Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок аналізу, виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

Відповідно до статті 6 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані забезпечувати виявлення та реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу. У банківських установах аналіз фінансових операцій здійснюється їх працівниками у порядку, передбаченому Програмою здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку, під час обслуговування клієнтів:

 • — до початку (у процесі, у разі спроби проведення) фінансової операції;
 • — удень відмови клієнта від проведення фінансової операції;
 • — не пізніше наступного робочого дня після отримання банком необхідних документів або відомостей щодо фінансових операцій, стосовно яких на час їх проведення не було необхідної для прийняття рішення інформації.

Працівник банку, який виявив операцію клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу або може стосуватися чи призначатися для фінансування терористичної діяльності, має невідкладно, у крайньому випадку, не пізніше 12 години наступного робочого дня надати інформацію про таку фінансову операцію відповідальному працівникові банку або працівникові, уповноваженому відповідальним працівником. Банк зобов'язаний забезпечити фіксування надходження та отримання зазначених повідомлень у спосіб , визначений правилами здійснення фінансового моніторингу.

У разі виявлення фінансової операції клієнта, що підлягає обов'язковому або внутрішньому фінансовому моніторингу, банк повинен, насамперед, ужити всіх необхідних заходів, спрямованих на з'ясування її суті і мети, у тому числі, шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються даної операції. Крім того, банк має забезпечити внесення інформації про таку фінансову операцію до реєстру фінансових операцій (під яким розуміється електронний документ визначеної структури), а при необхідності — зупинення, поновлення проведення, відстеження (моніторинг) фінансових операцій у випадках, визначених законом.

Якщо банк, який проводить фінансову операцію, має достатні підстави підозрювати, що така операція пов'язана, стосується або призначена для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції, то банк у день виникнення підозр про таку фінансову операцію невідкладно:

 • — вносить до реєстру фінансових операцій та надає Спеціально уповноваженому органу інформацію про цю фінансову операцію та про осіб, які беруть участь у її проведенні;
 • — надає інформацію про таку фінансову операцію правоохоронним органам, визначеним законодавством України, за місцем розташування банку в порядку, узгодженому банком з цим органом. За роз'ясненням Держфінмоніторингу, правоохоронним органом, до повноважень якого відноситься боротьба з фінансуванням тероризму, є Служба безпеки України. Отже, відомості про фінансові операції з ознаками фінансування тероризму доцільно скеровувати на адресу регіональних органів Служби безпеки України за територіальною належністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

Строки внесення фінансових операцій до реєстру визначені Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу:

 • фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до статей 15,16 базового Закону, повинні бути зареєстровані не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення;
 • фінансові операції, у проведенні відмовлено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу, або у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності — протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови;
 • фінансові операції, щодо є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій — негайно удень виявлення такої фінансової операції або спроби її проведення;
 • фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 базового Закону, або у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції, — невідкладно у день зупинення фінансової операції;
 • видаткові фінансові операції, проведення яких було зупинено за рішенням Спеціально уповноваженого органу, — у день отримання відповідних первинних документів щодо проведення таких операцій;
 • прибуткові фінансові операції за рахунком, щодо якого прийнято рішення Спеціально уповноваженого органу про зупинення видаткових фінансових операцій, — невідкладно, у крайньому випадку, не пізніше 12 години наступного робочого дня після проведення прибуткової операції;
 • фінансові операції, проведення яких було зупинено за дорученням Спеціально уповноваженого органу, прийнятим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, — невідкладно у день зупинення фінансової операції;
 • фінансові операції, стосовно яких отримано доручення Спеціально уповноваженого органу, прийняте з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави про забезпечення моніторингу, — невідкладно, у крайньому випадку, не пізніше 12 години наступного робочого дня;
 • фінансові операції, стосовно яких від Спеціально уповноваженого органу отримано запит про подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, — протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня після проведення фінансової операції, або не пізніше десятого робочого дня з дати отримання запиту, якщо він відноситься до фінансових операцій, що вже були здійснені раніше.

В усіх вищезазначених випадках рішення щодо внесення фінансової операції до реєстру фінансових операцій приймає відповідальний працівник банку або працівник, уповноважений відповідальним працівником. Повноваження цього працівника щодо прийняття такого рішення повинно бути передбачено у його посадовій інструкції.

До реєстру фінансових операцій, згідно з нормативними документами Держфінмоніторингу та Національного банку, вносяться такі дані:

 • а) порядковий номер реєстрації в реєстрі фінансових операцій з початку календарного року і дата реєстрації;
 • б) унікальний номер фінансової операції в системі автоматизації банку (за його наявності);
 • в) коди області відповідно до довідників Національного банку "Довідник регіонів України" та Спеціально уповноваженого органу "Коди областей України" (в окремих полях) за місцем здійснення фінансової операції клієнтом (спроби проведення фінансової операції);
 • г) дата надходження первинного документа;

ґ) найменування, номер і дата первинного документа (за операцією з використанням спеціального платіжного засобу — номер спеціального платіжного засобу);

 • д) дата здійснення (у разі проведення)/відмови від проведення/ зупинення фінансової операції;
 • е) код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідників кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначених у додатку 10 до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.08.2010 р. № 148;

є) сума фінансової операції у валюті її проведення та її еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день проведення фінансової операції;

 • ж) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної особи-клієнта та ідентифікаційний (реєстраційний) номер/код за ЄДРПОУ цієї особи (якщо ідентифікаційного (реєстраційного) номера/коду фізичній особі/юридичній особі не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів);
 • з) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка діє від імені клієнта, та ідентифікаційний (реєстраційний) номер цієї особи (якщо ідентифікаційного (реєстраційного) номера фізичній особі не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів) під час проведення касових операцій з готівковими коштами, за винятком інкасації коштів, яка здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку;
 • и) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи/найменування юридичної осо би-контрагента та ідентифікаційний (реєстраційний) номер/код за ЄДРПОУ цієї особи. Якщо ідентифікаційного (реєстраційного) номера/коду фізичній особі/юридичній особі не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів. Якщо ідентифікаційний (реєстраційний) номер фізичної особи невідомий банку, то ставиться п'ять дев'яток. Клієнт банку, якщо він є фактичним відправником та одержувачем активів, зазначається в реєстрі фінансових операцій як клієнт та як контрагент за цією фінансовою операцією; і) код виду фінансової операції;

ї) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, за якою (якими) фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу, відповідно до довідників кодів ознак фінансових операцій, визначених у додатках 2 та 3 до Інструкції № 148;

 • к) коментарі (за наявності);
 • л) прізвище та ініціали працівника, який повідомив про фінансову операцію (у разі виявлення фінансової операції за допомогою програмного забезпечення зазначається абревіатура "ПЗ");
 • м) прізвище та ініціали працівника, який вніс інформацію про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій.

Якщо фінансова операція клієнта підпадає відразу під декілька ознак (наприклад, зарахування на рахунок юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців, коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі), то проставляється два або більше кодів, можливість чого передбачена відповідним програмним забезпеченням.

Фінансова операція, що підлягає фінансовому моніторингу, вноситься до відповідного реєстру банківської установи за місцем її проведення. Водночас, банк-юридична особа має додатково забезпечити ведення зведеного реєстру фінансових операцій з подвійною нумерацією, відлік якої починається з початку календарного року. У цей зведений реєстр обов'язково включаються фінансові операції, виявлені та внесені до реєстрів інших (крім філій) відокремлених підрозділів та, за бажанням банку, — інформація щодо фінансових операцій, внесених до реєстрів його філій.

Реєстри фінансових операцій є документами з обмеженим доступом. Доступ до зведеного реєстру фінансових операцій мають відповідальний працівник банку-юридичної особи, а також працівники банку, уповноважені відповідальним працівником. Режим доступу інших працівників банку до реєстру фінансових операцій встановлюється відповідальним працівником банку.

Відповідальні працівники несуть особисту відповідальність за захист реєстрів фінансових операцій від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

Видалення даних, що внесені до реєстру фінансових операцій, не допускається. Якщо банку необхідно виправити помилково внесені до реєстру дані щодо окремої фінансової операції, про яку ще не повідомлено Спеціально уповноваженому органу, то він виконує наступні дії:

 • — в інформаційному рядку реєстру зазначає про анулювання відомостей про фінансову операцію з наведенням у полі "Коментарі" підстав для анулювання;
 • — доповнює реєстр новим записом про цю фінансову операцію, якщо інформація про неї повинна бути подана до Спеціально уповноваженого органу, або
 • — не доповнює реєстр новим записом, якщо інформація про таку операцію не підлягає наданню до Спеціально уповноваженого органу.

Якщо необхідно виправити помилково внесені до реєстру дані щодо фінансової операції, про яку вже було повідомлено Держфінмоніторингу, то банк виконує дії, аналогічні вищезазначеним, проте, якщо інформація про таку операцію не підлягає наданню до Спеціально уповноваженого органу, на його адресу додатково надсилається лист (на паперовому носії) щодо анулювання відповідного запису про фінансову операцію у реєстрі із зазначенням підстав анулювання.

Враховуючи, що реєстр фінансових операцій ведеться в електронному вигляді, щомісяця, до 15 числа, та його частина, яка містить інформацію про операції, зареєстровані у попередньому місяці, має роздруковуватися, разом із довідками формуватися у справу, яка нумерується, прошнуровується та опечатується. На останній пронумерованій сторінці робиться запис про кількість сторінок у справі, який затверджується підписом відповідального працівника банку та засвідчується відбитком печатки банку. Всі сформовані справи роздрукованих частин реєстру фінансових операцій разом із довідками зберігаються протягом п'яти років з часу закінчення календарного року, в якому формувався цей реєстр.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>