Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік надзвичайних доходів (рах. №75)

Рахунок №75 “Надзвичайні доходи” застосовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій.

Рахунок №75 “Надзвичайні доходи” мас такі субрахунки:

№751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій”;

№752 “Інші надзвичайні доходи”.

На дебеті рахунка №75 “Надзвичайні доходи” відображається сума (кредитового обороту) в порядку закриття рахунка №75 “Надзвичайні доходи" на рахунок №79 “Фінансові результати”, на кредиті – визнана сума відшкодування, зокрема, від страхових організацій, втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку №751 “Відшкодування збитків від надзвичайних подій" відображається сума відшкодування втрат від надзвичайних подій, включаючи відшкодування витрат на попередження втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку №752 “Інші надзвичайні доходи” відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню “надзвичайні події”.

Облік страхових платежів (рах. №76)

Рахунок №76 “Страхові платежі” призначено для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування. За дебетом рахунку №76 “Страхові платежі” відображається інформація про надходження та їх повернення страхувальнику страхових платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування з щомісячним віднесенням всієї різниці на субрахунок №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”, за кредитом – збільшення у страховика страхових платежів.

Щомісяця рахунок №76 “Страхові платежі” (сальдо по кредиту) закривається кореспонденцією з субрахунком №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Облік фінансових результатів діяльності підприємства (рах. №79)

Фінансові результати утворюються з доходів діяльності підприємства за вирахуванням витрат діяльності.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Фінансовий результат діяльності підприємства складається з:

  • – фінансових результатів від операційної (основної) діяльності;
  • – фінансових результатів від фінансових інвестицій (операцій);
  • – фінансових результатів від іншої звичайної діяльності;
  • – фінансових результатів від надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів та відповідних витрат підприємства.

Фінансові результати поділяються насамперед за видами діяльності, внаслідок якої вони виникають: на прибутки (збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності.

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

Собівартість реалізованої продукції визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”.

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг).

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Методика визначення фінансових результатів підприємства

Послідовність процесу визначення фінансових результатів підприємства можлива за такою методикою:

1. Визначення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД):

ЧД=Д-(ПДВ +АЗ + ІЗ+ІВ), (1)

де Д дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ПДВподаток на додану вартість;

АЗакцизний збір;

ІЗінші збори або податки з обороту;

ІВ інші витрати.

2. Розрахунок валового прибутку (збитку) (ВП(3)):

ВП(3)=Д-СР, (2)

де Д дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

СР собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

  • 3. Визначення собівартості готової продукції, виробленої за звітний період
  • (СГП):

СГП = ЗНВП + ВЗП – ЗНВК, (3)

де ЗНВП – залишок незавершеного виробництва на початок звітного періоду;

ВЗП – витрати на виробництво звітного періоду;

ЗНВК залишок незавершеного виробництва на кінець звітного періоду.

4. Визначення собівартості реалізованої продукції (СРП):

СРП = ЗГПП + СПЗ – ЗГПК, (4)

де ЗГПП – залишок готової продукції на початок звітного періоду;

СПЗ – собівартість продукції, виробленої за звітний період;

ЗГПК – залишок готової продукції наприкінець звітного періоду.

5. Визначення фінансового результату від операційної діяльності (ФРол):

ФРОД = ДР + ІОД – (АВ + ВЗ + ІОВ), (5)

де ФРОД фінансовий результат від операційної діяльності (субрах. .N"791);

ДР доходи від реалізації (Кт рах. №70);

ЮД – інші операційні доходи (Кт рах, №71);

АВ адміністративні витрати (Дт рах. №92);

ВЗ витрати на збут (Дт рах. №93);

ІОВ інші операційні витрати (Дт рах. №94).

6. Розрахунок фінансового результату – прибутку (збитку) від фінансової діяльності до оподаткування податком на прибуток (П(3)):

П(З) = [(ДК + ІФД + ІД) – (ФВ + ВК + ІВ)], (6)

де П(З) фінансовий результат від фінансових операцій діяльності (субрах. №792);

ДК – дохід від участі в капіталі (Кт рах. №72);

ІФД інші фінансові доходи (Кт рах. .№73);

ІД – інші доходи (Кт рах №74);

ФВ фінансові витрати (Дт рах. №95);

ВК – втрати від участі в капіталі (Дт рах. №96);

ІВ інші витрати (Дт рах. №97).

7. Розрахунок фінансового результату прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності (П(3)):

Π(3) = Π(3)ЗД – ΠΠ, (7)

де П прибуток від іншої звичайної діяльності до оподаткування (Кт субрах. №793);

(3)ЗД збиток від звичайної діяльності до оподаткування (Дт субрах. №793);

ПП податок на прибуток (Дт рах. №98).

8. Розрахунок чистого прибутку або збитку (ЧП (З)):

ЧП(3) = П(3) ± Д(3)НД – ППНД – ВНД + ЗППНД, (8)

де П(З) – фінансовий результат від операційної, іншої звичайної діяльності та фінансових операцій (прибуток або збиток) (субрах. №791, 792, 793);

Д(3)НД – дохід (збитки) від надзвичайної діяльності (субрах. №794); ППНД – податок на прибуток від надзвичайної діяльності (Дт рах. №98);

ВНД витрати від надзвичайної діяльності (Дт рах. №99);

ЗПП – зменшення податку на прибуток від збитків від надзвичайної діяльності.

Для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок №79 “Фінансові результати”.

Рахунок №79 “Фінансові результати” має такі субрахунки:

№791 “Результат операційної діяльності”;

№792 “ Результат фінансових операцій”;

№793 “Результат іншої звичайної діяльності”;

№794 “Результат надзвичайних подій”.

На дебеті рахунка №79 “Фінансові результати” відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належна сума нарахованого податку на прибуток, на кредиті – суми в порядку закриття рахунків обліку доходів.

Кредитове сальдо рахунку №79 при його закритті списується на кредит рахунку №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”. На субрахунку №791 “Фінансовий результат від основної діяльності” визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства. На дебеті субрахунку №791 “Фінансовий результат від основної діяльності” відображається сума в порядку закриття рахунків обліку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг, адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат (№90 “Собівартість реалізації”, №92 “Адміністративні витрати”, №93 “Витрати на збут”, №94 “Інші витрати операційної діяльності”), на кредиті – сума доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг та від іншої операційної діяльності (рахунки №70 “Доходи від реалізації”, №71 “Інший операційних дохід”).

На субрахунку №792 “Фінансові результати від фінансових операцій” визначається прибуток (збиток) від фінансових операцій підприємства. На дебеті субрахунку №792 “Фінансові результати від фінансових операцій” відображається списання фінансових витрат з рахунків №95 “Фінансові витрати” та №96 “Втрати від участі в капіталі”, на кредиті субрахунку – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів.

На субрахунку № 793 “Фінансові результати від іншої звичайної діяльності” визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства. На дебеті субрахунка №793 “Фінансові результати від іншої звичайної діяльності” відображається списання витрат з рахунка №97 “Інші витрати” – на кредиті – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльності підприємства.

На субрахунку №794 “Фінансові результати від надзвичайних подій” визначається прибуток (збиток) від надзвичайних подій.

На дебеті субрахунка №794 “Фінансові результати від надзвичайних подій” відображається списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку №99 “Надзвичайні витрати”, на кредиті – списання доходів, одержаних від надзвичайних подій.

Продовження табл. 10.7

Підприємства, які для узагальнення інформації про фінансові результати застосовують тільки рахунки Класу 8 “Витрати за елементами”, використовують субрахунки рахунка №79 з такою кореспонденцією.

Дебет рахунка № 79 “Фінансові результати”

Кредит рахунка № 80 “Матеріальні витрати”

Кредит рахунка № 81 “Витрати на оплату праці”

Кредит рахунка № 82 “Відрахування на соціальні заходи”

Кредит рахунка № 83 “Амортизація”

Кредит рахунка № 84 “Інші операційні витрати”

Кредит рахунка № 85 “Інші затрати”.

Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів наведено у таблиці 10.7

Таблиця 10.7

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів (рах. №79)

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Обліковий

п/п

Дебет

Кредит

регістр

1

2

3

4

5

1

В порядку закриття рахунка №70 “Доходи від реалізації"

70 “Доходи від реалізації”

2

Списання суми доходу в порядку закриття рахунка №72 “Дохід від участі в капіталі”

72 “Дохід від участі в капіталі"

3

Списання суми доходу в порядку закриття рахунка №71 “Інший операційний дохід”

71 “Інший операційний дохід”

79 “Фінансові результати”

Журнал №6, Головна книга

4

Списання суми в порядку закриття рахунка №73 “Інші фінансові доходи"

73 “Інші фінансові доходи”

5

Списання суми доходів в порядку закриття рахунка №74 “Інші доходи"

74 “Інші доходи"

6

Списання суми доходів в порядку закриття рахунка №75 “Надзвичайні доходи"

75 “Надзвичайні доходи"

7

Збільшення прибутку підприємства від усіх видів діяльності

79 “Фінансові результати”

44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

Головна книга

8

Списання дебетового обороту рахунку №70 “Доходи від реалізації" на рахунок №79 'Фінансові результати”

70 “Доходи від реалізації"

9

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами" списують суми в порядку закриття рахунків обліку витрат на фінансові результати:

– матеріальні витрати

79 “Фінансові результати*

80 "Матеріальні витрати"

– витрати на оплату праці

81 "Витрати на оплату праці"

– відрахування на соціальні заходи

82 "Відрахування на соціальні заходи"

- амортизація

83 “Амортизація”

– інші операційні витрати

84 "Інші операційні витрати"

- інші затрати

85 "Інші затрати"

При застосуванні рахунків Класу 9:

10

Списання дебетових оборотів рахунка №90 “Собівартість реалізації" в порядку закриття

79 “Фінансові результати”

90 "Собівартість реалізації"

Журнал №5. Головна книга

11

Списання визнаних адміністративних витрат рахунка №92 “Адміністративні витрати*

92 "Адміністративні витрати”

12

Списання витрат на збут, рахунок № 93 “Витрати на збут"

93 "Витрати на збут"

13

Списання визнаних витрат, рахунок №94 “Інші витрати операційної діяльності"

94 "Інші витрати

операційної

діяльності"

14

Списання визнаних фінансових витрат

79 “Фінансові результати”

95 “Фінансові витрати”

Журнал №5. Головна книга

15

Списання визнаних витрат, рахунок №96 “Втрати від участі в капіталі”

96 “Втрати від участі в капіталі"

16

Списання визнаних витрат, рахунок №97 “Інші витрати”

97 “Інші витрати"

17

Включення до фінансових результатів суми податку на прибуток, рахунок №98 “Податки на прибуток"

98 "Податки на прибуток"

18

Списання суми надзвичайних витрат, рахунок №99 “Надзвичайні витрати”

99 “Надзвичайні витрати"

19

Збільшення прибутку від усіх видів діяльності

441

Головна книга

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші