Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік касових операцій у системі рахунків (кореспонденція рахунків)

Для обліку наявності, руху, залишків готівки в касі використовують активний рахунок №30 ''Каса” з такими субрахунками:

№ 301 “Каса в національній валюті”

№ 302 “Каса в іноземній валюті”.

На дебеті субрахунка № 301 “Каса в національній валюті” відображається залишок та надходження грошових коштів до каси підприємства, на кредиті – виплата грошових коштів із каси підприємства у національній валюті.

На субрахунку № 302 “Каса в іноземній валюті” підприємства здійснюють операції з валютою у перерахунку на національну валюту України (за кожним видом валюти окремо).

Бухгалтерські записи ведуть на підставі перевірених відривних листків (другий примірник Касової книги) і доданих до них документів.

До операційних кас належать квиткові і багажні каси, відділення зв'язку та інші подібні каси.

На підприємствах, де працюють операційні каси (продаж квитків, оплата послуг зв'язку, обмін валют тощо), відкриваються субрахунки “Операційна каса в національній валюті” та “Операційна каса в іноземній валюті”.

Для забезпечення збереження грошових коштів бухгалтерія повинна здійснювати раптові перевірки не менше одного разу на квартал з перерахуванням усіх цінностей, що знаходяться у касі, й складати відповідні акти.

Виявлені перевірками лишки грошових коштів оприбутковуються до каси на користь бюджету, а нестача стягується з касира.

Бухгалтерія після одержання звіту касира здійснює перевірку обгрунтованості всіх записів у звіті, проставляє кореспонденцію рахунків на кожному документі і заповнює Журнал-ордер № 1 по кредиту рахунка №30 “Каса” і Відомість №1 по дебету цього рахунка, в яких реєструє одержані й видані кошти за цільовим призначенням.

При Журнально-ордерній формі у Журналі-ордері № 1 показуються витрати грошових коштів з кредиту рахунка №30 “Каса” в дебет рахунків обліку виробничих витрат, матеріальних цінностей, розрахунків з працівниками підприємства, з підзвітними особами, депонентами та ін.

Наприкінці місяця у Журналі-ордері №1 і відомості №1 підраховують надходження й витрати готівки і визначають на 1-ше число наступного місяця залишок коштів у касі, який має бути тотожним такому ж показникові в Касовій книзі. Підсумкові дані цих регістрів записують до Головної книги.

При Журнальній формі – у Журналі №1 та Відомості 1.1.

При Спрощеній формі ведення обліку касових операцій використовують Відомість B-5.

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю і надають послуги за готівку, зобов'язані вести Книгу реєстрації, яка має бути засвідчена керівником підприємства і скріплена сургучною печаткою фінансового органу місцевої державної виконавчої влади.

Книга реєстрацій, вимоги

Книгу реєстрації видають під розписку матеріально відповідальній особі на підставі проведеної інвентаризації залишків товарів і готівки, які й записуються як початкове сальдо.

Кожний лист звіту складається з двох рівних частин, що заповнюються матеріально відповідальною особою. Перший примірник залишається у Книзі, друга частина звіту заповнюється з лицьового й зворотного боків через копіювальний папір як звіт матеріально відповідальної особи з відривною частиною листка. Обидва примірники звіту нумеруються однаковими номерами. Подальші записи товарно-касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини звіту після рядка “Залишок на початок дня”.

Матеріально відповідальні особи зобов'язані щоденно здавати до бухгалтерії звіт з доданими відповідними документами і здавати щоденно до каси підприємства денну виручку, яка відображена у звіті.

Порядок ведення Товарно-касової книги визначено Положенням про порядок реєстрації та ведення Товарно-касової книги, затвердженим 26.04.93 р.

Товарно-касова книга має знаходитися у приміщенні підприємства і надаватися службовим особам, котрі здійснюють перевірку.

Порядок відображення операцій на рахунку № 30 “Каса” наведено у таблиці 2.20.

Таблиця 2.20

Кореспонденція рахунків з обліку готівкових коштів (рах. №30)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Надходження готівки до каси

1

Надійшла і оприбуткована до каси готівка (у т.ч. валютні кошти) з відповідних рахунків у Банку (на виплату заробітної плати, премій, пенсій, матеріальної допомоги тощо)

30 "Каса"

31 “Рахунки в банках”

2

Надійшла готівка за короткострокові векселі одержані

341 "Короткострокові векселі одержані в національній валюті”

Надійшла до каси виручка від реалізації продукції /робіт, послуг, основних засобів та інших активів від вітчизняних покупців(продовження операцій):

301 "Каса в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

- Реалізована продукція

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

- Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

641 “Розрахунки за податками”

3

- Списана собівартість реалізованої продукції

901 "Собівартість реалізованої продукції"

26 “Готова продукція"

- Списано на фінансові результати: а) дохід від реалізації продукції;

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

79 “Фінансові результати”

б) собівартість реалізованої продукції

79 “Фінансові результати”

901 “Собівартість реалізованої продукції"

в) готівка здана на поточний рахунок у Банку

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

301 “К аса в національній валюті”

г) перерахована сума ПДВ до Державного бюджету

641 “Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4

Повернення до каси раніше виданих авансів

301 “Каса в національній валюті”

371 “Розрахунки за виданими авансами”

5

Внесено до каси невикористані підзвітні суми (згідно з Авансовим звітом) працівником підприємства

372 “Розрахунки з підзвітними особами"

6

Надійшла до каси готівка згідно з висунутими до постачальника раніше претензіями

374 “Розрахунки за претензіями”

7

До каси повернуто відшкодування матеріального збитку

301 “Каса в національній валюті”

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків*

8

Внесено до каси працівниками свого підприємства в рахунок погашення отриманих позик, за паливо, матеріали, заборгованість інших дебіторів

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

9

Засновниками внесено до каси готівку в рахунок їх вкладів до Статутного капіталу підприємства

46 “Неоплачений капітал”

10

Отримані кошти для цільового фінансування (гуманітарна допомога)

Я "Цільове фінансування цільові надходження”

11

Суми, що надійшли до каси від продажу облігацій

521 "Зобов'язання за облігаціями"

12

Одержано кошти від позикодавців (за надані ними короткострокові кредити або інші залучені кошти)

60 "Короткострокові позики"

13

Внесено до каси організаціями• постачальниками послуг зв'язку, води, газу, енергії тощо, суми, пов'язані з перебором тарифу (фрахту); повернення сум постачальниками, раніше їм перерахованих, але не використаних планових платежів

301 "Каса в національній валюті”

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

14

До каси повернуто помилково видану заробітну плату

661 "Розрахунки за заробітною платою"

15

Надійшла до каси готівка від дочірнього підприємства

682 "Внутрішні розрахунки"

16

Оприбутковані, виявлені під час інвентаризації, надлишки в касі готівки в національній валюті

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

17

Надійшли до каси суми відсотків по векселях, доходів від дольової участі в інших підприємствах, дивідендів по цінних паперах тощо

732 "Відсотки одержані”

18

Оприбуткована готівка в іноземній валюті, одержана для закордонних відряджень

302 “Каса в іноземній валюті”

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

19

Позитивна курсова різниця надійшла до каси

714 “Дохід від операційної курсової різниці”

20

Доходи списано на фінансові результати

719, 732, 714

79 "Фінансові результати"

Видача

готівки з каси

1

Придбано за готівку цінні папери інших підприємств

14 "Довгострокові фінансові інвестиції”

30 "Каса"

2

Передано готівку з каси підприємства до операційної каси

303 ”Операційна каса"

30 "Каса"

3

Національна й валютна готівки, здані з каси на рахунки в банках (у т.ч. депоновані суми, виручка від реалізації, повернення невикористаних сум тощо)

  • 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
  • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”
  • 301 "Каса в національній валюті"
  • 302 "Каса в іноземній валюті”

4

Викуплені у акціонерів належні їм акції; придбані за готівку різні грошові документи

331 "Грошові документи в національній валюті”

5

Готівка у національній валюті через інкасатора здана для зарахування на поточний рахунок

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

301 "Каса в національній валюті”

6

Сплачена готівкою заборгованість покупцям і замовникам за виставлені претензії

  • 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”
  • 374 "Розрахунки за претензіями"

Видано готівку лід звіт на господарські потреби, на відрядження, а також на відшкодування перевитрат за затвердженими Авансовими звітами

372 "Розрахунки з підзвітними особами”

8

Відображена нестача готівки в касі (внаслідок інвентаризації)

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

9

Видано персоналу підприємства позики на індивідуальне житлове будівництво та на інші потреби за рахунок коштів, одержаних від банків

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

10

Витрати майбутніх періодів (передплата преси та ін.), оплачені готівкою з каси

39 "Витрати майбутніх періодів”

11

Придбання власних акцій акціонерним товариством за готівку

451 “Вилучені акції"

12

Списування сум цільових коштів, витрачених з каси

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

13

Оплата готівковими коштами заборгованості працівників за раніше виданими позиками

505 "інші довгострокові позики в національній валюті”

14

Оплачені з каси придбані матеріальні цінності

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

15

Виплата працівникам готівки з каси: за лікарняними листками, пенсій, допомоги багатодітним, догляд за дитиною та ін.

65 “Розрахунки за страхуванням"

301 "Каса в національній валюті”

16

Виплата заробітної плати, в тому числі депонованої

  • 661 “Розрахунки за заробітною платою”
  • 662 "Розрахунки з депонентами”

17

Сплачені з каси нараховані дивіденди

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

18

Оплачена готівковими коштами заборгованість за отриманими авансами

681 "Розрахунки за авансами одержаними”

19

Сплачені з каси готівкою за виконавчими листами, заборгованість перед кредиторами (за транспорт тощо), орендна плата, погашення боргів дочірнім підприємствам, заборгованість перед внутрішніми підрозділами, виділеними на самостійні баланси

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

20

Оплачені готівкою різні загальновиробничі і адміністративні витрати

  • 91 “Загальновиробничі витрати”
  • 92 “Адміністративні витрати"

21

Оплачені готівкою витрати з відвантаження і реалізації продукції, товарів

93 “Витрати на збут"

22

Нестачі готівкових коштів, списані за рахунок підприємства (за результатами інвентаризації)

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

301 “Каса в національній валюті"

23

Сплачені суми одноразової допомоги, а також за регресними позовами (непрацездатність з вини підприємства)

977 "Інші витрати звичайної діяльності"

24

Внесено валютні кошти для зарахування на поточний рахунок в іноземній валюті (невикористані кошти на закордонні відрядження)

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"

Результати інвентаризації готівкових коштів у касі

1

Виявлено надлишки готівкових коштів у результаті інвентаризації

30 “Каса"

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

641 “Розрахунки за податками”

3

Відображено суму нестачі готівкових коштів у касі, яку не відшкодовує матеріально-відповідальна особа

949 "Інші витрати від операційної діяльності”

30 “Каса"

4

Відображено суму, яка підлягає відшкодуванню винною особою

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

30 “Каса"

5

Внесено до каси суму нестачі готівкових коштів матеріально- відповідальною особою

30 “Каса"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

6

Відображено втрати від псування цінностей на зменшення доходів

79 “Фінансові результати”

947 "Інші витрати від операційної діяльності”

7

Відображено одержані доходи від операційної діяльності на фінансові результати

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

79 “Фінансові результати"

Результати інвентаризації готівкових інвалютних коштів у касі (Винуватець відповідає за завдані збитки у потрібній сумі (п. “є" ст. 1 Закону України "Про розмір збитків”). Нестача валюти перераховується в гривні за обмінним курсом Нацбанку на день виявлення завданих збитків)

1

Виявлено нестачу готівкової іноземної валюти

947 "Інші витрати від псування цінностей"

302 "Каса в іноземній валюті”

2

Відображено нестачу до встановлення винної особи

072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

-

3

Встановлено винну особу (завдані збитки у потрійній сумі з урахуванням обмінного курсу)

375 "Розрахунки за відшкодуванням заданих збитків”

716 "Відшкодування раніше списаних активів”

4

Списано суму нестачі з позабалансового рахунку

-

072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”

5

Суму нестачі відшкодовано винною особою

301 “Каса в національній валюті"

375 "Розрахунки за відшкодуванням заданих збитків"

6

Здано готівку на поточний рахунок до банку (з урахуванням обмінного курсу)

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

301 “Каса в національній валюті"

7

Відображено заборгованість перед бюджетом – різницю після відшкодування завданих збитків

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

642 “Розрахунки за обов'язковими платежами"

8

Різницю після відшкодування завданих збитків перераховано до бюджету

642 “Розрахунки за обов'язковими платежами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

9

Кредитове сальдо субрахунку № 716 списано на фінансові результати

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

Регістри обліку операцій з рахунка №30 при журнальній формі наведено у таблицях 2.21,2.22.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші