Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік касових операцій (рах. № 30)

Порядок організації і ведення касових операцій

Касові операції (надходження готівки до каси і видача з неї) здійснюються на підставі Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ за №637 від 15.12.2004 р., Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2004 р. за №40/10320.

Гранична сума розрахунку готівкою

Постановою Правління Національного банку України “Про встановлення граничної суми готівкою розрахунку” №32 від 9 лютого 2005 р. встановлено граничну суму розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами відповідно до пункту 2.3 Положення №637 від 15.12.2004 р. – у розмірі 10000 грн.

Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

Рис. 2.4. Загальна схема бухгалтерського обліку касових операцій

110-тисячне обмеження не поширюється на готівкові розрахунки за податками. Виручку можна використовувати для сплати податків через касу іншого банку.

Положення №637 від 15.12.2004. р. (набуло чинності з 14.02.2005 р.) регламентує вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок оформлення касових операцій, порядок ведення Касової книги і обов'язки касира, порядок здавання готівкової виручки і розрахунку ліміту Каси, особливості організації банками роботи з готівкою, контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою.

Загальну схему бухгалтерського обліку касових операцій наведено на рисунку 2.4.

Усі підприємства, незалежно від форми власності (державні, орендні, колективні, кооперативні, спільні, колективні), зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банку.

Каса – це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі і зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів. Матеріальну відповідальність за збереження коштів і ведення касових операцій покладено на касира, з яким укладають договір про матеріальну відповідальність у формі зобов'язання касира або іншої уповноваженої особи.

''ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _________________

”___” _____________________ 200 _р

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 • 1. Загальні положення
 • 1.1. Посада: касир.
 • 1.2. Підпорядкований: головному бухгалтеру
 • 1.3. Метою роботи касира є забезпечення правильного ведення касових операцій відповідно до чинного законодавства.
 • 2. Завдання
 • 2.1. Правильність організації касових операцій на підприємстві.
 • 2.2. Оперативне надання необхідної інформації керівництву для своєчасного прийняття управлінських ріїпень.
 • 2.3. Контроль за правильністю документального оформлення касових операцій.
 • 2.4. Дотримання правил ведення касових операцій на підприємстві.
 • 3. Обов'язки
 • 3.1. Прийняття участі у проведенні інвентаризацій.
 • 3.2. Виконання вимог Правил внутрішнього розпорядку на підприємстві.
 • 3.3. Приймання і видача готівки за касовими ордерами провадяться тільки в день складання цих документів
 • 3.4. Під час одержання прибуткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов'язаний перевірити:
  • а) наявність і достовірність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі підпису керівника підприємства або особи ним уповноваженої;
  • б) правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів та перелічених у документах додатків.
 • 3.5. У разі недотримання хоча б однієї з перелічених у п. 3.4 вимог касир повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення.
 • 3.6. Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а на доданих до них документах ставиться штамп або напис “Оплачено” із зазначенням дати (число, місяць, рік).
 • 3.7. Наприкінці кожного робочого дня касир подає звіт під розписку до бухгалтерії з додатком прибуткових та видаткових касових документів.
 • 3.8. Касир відповідно до чинного законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей.
 • 3.9. Касиру забороняється передовіряти виконання дорученої йому роботи іншим особам.
 • 4. Права
 • 4.1. Отримання необхідних документів і роз'яснень керівництва для забезпечення достовірності касових операцій.
 • 4.2. Своєчасне отримання від інших служб якісно оформлених документів для здійснення операцій з руху готівки на підприємстві.
 • 4.3. Вимагати від керівництва забезпечення необхідних умов зберігання коштів та грошових документів у приміщенні каси та під час перевезення коштів за межами підприємства.
 • 5. Відповідальність
 • 5.1. Несе повну матеріальну відповідальність за збереження коштів у приміщенні каси.
 • 5.2. Несе відповідальність за своєчасне, правильне виконання покладених на нього обов'язків.
 • 6. Кваліфікаційні вимоги
 • 6.1. Фахівець зі спеціальною освітою та стажем роботи не менше від 3-х років на відповідній посаді або з вищою освітою без стажу роботи на відповідній посаді.
 • 7. Контроль
 • 7.1. Контроль за виконанням Посадової інструкції покладається на головного бухгалтера.
 • 7.2. Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або уповноважену керівником особу.

ДОГОВІР

про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира

м. Київ “______” ______________20___ р.

З метою забезпечення зберігання приміщення, обладнання, грошових коштів, а також інших матеріальних цінностей, отриманих від інших організацій (далі – ”матеріальні цінності”) ЗAT “Пивзавод на Подолі”, в особі директора ______________________________________________ (далі – ”Адміністрація”), з одного боку, та ______________________________________________ ”Працівник”) далі – ”Працівник”) – з іншого, уклали

цей Договір про таке:

1. Працівник, який безпосередньо пов'язаний з отриманням грошових коштів, а також із збереженням матеріальних цінностей, бере на себе повну матеріальну відповідальність: за невнесення до каси або на рахунки в установах банку виручки (повністю або частково), передбаченої Договором, за незабезпечення збереженості приміщення, обладнання, грошових коштів, а також інших матеріальних цінностей, отриманих від інших організацій.

У зв'язку з цим Працівник зобов'язується:

 • а) вносити у встановлені терміни до каси або на рахунки в установах банку кошти підприємства, обумовлені Договором, які підлягають обов'язковому здаванню;
 • б) забезпечити збереженість матеріальних цінностей;
 • в) бережно ставитись до переданих йому матеріальних цінностей та вживати заходів щодо запобігання збитку;
 • г) своєчасно доповідати Адміністрації про всі обставини, які загрожують зберіганню ввірених йому матеріальних цінностей;

ґ) вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки ввірених йому матеріальних цінностей;

 • д) брати участь у інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.
 • 2. Адміністрація зобов'язується:
  • а) створити Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повної збереженості ввірених йому матеріальних цінностей;
  • б) ознайомити Працівника з чинним законодавством України про матеріальну відповідальність;
  • в) проводити у встановленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.
 • 3. У разі незабезпечення з вини Працівника збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розміру нанесеного збитку та його відшкодування здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
 • 4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо збиток спричинений не з його вини.
 • 5. Договір набуває чинності з ______________ 20___ р.
 • 6. Договір складений у двох примірниках, один з яких видається Працівнику, а другий зберігається в Адміністрації.

Адміністрація Працівник

_______________ Паспорт №___________

від _________________

виданий

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші