Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік інших доходів (рах. №74)

Призначення рахунка №74 та відповідних субрахунків

Рахунок 74 “Інші доходи” призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства.

Рахунок №74 “Інші доходи” має такі субрахунки:

№741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”;

№742 “Дохід від реалізації необоротних активів”;

№743 “ Дохід від реалізації майнових комплексів”;

№744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”;

№745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”;

№746 “Інші доходи від звичайної діяльності”.

На дебеті рахунка №74 “Інші доходи” відображається належна сума непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів) та списання кредитового сальдо (доходів) в порядку закриття рахунка на кредит рахунка №79 “Фінансові результати”, на кредиті – збільшення (одержання) доходу.

На субрахунку №741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” узагальнюється інформація про доходи від реалізації фінансових інвестицій.

На субрахунку №742 “Дохід від реалізації необоротних активів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації необоротних активів.

На субрахунку №743 “Дохід від реалізації майнових комплексів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації майнових комплексів.

На субрахунку №744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” узагальнюється інформація про курсові різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства.

На субрахунку №745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій та безоплатно одержаних необоротних активів, що підлягають амортизації, визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації відповідних активів одночасно з її нарахуванням. Дохід від безоплатно одержаних земельних ділянок і фінансових інвестицій визнається при їх вибутті.

На субрахунку №746 “Інші доходи від звичайної діяльності” узагальнюється інформація про інші доходи від звичайної діяльності, які не відображені на інших субрахунках рахунка №74 “Інші доходи”, зокрема від списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу, по закінченні терміну позовної давності, від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом.

Сума дооцінки об'єктів необоротних активів у випадках, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Кореспонденція рахунків з обліку інших доходів наведена в таблиці 10.6.

Таблиця 10.6

Кореспонденція рахунків з обліку інших доходів (рах. №74)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Визнання інших доходів

1

Дохід від реалізації необоротних активів

 • 10 "Основні засоби"
 • 11 “Інші необоротні матеріальні активи"
 • 12 "Нематеріальні активи"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів*

2

Зменшення суми зносу (накопичення) амортизації

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

3

Дохід від капітальних інвестицій

15 "Капітальні інвестиції"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

4

Дохід від виникнення довгострокової дебіторської заборгованості

18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

5

Сума негативного гудвілу (перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбаних на дату придбання), що визнана доходом

191 "Гудвіл при придбанні"

6

Дохід від реалізації необоротних активів

 • 20 "Виробничі запаси" за субрахунками
 • 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

742 "Дохід від реалізації необоротних активів"

7

Дохід від безоплатно одержаних активів

 • 20 "Виробничі запаси"
 • 21 "Поточні біологічні активи"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
 • 28 "Товари"

745 "Дохід безоплатно одержаних активів"

8

Дохід від виникнення неопераційної курсової різниці за активами та зобов'язаннями в іноземній валюті, які пов'язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства

 • 30 “Каса"
 • 31 “Рахунки в банках"

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці"

9

Одержані векселі за продані товари (роботи, послуги)

34 “Короткострокові векселі одержані”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

10

Придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій

35 “Поточні фінансові інвестиції"

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

11

Визнання доходу від реалізації фінансових інвестиції

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

12

Визнання доходу від реалізації майнових комплексів

743 “Доходи від реалізації майнових комплексів”

13

Різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій (емісійний дохід)

421 “Емісійний дохід”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

Заборгованість засновників за внесками до Статутного капіталу

46 “Неоплачений капітал"

14

Повернені невикористані суми цільового фінансування і цільових надходжень

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

15

Погашення заборгованості за довгостроковими позиками, а також переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

50 “Довгострокові позики"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

16

Погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем

51 “Довгострокові векселі видані”

17

Погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій

521 “Зобов'язання за облігаціями"

18

Погашення, списання довгострокових зобов'язань з оренди

53 “Довгострокові зобов'язання з оренди”

741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій”

19

Погашення довгострокових зобов'язань, переведення до короткострокових, списання тощо

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності"

20

Погашення (списання) заборгованості за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

21

Належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо

64 “Розрахунки за податками й платежами”

22

Погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві

65 “Розрахунки за страхуванням”

74 “Інші доходи"

23

Зменшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства; реінвестування доходів

67 “Розрахунки з учасниками"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

24

Списання кредиторської заборгованості, що не виникла в ході операційного циклу

68 “Розрахунки за іншими операціями”

25

Списання доходів майбутніх періодів на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду

69 “Доходи майбутніх періодів”

26

Належна сума непрямих податків (ПДВ, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів))

74 “Інші доходи"

64 “Розрахунки за податками й платежами"

27

Списання суми доходів в порядку закриття рахунку №74 “Інші доходи" на фінансові результати

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші