Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Складові необоротних активів підприємства

До необоротних активів (Клас 1) належать основні засоби, інвестиційна нерухомість, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи (з відображенням зносу (амортизації) необоротних активів).

Основні засоби (рах. №10) призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

Інвестиційна нерухомість (субрах. №100) – це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельної ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання продукції, товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Інші необоротні матеріальні активи (рах. № 11) – це придбані, створені, безоплатно отримані, інші необоротні матеріальні активи (бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, тимчасові (нетитульні) споруди, природні ресурси, інвентарна тара, предмети прокату, інші необоротні матеріальні активи.

Нематеріальні активи (рах. № 12) – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

До нематеріальних активів відносяться:

 • – права користування природними ресурсами;
 • – права користування майном;
 • – права на знаки для товарів і послуг;
 • – права на об'єкти промислової власності;
 • – авторські та суміжні з ними права.

Знос (амортизація) необоротних активів (рах. № 13).

Довгострокові фінансові інвестиції (рах. № 14) – це вкладення у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.

Капітальні інвестиції (рах. № 15) – це вкладення на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів:

 • – капітальне будівництво;
 • – придбання (виготовлення) основних засобів;
 • – придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів;
 • – придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів;
 • – закладка та вирощування біологічних насаджень.

Довгострокові біологічні активи (рах. № 16) – призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів, які здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців).

До довгострокових біологічних активів відносяться:

 • – рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю; за первісною вартістю;
 • – активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю; за первісною вартістю;
 • – аналогічно незрілі біологічні активи (П(С)БО ЗО “Біологічні активи”)

Відстрочені податкові активи (рах. № 17) – це суми податків на прибуток,

що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

 • – тимчасової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування;
 • – перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи (рах. №18) – призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після 12-ти місяців з дати Балансу.

Гудвіл (рах. 19) – це інформація про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають пр придбанні відповідно до П(С)БО 12 “Об'єднання підприємств”.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші