Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Менеджмент arrow Виробничий менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ДСТУ ISO 9001-2009 Системи управління якістю. Вимоги

Складається з передмови до міжнародного стандарту ISO 9001:

2008, національного вступу, вступу, восьми розділів, трьох додатків і бібліографії.

Цей державний стандарт є ідентичним перекладом міжнародного стандарту ISO 9001:2008 Quality management Systems - Requirements.

Вступ складається з загальних положень, в яких говориться про те, що цей державний стандарт можуть застосовувати внутрішні та зовнішні сторони, у тому числі органи з сертифікації, для оцінювання здатності організації дотримуватися вимог замовника, регламентувальних вимог і власних вимог організації. Його розроблено з урахуванням принципів управління якістю, сформульованих в ISO 9000 та ISO 9004. Також розглядається питання про сприяння прийняттю процесного підходу в розробленні, впровадженні та поліпшенні результативності системи управління якістю для підвищення задоволеності замовника виконанням його вимог. Під "процесним підходом" розуміють застосування у межах організації системи процесів разом з їх визначенням та взаємодіями, а також управління ними.

Перевагою процесного підходу є забезпечуваний ним неперервний контроль над зв'язками окремих процесів у межах системи процесів, а також над їхніми сполученням та взаємодією.

Якщо цей підхід застосовують у межах системи управління якістю, він підкреслює важливість:

 • а) розуміння та виконання вимог;
 • б) необхідності розглядати процеси з погляду створення додаткових цінностей;
 • в) вимірювання результатів функціонування процесу та його ефективності;
 • г) постійного поліпшення процесів на основі об'єктивних вимірювань. Показаний зв'язок з ISO 9004. Це видання стандартів ISO 9001 та

ISO 9004 розроблено як узгоджену пару стандартів на системи управління якістю, призначених доповнювати один одного, але їх також можна застосовувати окремо. Хоч ці два державні стандарти мають різні сфери застосування, їхня структура однакова і це дає змогу застосовувати їх як узгоджену пару.

Стандарт ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації або для цілей сертифікації чи контрактних цілей. Він зосереджує увагу головним чином на результативності системи управління якістю з погляду задоволення вимог замовника.

На час опублікування цього стандарту перегляд ISO 9004 ще не було завершено. У новому виданні ISO 9004 пропонувалося надати настанови щодо керування для досягнення сталого успіху будь-якої організації у складному, вибагливому та постійно мінливому середовищі. ISO 9004 зорієнтовано на управління якістю ширше, ніж ISO 9001; він скеровує на задоволення потреб й очікувань усіх зацікавлених сторін систематичним і постійним поліпшуванням показників діяльності організації. Проте ISO 9004 не призначено для сертифікування, регламентування чи для укладання контрактів. Показана, також сумісність з іншими системами управління. Цей державний стандарт було узгоджено з ISO 14001 для уможливлення більшої сумісності обох стандартів на користь широкому колу користувачів. Державний стандарт не містить вимог, специфічних для інших систем управління, пов'язаних наприклад, з навколишнім середовищем, промисловою гігієною та безпекою праці, фінансами та ризиками. Проте цей державний стандарт дає змогу організації узгодити або інтегрувати свою систему управління якістю з відповідними вимогами до систем управління. Не виключена можливість того, що організація адаптує свою систему управління для створення системи управління якістю, яка відповідала б вимогам цього державного стандарту.

У першому розділі описується сфера застосування стандарту. Цей державний стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація:

 • а) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги;
 • б) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника через результативне застосовування системи, зокрема процесів її постійного поліпшування та забезпечування відповідності вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам.

Усі вимоги цього державного стандарту загальні і призначені для застосування всіма організація ми, незалежно від їхнього типу, розміру та продукції, яку постачають.

Якщо внаслідок характеру організації та її продукції неможливо застосувати деякі вимоги цього державного стандарту, можна розглянути питання щодо вилучення цих вимог.

У другому розділі надані правила застосування посилань.

Третій розділ стосується термінів та визначень. У цьому державному стандарті застосовано терміни та визначення, подані в ISO 9000. Термін "продукція^) у тексті цього стандарту може також означати "послугу".

Четвертий розділ присвячений опису системи управління якістю. Надані загальні вимоги, в яких говориться про те, що організація повинна встановити, задокументувати, впровадити та підтримувати систему управління якістю і постійно поліпшувати її результативність відповідно до вимог цього державного стандарту. Організація повинна:

 • а) визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, та їх застосовування в межах організації;
 • б) визначити послідовність і взаємодію цих процесів;

c) визначити критерії та методи, необхідні для забезпечування результативності функціювання та контролювання цих процесів;

 • в) забезпечувати наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримування функціювання й моніторингу цих процесів;
 • г) здійснювати моніторинг, вимірювання, якщо це застосовно, і аналізування цих процесів;
 • д) уживати заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів і забезпечення постійного поліпшування цих процесів.

Організація повинна керувати цими процесами відповідно до вимог нього стандарту.

Якщо організація вирішує передати сторонньому виконавцю виконання будь-якого процесу, що впливає на відповідність продукції вимогам, вона повинна забезпечити контроль такого процесу.

У системі управління якістю потрібно встановити вид і обсяг контролю таких переданих стороннім виконавцям процесів.

У п'ятому розділі йдеться про відповідальність керівництва, зокрема його зобов'язання. Найвище керівництво повинне надавати докази виконання своїх зобов'язань щодо розроблення та впровадження системи управління якістю і постійного поліпшення її результативності, використовуючи:

 • а) інформування в організації важливості задоволення вимог замовника, а також законодавчих і регламентувальних вимог;
 • б) формування політики у сфері якості;
 • в) забезпечення встановлення цілей у сфері якості;
 • г) критичне аналізування з боку керівництва;
 • д) забезпечення ресурсами.

Також йдеться про орієнтацію на замовника і політику у сфері якості.

У шостому розділі розглянуті питання, щодо управління ресурсами, куди входить забезпечення ресурсами, вимоги до людських ресурсів до інфраструктури, виробничого середовища.

У сьомому розділі розглянуті питання стосовно випуску продукції. До нього входять наступні пункти:

 • 7. Виготовляння продукції.
 • 7.1 Планування виготовляння продукції.
 • 7.2 Процеси, що стосуються замовників.
 • 7.3 Проектування та розробляння.
 • 7.4 Закупівля.
 • 7.5 Виробництво та обслуговування.
 • 7.6 Контроль засобів моніторингу та вимірювального устаткування.

Восьмий розділ стосується вимірювання, аналізування та поліпшення. Організація повинна планувати та впроваджувати процеси моніторингу, вимірювань, аналізування та поліпшення, щоб:

 • а) продемонструвати відповідність продукції вимогам до неї;
 • б) забезпечити відповідність системи управління якістю;
 • в) постійно поліпшувати результативність системи управління якістю. Потрібно, щоб ця діяльність охоплювала визначання застосовних

методів, зокрема статистичних методів, а також сфери їх застосування.

Розглянуті процеси моніторингу та вимірювань, які складаються з пунктів:

 • - Задоволеність замовника.
 • - Внутрішній аудит.
 • - Моніторинг та вимірювання процесів.
 • - Моніторинг та вимірювання продукції.

Розглянуті питання управління невідповідною продукцією, аналізування даних, постійного поліпшення і коригувальних і запобіжних дій.

ДСТУ ISO 9004:2012 Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT)

Стандарти ISO 9001 та ISO 9004 утворюють узгоджену пару стандартів з управління якістю. ISO 9001 націлений на забезпечення якості продукції та підвищення задоволеності замовників, тоді як ISO 9004 спрямований на ширшу перспективу управління якістю для надання рекомендацій щодо поліпшення показників діяльності.

У вступі представлена розширена модель системи менеджменту якості, заснована на процесному підході, що включає в себе елементи стандартів ICO 9001 та 9004.

Далі в стандарті надано наступні розділи:

 • 1. Область застосування.
 • 2. Нормативні посилання.
 • 3. Терміни та визначення.
 • 4. Управління для досягнення організацією стійкого успіху.
 • 5. Стратегія і політика.
 • 6. Менеджмент ресурсів.
 • 7. Менеджмент процесів.
 • 8. Моніторинг, вимірювання, аналіз і оцінка.
 • 9. Поліпшення, інновації та навчання.

У додатку А пропонуються Інструменти самооцінки системи якості.

Самооцінка являє собою всебічне і систематичне розгляд діяльності організації та її результатів на відповідність обраним стандартам. Самооцінка може дати загальне уявлення про функціонування організації і ступеня зрілості системи менеджменту. Вона також може допомогти у визначенні областей для поліпшення та / або інновацій і пріоритетів для вибудовування послідовності дій.

У додатку Б надані принципи менеджменту якості. Додаток В присвячений відповідності між стандартами ISO 9004:2009 та ISO 9001:2008.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші