Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Право arrow Господарське право
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Особливості правового регулювання інноваційної діяльності

Загально-правова характеристика інновацій та інноваційної діяльності

Відносини, що виникають у процесі здійснення інноваційної діяльності, регулюються ГКУ та законодавчими актами України (Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність" від 13.12.1991р., "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р., "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11.07.2001 р., "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 08.09.2011 р.)- інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя (ст. 325 ГКУ).

Інвестування інноваційної діяльності

Відповідно до ст. 326 ГКУ інвестиціями у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майнових прав в об'єкти господарської діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або досягнення іншого соціального ефекту. До форм інвестування інноваційної діяльності належать: - державне (комунальне) інвестування, що здійснюється органами державної влади або органами місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів та інших коштів відповідно до закону;

- комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктами господарювання за рахунок власних або позичкових коштів з мстою розвитку бази підприємництва;

соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціальної сфери та інших невиробничих сфер;

 • - іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними особами або іноземцями, а також іншими державами;
 • - спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами чи іноземцями. Загальні умови реалізації інвестицій в Україні визначаються законом.

Види інноваційної діяльності

У ст. 327 ГКУ визначається, що інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції та технологій.

Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямками:

 • - наукові дослідження і розробки, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності, науково-технічної продукції;
 • - розробка, освоєння, випуск і поширення принципово нових видів техніки і технології;
 • - розробка і впровадження нових ресурсозбережних технологій, призначених для поліпшення соціального і екологічного становища;
 • - технічне переозброєння, реконструкція, розширення, будівництво нових підприємств, що здійснюються вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології.

Інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення.

Заходи стимулювання інноваційної діяльності

Досвід провідних країн світу свідчить про необхідність підвищення ролі держави у технологічному оновленні, комерціалізації нововведень. Це охоплює систему податкових і кредитних пільг для інновацій, фінансування трансферу технологій. Суттєву роль відіграє визначена законодавчими актами або судовою практикою система виплати винагороди винахідникам, як це має місце, зокрема, в Німеччині, США, Франції, Японії.

Наша держава регулює інноваційну діяльність шляхом:

визначення інноваційної діяльності як необхідної складової інвестиційної та структурно-галузевої політики;

 • - формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільових проектів;
 • - створення економічних, правових та організаційних умов для забезпечення державного регулювання інноваційної діяльності;
 • - створення та сприяння розвиткові інфраструктури інноваційної діяльності.

Держава здійснює контроль за інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання та інших учасників господарських відносин, її відповідністю вимогам законодавства і державним інноваційним програмам. Законом можуть бути передбачені галузі або об'єкти інноваційної діяльності, в яких обмежується чи забороняється використання іноземних інвестицій (ст. 328 ГКУ).

Державні гаранти інноваційної діяльності

Відповідно до ст. 329 ГКУ держава гарантує суб'єктам інноваційної діяльності:

 • - підтримку інноваційних програм і проектів, спрямованих на реалізацію економічної та соціальної політики держави;
 • - підтримку створення та розвитку суб'єктів інфраструктури інноваційної діяльності;
 • - охорону та захист прав інтелектуальної власності, захист від недобросовісної конкуренції у сфері інноваційної діяльності;
 • - вільний доступ до інформації про пріоритети державної економічної та соціальної політики, про інноваційні потреби та результати науково-технічної діяльності, крім випадків, передбачених законом;

підтримку щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері здійснення інноваційної діяльності. Відповідно до ст. 330 ГКУ інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, а також проекти, замовниками яких с органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, підлягають обов'язковій державній експертизі відповідно до законодавства. Інноваційні проекти, що інвестуються за рахунок інших джерел, підлягають обов'язковій державній експертизі з питань додержання екологічних, містобудівних та санітарно-гігієнічних вимог. У разі необхідності експертиза окремих інноваційних проектів, що мають важливе народногосподарське значення, може здійснюватися за рішенням Кабінету Міністрів України.

Договір на створення і передачу науково-технічної продукції

У ст. 331 ГКУ зазначається, що за договором на створення і передання науково-технічної продукції одна сторона (виконавець) зобов'язується виконати обумовлені завданням другої сторони (замовника) науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), а замовник зобов'язується прийняти виконані роботи (продукцію) і оплатити їх.

Предметом договору на передання науково-технічної продукції може бути модифікована науково-технічна продукція.

Науково-технічною продукцією є завершені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення дослідних зразків або партій виробів, необхідних для здійснення НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що виконуються чи надаються суб'єктами господарювання (науково-дослідними, конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними установами, організаціями, а також науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств, установ, організацій тощо).

Договір може укладатися на виконання всього комплексу робіт - від дослідження до впровадження у виробництво науково-технічної продукції, а також на її подальше технічне супроводження (обслуговування).

Якщо науково-технічна продукція є результатом ініціативних робіт договір укладається на її передання, включаючи надання послуг на її впровадження та освоєння.

Договори на створення і передання науково-технічної продукції для державних потреб та за участю іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>