Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Відстрочені податкові активи (рах. №17)

Застосування П(С)ВО 17

З метою виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку з використанням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1706 від 28.10.1998 р., та відповідно ст. 1 та 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” затверджено і використовується з 2001 р. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток” №353 від 28.12.2000 р. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов'язання з податку на прибуток та її розкриття у фінансовій звітності.

Суть відстрочених податкових зобов'язань

П(С)БО 17 “Податок на прибуток” застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності, які згідно з чинним законодавством, є платниками податку на прибуток (крім бюджетних установ).

Відповідно до П(С)БО 17 “Податок на прибуток”: витрати (дохід) з податку на прибуток – це загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка обчислена з облікового прибутку (збитку) і складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу.

Відстрочений податковий актив – це сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах внаслідок:

  • – тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню;
  • – перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;
  • – перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Відстрочені податкові зобов'язання – це сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Суть облікового прибутку (збитку)

Відстрочений податок на прибуток – це сума податку на прибуток, що визначена відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом.

Обліковий прибуток (збиток) – це сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у Звіті про фінансові результати за звітний період.

Податковий прибуток (збиток) – це сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період.

Податкова база активу і зобов'язання – це оцінка активу і зобов'язання, яка використовується з метою оподаткування цього активу і зобов'язання при визначенні податку на прибуток.

Постійна різниця – це різниця між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає в поточному звітному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.

Поточний податок на прибуток – це сума податку на прибуток, визначена у звітному періоді відповідно до податкового законодавства.

Тимчасова різниця – це різниця між оцінкою активу або зобов'язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов'язання відповідно.

Визнання дебіторської заборгованості

Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню, – це тимчасова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах.

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською заборгованістю.

Сума збитку, з якої визначається зменшення податку на прибуток поточного або попереднього періоду, визнається відстроченим податковим активом.

Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.

Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню та є наслідком фінансових інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим зобов'язанням.

Тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню та є наслідком інвестицій у дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим активом за умов:

  • а) анулювання тимчасових різниць протягом 12-ти місяців з дати Балансу;
  • б) очікування податкового прибутку, достатнього для списання тимчасової різниці.

Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і відшкодування пільгами.

Приклад

На кінець звітного періоду сальдо на субрахунку №371 “Розрахунки за виданими авансами” (за сировину, матеріали, паливо, роботи, послуги) становить 21600 грн.

Тимчасова різниця між балансовою вартістю активу (виданого авансу без ПДВ18000 грн) та податковою базою цього активу (0 грн) становить 18 тис. грн і підлягає оподаткуванню.

Сума, отримана від множення тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню, на ставку податку на прибуток, є відстроченим податковим зобов'язанням, тобто:

18000 × 25% = 4500 грн.

Відстрочені податкові зобов'язання відображаються у рядку 460 Балансу, форма №1.

Сума поточного податку на прибуток відображається бухгалтерським проведенням:

Дебет субрахунка №981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”;

Кредит субрахунка №641 “Розрахунки за податками”.

Поточний податок на прибуток є витратами з податку на прибуток і відображається в рядку 180 Звіту про фінансові результати, форма №2.

У аналітичному обліку визначається і відображається сума відстроченого зобов'язання з сальдо на рахунку №39 “Витрати майбутніх періодів”.

Одержані підприємством аванси відповідно до податкового законодавства (без ПДВ) включаються до складу валових доходів у тому періоді, у якому вони одержані, і відповідно збільшують податковий прибуток.

У бухгалтерському обліку одержані аванси не визнаються доходом цього звітного періоду, а будуть визнані доходом у тому періоді, у якому буде відвантажена продукція, товари (виконані роботи, послуги).

Приклад

За станом на кінець звітного періоду на субрахунку №681 “Розрахунки за авансами одержаними” сальдо зобов'язання складає 24 тис. грн.

Різниця між визнаною у бухгалтерському обліку балансовою вартістю зобов'язання (одержаного авансу без ПДВ 20000 грн) та податковою базою цього зобов'язання (0 грн) складе 20000 грн і є тимчасовою різницею, що підлягає вирахуванню.

Добуток тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, та ставки податку на прибуток є відстроченим податковим активом на кінець року:

20000 грн × 25% = 5000 грн.

Проведення в обліку відстроченого податкового активу на дебеті рахунка №17 “Відстрочені податкові активи” здійснюється у грудні на суму з урахуванням сальдо на цьому рахунку на початок звітного періоду:

Дебет рахунка №17 “Відстрочені податкові активи”;

Кредит субрахунка №641 “Розрахунки за податками”.

У Балансі сальдо відстроченого податкового активу відображається у рядку 060 “Відстрочені податкові активи”.

Відповідно до податкового законодавства відрахування до Резерву сумнівних боргів рахунка №38 не визнаються валовими витратами. До валових витрат відноситься сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості, яка у бухгалтерському обліку списується за рахунок створеного Резерву.

Приклад

Залишок Резерву сумнівних боргів на рахунку №38 "Резерв сумнівних боргів” на кінець звітного року склав 34400 грн.

Різниця між балансовою вартістю резерву сумнівних боргів (34400 грн) та податковою базою (0 грн) ε тимчасовою різницею, що підлягає відрахуванню. Добуток тимчасової різниці, що підлягає відрахуванню, та ставки податку на прибуток вважається відстроченим податковим активом: 34400 × 25%, =8600 грн.

Згідно з податковим законодавством витрати на гарантійний ремонт відносяться до періоду його виконання.

На субрахунку №473 “Забезпечення гарантійних забезпечень” залишок забезпечення на гарантійний ремонт складає 4600 грн.

Різниця між балансовою вартістю зобов'язання (забезпечення – 4600 грн) та податковою базою зобов'язання (0 грн) є тимчасовою різницею, що підлягає відрахуванню. Добуток тимчасової різниці, що підлягає відрахуванню, і ставки податку на прибуток вважаються відстроченим податковим активом:

4600 грн × 25% = 1150 грн.

Варіант 1. Визначення відстроченого податкового зобов'язання, пов'язаного з нарахуванням амортизації основних засобів.

На кінець звітного року залишкова вартість основних виробничих засобів, на які відповідно до податкового законодавства нараховується амортизація, складе:

  • а) за даними бухгалтерського обліку різниця між аналітичними даними рахунків №10 “Основні засоби” і №11 “Інші необоротні матеріальні активи” та №13 “Знос (амортизація) необоротних активів” – 182500 грн;
  • б) за даними, що використовуються для встановлення амортизації основних засобів за податковим законодавством, – 157500 грн.

У розрахунок не приймається, як постійна різниця, вартість основних невиробничих основних засобів та інших основних засобів, на які згідно з податковим законодавством амортизація не нараховується, у зв'язку з тим, що відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” вказані основні засоби амортизації не підлягають.

Тимчасовою різницею, що підлягає оподаткуванню, є різниця між визнаною у бухгалтерському обліку балансовою вартістю активу (182500 грн) та податковою базою цього активу (157500 грн):

182500157500 = 25000 грн.

Добуток тимчасової різниці, що підлягає оподаткуванню, та ставки податку на прибуток вважається відстроченим податковим зобов'язанням:

25000 × 25% = 6250 грн.

Варіант 2. На кінець звітного року залишкова вартість основних виробничих засобів складає:

а) за даними бухгалтерського обліку – 37500 грн;

Відстрочене податкове зобов'язання

Суть відстроченого податкового активу

б) за даними, що використовуються для визначення амортизації' основних засобів за податковим законодавством, – 45000 грн.

Різниця між визнаною у бухгалтерському обліку вартістю активу (37500 грн) та податковою базою цього активу (45000 грн) є тимчасовою різницею, що підлягає вирахуванню (7500 грн). Добуток тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню, та ставки податку на прибуток вважається відстроченим податковим активом: 7500 × 25% = 1875 грн.

Зведення відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань полягає у визначенні різниці між сумою визнаних відстрочених податкових активів та сумою визнаних відстрочених податкових зобов'язань і відповідно відображається у Балансі, форма №1 чогось одного:

(5000 + 8600 +1150)(4500 + 4600) = 5650 грн (це відстрочені податкові зобов'язання)

або (5000 + 8600 +1150 +1875)4500 = 12125 грн (це відстрочений податковий актив).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші