Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу

Необхідною складовою механізму функціонування системи фінансового моніторингу у банку є відповідні внутрішні документи, які розробляються банком-юридичною особою або філією іноземного банку з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму, нормативно-правових актів Національного банку України, Держфінмоніторингу України, рекомендацій FATF та Базельського комітету банківського нагляду.

Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу передбачається розроблення та реалізація банками таких внутрішніх документів:

 • — правила внутрішнього фінансового моніторингу банку;
 • — програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку;
 • — програми здійснення фінансового моніторингу за певними напрямами діяльності банку;
 • — програма оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;
 • — програма навчання та підвищення кваліфікації працівників банку. Важливо, що ці документи повинні на постійній основі оновлюватися з урахуванням змін у законодавстві, а також подій, що можуть вплинути на ризики, пов 'язані з легалізацією злочинних доходів та фінансуванням тероризму.

Банки мають право розробляти і реалізовувати також й інші внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу, проте саме вищезазначені визначають основні напрями внутрішнього фінансового моніторингу (рис. 4.2).

Всі внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу затверджуються органами управління або керівником виконавчого органу банку за поданням відповідального працівника банку. Не пізніше десятого робочого дня з моменту затвердження цих документів або внесення до них змін банки зобов'язані подати їх копії, засвідчені належним чином, до Національного банку (банки 1 і 2 груп, а також 3 і 4 груп, що знаходяться у Київському регіоні) або територіальних управлінь НБУ (банки 3 і 4 груп, крім банків Київського регіону).

Основні напрями фінансового моніторингу банку

Рис. 4.2. Основні напрями фінансового моніторингу банку

Внутрішні документи з питань здійснення фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом, і у банку повинен бути визначений порядок ознайомлення працівників, залежно від їх посадових обов'язків, під підпис з цими документами. Ознайомлення працівників відбувається у разі затвердження або внесення змін до внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу, а також при прийманні на роботу до банку.

Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу повинні бути спрямовані на:

 • — забезпечення конфіденційності інформації про факт передавання відомостей про фінансову операцію клієнта Спеціально уповноваженому органу;
 • — забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • — забезпечення конфіденційності інформації про рахунки і внески клієнтів банку, про клієнтів та їх фінансові операції, а також інших відомостей, що становлять банківську таємницю;
 • — запобігання залученню працівників банку до легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

Відповідно до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, Правила внутрішнього фінансового моніторингу банку мають містити:

 • — опис організаційної структури внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
 • — вимоги до кадрового забезпечення внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
 • — основні засади діяльності (принципи, завдання, права) окремого структурного підрозділу банку із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (у разі його створення);
 • — порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансових операцій;
 • — порядок надання інформації до правоохоронних органів, визначених законодавством України;
 • — опис формату і структури реєстру фінансових операцій (зведеного реєстру фінансових операцій);
 • — порядок ведення та доступу до реєстру (у тому числі до зведеного реєстру) фінансових операцій;
 • — порядок прийняття рішення щодо внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій;
 • — порядок прийняття рішення щодо надання інформації та надання інформації про фінансову операцію до Спеціально уповноваженого органу;
 • — порядок надання інформації на запит Спеціально уповноваженого органу у випадках, передбачених законом;
 • — порядок зупинення фінансових операцій за рішенням банку у випадках, передбачених законом;
 • — порядок виконання рішень/доручень Спеціально уповноваженого органу у випадках, передбачених законом;
 • — порядок зберігання документів та інформації з питань фінансового моніторингу.

Програма ідентифікації та вивчення клієнтів банку повинна містити такі складові:

 • а) розподіл обов'язків й визначення підрозділів банку та/або працівників банку, відповідальних за проведення ідентифікації, оцінку фінансового стану клієнта та уточнення інформації про клієнта та/ або осіб, які діють від імені клієнта;
 • б) порядок з'ясування мети і характеру майбутніх ділових відносин з клієнтами та документального підтвердження отриманих результатів;
 • в) порядок ідентифікації клієнта (осіб, які діють від імені клієнта) у разі установлення ділових відносин з ним, проведення клієнтом фінансової операції з готівкою без відкриття рахунку;
 • г) особливості здійснення щодо окремих типів клієнтів спрощеної або, навпаки, поглибленої (посиленої) ідентифікації й вивчення їх фінансової діяльності;

ґ) порядок одержання відомостей та інформації стосовно ідентифікації клієнтів, які користуються послугами, що надаються з використанням новітніх технологій;

 • д) порядок проведення оцінки фінансового стану клієнтів на підставі показників, що його характеризують;
 • е) заходи щодо уточнення інформації про клієнта, утому числі про його діяльність і фінансовий стан, порядок проведення таких заходів;

є) порядок класифікації клієнтів відповідно до Програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, а також порядок ужиття заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких фінансових операцій;

 • ж) порядок та строки проведення заходів із перевірки інформації про клієнта (особу, яка діє від його імені), якщо:
  • — виникли сумніви щодо достовірності наданої ним інформації;
  • — ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму оцінюється як високий;
 • з) порядок вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі порядок проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів;
 • и) порядок ведення електронної анкети, який повинен забезпечити своєчасність, повноту та достовірність унесення інформації до електронної анкети клієнта;

і) порядок відмови, у передбачених законодавством випадках, від установлення ділових відносин або проведення фінансової операції.

Важливою складовою внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу є Програма оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, необхідність розроблення якої випливає із застосування задекларованого РАТР підходу, що базується саме на оцінці ризиків. При її розробленні повинні враховуватися обсяги фінансових операцій, що проводяться банком, перелік послуг, які надаються клієнтам, спрямованість на певні види обслуговування, а також стратегія розвитку банку.

Програма оцінки ризиків має включати:

 • а) порядок організації системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму (з визначенням структури та функціональних обов'язків працівників за всіма напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів) з урахуванням особливостей оцінки ризиків клієнтів (на всіх етапах обслуговування) та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, як по банку у цілому, так і в розрізі його відокремлених підрозділів або областей;
 • б) методику оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму (окремо для оцінки ризиків клієнтів та ризику використання послуг банку), що має містити:
  • — критерії та показники для визначення рівнів ризиків;
  • — вхідні дані та інформаційні джерела для проведення оцінки ризиків;
  • — алгоритм (модель) проведення оцінки ризиків;
  • — шкалу визначення рівнів ризиків;
  • — порядок перевірки достовірності результатів оцінки ризиків, який, зокрема, має передбачати зіставлення отриманих результатів і результатів перевірок банку службою внутрішнього аудиту та/або окремим структурним підрозділом із запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, а також Національним банком;
 • в) порядок здійснення моніторингу ризиків клієнтів та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму, що передбачає:
  • — періодичність їх проведення (не рідше одного разу на квартал);
  • — звітність (порядок та строки доведення результатів, які зазначаються у звітності, до відома відповідального працівника банку та керівника виконавчого органу банку/керівника філії іноземного банку);
 • г) перелік застережних заходів/належних заходів, порядок та строки їх проведення, контроль за результатами відповідно до вжитих заходів;

ґ) порядок проведення навчання працівників щодо практичної реалізації Програми оцінки ризиків.

Надзвичайно важливе практичне значення мають Програми здійснення фінансового моніторингу за певними напрямами діяльності банку, оскільки вони є безпосереднім керівництвом для працівників, які обслуговують клієнтів та виконують операції, що є об'єктом фінансового моніторингу. Банки повинні розробляти та постійно оновлювати програми здійснення фінансового моніторингу при проведенні розрахункових, касових, депозитних, валютних операцій, операцій з використанням спеціальних платіжних засобів, операцій з цінними паперами, кредитних та інших операцій тощо

Програма здійснення фінансового моніторингу має містити:

 • а) розподіл обов'язків та визначення підрозділів та/або працівників банку, відповідальних за своєчасність виявлення і надання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму, відповідальному працівникові банку;
 • б) ознаки фінансових операцій за певним напрямом діяльності, які:
  • — підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
  • — підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
  • — можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму;
 • в) порядок виявлення фінансових операцій, які:
  • — підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
  • — підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;
  • — можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

У цьому порядку банк зобов'язаний передбачити:

 • — обов'язкове здійснення аналізу фінансової операції з метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • — порядок застосування програмного забезпечення в процесі виявлення фінансових операцій у випадках, передбачених законом, утому числі тих, учасниками або вигодоодержувачами за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції;
 • г) особливості виявлення фінансових операцій, які містять ознаки фінансового моніторингу, що здійснюються з використанням новітніх технологій, які, зокрема, забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом;

ґ) порядок ужиття заходів щодо з'ясування суті та мети фінансової операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу;

 • д) порядок посиленого моніторингу фінансових операцій клієнтів із високим рівнем ризику. Цей порядок має передбачати дії щодо аналізу всіх фінансових операцій, які проводить клієнт;
 • е) порядок підготовки та надання працівниками відповідальному працівникові банку або працівникові, уповноваженому відповідальним працівником банку, інформації про фінансові операції й іншої інформації, необхідної для прийняття рішення про внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій, та прийняття відповідальним працівником банку рішення про повідомлення Спеціально уповноваженого органу, а також фіксації отримання зазначеної інформації та прийняття відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, рішення щодо реєстрації цієї фінансової операції.

Для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань запобігання легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму банкам необхідно розробляти та реалізовувати Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників банку. Ця програма складається з урахуванням того, що основною умовою успішного здійснення банком діяльності з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму є безпосередня участь кожного працівника (у межах його компетенції) у цьому процесі. Щорічно, відповідно до Програми навчання, банк формує плани проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку та забезпечує фіксування їх результатів.

Програма навчання має включати, зокрема, таке:

 • а) заходи з організації навчання працівників залежно від їх посадових обов'язків за такими напрямами:
  • — ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними документами, рекомендаціями Базельського комітету банківського нагляду з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
  • — ознайомлення працівників з внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
  • — практичні заняття щодо реалізації внутрішніх документів банку з питань здійснення фінансового моніторингу;
 • б) заходи з організації підвищення кваліфікації працівників банку з питань запобігання легалізації кримінальних доходів за такими напрямами:
  • — вивчення передового досвіду щодо виявлення фінансових операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму (з врахуванням типологій, схем);
  • — ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнтів та перевірки інформації щодо їх ідентифікації.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші