Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статті третього розділу Активу Балансу

III розділ Активу Балансу “Витрати майбутніх періодів” (статті відсутні, код рядка 270).

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

IV. Необоротні активи та групи вибуття (код рядка 275)

Статті Пасиву Балансу (перший розділ)

Пасив Балансу І розділ “Власний капітал”

У статті “Статутний капітал” (код рядка 300) наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

У статті “Пайовий капітал99 (код рядка 310) наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

У статті “Додатковий вкладений капітал” (код рядка 320) акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

У статті “Інший додатковий капітал” (код рядка 330) відображаються сума дооцінки необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

У статті “Резервний капітал” (код рядка 340) наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

У статті “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)” (код рядка 350) відображається або сума прибутку, реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Неоплачений капітал” (код рядка 360) відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до Статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті “Вилучений капітал” (код рядка 370) господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

Статті Пасиву Балансу (другий розділ)

II розділ. “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” До складу забезпечення наступних витрат і платежів (код рядків 400-420) відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування та цільових надходжень, що одержані із бюджету та інших джерел.

Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у рядку, який вписується (код 415), наводять суму страхових резервів, у рядку, що вписується (код 416), наводять у дужках суму часток перестрахувальників у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу 11 Балансу.

Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведенню лотерей на території України, у рядку, що вписується (код 417), наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до опублікованих умов її випуску та проведення, у рядку, що вписується (код 418), наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, що не забезпечений сплатою участі у лотереї.

У статті “Цільове фінансування” (код рядка 420) відображається інформація про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші