Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статті Пасиву Балансу (третій розділ)

III розділ. “Довгострокові зобов'язання”

Стаття “Довгострокові кредити банків” (код рядка 440) показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

У статті “Інші довгострокові фінансові зобов'язання” (код рядка 450) наводяться суми довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

У статті “Відстрочені податкові зобов'язання” (код рядка 460) показується сума податків на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

У статті “Інші довгострокові зобов'язання” (код рядка 470) показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу III “Довгострокові зобов'язання".

Статті Пасиву Балансу (четвертий розділ)

IV розділ. “Поточні зобов'язання”

V статті “Короткострокові кредити банків” (код рядка 500) відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за одержані від них позики.

У статті “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями” (код рядка 510) показується сума довгострокових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців із дати балансу.

У статті “Векселі видані” (код рядка 520) показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.

У статті “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” (код рядка 530) показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

У статті “Поточні зобов'язання за одержаними авансами” (код рядка 540) відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

У статті “Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом” (код рядка 550) показується заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

У статті “Поточні зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів” (код рядка 560) показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

У статті “Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування” (код рядка 570) відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

У статті “Поточні зобов'язання з оплати праці” (код рядка 580) відображається сума заборгованості підприємства з оплати праці працівникам свого підприємства (на дату складання Балансу).

У статті “Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками” (код рядка 590) відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.

У статті “Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків” (код рядка 600) відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість за внутрішньовідомчими розрахунками.

У статті “Інші поточні зобов'язання” (код рядка 610) відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених у IV розділі “Поточні зобов'язання”.

Статті п'ятого розділу Пасиву Балансу

V розділ “Пасиву Балансу “Доходи майбутніх періодів” (статті відсутні, код рядка 630).

До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

У Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Підсумок активів Балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Взаємозв'язок статей Балансу підприємства (фінансова стійкість)

Між статтями Активу і Пасиву Балансу існує взаємозв'язок. Кожна стаття Балансу має свої джерела фінансування. Джерелами фінансування довгострокових активів, як правило є власний капітал і довгострокові позикові кошти. Але не виключається формування довгострокових активів і за рахунок кредитів банку.

Поточні активи утворюються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позикових коштів (рис. 2.3).

Оборотний капітал ділиться на дві частини:

  • постійна, що утворюється за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу;
  • перемінна, що створена за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства.

У складі і структурі активів підприємства (постійної та перемінної частин) має бути обґрунтована відповідність, тому що збільшення змінної та зменшення постійної частин поточних активів свідчать про посилення фінансової залежності підприємства і нестійкості його положення.

Для визначення суми оборотного капіталу в обороті підприємства необхідно від загальної суми першого та другого розділів Пасиву Балансу відрахувати суму довгострокових позаоборотних активів.

Основною ознакою об'єднання статей Активу Балансу є ступінь їх ліквідності, тобто швидкість перетворення їх на готівку. Всі активи за цією ознакою поділяються на довгострокові, або основний капітал (Розділ І), і поточні – оборотні активи (Розділ II). Використовуватися засоби підприємства можуть у його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів – акцій, облігацій інших підприємств).

Оборотний капітал може функціонувати як у грошовій, так і в матеріальній формах, може перебувати в сфері виробництва (виробничі запаси, незавершене виробництво) і в сфері обігу (готова продукція, товари, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; за розрахунками з бюджетом, за виданими авансами тощо).

Для фінансової діяльності та підвищення її ефективності велике значення мають розміщення капіталу (в основні та оборотні засоби), оптимальність його співвідношення, ефективність використання капіталу, нормативні та наднормативні виробничі запаси, величина дебіторської заборгованості. Якщо створені виробничі потужності підприємства через відсутність сировини і матеріалів (виробничих запасів) використовуються недостатньо повно, то це негативно позначиться на його фінансовому стані і як наслідок – на фінансових результатах. Якщо ж на підприємстві (створено надлишкові виробничі запаси, які не можуть бути швидко перероблені на наявних виробничих потужностях, то в результаті капітал заморожується, сповільнюється його оборотність і як наслідок погіршується фінансовий стан. Підприємство і при високому рівні рентабельності та нормальних фінансових результатах може також зазнавати фінансових труднощів, якщо воно нераціонально використовує свої фінансові ресурси, тобто допустило велику дебіторську заборгованість або вклало їх у понаднормові виробничі запаси.

Висновок: у процесі діяльності для збереження фінансової стійкості й відповідного взаємозв'язку статей Балансу необхідно постійно контролювати зміни у складі і структурі активів підприємства.

Взаємозв'язок статей Балансу підприємства

Рис. 2.3. Взаємозв'язок статей Балансу підприємства

Форму Балансу і методику складання наведено у таблиці 2.1.

У наведеному Балансі (на прикладі підприємства хлібопекарної промисловості) проти кожної статті проставлено номери рахунків бухгалтерського обліку, які методично допоможуть його заповненню. У таблиці 2.2 наведені Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форми №1 “Баланс” річної фінансової звітності підприємства.

Таблиця 2.1

Продовження рис. 1.2

Продовження рис. 1.2

Продовження рис. 1.2

Продовження рис. 1.2

* Довідка 1.

Рядки, що можуть вписуватися:

Технічні резерви (Сальдо кредитове субрах №491)

415

Резерви зі страхування життя (Сальдо кредитове субрах №492)

Частка перестраховиків у технічних резервах (Кредит субрах №493)

416

Частка перестраховиків у резерві зі страхування життя (Сальдо кредитове субрах. №494)

Забезпечення призового фонду резерву виплат (Сальдо кредитове субрах №475)

417

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї (Сальдо кредитове субрах №476)

418

* Довідка 2.

ЄДРПОУ – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України.

КОАТУУ – Класифікація органів адміністративно-територіального управління України.

КФВ – Класифікація форм власності.

СПОДУ – Система призначень органів державного управління.

ЗКГНГ – Загальний класифікатор галузей народного господарства.

КВЕД – Класифікація видів економічної діяльності.

ДКУД – Державний класифікатор уніфікованого документа. *

* Довідка 3. Наказом Мінфіну України № 756 від 31.05.2008 р. встановлено, що у П(С)БО 2 “Баланс” зафіксували, що активи, зобов'язання та власний капітал підприємства відображають у Балансі у тисячах гривень без десяткових знаків. Крім того, суму готівки, наявної в касах підприємства, потрібно наводити у вписуваному рядку 231 Балансу “у тому числі в касі" (вона входить до показника рядка 230).

Таблиця 2.2

Використовується інформація форми №1 “Баланс” для визначення оцінки структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства:

  • – прогнозування майбутніх потреб у позиках;
  • – оцінки та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші