Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інформаційне забезпечення та методика складання Приміток до річної фінансової звітності

Інформаційним забезпеченням для заповнення приміток до річної фінансової звітності є:

 • • баланс (звіт про фінансовий стан);
 • • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
 • • дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахунками, субрахунками.

Розглянемо методику складання приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5) за кодами рядків та граф з використанням рахунків бухгалтерського обліку (табл. 7.3).

Таблиця 7.3. Зміст та джерела інформації для складання приміток до річної фінансової звітності (форма №5)

Нематеріальні активи (включає рядки із 010 по 085)

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Код рядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

010- 090

3. Залишок на початок року - первісна (переоцінена) вартість

Залишок на початок періоду за рах.12. "Нематеріальні активи" У р.090 "Гудвіл" фіксують сальдо за pax. 19 "Гудвіл"

4. Залишок на початок року - накопичена амортизація

Залишок на початок періоду за суб-рах.133 "Накопичена амортизація"

5. Надійшло за рік

Оборот за дебетом рах.12 "Нематеріальні активи", крім бухгалтерських проведень за : Д 12 К 133;Д12 К 412; Д 12 К 441 (у частині виправлення помилок минулих років); Д 12 К 746; Д 12 К 154

Оборот за дебетом pax. 19 "Гудвіл" з К 14,37,68

6. Переоцінка первісної (переоціненої) вартості

Оборот за Д 12 К 746 на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками та Д 12 К 412 - на всю іншу суму дооцінки; Д 423, 975 К 12

7. Переоцінка накопиченої амортизації

Оборот за Д 412 К 13 - на суму дооціненої амортизації; оборот за Д 133 К 12 - на суму уціненої амортизації

8. Вибуло за рік - первісна (переоцінена) вартість

Оборот за Д 286 "Необоротні активи та групи вибуття", 976 "Списання необоротних активів", 99 "Надзвичайні витрати" і за К 12 крім бухгалтерських проведень: Д 412 К 12; Д 975 К 12; Д 13 К 12, 19; Д 441 К 12 - у частині виправлення помилок минулих років

9. Вибуло за рік - накопичена амортизація

Оборот за Д 133, крім обороту Д 133 К 12 (уцінка зносу)

10. Нараховано амортизацію за рік

Оборот за К 133 за винятком обороту за Д 412 К 133

11. Втрати від зменшення корисності за рік

Оборот за Д 412 на суму перевищення попередніх дооцінок над попередніми уцінками та Д 972 К 133 - на всю іншу суму зменшення корисності нематеріальних активів; Д 972 К 19 (зменшення корисності гудвілу

12. Інші зміни за рік - первісної (переоціненої) вартості

Оборот за Д 12 К 44 та оборот Д 44 К 12 - у частині виправлення помилок минулих років; Д 12 К 154 (у частині вдосконалення) та інші зміни за Д і К рах.12, які не відображені в попередніх графах

13. Інші зміни за рік - накопиченої амортизації

Оборот за Д 133 та К 742 на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками; Д 133 К 412 - на всю іншу суму відновлення корисності; Д 133 К 44 або Д 44 К 133 - у частині виправлення помилок минулих років; Д 412, 742 К 133 (відновлення корисності) та інші зміни за Д і К рах.133, які не відображені в попередніх графах

14. Залишок на кінець року - первісної (переоціненої) вартості

Залишок на кінець періоду за pax. 12, 19 або розрахунковим порядком. Сума гр. 3+5+6+8+12 р. 010-070 ф. №5

Залишок на кінець року - накопичена амортизація

Залишок на кінець періоду за pax. 133 або розрахунковим порядком. Сума гр 4+7+9+10+11+13 р.010-070 ф. № 5

080

3-15

Сума за графами: 010+020+030+040+ 050+060+070 ф. № 5

До розділу І під основною таблицею зазначають наступну інформацію:

 • - у ряд. 081 фіксують вартість нематеріальних активів, щодо яких обмежено право власності (цей показник формують на підставі договорів і бухгалтерських даних із ряд. 080 графи 14);
 • - у ряд. 082 показують вартість нематеріальних активів, оформлених у заставу (інформація по pax. 05 "Гарантії та забезпечення надані" (із ряд. 080 графи 14);
 • - у ряд. 083 фіксують вартість нематеріальних активів, створених самим підприємством за даними аналітичного обліку з урахуванням кореспонденції рахунків Д 154 К 13,20,22,63,65,66, і потім Д 12 К 154;
 • - ряд. 084 призначено для нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань. Інформацію фіксують з урахуванням річних оборотів Д 12 К 154 або при одержання фінансування безпосередньо Д 12 К 48. При цьому одночасно на суму цільового фінансування (вартість нематеріальних активів) роблять запис Дт 48 Кт 69. А потім у міру нарахування амортизації на таку суму зменшують рахунок 69 проводкою Д 69 К 745 (із рядка 080 графи 5: вартість нематеріальних активів, одержаних за рахунок цільових асигнувань);
 • - у рядку 085 вказується сума накопиченої амортизації щодо нематеріальних активів, на які існує обмеження права власності (цей показник формують на підставі договорів і бухгалтерських даних аналогічно до показника ряд. 081).

Основні засоби (включає рядки із 100 по 269)

Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Код рядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

100-250

3. Залишок на початок року - первісна (переоцінена) вартість

Залишок на початок періоду за рах.10,11

4. Знос

За р. 100 і р.110 - знос не нараховується. За р. 105, 120 - р. 250 відображається залишок на початок періоду за рахунками 131, 132

5. Надійшло за рік

Оборот за Д 101, 102, крім бухгалтерських проведень за Д pax. 101, 102 К рах.411, 746

6. Переоцінка (дооцінка + уцінка -) - первісної (переоціненої) вартості

Оборот за Д 10, 11 К 411, 746 - на суму перевищення попередніх уцінок над попередніми дооцінками; Д 10, 11, К 411 - на всю іншу суму дооцінки; оборот за Д 411, 975 К 10, 11 - на суму перевищення попередніх дооцінок над попередніми уцінками; Д 975 К 10, 11 - на всю іншу суму уцінки

7. Знос

Оборот Д 10,11,423 К 131, 132; Д 131, 132 К 10, 11, 411, 975

8. Вибуло за рік - первісна (переоцінена) вартість

Оборот за Д 286,976,977,99,377 К 10,11, а також оборот за Д 131,132 К 10,11 за винятком бухгалтерських проведень Д 411 К 10, 11; Д 975 К 10, 11

9. Знос

оборот за Д 131, 132 крім обороту Д 131 К 10 та Д 132 К 11 (уцінка зносу)

10. Нараховано амортизації за рік

Оборот за К 131, 132, крім обороту Д 411 К 131, 132

11. Втрати від зменшення корисності

Оборот за Д 972 К 131, 132

12. Інші зміни за рік - первісної (переоціненої ) вартості

Оборот за Д 10, 11 К 44, оборот за Д 44 К 10, 11; оборот за Д 10, 11 К 151, 152, 153 (у частині вдосконалення)

13. Інші зміни за рік - знос

Оборот за Д 411, 746 К 131, 132; Д131 К 44

14. Залишок на кінець року - первісної (переоціненої ) вартості

Залишок на кінець періоду за рах.10,11 або розрахунковим порядком сума граф 3+5±6-8+12 р.100-250 ф. №5

15. Залишок на кінець року - знос

У рядках 100 і 110 не заповнюється. У рядках з 120 по 250 заповнюється залишок зносу на кінець звітного року за pax. 131 і 132 або розрахунково за графами: 4±7-9±13

16-19

Заповнюється за даними аналітичного обліку щодо основних засобів, одержаних за фінансовою орендою та переданих в оперативну оренду та відповідно сума зносу.

260

-

Сума за графами рядків 100+110+120 +130+140+150+160+ +170+180+190+ 200+210+220+230+240+250

261-268

-

Заповнюється за даними аналітичного обліку

До розділу II під основною таблицею зазначають наступну інформацію:

 • - у ряд. 261 фіксують вартість основних засобів, щодо яких чинним законодавством обмежено право власності (цей показник формують на підставі бухгалтерських даних із ряд. 260 графи 14);
 • - у ряд. 262 показують вартість основних засобів, переданих у заставу (інформація по pax. 05 "Гарантії та забезпечення надані" (із ряд. 260 графи 14);
 • - у ряд. 263, розраховуючи різницю між даними граф 14 і 15, фіксують залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються, за аналітичними даними показники на кінець року за Д 10,11 мінус К 131,132;
 • - у ряд. 264 відображають первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів (дані з графи 14);
 • - у рядку 2641 зазначають вартість основних засобів цілісних майнових комплексів (дані з графи 14);
 • - у ряд. 265 фіксують вартість основних засобів, призначених для продажу (Д 286, дані з графи 8);
 • - у ряд. 2651 фіксують дані з графи 8 щодо залишкової вартості основних засобів, втрачених внаслідок надзвичайних подій (Д 99 К 10);
 • - у ряд. 266 зазначається вартість основних засобів, придбаних протягом року за рахунок цільового фінансування (Д 10,11 К 48);
 • - у ряд. 267 фіксують вартість основних засобів, отриманих у оперативну оренду (pax. 01 "Орендовані необоротні активи");
 • - у ряд. 268 відображається знос основних засобів, щодо яких існує обмеження права власності (цей показник формують за даними графи 15 та аналітичного обліку);
 • - у ряд. 269 із ряд. 105 графи 14 переносять вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю.

Капітальні інвестиції (включає рядки із 280 по 342)

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.

До розділу III під основною таблицею зазначають наступну інформацію:

 • - у ряд. 341 фіксують вартість капітальних інвестицій в інвестиційну нерухомість ( у т.ч. аванси), тобто витрати, спрямовані на купівлю 9створення) нерухомості, яку не використовують або не планують використовувати при виробництві та пост віці товарів, наданні послуг, з адміністративною метою або продажу в процесі звичайної діяльності;
 • - у ряд. 342 відображають величину фінансових витрат, віднесених до капітальних інвестицій (Д 15 К 95).

Код рядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

280-330

3. Капітальні інвестиції за рік

Річний оборот за Дт рах.15 "Капітальні інвестиції" за відповідними субрахунками, за винятком авансових платежів, отриманих на фінансування капітального будівництва (суми авансових платежів не включаються). У методичних рекомендаціях з перевірки порівнянності показників форм річної звітності підприємств Міністерства фінансів України зазначено, що можуть бути розходження на суму авансових платежів для фінансування капітального будівництва між графою 4 р. 340 ф. № 5 та графою 4 р. 1005 ф. № 1

4. Капітальні інвестиції на кінець року

Наводиться залишок на кінець року за pax. 15 "Капітальні інвестиції" у розрізі субрахунків, за винятком авансів на фінансування капітальних вкладень

340

3 і 4

Обраховується як сума в кожній графі рядків з 280 по 330 відповідно

Фінансові інвестиції (включає рядки із 350 по 426)

Фінансові інвестиції - це активи, що утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Метод участі в капіталі - це метод обліку інвестицій, за яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі.

Код рядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

350-370

3. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі за рік

Відображається річний дебетовий оборот за pax. 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"

380-410

2. Інші фінансові інвестиції за рік

Відображається річний дебетовий оборот за субрахунками 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам", 143

"Інвестиції непов'язаним сторонам" та pax. 352 "Інші поточні фінансові інвестиції" за видами інвестицій

350-370 380-410

4. Фінансові інвестиції довгострокові на кінець року

Відображається дебетове сальдо на кінець року за pax. 141 (рядки 350370) та за pax. 142 і 143 (рядки 380410)

350-370

5. Фінансові інвестиції поточні на кінець року

Не заповнюються в зв'язку з тим, що п.п. 17 і 22 П(С)БО 12 визначено, що у разі, коли фінансові інвестиції придбані й утримуються виключно для продажу протягом не більше 12 місяців з дати придбання, то за методом участі в капіталу вони не обліковуються

380-410

5.Фінансові інвестиції поточні на кінець року

Відображається дебетове сальдо рах.352

420

3,4,5 разом

Обраховується як сума відповідно в графах 3,4,5 рядків з 350 по 410

421, 422, 423

Наводиться розшифровка залишку на кінець року інших довгострокових фінансових інвестицій, відображених у р. 1035 графи 4 балансу (звіту про фінансовий стан) та в рядках 380-410 ф. № 5 графа 4. Заповнюються ці рядки за даними аналітичного обліку до рах.142 і 143 та характеризують залишок інших довгострокових фінансових інвестицій за собівартістю (р.421), за справедливою вартістю (р. 422), за амортизованою собівартістю (Р. 423)

424, 425, 426

Наводиться розшифровка залишку на кінець року поточних фінансових інвестицій, відображених у р. 1160 графи 4 балансу (звіту про фінансовий стан) та в рядках 380-410 ф. № 5 графа 5. Заповнюються ці рядки за даними аналітичного обліку до рах.352 за собівартістю (р.424), за справедливою вартістю (р. 425), за амортизованою собівартістю (р. 426)

Доходи і витрати (включає рядки із 440 по 632)

Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період. Деталізація доходів і витрат наводиться за даними номінальних рахунків класу 7 (71, 72, 73 74) та класу 9 (94, 95, 96, 97).

Найменування показника

Код рядка

Джерело інформації

Доходи Витрати

1

2

3 4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

Оборот за Д 713 К 791

Оборот за Д 791 К 949 в частині витрат, пов'язаних з операційною орендою активів (наприклад, нарахування амортизації на активи, які здані в операційну оренду)

Операційна курсова різниці

450

Оборот за Д 714 К 791

Оборот за Д 791 К 945

Реалізація інших оборотних активів

460

Оборот за Д 712 К 791

Оборот за Д 791 К 943

Штрафи, пені, неустойки

470

Оборот за Д 715 К 791

Оборот за Д 791 К 948

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціального призначення

480

Оборот за Д 719 К791 у частині доходів, пов'язаних із утриманням об'єктів житлово-комунального господарства і соціально-культурного призначення

Оборот за Д 79 К 949, у частині витрат, пов'язаних із утриманням об'єктів житлово-комунального господарства і соціального призначення

Інші операційні доходи і витрати

у тому числі:

відрахування до

490

Сума оборотів за Д710+711+716+717+7 18+719К791 За 719 включаються доходи за виключенням тих, що відображені в р. 480

Оборот за Д 721 К 792

Сума оборотів за Д 79 К

940+941+942++944+94 6+947+949. За рах.949 відображаються витрати за виключенням

резерву сумнівних боргів непродуктивні витрати і втрати

Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: Асоційовані підприємства

 • 491 492
 • 500

тих, що відображені в р. 480

Оборот за Д 944 К 38 Оборот за Д 946,947

Оборот за Д 792 К 961

Дочірні підприємства

510

Оборот за Д 723 К 792

Оборот за Д 792 К 963

Спільну діяльність

520

Оборот за Д 722 К 792

Оборот за Д 792 К 962

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

Оборот за Д 731 К 792

X

Проценти

540

X

Оборот за Д 15,23,792 К 951,952, у частині нарахованих процентів, крім процентів, нарахованих з фінансової оренди активів

Фінансова оренда активів

550

Оборот за Д 732 К 792 у частині відсотків отриманих з фінансової оренди активів

Оборот за Д 792 К 952, у частині нарахованих відсотків з фінансової оренди активів

Інші фінансові доходи і витрати

560

Оборот за Д 732, 733 К 792

Оборот за Д 792 К 951,952

Г. Інші доходи і витрати

Реалізація фінансових інвестицій

570

Оборот за Д 741, К 793

Оборот за Д 793 К 971

Доходи від об'єднання підприємств

580

Оборот за Д рахунки активів К 746

X

Результати оцінки корисності

590

Оборот за Д 742,746 К 791

Оборот за Д 791 К 972

Неопераційна курсова різниця

600

Оборот за Д 744 К 793

Оборот за Д 793 К 974

Безоплатно одержані активи

610

Оборот за Д 745 К 793

X

Списання необоротних активів

620

X

Оборот за Д 793 К 976

Інші доходи і витрати

630

Оборот за Д 746 К 793

Оборот за Д 793 К 975,977

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

631

Заповнюється за даними аналітичного обліку розрахунків за бартерними контрактами (дані річних оборотів Д 70 К 791)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами 3 пов'язаними сторонами

632

Розраховується діленням доходів від реалізації за бартерними контрактами з пов'язаними сторонами на суму доходу за бартерними контрактами х 100

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

633

Д 23 К 95

* Непродуктивними витратами і втратами вважаються втрати, що утворилися внаслідок недостатньої організації виробництва і управління (включаючи понаднормативний брак у виробництві), нестач і псування цінностей.

Грошові кошти (включає рядки із 640 по 691)

Грошові кошти — готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

У даному розділі розшифровується залишок грошових коштів на кінець року за даними рахунків, на яких вони обліковуються.

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

Готівка

640

Залишок на кінець року за pax. 30

Поточний рахунок у банку

650

Залишок на кінець року за pax. 311 та 312

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

Залишок на кінець року за pax. 313 та 314

Грошові кошти в дорозі

670

Залишок на кінець року за pax. 333 та 334

Еквіваленти грошових коштів

680

Залишок на кінець року за pax. 351

Разом

690

Сума рядків 640 по 680

Грошові кошти, використання яких обмежено (із р. 1090 гр.4 Балансу)

691

Заповнюється на підставі даних аналітичного обліку у даному рядку відображаються грошові кошти, які не можна використовувати для здійснення господарських операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу, якщо є обмеження. Наприклад, грошові кошти, здані як довгострокові депозити в банки (залишок на кінець року по рах.18 вибірково в частині коштів, використання яких неможливе впродовж 12 МІСЯЦІВ 3 дати балансу)

Забезпечення та резерви (включає рядки 710-780)

Забезпечення - це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Розкриття інформації про забезпечення у примітках до річної фінансової звітності передбачено п. п. 20-23 П(С)БО 11 "Зобов'язання". П(С)БО 26 "Виплати працівникам", П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".

Запаси (включає рядки 800-926)

Запаси — активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Розділ VIII. Запаси

Із рядка 920 графа 3 інформація заповнюється за даними аналітичного обліку:

 • • у ряд. 921 на підставі даних аналітичного обліку відображають балансову вартість запасів за чистою вартістю реалізації за кінець року;
 • • у ряд. 922 на підставі даних за Д pax. 206 "Матеріали, передані в переробку" відображають балансову вартість запасів переданих у переробку;
 • • у ряд. 923 на підставі даних за pax. 05 "Гарантії та забезпечення надані" відображають балансову вартість запасів оформлених в заставу;
 • • у ряд. 924 на підставі даних за Д pax. 283 "Товари на комісії" відображають балансову вартість запасів переданих на комісію;
 • • у ряд. 925 на підставі даних за pax. 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні" відображають вартість активів на відповідальному зберіганні;
 • • у ряд. 926 на підставі даних за Д pax. 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" відображають вартість запасів, призначених для продажу, що повинно відповідати даним ряд. 1200 графа 4 балансу (звіту про фінансовий стан).

Дебіторська заборгованість (включає рядки 940-952)

Дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дебіторська заборгованість

Списано в звітному році безнадійної дебіторської заборгованості за первісною вартістю рядок (951) - заповнюється за сумою обороту за Д рах.38 і К 36,37 у частині резерву сумнівних боргів; Д pax. 944 К 36,37 - у частині списання дебіторської заборгованості, на яку резерв не було нараховано.

З рядків 940 і 950 графа 3 виділяється заборгованість з пов'язаними сторонами рядок (952) - заповнюється на підставі вибірки стосовно дебіторів, які відповідно до П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" визнані такими стосовно підприємства.

Нестачі і витрати від псування цінностей (включає рядки 960-980)

Найменування показника

Код рядка

Сума

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Відображається сума річного дебетового обороту за pax. 947 і 375 за вирахуванням суми Д 375 і К 716 у частині раніше списаних за збитки нестач, за якими пізніше були виявлені винуватці.

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Відображається річний дебетовий оборот за рах.375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" та К 716, 746

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Заповнюється залишок на кінець року за даними позабалансового рахунка 072 "Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей"

Будівельні контракти (включає рядки 1110 - 1160)

Будівельний контракт - договір про будівництво.

Валова заборгованість замовників за роботи за будівельними контрактами - це сума перевищення витрат підрядника і визначеного цим прибутку (за врахуванням визнаних збитків) над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.

Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом — це сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підприємства і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.

В графі 3 - відображається інформація наростаючим підсумком з початку року.

Розкриття інформації про рахунки за будівельними контрактами передбачено п. П(С)БО 18 "Будівельні контракти".

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Д 36 К 703 без ПДВ Д238К239

Заборгованість на кінець звітного року: Валова замовників

1120

[Д 36 К 239, якщо сума визначеного на кінець року доходу перевищує суму проміжних рахунків на кінець року (сторно)

валова замовникам

1130

Д 36 К 239, якщо сума проміжних рахунків на кінець року перевищує визнаного на кінець року доходу

з авансів отриманих

1140

Д31 К681

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

вибіркові дані, сума проміжних рахунків, яка не сплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів

Вартість виконання субпідрядником робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Д 23 К 63

Податок на прибуток (включає рядки 1210 - 1253)

В графі 3 відображається інформація наростаючим підсумком з початку року.

Поточний податок на прибуток - сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.

Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;

перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочене податкове зобов'язання - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Тимчасова податкова різниця - різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно.

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

За ряд. 12 декларації з податку на прибуток або ф. № 5 р. 1241 + р. 1251

Відстрочені податкові активи: - на початок звітного року

1220

Ф. № 1, р. 1045, гр. 3 (при умові відображення їх згорнуто) Залишок по pax. 17

- на кінець звітного року

1225

Ф. № 1, р. 1045, гр. 4. Залишок по pax. 17

Відстрочені податкові зобов'язання: - на початок року

1230

Ф. № 1, р. 1500, гр. 3 Залишок по pax. 54

- на кінець звітного періоду

1235

Ф. № 1, р. 1500, гр. 4. Залишок по pax. 54

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

Ф. № 2, р. 2300, гр. 3 або за Д 981

У тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

За декларацією, при умові, що рядок 1251 дорівнює 0

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

Д 981К 17

(Д 17 К 641), (Д 54 К 17)

Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243

Д 981К54 (Д 54 К 641) (Д 54 К 17)

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

Уп.4 П(С)БО 17 "Податок на прибуток" відмічено: Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у звіті про До того ж у другому абзаці п. 4.2 зазначено: "Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток визнаються змінами власного капіталу, якщо податки виникають з операцій, відображених на рахунках власного капіталу. Сума зміни власного капіталу відображається у кореспонденції з рахунками обліку необоротних активів і одночасно з рахунками обліку відстрочених податкових зобов'язань або відстрочених податкових активів (на розраховану з цієї операції суму податку на прибуток)". Отже, якщо до оцінювати основні засоби, такі операції впливають на зміну власного капіталу. Тому, виходячи із суми дооцінки, то слід одночасно відображати поточний податок на прибуток і відстрочені податки в кореспонденції з рахунком власного капіталу, а саме: Д 41 "Капітал у дооцінках" К 17,54,641

У тому числі:

Поточний податок на прибуток

1251

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253

Використання амортизаційних відрахувань (включає рядки 1300 - 1317)

Наводиться інформація про загальну суму нарахованої амортизації та її використанні за рік.

Найменування продукції

Код рядка

Сума

Нараховано за звітний рік

1300

ф. №5, р. 080 + р. 260, графа 10, або ф. №2 р. 2515

Використано за рік - усього

1310

Д pax. 15, з урахуванням залишку на субрахунку 205 "Будівельні матеріали" - вартість не переданого у монтаж придбаного устаткування будівельних матеріалів і конструкцій, призначених забудовником для будівництва об'єктів основних засобів. Але тут не відображаються капітальні інвестиції, здійснені за бюджетні, цільові кошти та вартість основних засобів і нематеріальних активів, внесених до статутного фонду підприємства чи отриманих безкоштовно, суми переоцінок необоротних активів. Сума в рядку 1310 не повинна бути більшою суми, яка відображена у рядку 1300. Якщо витрати на будівництво, придбання, поліпшення основних засобів і придбання нематеріальних активів перевищують показник рядка 1310, то до нього записують дані рядка 1300.

В тому числі на: Будівництво об'єктів

1311

Річний оборот за Д 151 "Капітальне будівництво";

- сальдо за Д 205 "Будівельні матеріали" у частині матеріалів для будівництва об'єкта основних засобів

Придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

Річний оборот за Д 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"; - сальдо за Д 205 "Будівельні матеріали", 207 "Запасні частини" у частині матеріалів (запасних частин), призначених для виготовлення або ремонту об'єктів основних засобів

3 них машини та обладнання

1313

Цей показник визначають, проаналізувавши обороти за Д 151 і виділивши вартість машин та обладнання. При цьому необхідно використати Класифікатор основних фондів згідно з листом № 31

Придбання (створення нематеріальних активів)

1314

Річний оборот за Д 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

Рядок заповнюють, коли для будівництва (виготовлення), поліпшення або придбання об'єкта основних засобів чи нематеріального активу протягом року залучали позикові кошти, які на кінець року погашені. Подібну інформацію можна одержати, проаналізувавши обороти по К і Д рахунка 60 "Короткострокові позики". До того ж необхідно на значення рядка 1315 зменшити показники відповідних рядків (1311-1314 залежно від того, на які цілі використано позику).

1316

Тут можуть бути відображені обороти за Д субрах. 153, 154.

1317

Біологічні активи (включає рядки 1410 - 1433)

Біологічний актив - тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.

Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.

Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.

Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Код рядка

|

Графа Джерело інформації для заповнення

1410-1424

3. Залишок на початок року - первісна вартість

У ряд. 1410-1415 залишок на початок періоду за рах.162, 164,166

У ряд. 1420-1424 залишок на початок періоду за рах.213

4. Залишок на початок року - накопичена амортизація

Залишок на початок періоду за pax. 134

5. Надійшло за рік

У ряд. 1410-1415 річні обороти за Д 162,164,166 К 155,18,424, 46,48,746

У ряд. 1420-1424 річні обороти за Д 213 К 63,46,71

6. Вибуло за рік - первісна вартість

Д 901,947,976,977 К 162,164,66 Д 15,901,947,99 К 213

7. Вибуло за рік - накопичена амортизація

Д 134 К 162,164,166

8. Нараховано амортизації за рік

Д 23 К 134

9. Втрати від зменшення корисності

Д 972,977 К 134

10. Вигоди від відновлення корисності

Д 134 К 746

11. Залишок на кінець року -первісна вартість

Залишок на кінець періоду за pax. 162,164,166,213

12. Залишок на кінець року -накопичена амортизація

Залишок на кінець періоду за pax. 134

13. Залишок на початок року -справедлива вартість

Справедлива вартість активів за pax. Д 161,163,165,211, 212

14. Надійшло за рік за справедливою вартістю

Річні обороти д 161,163,165 К 155,162,164

15. Зміни вартості за рік

Сума оборотів за Д 161,163, 165,211,212 у кореспонденції 3 К 710 і за Д 940 у кореспонденції із К 161,163,165,211, 212

16. Вибуло за рік за справедливою вартістю

Річні обороти Д 901,947,976,99 К 161,163,165,211,212

17. Залишок на кінець року за справедливою вартістю

Сальдо за Д 161,163,165,211,212

1430

-

Сума за графами рядків 1410+ 1411+1412+1413+1414+ 1415+ 1420+1421+1422+1423+1424

До розділу XIV під основною таблицею зазначають наступну інформацію:

 • - у ряд. 1431 на підставі даних рядка 1430 граф 5 і 14 фіксують вартість біологічних активів, куплених за рахунок цільового фінансування (за даними річних оборотів Д 16,21 К 48);
 • - у ряд. 1432 на підставі даних рядка 1430 графа 6 і 16 відображають залишкову вартість довгострокових біологічних активів, первинну вартість поточних біологічних активів, а також справедливу вартість біологічних активів, втрачених внаслідок надзвичайних подій (за даними річних оборотів Д 99 К 16,21);
 • - у ряд. 1433 за даними рядка 1430 граф 11 і 17 фіксують балансову вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності.

Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції й додаткових біологічних активів (включає рядки 1500 - 1540)

Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.

Сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.

Код рядка

Графа

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

1500-1539

3. Вартість первісного визнання

Д 21,27 К 23

4. Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Річний оборот Д 21, 27 К 23, при чому він має бути:

 • - зменшений на різницю між справедливою і фактичною собівартістю активів, коли перша перевищує останню (Д 23 К 710);
 • - збільшений на різницю між фактичною собівартістю та справедливою вартістю, тоді коли остання нижча за першу (Д 940 К 23)

5. Результат від первісного визнання (дохід)

Д 23 К 710 або різниця між даними граф 3 і 4, що дорівнює ряд. 2122 ф. №2

6. Результат від первісного визнання (витрати)

Д 940 К 23 або різниця між даними граф 3 і 4, що дорівнює ряд. 2182 ф. №2

7. Уцінка

Річний оборот Д 946 К 21,27

8. Виручка від реалізації

Річний оборот Д 36 К 701 (без ПДВ)

9. Собівартість реалізації

Річний оборот Д 901 К 21,27

10. Фінансовий результат (прибуток, убуток) від реалізації

Графа 8 - графа 9

11. Фінансовий результат (прибуток, убуток) від первісного визнання та реалізації

Графа 8 - графа 3

1540

Сума за графами рядків 1500+ 1510+1511+1512+1513+ 1514+ 1515+1516+1517+1518+1519+1 519+15120+1530+ 1531+1532+

 • 1533+1534+1535+1536+1537+1
 • 538+1539

Примітки до річної фінансової звітності включають 15 розділів.

Інформаційним забезпеченням для заповнення приміток до річної фінансової звітності є баланс (звіт про фінансовий стан); звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); дані синтетичного і аналітичного обліку за окремими рахунками, субрахунками.

Примітки до річної фінансової звітності наведені в табл. 7.4.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші