Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік гудвілу при придбанні (рах. №19)

Суть гудвілу

Гудвіл (ділова репутація) – це комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Вартість гудвілу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.

Аналітичний облік ведеться за видами окремих об'єктів нематеріальних активів.

Облік гудвілу, який виникає під час об'єднання підприємств, визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 “Об'єднання підприємств” №163 від 07.07.1999 р. (зареєстровано у Міністерстві юстиції України за №499/3792 від 24.07.1999 р.).

Згідно із П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств” гудвіл – це перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів.

Суть негативного гудвілу

Негативний гудвіл – це перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання. При придбанні підприємством-покупцем чистих активів (ліквідованого підприємства) покупець, починаючи з дати придбання, відображає у Балансі, форма №1, активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь- який гудвіл, що виникає в результаті придбання.

Гудвіл та/або негативний гудвіл відображаються за залишковою вартістю у описуваному рядку Балансу, форма №1 065 'Туцвіл” позитивною або від'ємною величинами.

Якщо придбано контрольний пакет акцій (частку в капіталі) іншого підприємства, то підприємство-покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції у складі фінансових інвестицій.

В обліку вартість придбання відображається за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо придбання здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість придбання на дату придбання дорівнює справедливій вартості активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеній на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням.

Якщо придбання здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань.

Первинна (балансова)вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом терміну корисного його використання, але не більше 20-ти років.

Термін корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:

 • а) прогнозованого терміну діяльності підприємства;
 • б) нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на термін корисного використання;
 • в) зміни попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства тощо.

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується (за розрахунками) із збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визначається доходом рівномірно протягом періоду утворення таких збитків.

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу визначається доходом:

 • а) у сумі, що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів, рівномірно протягом терміну корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;
 • б) у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів, – у періоді придбання.

Кореспонденцію рахунків з обліку гудвілу наведено у таблиці 3.23.

Таблиця 3.23

Кореспонденція рахунків з обліку гудвілу при придбанні (рах. №19)

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Сплачено постачальнику за придбане майно (цех з переробки відходів виробництва)

 • 631 “Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками”
 • 15 “Капітальні інвестиції”
 • 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;
 • 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками*

2

Зараховано на Баланс покупця майно придбаного цеху:

– основні засоби

10 “Основні засоби”

15 “Капітальні Інвестиції”

– гудвіл негативний (перевищення вартості придбання над частиною покупця за справедливою вартістю придбаних Ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання)

 • 191 “Гудвіл при придбанні”
 • 192 “Негативний гудвіл”

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

– дебіторська заборгованість підприємства-покупця

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

3

Нарахована амортизація гудвілу

92 "Адміністративні витрати"

133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів"

4

Придбаний цех з переробки відходів виробництва (з негативним гудвілом – на відповідну суму) прогнозується на майбутній звітний період із збитками:

- сплачені кошти

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

192 "Негативний гудвіл"

– негативний гудвіл

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

192 "Негативний гудвіл"

5

Гудвіл, частина якого у звітному періоді визнана доходом

192 "Негативний гудвіл"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

Згідно наказу Мінфіну України від 31.05.2008 р. № 756 П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств” визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльности, гудвілу, який виник при придбанні. Під об'єднанням розуміють поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигід у інший спосіб. Зміни зачепили механізм обліку та оцінки покупцем ідентифікованих активів, зобов'язань, непередбачених зобов'язань і гудвілу.

Відображення необоротних активів в облікових регістрах Журнальної форми

Таблиця 3.24

Відображення необоротних активів в облікових регістрах та фінансовій звітності при Журнальній формі

Номер та назва рахунка

Регістри

обліку

Номер рядка в Балансі

Номер рядка в При• мітках до фінансової звітності (ф. №5)

1

2

3

4

10 “Основні засоби"

Журнал 4

031

100-180

11 "Інші необоротні матеріальні активи”

190-260

12 'Нематеріальні активи"

Журнал 4 Відомість 4.3

011

010-080

13 "Знос (амортизація) необоротних активів”

Журнал 4

012, 032

010-260

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

Журнал 4 Відомість 4.2

040, 045

350-420

15 "Капітальні інвестиції"

Журнал 4 Відомість 4.1

020

280-340

16 "Довгострокові біологічні активи"

Журнал 3 Відомість 3.2

050

940-950

17 "Відстрочені податкові активи"

Журнал 3

060

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

Журнал 4

070

170

19 “Гудвіл"

070

(070)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші