Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (річна фінансова звітність за П(С)БО 25)

На виконання статті II Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” затверджено Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва” Наказом Міністерства фінансів України №39 від 25 лютого 2000 р. (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №161/4382 від 15 березня 2000 р.).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва у складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього Звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Норми П(С)БО 25 застосовуються суб'єктами малого підприємництва, які визнані такими відповідно до чинного законодавства України, і представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Скорочену звітність подають суб'єкти малого підприємництва, представництва іноземних підприємств – юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за календарний рік не перевищує 50 чоловік, а обсяг річного валового доходу – 500 тис. євро, тобто приблизно 2,67 млн грн.

Термін подання річного фінансового звіту – 20 лютого наступного за звітним роком.

Існує особливий порядок подання звітності при зміні статусу підприємства протягом календарного року. Так, якщо чисельність найманих працівників та виручка підприємства на 1 квартал або 1 -ше півріччя звітного року відповідає вищенаведеним умовам, то фінансовий звіт за ці та подальші звітні періоди (у тому числі за звітний рік) підприємство повинно складати за повною формою. Але за умови, якщо відбувається зменшення суб'єкта малого підприємництва за результатами 9 місяців звітного року, то за 9 місяців і за рік можна складати Фінансовий звіт за скороченою формою №1-м (табл. 2.12), Звіт про фінансові результати, форма №2-м (табл. 2.13). Методичні рекомендації щодо складання скороченої форми № 2-м наведено у таблиці 2.14.

Таблиця 2.12

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 (Наказ Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99 р.)

1. Баланс на ____________200__ р. Форма №1-м Код за ДКУД 1801006

Актив

Код

рядка

На початок року

На кінець зв. періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи Незавершене будівництво (Дт рах. 15, 37)

020

226,2

222,7

Основні засоби:

залишкова вартість (сальдо рах. №10)

030

8719,2

8996,2

первісна вартість (Дт. рах. 10)

031

13611,1

14631,6

Знос (амортизація) (Кт рах. 13 (-))

032

(4891,9)

(5635,7)

Довгострокові біологічні активи справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції (Дт pax. 14)

040

467,5

415,3

Інші необоротні активи (Дт рах. 18)

070

56,6

Всього за розділом І (код 020 + 030 + 040 + 070)

080

9186,7

9468,1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси (сальдо Дт рах. 20, 23)

100

1413,1

1600,5

Поточні біологічні активи

110

Готова продукція (сальдо Дт рах. 26)

130

71,7

74,3

Дебіт, заборгованість за товари, работа і послуги: чиста реалізаційна вартість (сальдо рах. 37)

160

310,2

490,2

первісна вартість (Дт рах. 37)

161

310,2

490,2

Резерв сумнівних боргів (Кт рах. 38)

162

(–)

(–)

Дебіт, заборгованість за розрахунками з бюджетом (Дт рах. 64)

170

3,6

4,1

Інша поточна дебіторська заборгованість (Дт субрах. 377)

210

404,1

250,4

Поточні фінансові інвестиції (Дт pax. 3S)

220

80,9

102,3

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (Дт субрах. 301 + 311)

230

425,7

218,3

в іноземній валюті (Дт субрах. 302 + 312)

240

Інші оборотні активи (Дт субрах. 331, 643)

250

22,7

42,5

Всього за розділом II

260

2964,2

3076,6

III. Витрати майбутніх періодів (Дт рах. 39)

  • 270
  • 275

БАЛАНС (сума рядків: 080 + 260 + + 270 + 275)

280

12150,9

12544,7

І. Власний капітал Статутний капітал (Кт рах. 40)

300

1240,6

1240,6

Додатковий капітал (Кт рах. 42)

320

1354,6

1459,1

Резервний капітал (Кт рах. 43)

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (Кт рах. 44)

350

Неоплачений капітал (Кт рах. 46)

360

()

()

Всього за розділом І

380

10647,2

10751,7

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фін-ня (Ктрах. 47)

430

III. Довгострокові зобов'язання (Кт рах. 50)

480

66,0

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків (Кт рах. 60)

500

Поточна заборгованість за довгостр. зобов'язаннями (Кт рах. 61)

510

Кредиторська заборг. за товари, роботи і послуги (Кт рах. 68)

530

855,5

501,4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом (Кт рах. 64)

550

463,4

420,0

зі страхування (Кт рах. 65)

570

10,4

83,1

з оплати праці (Кт рах. 66)

580

174,4

244,2

Інші поточні зобов'язання (Кт субрах. 68 + сальдо 644)

610

390,3

Всього за розділом IV

620

1503,7

1727,0

V. Доходи майбутніх періодів (Кт рах. 69)

630

БАЛАНС (Сума рядків 380, 430, 480, 620, 630)

640

12150,4

12544,7

Таблиця 2.13

Продовження додатка

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 24 лютого 2001 р. № 101)

2. Звіт про фінансові результати за_____________200___р.

Форма №2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

()

()

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

Інші операційні доходи

040

Інші звичайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи (030+040+050+060)

070

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

080

Матеріальні затрати

090

()

()

Витрати на оплату праці

100

()

()

Відрахування на соціальні заходи

110

()

()

Амортизація

120

()

()

Інші операційні витрати

130

()

()

у тому числі

131

()

()

140

()

()

Інші звичайні витрати

150

()

()

Надзвичайні витрати

160

()

()

Податок на прибуток

170

()

()

Разом витрати

(090+100+110+120+130+140+150+080+160+170)

180

()

()

Чистий прибуток (збиток) (070-080)

190

У тому числі прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів, групи вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою реалізаційною вартістю

  • 191
  • 192

Забезпечення матеріального заохочення

195

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

Керівник

Головний бухгалтер

Таблиця 2.14

Методичні рекомендації

щодо складання скороченої форми №2-м “Звіт про фінансові результати”

Код рядка

Стаття і кореспонденція рахунків за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

010

Визначення загального доходу (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наступним проведенням:

Дебет рахунка №37 “Розрахунки з різними дебіторами"

Кредит рахунка №70 “Доходи від реалізації (за відповідними субрахунками)"

020

"Непрямі податки та інші вирахування з доходу" – ПДВ, акцизний збір та інші вирахування з доходу (надалі знижки, вартість повернутих доходів та інші обов'язкові збори):

Дебет рахунка №70 “Доходи від реалізації” (за відповідними субрахунками)

Кредит рахунка №64 “Розрахунки за податками й платежами"

030

“Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" визначають шляхом віднімання від доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – код рядка 010 непрямих податків та інших вирахувань із доходу (код рядка 020)

Дебет 70 “Доходи від реалізації” Кредит

Належна сума непрямих податків (акцізного збору, ПДВ та інших, передбачених чинним законодавством)

Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Оборот...

Оборот...

Сальдо – чистий дохід

040

"Інші операційні доходи" (субрахунки №713, 714, 716, 718 та ін.) визначають різницею між оборотом за кредитом рахунка №71 (відповідних субрахунків) і дебетом. Одержане кредитове сальдо на рахунку №71 “Інший операційний дохід” списують на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунка №71 "Інший операційний дохід"

Кредит рахунка №79 "Фінансові результати"

050

"Інші звичайні доходи” (рахунки №72, 73, 74 за відповідними субрахунками). Методика розрахунку аналогічна. На кредиті цих рахунків відображають одержані доходи, на дебеті – податкові зобов'язання з ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу. Одержане кредитове сальдо списують на фінансові результати діяльності підприємства проведенням: Дебет рахунка №72 "Дохід від участі в капіталі”

Дебет рахунка №73 "Інші фінансові доходи”

Дебет рахунка №74 "Інші доходи”

Кредит рахунка №79 'Фінансові результати”

060

"Надзвичайні доходи”. Методика розрахунку аналогічна вищенаведеним. Проведення в обліку:

Дебет рахунка № 75 "Надзвичайні доходи”

Кредит рахунка № 79 "Фінансові результати”

070

"Разом чисті доходи” визначаються сумою кодів: 030 + 040 + 050 + 060

080

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції Розрахунок:

Сальдо за дебетом рахунка №23 “Виробництво” плюс сальдо за дебетом рахунка №26 "Готова продукція” на кінець кварталу (або року), мінус сальдо за дебетом рахунка №23 “Виробництво” плюс сальдо за дебетом рахунка №26 'Готова продукція” на початок кварталу (або року). Результат зі знаком "мінус" означає суму збільшення (відображають без дужок), а зі знаком “плюс” – зменшення (відображають у дужках та віднімають від загальної суми витрат).

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки Класу 8 “Витрати за елементами", субрахунки рахунка № 79 'Фінансові результати” дебетують у кореспонденції з кредитом рахунків № 23 “Виробництво”, № 26 "Готова продукція"", № 27 'Продукція сільськогосподарського виробництва” і з кредитом рахунків Класу 8 'Витрати за елементами” у порядку закриття цих рахунків.

090

“Матеріальні затрати”. Склад матеріальних затрат визначено у пункті 22 П(С)БО 16 “Витрати". Відображені на дебеті рахунка №80 "Матеріальні витрати" в кінці звітного періоду списуються на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунка №79 “Фінансові результати”

Кредит рахунка № 80 'Матеріальні витрати”

100

"Витрати на оплату праці”. Склад витрат визначено пунктом 23 П(С)БО 16 "Витрати". Витрати на оплату праці відображаються на дебеті рахунка № 81 'Витрати на оплату праці”. Підприємство, яке не використовує рахунки К ласу 9 'Витрати” списує ці витрати наприкінці звітного періоду на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунка №79 "Фінансові результати”

Кредит рахунка №81 "Витрати на оплату праці”

110

“Відрахування на соціальні заходи". Склад витрат визначено пунктом 24 П(С)Б016 “Витрати". Відображаються витрати на дебеті рахунка № 82 "Відрахування на соціальні заходи”. Наприкінці звітного періоду ці витрати списують на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунка № 79 "Фінансові результати”

Кредит рахунка № 82 "Відрахування на соціальні заходи”

120

“Амортизація”. До складу статті “Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів (пункт 25 П(С)БО 16 “Витрати") і відображається на дебеті рахунка № 83 “Амортизація”, а наприкінці звітного періоду списується на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунка № 79 “Фінансові результати”

Кредит рахунка № 83 "Амортизація”

130

“Інші операційні витрати”. До складу цієї статті відносяться витрати на відряджання, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування (пункт 26 П(С)БО 16 "Витрати") і відображаються на дебеті рахунка №84 "Інші операційні витрати". Наприкінці звітного періоду вказані витрати списуються на фінансові результати:

Дебет рахунка №79 "Фінансові результати"

Кредит рахунка №84 "Інші операційні витрати”

131

“У тому числі”. У цій статті відображається сума єдиного податку, належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства (за даними податкового Розрахунку), плата за спеціальний податковий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських виробників з відповідною назвою та сумою кожного податку

140

Цю статтю заповнюють торговельні організації з відповідною назвою: "Собівартість реалізованих товарів"

150

“Інші звичайні витрати”. На цій статті відображаються витрати (Дебет рахунка №85 "Інші витрати”, відповідний субрахунок) на сплату відсотків та інші витрати підприємства, пов'язані з залученням позикового капіталу; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів, втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації, фінансових інвестицій та ін.

Списуються ці витрати наприкінці звітного періоду проведенням:

Дебет рахунка №79 “Фінансові результати”

Кредит рахунка №85 "інші затрати”, відповідний субрахунок

160

“Надзвичайні витрати”. На цій статті відображають втрати від стихійного лиха, від техногенних катастроф і аварій, інші надзвичайні витрати (Дебет рахунка №85 "Інші затрати”, відповідний субрахунок). Наприкінці звітного періоду вказані витрати списують на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунка №79 "Фінансові результати"

Кредит рахунка №85 "Інші затрати”, відповідний субрахунок

170

“Податок на прибуток”. Суму податку на прибуток визначають за даними Податкової декларації, згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток”. Платники єдиного податку та фіксованого сільськогосподарського податку цей код рядка (170) не заповнюють

180

"Разом витрати”. Це сума витрат за кодами рядків Звіту про фінансові результати: 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ± 080 +160 + 170

190

“Чистий прибуток (збиток)” визначається різницею між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів) робіт, послуг (код рядка 070) та сумою всіх витрат за нижченаведеною схемою:

Дебет №79 “Фінансові результати" Кредит

Сума витрат – код рядка 180 (сума дебетових оборотів рахунків К ласу 8 "Витрати за елементами” №80, 81, 82, 83, 84, 85)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(Кредитове сальдо рахунків класу 7 'Доходи і результати діяльності^

Оборот...

Сальдо – збиток або

Оборот...

Сальдо – чистий прибуток нерозподілений

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші