Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про рух грошових коштів (форма №3)

Звіт про рух грошових коштів визначено Положенням (стандартом) 4 “Звіт про рух грошових коштів”, містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період, генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду. Класифікація грошових потоків підприємства за видами діяльності наведено на рисунку 2.14.

Класифікація грошових потоків підприємства за видами діяльності згідно з П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

Рис 2.14. Класифікація грошових потоків підприємства за видами діяльності згідно з П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”

Під грошовими потоками розуміють надходження й вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Суть грошових потоків

Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.

Еквівалентами грошових коштів € короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і містять незначний ризик щодо зміни вартості. Такими еквівалентами є високоліквідні інвестиції в цінні папери на термін, що не перевищує 3 місяці (казначейські векселі, депозитні сертифікати тощо).

Рух коштів відображається в Звіті про рух грошових коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Суть операційної діяльності

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які є інвестиційною та фінансовою.

До операційної діяльності відносяться:

 • – надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);
 • – надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії тощо);
 • – платежі постачальникам;
 • – виплати працівникам тощо.

Рух коштів при Інвестиційній діяльності

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.

До руху коштів внаслідок інвестиційної діяльності відносяться:

 • – платежі, пов'язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;
 • – надходження коштів від продажу необоротних активів;
 • – надання позик іншим підприємствам;
 • – надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).

Суть фінансової діяльності

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталів.

Прикладом руху коштів внаслідок фінансової діяльності є:

 • – випуск власного капіталу (акцій);
 • – отримання позик та їх погашення;
 • – викуп акцій власної емісії;
 • – виплата дивідендів.

Негрошові операції (бартерні операції, надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу, перетворення зобов'язань на власний капітал) не включаються до Звіту про рух грошових коштів, а їх слід розкривати в Примітках до фінансових звітів.

Для складання Звіту про рух грошових коштів використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.

Процес складання Звіту про рух грошових коштів (табл. 2.6) містить п'ять основних етапів (рис. 2.15).

Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів

Рис. 2.15. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів

У наведеному Звіті про рух грошових коштів (продовження прикладу підприємства хлібопекарної промисловості) заповнено статті згідно з Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності.

Статті розділу I 3віту про рух грошових коштів

РОЗДІЛ І. “Рух коштів у результаті операційної діяльності” визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми: – змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду,

 • – наведені в негрошових статтях;
 • – наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.

У статті “Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування” (код 010) відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

У статті “Амортизація необоротних активів” (код 020) відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

У статті “Збільшення (зменшення) забезпечень” (код 030) відображається зміна (у графі “Надходження” – збільшення, у графі “Видаток” – зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

У статті “Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць” (код 040) у графі “Надходження” відображаються збитки, у графі “Видаток” – прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.

У статті “Збиток (прибуток) від иеопераційної діяльності” (код 050) у графі “Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток – прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

У статті “Витрати на сплату відсотків” (код 060) відображаються витрати, наведені у статті “Фінансові витрати” Звіту про фінансові витрати.

У статті “Прибуток (збиток) від операційної діяльності” (код 070) до зміни в чистих оборотних активах відображається різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків, відображених відповідно до пп. 13-18 Положення (стандарту), бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

У статті “Зменшення (збільшення) оборотних активів” (код 080) у графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення статей оборотних активів (крім статей “Грошові кошти та їх еквіваленти”, “Поточні фінансові інвестиції” та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду. Не враховуються зміни у складі дебіторської заборгованості за розрахунками з податку на додану вартість, які є наслідком інвестиційної діяльності.

У статті “Зменшення (збільшення) витрат у майбутніх періодів” (код 090) у графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду.

У статті “Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань” (код 100) у графі “Надходження” відображається зменшення, у графі “Видаток” – збільшення у статтях розділу балансу “Поточні зобов'язання” (крім статей “Короткострокові кредити банків”, “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”, “Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками”, сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).Не враховується зменшення суми зобов'язань з поточного податку на прибуток внаслідок його сплати та враховується зменшення суми зобов'язання з поточного податку на прибуток внаслідок його списання і визнання доходу; з податку на додану вартість, що виникає внаслідок інвестиційної діяльності.

У статті “Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів” (код 110) у графі “Надходження” відображається збільшення, у графі “Видаток” – зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду. Не враховується зміна доходів майбутніх періодів унаслідок їх утворення від операцій з коштами цільового фінансування, наступного їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового фінансування тощо.

У статті “Грошові кошти від операційної діяльності” (код 120) відображається різниця між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).

У статті “Сплачені відсотки” (код 130) відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.

У статті “Сплачені податки на прибуток” (код 140) показується використання грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій" (код 150) показуються надходження або видаток коштів, відображених у статті “Грошові кошти від операційної діяльності*', з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п. 25-26 цього Положення (стандарту).

У статті “Рух коштів від надзвичайних подій" (код 160) відображаються, відповідно, “надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності".

У статті “Чистий рух коштів від операційної діяльності" (код 170) відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші