Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статті розділу III Звіту про рух грошових коштів

РОЗДІЛ III. “Рух коштів у результаті фінансової діяльності” визначається на основі змін у статтях балансу за розділом “Власний капітал” та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: “Забезпечення наступних витрат і платежів”, “Довгострокові зобов'язання” і “Поточні зобов'язання” (“Короткострокові кредити банків” і “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями”, “Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками” тощо).

У статті “Надходження власного капіталу” (код 310) відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

У статті “Отримані позики” (код 320) відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

У статті “Інші надходження” (код 330) показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

У статті “Погашення позик” (код 340) відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

У статті “Сплачені дивіденди” (код 350) показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

У статті “Інші платежі” (код 360) показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

У статті “Чистий рух коштів до надзвичайних подій” (код 370) показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп. 45-50 цього Положення (стандарту).

У статті “Рух коштів від надзвичайних подій” (код 380) відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

У статті “Чистий рух коштів від фінансової діяльності” (код 390) відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

У статті “Чистий рух коштів за звітний період” (код 400) показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: “Чистий рух коштів від операційної діяльності”, “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності” та “Чистий рух коштів від фінансової діяльності”.

У статті “Залишок коштів на початок року” (код 410) показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у Балансі.

У статті “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів” (код 420) показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

У статті “Залишок коштів на кінець року” (код 430) наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях “Залишок коштів на початок року”, “Чистий рух коштів за звітний період” та “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів”. Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Інформація про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності

Розкриття інформації про рух грошових коштів У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

  • а) склад грошових коштів;
  • б) склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;
  • в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;
  • г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

  • а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
  • б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;
  • в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;
  • г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

У таблиці 2.7 наведено методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форми річної фінансової звітності підприємства №3 “Звіт про рух грошових коштів” з показниками форми №1 “Баланс” і форми №2 “Звіт про фінансові результати” та показниками, що порівнюються з порівнювальними показниками форми №3.

Таблиця 2.6

ЗВІТ

ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за рік 20 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

2099,8

2585,5

Коригування на:

– амортизацію необоротних активів

020

743,6

×

714,6

×

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

-128,7

Витрати на сплату відсотків

060

45,3

×

34,6

×

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

2760

3334,7

Зменшення (збільшення): – оборотних активів

080

430,6

693,3

- витрат майбутніх періодів

090

Збільшення (зменшення): – поточних зобов'язань

100

221,1

7,5

- доходів майбутніх періодів

по

Грошові кошти від операційної діяльності

120

2550,5

2648,9

Сплачені: – відсотки

130

×

45,3

×

34,6

- податки на прибуток

140

×

1505,5

×

1400,9

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

999,7

1213,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

– фінансових інвестицій

180

6,0

×

18,2

×

- необоротних активів

190

×

×

– майнових комплексів

200

Отримані: – відсотки

210

×

×

- дивіденди

220

2,6

×

0,6

×

Інші надходження

230

71,6

×

×

Придбання: – фінансових інвестицій

240

×

27,4

×

99,1

- необоротних активів

250

×

1020,5

×

741,7

- майнових комплексів

260

×

×

Інші платежі

270

×

19,4

×

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

987,1

822,0

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

×

×

Отримання позики

320

2000,0

×

300,0

×

Інші надходження

330

×

73,0

×

Погашення позик

340

×

2000,0

×

450,0

Сплачені дивіденди

350

×

×

Інші платежі

360

×

220,0

×

156,3

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

220,0

233,3

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

220,2

233,3

Чистий рух коштів за звітний період

400

207,4

158,1

Залишок коштів на початок року

410

425,7

×

267,6

×

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (ряд 040)

420

Залишок коштів на кінець року (ряд. 230 гр. 4 + ряд. 240 гр. 4 ф. № 1)

430

210,3

×

425,7

×

Керівник____________

Головний бухгалтер______

Таблиця 2.7

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.)

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства №3 “Звіт про рух коштів” (з корективами автора підручника)

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів"

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Рядок 010, графа 3. Прибуток від звичайної діяльності

Форма № 2, рядок 170, графа 3

Рядок 010, графа 4. Збиток від звичайної діяльності до оподаткування

Форма № 2, рядок 175, графа 3

Рядок 020, графа 3. Амортизація необоротних активів

Форма № 2, рядок 260, графа 3

Рядок 050, графа 3. Збиток від коопераційної діяльності

Форма № 2, сума рядків 150,160 мінус рядки 110, 120,130, графа 3

Рядок 050, графа 4. Прибуток від коопераційної діяльності

Форма № 2, сума рядків 110,120,130, мінус рядки 140,150,160, графа 3

Рядок 060, графа 3. Витрати на сплату, %

Форма №2, рядок 140, графа 3 плюс форма № 5, рядок 633

Рядок 070, графа 3. Прибуток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

Форма №3, різниця між сумою рядків 010-060, графа 3 і сумою рядків 030 – 050, графа 4

Рядок 070, графа 4. Збиток від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

Форма №3, різниця між сумою рядків 010, 030-050, графа 4 і сумою рядків 020-060, графа 3

Рядок 090, графа 3. Збільшення витрат майбутніх періодів

Форма №1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4

Рядок 090, графа 4. Зменшення витрат майбутніх періодів

Форма №1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3

Рядок 110, графа 3. Збільшення доходів майбутніх періодів

Форма №1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3

Рядок 110, графа 4. Зменшення доходів майбутніх періодів

Форма №1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4

Рядок 120, графа 3. Надходження коштів від операційної діяльності

Форма №3, різниця між сумою рядків 070- 110, графа 3 і сумою рядків 080-110, графа 4

Рядок 120, графа 4. Списання коштів від операційної діяльності

Форма №3, різниця між сумою рядків 070-110, графа 4 і сумою рядків 080-110, графа 3

Рядок 150, графа 3. Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій – надходження

Форма № 3, рядок 120, графа 3 мінус рядки 130, 140, графа 4

Рядок 150, графа 4. Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій – використання

Форма № 3, рядок 120, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3

Рядок 170, графа 3. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності – надходження

Форма №3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або мінус рядок 160, графа 4

Рядок 170, графа 4. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності – витрати

Форма №3, рядок 150, графа 4, плюс рядок 160, графа 4 або мінус рядок 160. графа 3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Рядок 280, графа 3. Чистий рух коштів до надзвичайних подій – надходження

Форма №3, сума рядків 180-230, графа 3, мінус сума рядків 240-270, графа 4

Рядок 280, графа 4. Чистий рух коштів до надзвичайних подій – використання

Форма №3, сума рядків 240-270, графа 4, мінус сума рядків 180-230, графа 3

Рядок 300, графа 3. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – надходження

Форма №3, рядок 280, графа 3 або мінус рядок 290, графа 4

Рядок 300, графа 4. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності – використання

Форма №3. рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або мінус рядок 290, графа 3

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Рядок 370, графа 3. Чистий рух коштів до надзвичайних подій – надходження

Форма №3. різниця між сумою рядків 340-360, графа 4

Рядок 370, графа 4. Чистий рух коштів до надзвичайних подій – використання

Форма №3. різниця між сумою рядків 340-360, графа 4 і сумою рядків 310-330, графа 3

Рядок 390, графа 3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності – надходження

Форма №3. рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або мінус рядок 380, графа 4

Рядок 390, графа 4. Чистий рух коштів від фінансової діяльності – використання

Форма №3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або мінус рядок 380, графа 3

Рядок 400, графа 3. Чистий рух коштів за звітний період – надходження

Форма №3, різниця між сумою рядків 170, 300, 390 графа 3 і 4

Рядок 400, графа 4. Чистий рух коштів за звітний період – використання

Форма №3, різниця між сумою рядків 170, 300,390 графа 4 і 3

Рядок 410, графа 3. Залишок коштів на початок року

Форма №1, сума рядків 230, 240, графа 3

Рядок 420, графа 3. Вплив зміни валютних коштів на залишок коштів

Форма №3, рядок 040, графа 4

Рядок 420, графа 4. Вплив зміни валютних коштів на залишок коштів

Форма №3, рядок 040, графа 3

Рядок 430, графа 3. Залишок коштів на кінець року

Форма №1, сума рядків 230,240, графа 4

Рядок 430, графа 3. Залишок коштів на кінець року

Форма №3, сума рядків 400,410,420, графа 3

Рядок 430, графа 3. Залишок коштів на кінець року

Форма №3, сума рядків 400,410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4

Рядок 430, графа 3. Залишок коштів на кінець року

Форма №3, сума рядків 410,420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4

Рядок 430, графа 3. Залишок коштів на кінець року

Форма №3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400,420, графа 4

Використовується інформація форми №3 “Звіт про рух грошових коштів” для визначення оцінки та прогнозу операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші