Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про Власний капітал (форма №4)

Суть Власного капіталу, активів зобов'язань

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому (це підсумок першого розділу Активу (необоротні активи) форми №1 “Баланс”).

Зобов'язання підприємства, згідно з П(С)БО 11 “Зобов'язання”, поділяються на:

 • – довгострокові;
 • – поточні;
 • – забезпечення;
 • – непередбачені;
 • – доходи майбутніх періодів.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал” визначається зміст і форма Звіту про Власний капітал, загальні вимоги до його статей.

Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб, усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

Особливості складання консолідованого звіту про Власний капітал визначаються окремим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована фінансова звітність”.

Метою складання Звіту про Власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі Власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту Звіт про Власний капітал за попередній рік.

Зміст статей Звіту про Власний капітал (форма №4, табл. 4.9)

У статтях “Залишок на початок року” (код 010) та “Залишок на кінець року” (код 300) показують суми Власного капіталу, Статутного капіталу, Пайового капіталу, Додаткового вкладеного капіталу, Іншого додаткового капіталу, Резервного капіталу, Нерозподіленого прибутку, Неоплаченого капіталу, Вилученого капіталу, наведені в Балансі підприємства відповідно на початок і кінець звітного періоду.

У статтях “Зміна облікової політики” (код 020), “Виправлення помилок” (код 030) та “Інші зміни” (код 040) відображаються суми коригувань, передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

У статті “Скоригований залишок” (код 050) показується залишок Власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

У статтях розділу “Переоцінка активів” (коди 060,070,080, 090,100,110, 120) наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення Власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У статті “Чистий прибуток (збиток) за звітний період” (код 130) показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

У статтях розділу “Розподіл прибутку” (коди 140, 150, 160, 170) наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до Статутного капіталу, Резервного капіталу тощо.

У статтях розділу “Внески учасників” (коди 180, 190, 200) наводяться дані про збільшення Статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до Статутного капіталу підприємства.

У статтях розділу “Вилучення капіталу” (коди 210, 220, 230, 240, 250) наводяться дані про зменшення Власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

У статтях розділу “Інші зміни в капіталі” (коди 260, 270, 280) наводяться дані про всі інші зміни у Власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

У статті “Разом змін в капіталі” (код 290) наводиться підсумок змін у складі Власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку Власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

Дані в графах 3-11 форми №4 наводяться зі знаком “+” або , що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу Власного капіталу.

Розкриття інформації у Примітках до фінансових звітів

Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елементу Власного капіталу (крім Статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату;

Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, порівняно з передбаченими величинами.

Загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

Усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

Вартісну оцінку майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

Акції у складі Статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

 • – кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини Статутного капіталу;
 • – номінальна вартість акції;
 • – зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;
 • – права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
 • – акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;
 • – перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;
 • – кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у Статутному капіталі перевищують 5%;
 • – акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
 • – накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
 • – суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у Примітках до фінансових звітів інформацію про:

 • – розподіл часток Статутного капіталу між власниками;
 • – права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
 • – зміни у складі часток власників у Статутному капіталі.

Між Звітом про Власний капітал (форма №4) та Балансом (форма №1) існує взаємозв'язок, рисунок 2.16.

У наведеному Звіті про Власний капітал (ф. №4, табл. 2.8) використано фактичний матеріал підприємства хлібопекарної промисловості (продовження форми №1 “Баланс”, табл. 2.1; форми №2 “Звіт про фінансові результати”, табл. 2.4; форми №3 “Звіт про рух грошових коштів”, табл. 2.6). Методику перевірки порівнянності показників форми річної звітності №4 “Звіт про Власний капітал” наведено згідно з методичними рекомендаціями, таблиця 2.9.

Взаємозв'язок Звіту про Власний капітал (ф. №4) та Балансу (ф. №1)

Рис. 2.16. Взаємозв'язок Звіту про Власний капітал (ф. №4) та Балансу (ф. №1)

Таблиця 2.8

ЗВІТ

ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 20 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код

Статутний

капітал

Пайовий

капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резерв ний капітал

Нерозподілений

прибуток

Неоплачений

капітал

Вилучений

капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1240,6

8052

1354,6

10647,20

Коригування:

Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

1240,6

8052

1354,6

10647,2

Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів

060

Уцінка основних засобів

070

Дооцінка незавершеного будівництва

080

Уцінка незавершеного будівництва

090

Дооцінка нематеріальних активів

100

Дооцінка нематеріальних активів

100

Уцінка нематеріальних активів

110

Використання дооцінки необоротних активів

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

578,3

578,3

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)

140

(474,0)

(474,0)

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

Відрахування до резервного капіталу

160

Сума чистого прибутку, незалежна до бюджету відповідно до законодавства

170

Внески учасників: Внески до капіталу

180

Погашення заборгованості з капіталу

190

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)

210

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

Вилучення частки в капіталі

240

Зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків

260

Безкоштовно отримані активи

270

Інші зміни

280

Разом змін в капіталі

290

104,3

104,3

Залишок на кінець року

300

1240,6

8052

1459,1

10751,7

Керівник V

Головний бухгалтер V

Таблиця 2.9

Додаток

до Листа Міністерства фінансів України від 9 січня 2001 р. №053*41

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форми річної фінансової звітності підприємства №4 “Звіт про Власний капітал” (з корективами автора підручника)

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

ФОРМА №4 "ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"

Рядок 010, графи 3-11. Залишок на початок року

Форма №1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300-330, графа 4, відповідно

Рядок 050, графи 3-11. Скоригований залишок на початок року

Форма №4, алгебраїчна сума рядків 010,020, 030, 040, графа 3-11, відповідно

Рядок 130, графа 8. Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Форма №2, рядок 220 або 225, графа 3

Рядок 150, графа 3 (позитивне значення). Спрямування прибутку до Статутного капіталу

Форма №4, рядок 150, графа 8 (від'ємне значення)

Рядок 160, графа 7 (позитивне значення). Відрахування до резервного капіталу

Форма №4, рядок 160, графа 8 (від'ємне значення)

Рядок 290, графи 3-11. Разом змін у капіталі

Форма №4, алгебраїчна сума рядків 060-280, графи 3-11 відповідно

Рядок 300, графи 3-11. Залишок на кінець року

Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3-11, відповідно

Рядок 300, графи 3-11. Залишок на кінець року

Форма №1 (на 31 грудня звітного року), графа 4, рядки 300-380, відповідно

Рядки 010-300, графа 11

Форма №4, рядки 010-300 алгебраїчна сума граф 3-10, відповідно

У формі №4 “Звіт про Власний капітал” відображаються зміни у складі Власного капіталу підприємства протягом звітного періоду, а інформація використовується з метою оцінки та прогнозу змін у Власному капіталі.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші