Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форми ведення бухгалтерського обліку

Суть форми ведення бухгалтерського обліку

Форма ведення бухгалтерського обліку – це сукупність різних регістрів аналітичного і синтетичного обліку, їх взаємозв'язок, послідовність і способи облікових записів з метою узагальнення й одержання фінансової звітності. Форма бухгалтерського обліку, як певна система регістрів бухгалтерського обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них, обирається підприємствами самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.

В Україні традиційними є такі форми бухгалтерського обліку: Меморіально-ордерна; Журнально-ордерна; Спрощена форма бухгалтерського обліку (для малих підприємств з простим технологічним процесом виробництва, який здійснює за місяць не більше 300 господарських операцій) та Журнальна.

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Суть Меморіально- ордерної форми обліку

На підприємствах тривалий час застосовувалася Меморіально-ордерна форма обліку, при якій складалися книжкові й карткові облікові регістри (рис. 4.4). Нині цю форму обліку використовують переважно на невеликих підприємствах. Синтетичний облік при цій формі ведеться у книгах або відомостях. Для аналітичного обліку використовують книги, відомості, картки. Бухгалтерські проведення оформлюють меморіальними ордерами (табл. 4.4), які складаються за звітний період і реєструються у реєстраційних журналах (табл. 4.5). Облік наявності грошових коштів ведеться у спеціальній Касовій книзі.

Загальна схема Меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Рис. 4.4. Загальна схема Меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку

Таблиця 4.4

Меморіальний ордер №5

№ пор.

Дата

Найменування господарської операції

Номери рахунків

Сума, грн

Дебет

Кредит

1.

29.11.

Виписка банку. За чеком № 128160 оприбутковано в касу заробітну плату

301 “Каса в національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

1202,96

2.

29.11.

Надійшло до каси і оприбутковано за реалізацію будівельних матеріалів

301 “Каса в національній валюті”

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

201,50

Та інші

Усього на сторінці Меморіального ордера № 5 господарських операцій (від № 1 до № 6) підсумок

5002,90

Таблиця 4.5

Реєстраційний журнал меморіальних ордерів № 2 за листопад 2010 р.

Порядкові номери меморіальних ордерів

Дата складання ордерів

Сума за меморіальними ордерами, грн.

5

29.11.

5002.90

Та інші

Усього за листопад

46795,25

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку

Суть Журнально-ордерної форми обліку

Журнально-ордерна форма базується на принципах нагромадження даних первинних документів безпосередньо у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку. При даній формі обліку використовують Журнали-ордери, реєстри і допоміжні відомості. Допоміжні відомості застосовують у разі, коли необхідні аналітичні показники у Журналах-ордерах не передбачені.

Журнали-ордери і допоміжні відомості побудовані за кредитовою ознакою реєстрації господарських операцій на синтетичних рахунках. Синтетичні дані реєструють тільки за кредитом відповідних рахунків у кореспонденції з рахунками, що дебетуються.

До перенесення підсумків до Журналу-ордера дані первинних документів групують у нагромаджувальних реєстрах.

Наприкінці місяця підсумки Журналів-ордерів переносять до Головної книги, на основі якої, з використанням показників облікових реєстрів, складають сальдовий Баланс та інші форми звітності.

Особливості Журнально-ордерної форми

Обороти за дебетом для відповідного синтетичного рахунку виявляються у різних Журналах-ордерах. Обороти за дебетом кожного рахунку визначають після перенесення підсумкових даних з усіх Журналів-ордерів до Головної книги.

Правильність записів у Головній книзі перевіряють на основі рівняння сум дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо.

Характерні особливості Журнально-ордерної форми обліку такі:

 • – принцип кредитової ознаки реєстрації господарських операцій у Журналах-ордерах;
 • – поєднання хронологічних і систематичних записів;
 • – одночасність записів даних синтетичного й аналітичного обліку;
 • – ведення реєстрів із зазначенням кореспонденції рахунків, номенклатури статей аналітичного обліку і відповідних показників для складання звітності;
 • – можливість контролю ведення синтетичного й аналітичного обліку.

Записи в накопичувальних регістрах виконують за показниками, необхідними для управління і контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної фінансової звітності. Основними регістрами при цій формі обліку є Журнали-ордери, що ведуться за кредитом синтетичних рахунків (синтетичного обліку) і дебетом кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку – відомості, таблиці, книги і картки.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із Журналів-ордерів переносять до Головної книги, в якій підраховують обороти за дебетом кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних Журналів-ордерів, взаємної перевірки зроблених записів за окремими рахунками і складання звітного Балансу.

У Головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти і сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) за кожним синтетичним рахунком. За методом подвійного запису суми дебетових і кредитових оборотів, а також дебетових і кредитових сальдо мають бути відповідно між собою рівними. Головна книга відкривається на рік.

Загальна схема – послідовність облікових записів при Журнально-ордерній формі обліку наведено на рисунку 4.5.

Загальна схема Журнально-ордерної форми обліку

Рис. 4.5. Загальна схема Журнально-ордерної форми обліку

Порядок ведення обліку за Журнально-ордерною формою для великих промислових підприємств (17 Журналів-ордерів) визначено Інструкцією з використання єдиної Журнально-ордерної форми обліку №63, затвердженою Міністерством фінансів СРСР 8 березня 1960 р. з подальшими змінами. Д ля малих підприємств порядок ведення обліку за скороченою Журнально-ордерною формою (8 Журналів-ордерів) затверджено Інструкцією Мінфіну від 6 липня 1960 р.

У таблиці 4.6 наведено склад регістрів Журнально-ордерної форми обліку, що використовуються на хлібозаводі згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, введеного з 1 січня 2000 р. (Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291. Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 21.12.99 р. за №892/4185; із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну України №1012 від 9.12.2002 р., №591 від 24.09.2004 р.; №717 від 20.10.2005 р.)

Таблиця 4.6

Склад регістрів Журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку та відомостей (за даними хлібозаводу)

Номер

Найменування облікових регістрів, номера рахунків і субрахунків

Журналу-

ордера

Відомості

1

2

3

Ж-О 1

Журнал-ордер №1 за кредитом рахунка №30 “К аса" (301; 302)

В-1

Відомість №1 за дебетом рахунка №30 "К аса" (301; 302)

Ж-О 2

Журнал-ордер №2 за кредитом субрахунка №311-1 – "Поточні рахунки в національній валюті”

В-2

Відомість №2 за дебетом субрахунка 311-1

Ж-О 2-1

Журнал-ордер №2-1 за кредитом субрахунка №313 'Інші рахунки в банку в національній валюті"

В-2-1

Відомість №2-1 за дебетом субрахунка №313

Ж-О 2-2

Журнал-ордер №2-2 за кредитом субрахунка №333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

В-2-2

Відомість №2-2 за дебетом субрахунка №333

Ж-О 2-4

Журнал-ордер №2-4 за кредитом субрахунка №313-1 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (картрахунки працівника)

В-2-4

Відомість №2-4 за дебетом субрахунка №313-1

Ж-О 3

Журнал-ордер №3 за кредитом субрахунків:

№481 “Цільове фінансування і цільові надходження виплат потерпілим від аварії на ЧАЕС”;

№482 “Цільове фінансування і цільові надходження – субсидії”;

№483 “Цільове фінансування і цільові надходження – пільга з оплати за землю”

Ж-О 4

Журнал-ордер №4 за кредитом субрахунка №601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті"

Журнал-ордер №6-1 за кредитом субрахунків:

№371 “Розрахунки за виданими авансами";

№631-1, №631-3 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Ж-О 6-1

Ж-О 6-2

Журнал-ордер №6-2 за кредитом субрахунків:

№371 “Розрахунки за виданими авансами";

№631-2 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками товарів"

Ж-О 7

Журнал-ордер №7 за кредитом субрахунка 372 “Розрахунки з підзвітними особами та аналітичні дані по цьому рахунку"

В-7

Відомість №7 аналітичного обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

Ж-О 8

Журнал-ордер №8 за кредитом рахунків №16, 17, 37, 54, 64, 65, 66, 68, 69

В-8

Відомість №8 обліку депонованої заробітної плати

Ж-О 9

Журнал-ордер №9 за кредитом рахунків:

№361-1, 361-2 “Розрахунки з вітчизняними покупцями виробів"; №681-1, 681-2 “Розрахунки за авансами, одержаними на вироби (продукцію)”;

№681-3 “Розрахунки за авансами одержаними (оренда, запаси)"; №69 “Доходи майбушіх періодів”

В-9

Відомість №9 обліку розрахунків

Ж-О 10

Журнал-ордер №10 за кредитом рахунків: №23 “Виробництво" (за субрахунками); №91, 92, 93 (за субрахунками)

В-10

Відомість №10 обліку витрат

Ж-О 11

Журнал-ордер №11 за кредитом рахунків: №26 “Готова продукція”;

№70 “Доходи від реалізації";

№79 “Фінансові результати”

В-11

Відомість №11 обліку готової продукції

Ж-О 11-1

Журнал-ордер №11-1 за кредитом рахунків №26, 701, 704, 901-1, 901-2, 92, 93-1, 93-2

Ж-О 11-2

Журнал-ордер №11-2 за кредитом рахунків

№281, 282-2, 285-2, 702-1, 791-2, 902-1, 902-2, 93-3, 93-4

В-11-2

Відомість №11-2 обліку товарів

Ж-О 12

Журнал-ордер №12 "Доходи діяльності" за кредитом рахунків №702, 703, 712, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 733, 742, 745, 751

В-12

Відомість №12 обліку доходів

Ж-О 13

Журнал-ордер №13 за кредитом рахунків №103, 104, 105, 106, 109, 112, 115, 123, 127, 424

Ж-О 15

Журнал-ордер №15 за кредитом рахунків №441, 792, 793, 794, 981

Ж-О 16

Журнал-ордер №16 "Капітальні інвестиціГ за кредитом рахунків №15, 151, 152, 153, 154, 423

ГОЛОВНА КНИГА

Наказом Мінагрополітики № 390 від 04.06.2009 р. затверджено нові форми журнально-ордерної форми обліку для сільского господарства з урахуванням змін до діючих та впровадження нових національних стандартів бухгалтерського обліку.

Регістри журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку (журнали-ордера і відомості) побудовані за наступними назвами і призначеннями:

 • 4. Облік грошових коштів їх еквівалентів та грошових документів (Ж-О 1 с.-г. за кредитом рахунків 30, 31, 33, 38) з відповідними відомостями (дебет рахунків).
 • 5. Облік довгострокових та короткострокових позичок (Ж-О 2 с.-г. за кредитом рахунків: 50, 60) з відповідними відомостями (дебет рахунків)
 • 6. Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 7. Облік запасів та витрат діяльності з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 8. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 9. Облік поточних біологічних активів з відповідними журналами-ордерами та відомостями.
 • 10. Загальні регістри.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші