Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформації

Принципи формування фінансової звітності

Принципи підготовки фінансової звітності викладено у Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” (ст. 4) та Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (ст. 18).

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

 • – автономність підприємства, за яким кожне підприємство розглядається, як юридична особа, що відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
 • – безперервність діяльності, що передбачає оцінку активів та зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
 • – періодичність, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;
 • – історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
 • – нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;
 • – повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
 • – послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності за відповідними П(С)БО;
 • – обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
 • – превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
 • – єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Дані, що містяться у фінансової звітності

Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

 • – підприємство;
 • – дату звітності та звітний період;
 • – валюту звітності та звітний період;
 • – відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;
 • – облікову політику підприємства та її зміни;
 • – консолідацію фінансових звітів;
 • – припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;
 • – обмеження щодо володіння активами;
 • – участь у спільних підприємствах;
 • – виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;
 • – переоцінку статей фінансових звітів;
 • – іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Інформація про підприємство у фінансовій звітності

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

 • – назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну), де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);
 • – короткий опис основної діяльності підприємства;
 • – назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;
 • – середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

У фінансовій звітності мають бути вказані валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

 • – принципів оцінки статей звітності;
 • – методів обліку щодо окремих статей звітності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

Інформація у примітках до фінансової звітності

У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

 • – облікову політику підприємства;
 • – інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами);
 • – інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші