

Слід зазначити, що станом на кінець 2013 року в структурі балансу оборотні активи займають лише 25,0%, що свідчить про наявність досить громіздкої матеріально-технічної бази. Відносно інших показників, які підлягали аналізу, то слід зазначити, що коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості показує, що станом на кінець 2013 року підприємство на 1 грн дебіторської заборгованості залучало 1,550 грн кредиторської, на кінець 2012 року - 1,447 грн. Тобто, при недостатності власного капіталу підприємство може використовувати у господарському обороті, як одне з джерел фінансування, кредиторську заборгованість. Коефіцієнт співвідношення активів у 2013 році становить 33,3%, що у 3 рази нижче рекомендованого значення. Тобто, підводячи загальний підсумок за усіма вище наведеним розрахунками можна дійти висновку, що баланс підприємства не є ліквідним. Йому не вистачає власних джерел фінансування для формування оборотних активів. У цілому, значення коефіцієнтів ліквідності характеризують підприємство як середню платоспроможне. При цьому треба звернути увагу, що показники балансу носять моментний характер і можуть суттєво змінюватися в часі. У першу чергу, це стосується грошових коштів та їх еквівалентів. Тому працівники фінансово - аналітичних служб провинні проводити оперативний, перспективний аналіз та оцінку фінансового становища підприємства, адже якщо не прийняти своєчасних антикризових заходів - підприємство має реальні шанси отримати статус банкрута.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші