Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік фінансової оренди

Облік при фінансовій оренді у орендаря

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і за найменшою на початок терміну оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або вартістю суми мінімальних орендних платежів( але юридично право власності залишається за орендодавцем).

Фінансові витрати орендаря, їх облік І розподіл між звітними періодами

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об'єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку орендаря на початку терміну фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов'язань на початок звітного періоду.

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і розподілу фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря.

Витрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об'єкта фінансової оренди.

Амортизація об'єкта фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу.

Періодом очікуваного використання об'єкта фінансової оренди є термін корисного використання (якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до орендаря) або коротший із двох періодів – термін оренди або термін корисного використання об'єкта фінансової оренди (якщо переходу права власності на об'єкт фінансової оренди після закінчення терміну оренди не передбачено).

Визначення методу нарахування амортизації

Метод нарахування амортизації об'єкта фінансової оренди визначається орендарем відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” та 8 “Нематеріальні активи”.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом терміну фінансової оренди переглядається, якщо негарантована ліквідаційна вартість зменшувалася.

Відображення дебіторської заборгованості орендаря

Якщо орендодавцем є виробник об'єкта фінансової оренди, то дебіторська заборгованість орендаря відображається як сума визнаного доходу (виручки) від реалізації готової продукції і теперішньої негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансової оренди одночасно з визнанням доходу (виручки) від реалізації готової продукції. Дохід виробника від реалізації об'єкта фінансової оренди визнається за найменшою з двох оцінок: справедливою вартістю цього об'єкта або теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, обчисленою за ринковою ставкою відсотка.

Собівартість реалізованого об'єкта фінансової оренди визначається за його балансовою вартістю, зменшеною на теперішню негарантовану ліквідаційну вартість, яка згідно з абзацом першим цього пункту відноситься на збільшення дебіторської заборгованості орендаря.

Фінансовий дохід та витрати орендодавця- виробника

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми є фінансовим доходом орендодавця-виробника об'єкта фінансової оренди. Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Облік у орендодавця при фінансової оренді

При фінансовій оренді необоротних активів (Клас 1 Плану рахунків бухгалтерського обліку) в обліку орендодавця повинно бути відображено:

 • – списання з Балансу залишкової вартості необоротного активу, переданого у фінансову оренду;
 • – первісну вартість дебіторської заборгованості з фінансової оренди;
 • – доходи від передачі активів у фінансову оренду;
 • – податкові зобов'язання з ПДВ.

Орендодавцем фінансової оренди може бути:

 • – власник необоротного активу;
 • – підприємство-виробник необоротного активу.

У зв'язку з цим існують особливості обліку фінансової оренди залежно від того, чи орендодавець просто надає в оренду необоротний актив, чи він до того ж є ще й виробником цього необоротного активу.

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з Балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

У таблиці 3.15 наведено відображення в обліку операцій із фінансової оренди; кореспонденцію рахунків – у таблиці 3.16.

Наказом Міністерства фінансів України № 779 від 02 липня 2007 р. затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна нерухомість”, яке увійшло в дію з 01 січня 2008 року; передбачає власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будови, споруди, що розміщуються на землі та утримуються для одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, але не для виробництва і поставки товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу у процесі звичайної діяльності.

Інвестиційна нерухомість у фінансовій звітності відображається за однією із вартостей: справедливою або первісною (п. 18 П(С)БО 32), нараховують амортизацію відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”:

Дебет рахунку № 23 “Виробництво”

Кредит субрахунку № 135 “Знос (амортизація) інвестиційної нерухомості”.

При переведенні нерухомості (наприклад будову) до складу інвестиційної нерухомості записи в обліку наступні:

а) На суму зносу (амортизації):

Дебет субрахунку № 131 “Знос (амортизація) основних засобів”

Кредит субрахунку № 103 “Будови та споруди”;

б) На залишкову вартість будови:

Дебет субрахунку № 100 “Інвестиційна нерухомість”

Кредит субрахунку № 103 “Будови та споруди”

Таблиця 3.15

Відображення в обліку операцій із фінансової оренди Необоротні активи (Клас 1) отримані (передані) на умовах фінансової оренди

Вартість

Амортизація

Витрати на підтримання орендного активу у робочому стані

Витрати на поліпшення орендного об'єкта

Витрати на укладання угоди

Зобов'язання з фінансової оренди – в сумі

первісної вартості об'єкта фінансової оренди

фінансових витрат

1

2

3

4

5

6

7

Облік у орендодавця (невиробника об'єкта фінансової оренди)

-

Не нараховується

Не здійснюються

Не здійснюються

(можливо, але тільки за умови згоди)

У складі витрат звітного періоду

Дебіторська заборгованість орендаря

У складі доходів звітного періоду (на кредиті субрах. №742 "Дохід від реалізації необоротних активів")

У складі фінансових доходів (на кредиті субрах. №732 "Відсотки одержані")

Облік у орендаря

Відобража- ється на Балансі (на дебеті рахунків: №10 "Основні засоби",

№11 "Інші необоротні активи",

№12 “Нематеріальні активи”)

Нараховується протягом

періоду очікуваного використання активу

Списуються на витрати звітного періоду

Незалежно від умов згоди орендодавця на відшкодування (шляхом приєднання до первісної вартості об'єкта оренди)

-

У складі довгострокового зобов'язання з фінансової оренди (на дебеті субрах. №143 "Інвестиції непов'язаним сторонам”) та його поточної частини

У складі інших фінансових витрат (субрах. №952 "Інші фінансові витрати")

Таблиця 3.16

Кореспонденція рахунків з обліку операцій фінансової оренди

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік операцій із фінансової оренди

а) Облік у орендодавця

1

Списаний із Балансу нарахований знос (амортизація) об'єкта, переданого у фінансову оренду

13 "Знос (амортизація) необоротних активів”

 • 10 "Основні засоби”
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи”
 • 12 "Нематеріальні активи”

Списана із Балансу вартість об'єкта, переданого у фінансову оренду (залишкова вартість)

972 "Собівартість реалізованих необоротних активів"

 • 10 "Основні засоби"
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
 • 12 "Нематеріальні активи"

2

Відображені: дебіторська заборгованість орендаря та дохід від переданого у фінансову оренду об'єкта основних засобів

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”

742 "Дохід від реалізації необоротних активів”

3

Нарахування податкових зобов'язань з пдв

742 "Дохід від реалізації необоротних активів”

641 "Розрахунки за податками”

4

Частина довгострокової заборгованості переведена до складу поточної заборгованості, що підлягають сплаті протягом 12 місяців з дати Балансу

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”

5

Сума фінансового доходу, що належить до отримання (перший період оренди – за квартал)

373 "Розрахунки за нарахованими доходами”

732 "Відсотки одержані”

6

Надійшла на поточний рахунок підприємства сума орендної плати за перший період терміну оренди, у тому числі:

а) на погашення частини дебіторської заборгованості орендаря

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

б) на погашення заборгованості з нарахованого доходу

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

373 "Розрахунки за нарахованими доходами”

7

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті протягом 12 місяців з дати Балансу переведена до складу поточної дебіторської заборгованості

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

181 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду”

8

Сума доходу від переданого у фінансову оренду об'єкта основних засобів

742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

793 “Фінансові результати іншої звичайної діяльності”

9

Списана на фінансові результати вартість об'єкта, переданого у фінансову оренду (у порядку закриття субрахунка №972)

793 "Фінансові результати іншої звичайної діяльності"

972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

10

Сума фінансового доходу (проведення 4), належна до одержання (перший період оренди), списана у порядку закриття субрахунка №732

732 “Відсотки одержані”

793 “Фінансові результати іншої звичайної діяльності”

11

Визначення фінансового результату від здавання в оренду об'єкта основних засобів

793 “Фінансові результати іншої звичайної діяльності"

441 “Прибуток нерозподілений”

Якщо орендодавець є виробником об'єкта фінансової оренди, то облік здійснюється як реалізація готової продукції

1

Списання собівартості об'єкта (готової продукції)

901 “Собівартість готової продукції"

26 “Готова продукція”

2

Визначення доходу від реалізації необоротних активів

181 "Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду” або 373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

3

Нарахування податкових зобов'язань з

пдв

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

641 “Розрахунки за податками”

б) Облік фінансової оренди в орендаря

Документ. Акт прийняття-передачі об'єкта фінансової оренди: а) за первісною вартістю (з урахуванням зносу), як зобов'язання з фінансової оренди

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів”

531 “Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди”

1

б) введення в експлуатацію об'єкта оренди (за аналітичними рахунками орендованих необоротних активів)

 • 104 “Машини та обладнання"
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
 • 12 “Нематеріальні активи"

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

2

Частина довгострокових зобов'язань з фінансової оренди переведена до складу поточного зобов'язання, як орендний платіж (наприклад, за перший рік). Аналогічна операція щорічно до погашення заборгованості

531 “Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди”

811 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

3

Орендний платіж за перший рік фінансової оренди (без ПДВ)

811 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4

Податкові зобов'язання з ПДВ

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

641 “Розрахунки за податками"

5

Перерахування податкових зобов'язань з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

При внесенні орендної плати на початку звітного періоду:

6

а) нараховані зобов'язання за відсотками

952 "Інші фінансові витрати"

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками”

б) сплата відсотків

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

При внесенні орендної плати наприкінці звітного періоду

7

а) нарахування зобов'язання за відсотками

952 “Інші фінансові витрати"

684 “Розрахунки за нарахованими відсотками"

б) орендний платіж (сума, що залишилася на субрахунку 531 "Довгострокові зобов'язання")

531 "Довгострокові зобов'язання з фінансової оренди”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

в) сплата відсотків

684 "Розрахунки за нарахованими відсотками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

в

Нарахування амортизації (зносу) об'єкта фінансової оренди щомісяця (аналітичні рахунки орендованих необоротних активів)

 • 23 "Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут"
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності”

131 “Знос (амортизація) необоротних активів"

Витрати на підтримання орендного активу у робочому стані (списуються на витрати звітного періоду) виконані:

а) власними силами підприємства- орендаря

 • 23 “Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності"
 • 20 “Виробничі запаси"
 • 22 “Малоцінні швидкозношувані предмети”
 • 66 "Розрахунки з оплати праці”
 • 65 “Розрахунки за страхуванням” та ін.

9

б) підрядним способом (на підставі Акта приймання-здачі виконаних робіт) без ПДВ

 • 23 "Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 "Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

На суму податкового кредиту з ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

Витрати на поліпшення об'єкта фінансової оренди (добудова, модернізація, дообладнання, реконструкція, модифікація), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, включаються до вартості об'єкта фінансової оренди:

10

а) у разі виконання робіт власними силами підприємства-орендаря

15 “Капітальні інвестиції"

 • 66 “Розрахунки з оплати праці"
 • 65 “Розрахунки за страхуванням”
 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” та ін.

б) у разі залучення підрядної організації (виконані роботи прийняті за Актом), без

пдв

15 “Капітальні інвестиції"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

- на суму податкового кредиту з ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

в) введення в експлуатацію об'єкта фінансової оренди (збільшено балансову вартість основних засобів, нематеріальних активів)

 • 10 “Основні засоби"
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи”
 • 12 “Нематеріальні активи”

15 “Капітальні інвестиції"

Після закінчення терміну фінансової оренди

За умови переходу права власності від орендодавця до орендаря

11

Списання сум нарахованого зносу (амортизації)

13 "Знос (амортизація) необоротних активів" (аналітичні рахунки зносу необоротних активів)”

13 “Знос (амортизація) необоротних активів” (аналітичні рахунки зносу власних необоротних активів)”

12

Відображення вартості орендованого активу на Балансі підприємства-орендаря

 • 10 “Основні засоби”
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
 • 12 “Нематеріальні активи” (аналітичні рахунки власних необоротних активів)”
 • 10 “Основні засоби”
 • 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
 • 12 “Нематеріальні активи" (аналітичні рахунки орендованих необоротних активів)”
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші