Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік Резерву сумнівних боргів (рах. № 38)

Сумнівна дебіторська заборгованість – це заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, що перевищує 90 календарних днів стосовно якої є ризик неповернення.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Цим стандартом наведено визначення дебіторської заборгованості, довгострокової дебіторської заборгованості, поточної дебіторської заборгованості, сумнівного боргу, чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості.

Безнадійна дебіторська заборгованість виключається з активів підприємства з одночасним зменшенням величини Резерву сумнівних боргів.

Облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення, ведеться на рахунку №38 “Резерв сумнівних боргів”. Основні вимоги до визнання та оцінки Резерву сумнівних боргів викладені у П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.

Створення резерву сумнівних боргів відображається на кредиті рахунка №38 “Резерв сумнівних боргів”

V таблиці 2.32 наведено кореспонденцію рахунків з обліку формування резерву сумнівних боргів.

Таблиця 2.32

Кореспонденція рахунків з обліку Резерву сумнівних боргів та списання дебіторської заборгованості (рах. №38)

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

п/п

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нараховано Резерв по сумнівних боргах або при використанні рахунків Класу 8

  • 944 "Сумнівні та безнадійні борги”
  • 84 “Інші операційні витрати"

38 "Резерв сумнівних боргів”

2

Списано дебіторську заборгованість покупців, що визнана безнадійною. Одночасно сума списаної дебіторської заборгованості відображається на позабалансовому рахунку

  • 38 "Резерв сумнівних боргів”
  • 071 "Списана

дебіторська

заборгованість”

38 "Розрахунки з покупцями та замовниками”

3

Списано частину визнаної безнадійної дебіторської заборгованості покупця

949 ”Інші витрати операційної діяльності”

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

4

Внаслідок зміни у фінансовому стані покупця відновлюється його заборгованість, раніше визнана безнадійною Сума відновленої дебіторської заборгованості списується з позабалансового рахунка

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками”

  • 716 "Відшкодування раніше списаних активів”
  • 071 "Списана дебіторська заборгованість”

5

Надійшло від покупця у рахунок погашення його заборгованості

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

6

Списана безнадійна дебіторська заборгованість за виданими авансами Одночасно сума списаної дебіторської заборгованості відображається на позабалансовому рахунку

944 "Сумнівні та безнадійні борги” 071 "Списана дебіторська заборгованість"

371 "Розрахунки за виданими авансами”

7

Сумнівні та безнадійні борги списані на фінансові результати

79 "Фінансові результати”

944 "Сумнівні та безнадійні борги"

8

Списана з позабалансового рахунка безнадійна дебіторська заборгованість

-

071 "Списана дебіторська заборгованість"

9

Списано на фінансові результати частину визнаної дебіторської заборгованості покупця

79 "Фінансові результати"

949 "Інші витрати операційної діяльності”

Облік витрат майбутніх періодів (рах. №39)

До витрат майбутніх періодів належать витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

Для обліку витрат майбутніх періодів використовують рахунок №39 “Витрати майбутніх періодів” (у Балансі 3-й розділ Активу). На дебеті цього рахунка узагальнюється інформація щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах (тобто накопичення витрат майбутніх періодів), на кредиті – їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду, таблиця 2.33.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами. Наприклад, у сільському господарстві за видами витрат: будівництво літнього табору, будівництво загону для тварин тощо. Витрати обліковують за статтями витрат:

  • 1) будівельні матеріали;
  • 2) послуги допоміжних виробництв;
  • 3) оплата праці з нарахуваннями та ін.

Аналітичний облік витрат майбуиніх періодів ведуть у виробничому плані- звіті по випуску продукції і напівфабрикатів, а синтетичний – у Журналі-ордері.

Витрати, пов'язані з рекультивацією земель та здійсненням інших природо охоронних заходів, нерівномірно здійснюваним на протязі року ремонтом основних засобів. На рахунку №39 “Витрати майбутніх періодів” можуть бути відображені витрати, пов'язані з гірничопідготовчими роботами. На сільськогосподарських підприємствах витрати здійснюють до початку виробничого процесу або вони відносяться до кількох виробничих циклів і не можуть бути віднесені повністю на собівартість продукції поточного року, тому їх обліковують як витрати майбутніх періодів.

Рахунок №39 “Витрати майбутніх періодів” призначено для узагальнення інформації про витрати, здійснені у даному звітному періоді, але відносяться до майбутніх звітних періодів.

Витрати рослинництва, що віднесені на врожай майбутніх років, не обліковують на рахунку №39 “Витрати майбутніх періодів”, а відображають на дебеті рахунку №23 “Виробництво” відповідного субрахунка і у витратах незавершеного виробництва.

Таблиця 2.33

Кореспонденція рахунків з обліку витрат майбутніх періодів (рах. №39)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Відображена у Балансі лізингоодержувача сума достроково нарахованих платежів за лізинг

39 “Витрати майбутніх періодів”

13 “Знос (амортизація) основних засобів"

2

Нарахована амортизація нематеріальних активів за звітний період при освоєнні нових видів продукції

133 "Нарахована амортизація нематеріальних активів"

3

Списані виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети використані при проведенні робіт, пов'язаних 3 освоєнням нової

39 “Витрати майбутніх періодів”

  • 20 “Виробничі запаси”
  • 22 “МШП"

4

Витрати на капітальний ремонт орендованих основних засобів, здійснений за рахунок коштів орендаря

  • 20 “Виробничі запаси”
  • 22 “МШП"

5

Попередня передоплата технічної літератури, газет, журналів

  • 39 “Витрати майбутніх періодів"
  • 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
  • 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
  • 31 “Рахунки в банках"

6

Орендна плата, виплачена наперед орендодавцю

39 “Витрати майбутніх періодів"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

7

Внесено страхові платежі згідно з договором страхування об'єкта оренда (без ПДВ) за весь термін

8

Підзвітною особою списані виробничі відрядні витрати, пов'язані з витратами майбутніх періодів

372 “Розрахунки з підзвітними особами"

9

Резервуються підприємством кошти для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, наприклад машинобудівельним заводом, на проведення ремонту предметів прокату

473 “Забезпечення

гарантійних

забезпечень"

10

Списана заборгованість перед постачальниками та підрядниками за виконані роботи та послуги, що використані в роботах, пов'язаних з майбутніми періодами

63 “Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

11

Нарахована заробітна плата, пов'язана з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєння нових виробництв та агрегатів

661 “Розрахунки за заробітною платою”

12

Нараховані збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття по оплаті праці працівникам, зайнятим роботами що відносяться до витрат майбутніх періодів

  • 651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"
  • 652 “Розрахунки за соціальним страхуванням"
  • 653 “Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття"

13

Витрати на культурно-технічні роботи для поліпшення земель за рахунок власних коштів (у сільському господарстві)

  • 20 “Виробничі запаси”
  • 66 “Розрахунки з оплати праці"
  • 65 “Розрахунки за страхуванням"

14

Обліковані на рахунку №39 'Витрати майбутніх періодів" списуються на дебет рахунків

  • 15 "Капітальні інвестиції"
  • 23 "Виробництво”
  • 37 “Розрахунки з різними дебіторами"
  • 84 "Інші операцйні витрати”
  • 85 "Інші затрати”
  • 91 “Загальновиробничі витрати"
  • 92 “Адміністративні витрати"
  • 93 “Витрати на збут"
  • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

39 “Витрати майбутніх періодів"

15

Списана на збиток частка витрат майбутніх періодів, що відносяться до продукції втраченої або не виготовленої внаслідок стихійного лиха

99 "Надзвичайні витрати"

39 “Витрати майбутніх періодів"

16

Списані витрати майбутніх періодів за раніше створених забезпечень майбутніх витрат і платежів

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

17

Списано на фінансові результати діяльності підприємства

79 "Фінансові результати"

  • 92 “Адміністративні витрати”
  • 93 “Витрати на збут”
  • 94 "Інші витрати операційної діяльності”
  • 99 “Надзвичайні витрати"

Облік отримання субсидії та її витрачання на оплату періодичного видання

1

На поточний рахунок надійшли кошти з бюджету

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

2

Здійснено оплату періодичних видань

39 “Витрати майбутніх періодів"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

3

Відображено дохід від цільового фінансування

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

69 “Доходи майбутніх сування періодів”

4

Отримано періодичну пресу (газети, журнали) за місяць (списуємо 1/12 суми за пунктом 2)

92 "Адміністративні витрати"

39 "Витрати майбутніх періодів”

5

Визнано дохід поточного місяця

69 "Доходи майбутніх періодів”

718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”

6

Витрати на періодичну пресу в кінці місяця списано на фінансові результати

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

92 “Адміністративні витрати"

7

Списано дохід

718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

Облік витрат, пов'язаних з освоєнням виробництва продукції, орендою, капітальними інвестиціями

1

Витрати майбутніх періодів, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами, а також з освоєнням виробництва нових видів продукції

39 "Витрати майбутніх періодів”

  • 20. "Виробничі запаси”
  • 661 “Розрахунки за заробітною платою”
  • 65 "Розрахунки за страхуванням"

2

Після освоєння технології виробітку продукту в залежності від витрат вони списуються на собівартість вироблюваної продукції

23 "Виробництво"

39 "Витрати майбутніх періодів"

3

Витрати на капітальний ремонт орендованих основних засобів здійснені за рахунок коштів орендаря

39 "Витрати майбутніх періодів"

20 "Виробничі запаси"

4

Списано витрати майбутніх періодів на капітальні інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції”

39 "Витрати майбутніх періодів"

Облік витрат, перерахованих роботодавцем на користь працівника (страхові внески за договором добровільного медичного страхування працівника)

1

Перераховано роботодавцем страховий платіж у липні 2008 р. – 3000 грн

654 “Розрахунки за індивідуальним страхуванням"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2

Сплачений страховий платіж з мадстрахування працівника віднесено на витрати майбутніх періодів – 3000 грн

39 “Витрати майбутніх періодів”

663 “Розрахунки за іншими виплатами”

3

Страховий платіж зараховано на страхування працівника – 3000 грн

663 “Розрахунки за іншими виплатами"

654 “Розрахунки за індивідуальним страхуванням"

4

Згідно п. 3.4 Закону України № 889-IV від 22.05.2003 р. донараховано дохід – 15% (за методикою: К = 100:(100-Сп)= 1,17647) звідси сума доходу:

(3000 × 1,17647 = 529,41 грн

949 “Інші витрати операційної діяльності"

663 "Розрахунки за іншими виплатами”

5

Утримано податок з доходів фізичних осіб – 529,41 грн

663 “Розрахунки за іншими виплатами"

641 "Розрахунки за податками"

6

Перераховано до Державного бюджету податок – 529,41 грн

641 "Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

7

Списано на витрати поточного місяця 1/12 страхового платежу з суми витрат майбутніх періодів (3000 :12 – 250 грн)

92 “Адміністративні

витрати"

або інші рахунки

39 “Витрати майбутніх періодів”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші