Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура Приміток до річної фінансової звітності

Міністерство фінансів України розробило уніфіковані таблиці приміток до річної фінансової звітності. Типова форма фінансової звітності № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000р. № 302 (і змінами і доповненнями), не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, суб'єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Примітки до річної фінансової звітності за формою № 5, є складовою річної звітності підприємств (крім суб'єктів малого підприємництва), яка складається з метою надання повної, правдивої, деталізованої інформації про окремі об'єкти бухгалтерського обліку. Взаємозв'язок балансу (звіту про фінансовий стан) і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з примітками до річної фінансової звітності наведено у табл. 7.2.

Примітки до річної фінансової звітності включають п'ятнадцять розділів, в яких наводиться більш детальна інформація про окремі види активів зобов'язань, доходів і витрат підприємства, яка забезпечує користувачів необхідною інформацією:

Розділ I. Нематеріальні активи (р.010-085);

Розділ II. Основні засоби (р.100-268);

Розділ III. Капітальні інвестиції (р.280-340);

Розділ IV. Фінансові інвестиції (р.350-426);

Розділ V. Доходи і втрати (р.440-632);

Розділ VI. Грошові кошти (р.640-691);

Розділ VII. Забезпечення (р.710-780);

Розділ VIII. Запаси (р.800-925);

Розділ IX. Дебіторська заборгованість (р.940-951);

Розділ X. Нестачі і втрати від псування цінностей (р.960-980);

Розділ XI. Будівельні контракти (р.1110-1160);

Розділ XII. Податок на прибуток (р.1210-1253);

Розділ XIII. Використання амортизаційних відрахувань (р. 13001317);

Розділ XIV. Біологічні активи (р. 1410-1430);.

Розділ XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів (р.1500-1540).

Таблиця 7.2. Взаємозв'язок балансу (звіту про фінансовий стан) і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) з примітками до річної фінансової звітності (ф. №5)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (розділ, рядок )

Примітки до річної фінансової звітності ( розділ, рядок)

Р.І. "Необоротні активи" р. 1001, 1002

Р.І. "Нематеріальні активи" р. 010085

Р.І. "Необоротні активи" р. 1011,1012

Р.ІІ. "Основні засоби", р. 100-268

Р.І. "Необоротні активи" р. 1005

Р.Ш "Капітальні інвестиції" р. 280340

Р.І. "Необоротні активи" р. 1030,1035 та Р.ІІ. "Оборотні активи" р.1160

Р.ІУ "Фінансові інвестиції", р. 350426

Р.І. "Необоротні активи" р. 1090

Р.УІ "Грошові кошти", р. 691

Р.І. "Необоротні активи" р. 1020

Р. XIV "Біологічні активи", р. 14101430

Р.ІІ. "Оборотні активи" р. 1165

Р.УІ "Грошові кошти", р. 640-690

Р.ІІ. "Оборотні активи" р. 1100

Р.УШ "Запаси" р. 800-925

Р.ІІ. "Оборотні активи" р. 1125, 1155

Р.ІХ "Дебіторська заборгованість", р. 940-951

Р. II. "Оборотні активи" р. 1155

Р.Х "Нестачі і втрати від псування цінностей", р.980

Р.ІІ. "Довгострокові зобов'язання і забезпечення ", р. 1520 та Р.Ш. "Поточні зобов'язання і забезпечення ", р. 1660

Р.УІІ. "Забезпечення і резерви", р. 710-780

Р.І. "Необоротні активи" р. 1045

Р.ХІІ. "Податок на прибуток", р. 1220, 1225

Р.ІІ. "Довгострокові зобов'язання і забезпечення ", р. 1500

Р.ХІІ. "Податок на прибуток", р. 1230, 1235

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (розділ, рядок)

Примітки до річної фінансової звітності ( розділ, рядок)

Р.І. "Фінансові результати", р. 2120, 2180

Р.У.А. "Інші операційні доходи і витрати" р. 440-490

Р.І. "Фінансові результати", р. 2200, 2250

Р.У.Б. "Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями", р. 500-520

Р.І. "Фінансові результати", р. 2220, 2250

Р.У.В "Інші фінансові доходи і витрати", р. 530-560

Р.І. "Фінансові результати", р. 2240, 2270

Р.У.Г. "Інші доходи і витрати", р. 570-630, 631, 632

Р.І. "Фінансові результати", р. 2300

Р.ХІІ. "Податок на прибуток", р. 1240

Р.Ш. "Елементи операційних витрат", р. 2515

Р.ХІІІ. "Використання амортизаційних відрахувань", р. 1300

Примітки до фінансової звітності включають три групи інформації: облікову політику підприємства; інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами); інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності для забезпечення її зрозумілості та достовірності.

Примітки до річної фінансової звітності включають 15 розділів.

Розділ І "Нематеріальні активи", заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 12 "Нематеріальні активи" і субрахунку 133 "Накопичена амортизація" і розкриває інформацію про склад і стан нематеріальних активів і зміни, які сталися за рік.

Із залишку нематеріальних активів на кінець року розшифровуються дані про вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, вартість оформлених у заставу нематеріальних активів, вартість самостійно створених та вартість отриманих за рахунок цільових асигнувань нематеріальних активів.

Із загальної суми накопиченої амортизації на кінець року, виділяється та її сума, яка відноситься до нематеріальних активів на які існують обмеження права власності.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в першому розділі активу балансу (звіту про фінансовий стан) за рядками 1001, 1002.

Розділ II "Основні засоби", заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" та субрахунків 131 "Знос основних засобів", 132 "Знос інших необоротних активів". Наводиться інформація про стан і склад основних засобів за їх видами і зміни, які сталися за рік. Із залишку на кінець року розкривається інформація про первісну (переоцінену) вартість і знос основних засобів, одержаних у фінансову оренду і переданих у оперативну оренду. Також у рядках 261-268 показується вартість основних засобів щодо яких існує обмеження прав власності тощо.

По земельних ділянках і капітальних витратах на поліпшення земель знос не нараховується.

Цей розділ деталізує інформацію, яка наведена в балансі (звіті про фінансовий стан) за рядками 1011 і 1012.

Розділ III "Капітальні інвестиції" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 15 "Капітальні інвестиції", де розкриваються склад капітальних інвестицій, сума витрат за рік і незавершеного будівництва на кінець року.

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в балансі (звіті про фінансовий стан) за рядком 1005.

Розділі IV "Фінансові інвестиції" заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" та до субрахунку 352 "Інші поточні фінансові інвестиції" розкривається загальна сума цих інвестицій за їх видами та стан на кінець року (довгострокові, короткострокові). В довідці до цього розділу розшифровується залишок фінансових інвестицій на кінець року за видами їх оцінок (собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою собівартістю).

Цей розділ деталізує інформацію, яка відображена в балансі (звіті про фінансовий стан) за рядками 1030, 1035, 1160.

Розділ V "Доходи і витрати" заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунків 71, 72, 73 , 74 і 94, 95, 96, 97. Тут розшифровуються інші операційні доходи і витрати та фінансові і інвестиційні доходи і витрати з урахуванням принципу суттєвості. Методичні рекомендації щодо застосування суттєвості у бухгалтерському обліку визначають, що доходи і витрати, величина яких дорівнює або перевищила 2% чистого прибутку підприємства є суттєвою. Тобто, в цьому розділі деталізується інформація про доходи і витрати, які відображені у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) у рядках 2120, 2180, 2200-2270.

Розділі VI "Грошові кошти" розшифровує склад грошових коштів на кінець року, який відображено в балансі (звіті про фінансовий стан) у рядку 1165 у графі 4. Для заповнення цього розділу використовуються дані бухгалтерського обліку до рахунків 30,31,333,351. У рядку 691 до цього розділу розшифровується сума грошових коштів, використання яких обмежено, які показані в І розділі активу балансу (звіту про фінансовий стан) за рядком 1090.

Розділ VII "Забезпечення і резерви" заповнюється за даними бухгалтерського обліку за субрахунками до рахунку 47 "Забезпечення наступних витрат і платежів", характеризує стан на початок і кінець року та склад забезпечень за їх видами, а за рахунком 38 "Резерв сумнівних боргів" аналогічна інформація про резерв сумнівних боргів. Ця інформація деталізує дані II та III розділу пасиву балансу (звіту про фінансовий стан) р. 1520, 1660.

Розділ VIII "Запаси" заповнюється за даними субрахунків до рахунків 20-28 і розкриває інформацію, яка характеризує балансову вартість запасів за їх видами на кінець року, а також суми збільшення чистої вартості реалізації або уцінки. Цей розділ деталізує інформацію наведену у II розділі активу балансу (звіту про фінансовий стан) у рядках 1100.

Із залишку запасів на кінець року виділяється вартість запасів відображених за чистою вартістю реалізації, переданих в переробку, оформлених у заставу, переданих на комісію та тих, які знаходяться на відповідному збереженні.

Розділ IX "Дебіторська заборгованість" розшифровує дебіторську заборгованість, яка відображена в II розділі активу балансу (звіту про фінансовий стан) у рядках 1125 і 1155, з урахуванням за строками не сплати на кінець року, а саме: до 3-х місяців, від 3 до 6 місяців і від 6 до 12 місяців. Різниця між загальною сумою дебіторської заборгованості, яка відображена в графі 3 розділу IX і сумами дебіторської заборгованості в графах 4,5,6 свідчить про заборгованість, яка несплачена більше одного року.

Слід пам'ятати, що дебіторська заборгованість у рядках 940, 950, 951 приміток наводиться за первісною вартістю без зменшення на суму створеного резерву сумнівних боргів.

Розділ X "Нестачі і втрати від псування цінностей" (рядки 960 і 970) заповнюється за даними аналітичного обліку до субрахунків 947 і 375 за вирахуванням сум за дебетом 375 і кредиту 716 в частині раніше списаних на збитки нестач, за якими в подальшому були виявлені винуватці.

При заповненні рядка 980 необхідно керуватися характеристикою до позабалансового рахунку 07 "Списані активи" і даними обліку до нього за субрахунками.

Розділ XI "Будівельні контракти" заповнюють підрядні будівельні організації, де розкривається загальний дохід за будівельними контрактами, валова заборгованість замовників і замовникам, а також сума проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів.

Цей розділ деталізує валову заборгованість замовників і замовникам, яка відповідно відображена в балансі (звіті про фінансовий стан) у складі статей "Незавершене виробництво" (р. 1102) і "Інші поточні зобов'язання" (р. 1690).

Розділ XII "Податок на прибуток" розкриває інформацію за рік про нарахований податок на прибуток, відстрочені податкові активи і зобов'язання та їх взаємозв'язок із звітом про фінансові результати (звітом про сукупний дохід) та впливом па власний капітал.

У цьому розділі деталізується інформація, яка відображена в балансі (звіті про фінансовий стан) за рядками 1045 "Відстрочені податкові активи"; 1500 "Відстрочені податкові зобов'язання", 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" в частині податку на прибуток.

Розділ XIII "Використання амортизаційних відрахувань" надає інформацію про суми нарахованої амортизації та її використання.

Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядку 260 звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) і заповнюється за даними балансового рахунку 13 "Знос необоротних активів" та позабалансового рахунку 09 "Амортизаційні відрахування".

Розділ XIV "Біологічні активи" надає інформацію про стан та рух біологічних активів сільськогосподарських підприємств.

Даний розділ деталізує інформацію наведену у рядках 035-037, 110 Балансу і заповнюється за даними балансових рахунків 16 "Довгострокові біологічні активи", 21 "Поточні біологічні активи". В довідці до цього розділу розшифровується вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування; залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій; балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності.

Розділ XV "Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів" надає інформацію про фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів сільськогосподарських підприємств. Даний розділ заповнюється за даними аналітичного обліку до балансових рахунків 16 "Довгострокові біологічні активи", 21 "Поточні біологічні активи".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші