Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку

Журнальна форма обліку заснована на використанні принципу систематизації та накопичення даних первинних документів безпосередньо у регістрах синтетичного і аналітичного обліків відповідно до Методичних рекомендацій із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджених Наказом Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000 р.

Записи у накопичувальних регістрах виконують за показниками, необхідними для управління та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, а також для складання періодичної та річної фінансової звітності.

Основними регістрами при цій формі обліку е журнали, які ведуться за кредитом синтетичних рахунків (синтетичного обліку) та дебетом кореспондуючих рахунків. Використовують також регістри аналітичного обліку: відомості, таблиці, книги.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів із Журналів переносять до Головної книги, у якій підраховують обороти за дебетом кожного рахунка. Головну книгу використовують для узагальнення даних Журналів, взаємної перевірки виконаних записів за окремими рахунками і складання звітного Балансу.

У Головній книзі відображають початкове сальдо, поточні обороти та сальдо на кінець звітного періоду (місяця, кварталу, року) за кожним синтетичним рахунком. Згідно з методом подвійного запису, суми дебетових і кредитових оборотів повинні бути рівними між собою. Головна книга відкривається на календарний рік.

Послідовність облікових записів при Журнальній формі обліку наведена на рисунку 4.6.

Загальна схема Журнальної форми обліку

Рис. 4.6. Загальна схема Журнальної форми обліку

Регістри бухгалтерського обліку побудовані відповідно до кореспонденції рахунків, встановленої Інструкцією з використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України №291 від 30.09.99 р. та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України за №893/4186 від 21.12.99 р.

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку Журнальної форми обліку

Ці Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність та рух активів, капіталу, зобов'язань та фактів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

Склад облікових регістрів Журнально- ордерної форми обліку

Облікові регістри (Книги, Відомості, Журнали тощо) призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що містяться у прийнятих до обліку первинних документах.

Облікові регістри складаються щомісяця; підписуються виконавцями та головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Аналітичні дані в облікових регістрах мають узгоджуватися з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Підсумкові записи в Журналах звіряються з даними первинних документів, які були підставою для записів, та з Відомостями.

На документах, дані яких включені до облікових регістрів, зазначають номери відповідних облікових регістрів і порядкові номери записів (номер рядка). За документами, дані яких відображені в облікових регістрах загальним підсумком, номер регістру і номер запису вказують на окремому аркуші, який додається до зброшурованих документів.

В облікових регістрах, показники яких переносять у Головну книгу або в інші облікові регістри, роблять відповідну позначку про це у відповідному рядку регістру.

Наприкінці місяця підсумкові дані кредитових оборотів з Журналів переносять до Головної книги, у якій підраховують обороти за дебетом кожного рахунка.

Використання Головної книги і відображення у ній показників

Головна книга використовується для узагальнення даних Журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із Журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків.

У Головній книзі відображають:

  • – сальдо на початок поточного місяця;
  • – обороти за поточний місяць за кредитом відповідного рахунка, які наводяться однією сумою;
  • – обороти за поточний місяць за дебетом відповідного рахунка, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із Журналів;
  • – сальдо на кінець поточного місяця.

Методичні рекомендації при Журнальній формі передбачають застосування регістрів бухгалтерського обліку, наведених у таблиці 4.7.

Таблиця 4.7

Регістри бухгалтерського обліку

(відповідно до Наказу Міністерства фінансів України №356 від 29.12.2000 р.)

Номери

Найменування та призначення регістрів

Формат бланка

Журналів

Відомостей

1

2

3

4

1

Облік грошових коштів та грошових документів

на 4 сторінках формат А4 × 1,5

Журнал 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33

1.1

Відомість за дебетом рахунка 30

1.2

Відомість за дебетом рахунка 31

1.3

Відомість за дебетом рахунка 33

2

Облік довгострокових та короткострокових позик Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60

на 4 сторінках формат А4 × 1.5

3

Облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов'язань

на 1 сторінці формат

Розділ І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, Інших розрахунків І резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51,62,63.68)

А4 × 1,5

Розділ II Журналу 3. Облік розрахунків з бюджетом, облік довгострокових та поточних зобов'язань (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69)

А4×1.5

3.1

Відомість аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками

3.2

Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами

3.3

Відомість аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

3.4

Відомість аналітичного обліку виданих та отриманих векселів

3.5

Відомість аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями

3.6

Відомість аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

4

Облік необоротних активів та фінансових інвестицій

Розділ І Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11. 12, 13, 19)

на 1 сторінці

формат А4

Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35)

4.1

Відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій

4.2

Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій

4.3

Відомість аналітичного обліку нематеріальних активів

5;5Α•

Облік Витрат

Розділ І Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 99 і

на 1 сторінці формат А4 × 1,5

Розділ II Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків з журналів 1,2, 3,4, 6

на 2 сторінках формат А4×1,5

Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26. 28, 39, 65, 66. 91

Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23,24, 25, 26. 28, 39, 65, 66. 80, 81, 82,83, 84. 91

Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20,22,39,65,66

на 1 сторінці

Розділ IV Журналу 5 і Журналу 5А Аналітичні дані до рахунка 28 Товари”

форматА4×1,5 на розвороті 2 сторінок

5.1

Відомість аналітичного обліку запасів

формат А4

6

Облік доходів і результатів діяльності

Журнал 6 за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79

Розділ II "Аналітичні дані про доходи"

на 2 сторінках формат А4

7

Облік Власного капіталу та забезпечення зобов'язань

на 1 сторінці

Журнал 7 за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

формат А4

Відомість аналітичних даних рахунка 42 "Додатковий капітал”

7.2

Відомість аналітичних даних рахунка 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

*

7.3

Відомість аналітичних даних рахунка 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

8

Відомість позабалансового обліку

на 1 сторінці формат А4

Головна книга

аркуш формат А4

Реєстр депонованої заробітної плати

аркуш формат А5 на 1 сторінці

Бухгалтерська довідка

формат А6 на 1 сторінці

Аркуш-розшифровка

формат А5

Головна Книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші