Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Визначення консолідованої фінансової звітності

Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Консолідована фінансова звітність в Україні складається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України за №176 від ЗО липня 1999 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №161/4382 від 15 березня 2000 р.

Норми П(С)БО 20 застосовуються групою підприємств, організацій та інших юридичних осіб, які складаються з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств.

Консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство. Материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолідовану фінансову звітність за умови:

  • – якщо воно повністю належить іншому підприємству;
  • – згоди власників частки меншості.

Показники фінансової звітності

До консолідованої фінансової звітності включають показники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств, за винятком показників фінансової звітності тих дочірніх підприємств, які не включаються з причин, якщо:

  • – дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти материнському підприємств. Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”;
  • – контроль дочірнього підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й утримується лише з метою його наступного продажу протягом короткострокового періоду.

Первісно питання консолідації фінансової звітності розглянуто в Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) 3 “Консолідовані фінансові звіти”, який було видано у 1976 р. У 1990 р. МСБО 3 замінено двома стандартами:

МСБО 27 “Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства” та МСБО 28 “Облік інвестицій в асоційовані підприємства”.

Характерною рисою консолідованої фінансової звітності є те, що активи, зобов'язання, доходи та витрати двох чи більше юридично самостійних одиниць об'єднуються в окрему систему фінансових звітів.

Суть консолідації

Коли одній компанії належить контрольний пакет акцій іншої компанії (внаслідок придбання більше 50% акцій з правом голосу цієї компанії), їх фінансові звіти зводяться воєдино. Процес зведення називають консолідацією. Кожна з цих двох компаній є окремою юридичною особою (підприємством), яка має власну систему обліку і складає незалежні фінансові звіти. Однак через специфічні взаємовідносини для цілей фінансової звітності їх розглядають як єдину економічну одиницю. З цієї причини головна компанія (якій належать більше 50% звичайних акцій з правом голосу іншої компанії) мусить також складати зведені фінансові звіти. Окремі фінансові звіти головної компанії та кожної з дочірніх компаній зводяться головною компанією у загальні або консолідовані фінансові звіти.

Зведені фінансові звіти – це фактично звіти щодо економічної одиниці в цілому. Кожний з трьох обов'язкових фінансових звітів – “Бухгалтерський баланс”, “Звіт про прибутки та збитки” і “Звіт про зміни у фінансовому стані” – готується у зведеному вигляді головною компанією.

Взаємовідносини типу “головна компанія” – “дочірня компанія” надають багато операційних, економічних та юридичних переваг. Тому майже всі великі і багато середніх корпорацій тримають контрольні пакети кількох інших корпорацій.

Зведені фінансові звіти складають лише в тих випадках, коли задовольняються дві основні вимоги: можливість контролю за дочірнім підприємством та економічна сумісність.

Економічна сумісність означає, що діяльність дочірньої компанії пов'язана з діяльністю головної компанії або доповнює її. Діяльність компанії, наприклад, виробника автомобілів, економічно сумісна з діяльністю компанії – виробника автомобільних свічок запалення. І навпаки, оскільки підприємство – виробник і банк – не задовольняють вимогу сумісності, їхні фінансові звіти не зводяться.

Зведені фінансові звіти

Зведені звіти не складають, коли: а) головна компанія не має можливості контролю (керування) за діяльністю дочірньої компанії;

б) діяльність головної і дочірньої компаній економічно несумісна. У таких випадках придбані акції відображають у бухгалтерському балансі головної компанії як довгострокові активи, а саме як “Інвестиції у неконсолідоване дочірнє підприємство” за методом обліку за вартістю капіталу.

Вплив консолідації фінансових звітів

Консолідація фінансових звітів впливає тільки на звітність головної компанії з фінансових результатів діяльності власне головної компанії та її дочірніх підприємств. Облік і звітність дочірніх підприємств не зазнають ніякого впливу через консолідацію фінансової звітності. Той факт, що головній компанії належить контрольний пакет акцій підприємства, ніяк не впливає на облік всього підприємства. На кінець кожного облікового періоду дочірня компанія складає свої власні фінансові звіти. Головна компанія також веде облік власних операцій у звичайному порядку і складає фінансові звіти на кінець кожного облікового періоду.

При здійсненні консолідації, фінансові звіти головної і дочірніх компаній складають у звичайному порядку, а потім зводять (консолідують) на постатейній основні. Отже, консолідація фінансової звітності не впливає на обпік операцій ані головної, ані дочірньої компаній.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів, складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх управління.

Зазначені вище органи також окремо складають зведену фінансову звітність щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності.

Об'єднані підприємства, крім власної звітності, складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу.

Інші звіти (звернення Ради директорів до акціонерів, Звіт керівництва компанії, Звіт аудитора тощо), які включені до звітності підприємства, не є фінансовою звітністю.

Діючий склад звітності повністю відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші