Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Об'єкти бухгалтерського обліку

Об'єкти обліку

Об'єктами бухгалтерського обліку підприємства є:

I. Активи.

II. Пасиви.

III. Витрати.

IV. Доходи і результати діяльності.

Активи та їх групування

АКТИВИ – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому (рис. 1.1), які за складом і розміщенням групують за трьома ознаками:

I. Необоротні активи – нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, інші необоротні активи.

II. Оборотні активи – запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, дебіторська заборгованість за виданими авансами, дебіторська заборгованість за нарахованими доходами, дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками, інша поточна дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, інші оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів – здійснені витрати, що мали місце протягом звітного періоду, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат майбутніх звітних періодів відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на газети та журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

IV. Необоротны активи та групи вибуття – вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність”.

Пасиви та їх групування

ПАСИВИ (джерела утворення активів), рисунок 1.2. Пасиви підприємства групують за такими ознаками:

I. Власний капітал.

II. Забезпечення наступних витрат і платежів.

III. Довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання.

V. Доходи майбутніх періодів.

1. Власний капітал, до якого належать:

Статутний капітал (капітал – це джерело створення підприємства) – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства;

Пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами;

Додатковий вкладений капітал – сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість;

Інший додатковий капітал – вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, сума дооцінки необоротних активів та інші види додаткового капіталу;

Резервний капітал – сума резервів, створених відповідно до законодавства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства;

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – визначається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку, яка наводиться в дужках та вираховується при визначені підсумку власного капіталу;

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників, при визначенні підсумку власного капіталу ця сума вираховується;

Вилучений капітал – при визначенні підсумку власного капіталу сума вилученого капіталу підлягає вирахуванню. (Фактична собівартість власної емісії, або часток, викуплених товариством у його учасників тощо).

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів – це сума нарахованих витрат на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо, величина яких може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільових надходжень, цільового фінансування, які отримані з бюджету та інших джерел.

III. Довгострокові зобов'язання, до яких належать:

Довгострокові кредити банків;

Інші довгострокові фінансові зобов'язання;

Відстрочені податкові зобов'язання;

Інші довгострокові зобов'язання.

IV. Поточні зобов'язання, об'єктами обліку є:

Короткострокові кредити банків;

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

Векселі видані;

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 • – з одержаних авансів;
 • – з бюджетом;
 • – з позабюджетних платежів;
 • – зі страхування;
 • – з оплати праці;
 • – з учасниками;
 • – із внутрішніх розрахунків;
 • – інші поточні зобов'язання.

V. Доходи майбутніх періодів – доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до майбутніх звітних періодів.

Класифікація пасивів підприємства згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку №291 від 30.11.1999 р. (із змінами і вимогами законодавства за станом на 01.01.2011 р.)

Рис. 1.2. Класифікація пасивів підприємства згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку №291 від 30.11.1999 р. (із змінами і вимогами законодавства за станом на 01.01.2011 р.)

Види витрат та їх класифікація

III. ВИТРАТИ

Об'єктами обліку є витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства та витрати на запобігання надзвичайним подіям та ліквідацію їх наслідків. Класифікація витрат:

 • – собівартість реалізації продукції (робіт, послуг);
 • – загальновиробничі витрати;
 • – адміністративні витрати;
 • – витрати на збут;
 • – інші витрати операційної діяльності;
 • – фінансові витрати;
 • – витрати від участі в капіталі;
 • – інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрати страхової діяльності. До інших витрат належать:
 • – собівартість реалізованих: фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій; списання необоротних активів та інші витрати звичайної діяльності;
 • – податок на прибуток;
 • – надзвичайні витрати.

IV. ДОХОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

Об'єктами обліку є доходи від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, а також доходи від надзвичайних подій та фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. Знання об'єктів бухгалтерського обліку вимагає розгляду змісту і призначення окремих елементів методу бухгалтерського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші