Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Соціологія arrow Технології соціальної роботи
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технології соціальної профілактики та адаптації

Адаптація займає істотне місце у змісті соціальної роботи. Вона характеризує, з одного боку, процес взаємодії об'єкта соціальної роботи з соціальним середовищем, а з іншого – є відображенням певного результату соціальної роботи, який може виступати критерієм її ефективності. Тому розуміння сутності адаптивних процесів, їх механізму – необхідна умова професіоналізму соціального працівника. Адаптивні процеси забезпечуються відповідною технологією [154].

Стосовно до соціальної роботі термін "соціальна адаптація" більшою мірою має психосоціальне значення і, найголовніше, вбирає в себе аспекти, пов'язані як з безумовною самоактивізацією індивіда, так і з залученням до цього процесу комплексу заходів соціально-економічного, соціокультурного, психолого-педагогічного та медико-соціального характеру.

Соціальну адаптацію визначають як процес активного освоєння особистістю або групою нового для неї соціального середовища.

Виділяють дві форми соціальної адаптації:

 • 1) активна, коли сама людина намагається впливати на середовище з метою його зміни й включення в цю змінену середу через зміну якихось цінностей, форм взаємодії і діяльності;
 • 2) пасивна, коли суб'єкт не прагне змінювати соціальне середовище, а поступово включається в ту середу, в якій він опинився.

Як процес, соціальна адаптація, включає чотири ступені адаптованості особистості до нового соціального середовища:

 • – початкова стадія – стадія, коли індивід знає, як він повинен поводити себе в новому середовищі, але в своїй свідомості поки не визнає його цінностей і може навіть щось відкидати;
 • – друга ступінь або стадія – це стадія терпимості, коли індивід і нове середовище проявляють взаємну терпимість до систем цінностей і зразків поведінки один одного;
 • – третя стадія – акомодація або визнання і прийняття індивідом основних систем цінностей нового середовища при одночасному визнанні деяких цінностей індивіда його новим середовищем;
 • – четверга стадія – це асиміляція, тобто повний збіг систем цінностей індивіда і середовища.

Процес соціальної адаптації носить конкретно-історичний характер, який по-різному впливає на особистість або підштовхує її до певного вибору механізмів дії в заданому контексті часу.

Процес соціальної адаптації необхідно розглядати на трьох рівнях:

 • 1) товариство (макросередовище) – адаптація особистості і соціальних шарів до особливостей соціально-економічного, політичного, духовного і культурного розвитку суспільства;
 • 2) соціальна група (мікросередовище) – адаптація людини або, навпаки, нестиковка інтересів людини з соціальною групою (виробничий колектив, сім'я, навчальний колектив і под.);
 • 3) сам індивід (особистісна адаптація) – прагнення досягти гармонії, збалансованості внутрішньої позиції і її самооцінки з позиції інших індивідуумів.

Будь-який вид соціальної адаптації вимагає від людини певних здібностей. Характер і ступінь адаптації або дезадаптації особистості

залежить багато в чому від біологічних, фізіологічних, психічних властивостей людини та її соціального розвитку. Але, з іншого боку, добре організована професійна робота з боку соціальних служб різного профілю спрямована на забезпечення допомоги окремим особистостям, групам, соціальним верствам суспільства на різних етапах їх розвитку та рівня їх соціальної адаптації.

Процес соціальної адаптації включає в себе дві характерні сторони: об'єктивну і суб'єктивну.

Об'єктивний процес соціальної адаптації полягає в тому, що людина з дня свого народження набуває різні соціальні властивості, що відображають її місце в системі суспільних відносин. З дитинства і до самої смерті йде безперервний процес засвоєння і розвитку механізмів адаптації, у формуванні якого активну участь бере навколишнє соціальне середовище.

Суб'єктивний процес соціальної адаптації безпосередньо пов'язаний з особистими якостями, поглядами, переконаннями. Тому важливим компонентом соціальної адаптації є узгодження цілей, домагань, ціннісних орієнтацій індивіда, його особистих можливостей зі специфікою соціального середовища, зі здатністю до їх реалізації в конкретній соціальній ситуації.

Соціальна адаптація є однією з найважливіших сторін процесу соціалізації. Але якщо соціалізація являє собою поступовий процес формування особистості в певних соціальних умовах, то поняття "соціальна адаптація" підкреслює активне освоєння людиною або групою нового соціального середовища у відносно короткий проміжок часу.

Соціальна адаптація особистості спрямована на відновлення норм, соціально-корисних відносин з соціальними суб'єктами (групами та окремими її членами), зміну в позитивному плані спілкування, поведінки, діяльності.

Психологічна адаптація – засвоєння соціально корисних стандартів поведінки і ціннісних орієнтацій, зближення установок і спрямованості особистості з очікуваннями соціального середовища.

Соціальна і психологічна адаптації перебувають у нерозривній єдності, хоча іноді можуть не збігатися.

Соціальна адаптація на рівні окремих особистостей включає:

 • – реалізацію механізму взаємодії особистості з мікросередовищем шляхом певного пристосування до нього через спілкування, поведінку, діяльність;
 • – засвоєння норм, моральних цінностей найближчого позитивного соціального оточення шляхом їх раціонального усвідомлення або шляхом інтеріоризації;
 • – досягнення стану адаптованості суб'єкта шляхом встановлення динамічної рівноваги між його особистісними установками та очікуваннями соціального середовища за наявності контролю з його боку.

Механізм соціальної адаптації особистості виступає як єдиний процес діяльності, спілкування, самосвідомості в соціальній діяльності людини, коли відбувається перетворення її внутрішнього світу, реалізація прихованих потенцій, які допомагають повноцінно включитися в процеси соціальної адаптації як активної особистості.

Соціальна самосвідомість особистості виступає як механізм соціальної адаптації, при якому відбувається формування і осмислення своєї соціальної приналежності і ролі.

Існують і такі механізми соціально-психологічної адаптації особистості, як:

 • – когнітивний, який включає всі психічні процеси, пов'язані з пізнанням: відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять, мислення, уяву і т. д.;
 • – емоційний, що включає різні моральні почуття і емоційні стани: неспокій, занепокоєння, співчуття, осуд, тривогу і т. д.;
 • – практичний, поведінковий, що пропонує певну спрямовану діяльність людини в соціальній практиці.

В цілому, всі ці соціально-психологічні механізми соціальної адаптації особистості складають повну єдність.

В основі соціальної адаптації особистості лежить активне чи пасивне пристосування, взаємодія з існуючим соціальним середовищем, а також здатність змінювати і якісно перетворювати саму особистість людини.

Залежно від характеру і змісту соціальних чи особистісних проблем, в які залучаються люди, як за власним бажанням, так і поза ним, і змісту завдань, які необхідно вирішити, застосовуються такі основні види соціальної адаптації:

Соціально-медична, що включає в себе відновну і реконструктивну терапію, відновлення або формування у людини нових навичок повноцінного життя і допомогу з організації побуту і ведення домашнього господарства.

Соціально-психологічна адаптація призначена для підвищення рівня психічного та психологічного здоров'я суб'єкта, оптимізації внутрішньогрупових зв'язків і відносин, виявлення потенційних можливостей особистості та організації психологічної корекції, підтримки та допомоги.

Соціально-педагогічна – спрямована на вирішення таких завдань, як подолання стану "педагогічної занедбаності" (додаткові чи індивідуальні заняття, організація спеціалізованих класів), організація та здійснення педагогічної допомоги при різних порушеннях здібності людини до отримання освіти (організація освітнього процесу в лікарнях і місцях ув'язнення, навчання інвалідів та дітей з нестандартними інтелектуальними здібностями і т.п.). При цьому, передбачається певна робота по створенню адекватних умов, форм і методів навчання, а також відповідних методик і програм.

Професійна і трудова адаптація дозволяє формувати нові або відновлювати втрачені людиною трудові та професійні навички і врешті решт працевлаштувати її, пристосувавши режим і умови праці до нових потреб і можливостей.

Соціально-середовищна – спрямована на відновлення у людини почуття соціальної значущості всередині нового для неї соціального середовища. Цей вид включає в себе знайомство людини з основними характеристиками середовища, в якому вона опинилася, допомогу в організації нового середовища життєдіяльності та відновлення звичних моделей поведінки і діяльності з організації власного повсякденного життя.

Зовнішні труднощі, хвороба, стан затяжної екстремальності, голод і т.д. знижують адаптаційний потенціал індивіда, і при зустрічі з ситуацією, загрозливою його життєвим цілям, може виникнути дезадаптація, наслідком якої стають переміщення суб'єкта в інше соціальне середовище, можлива плинність кадрів, міграція, розлучення, різні форми девіантної поведінки – алкоголізм, наркоманія, проституція і т.д. Тому важливим напрямком сучасної соціальної роботи є реадаптація, тобто запобігання можливих соціальних та інших проблем [159].

Виявлення та вирішення соціальних проблем різного рівня організації передбачає і діяльність, спрямовану на попередження проблемних ситуацій і життєвих труднощів, їх передбачення. Йдеться про діяльність з соціальної профілактики. Що ж являє собою ця частина професійної діяльності соціальних працівників, яке місце вона займає в системі соціальної підтримки та допомоги, які її основоположні характеристики?

Соціальна профілактика – це свідома, цілеспрямована, соціально організована діяльність щодо запобігання можливих соціальних, психолого-педагогічних, правових та інших проблем і досягнення бажаного результату.

Профілактичні заходи необхідні і важливі у всіх сферах життєдіяльності людей. Це обумовлено тим, що будь-яка ділянка соціальних відносин, соціальних зв'язків і взаємодій завжди пов'язана із зіткненням різних точок зору і різних інтересів, розбіжністю думок і позицій, прагненням до досягнення різних цілей і т.п. Це з неминучістю призводить до конфліктних ситуацій і до задоволення інтересів одних соціальних суб'єктів за рахунок ущемлення інтересів інших. У свою чергу, такі ситуації ведуть до того, що людина або група, інтереси яких на даний момент часу не задовольняються, прагнуть змінити сформовані обставини на свою користь. При цьому, не завжди вибір засобів для досягнення поставленої мети відповідає прийнятим соціальним нормам.

Крім того, стан ущемлення і неможливості домогтися бажаного може призвести до серйозних порушень у внутрішньому світі людини, деформації притаманної їй системи цінностей, зниження самооцінки і т.п., що так само негативно позначається на процесі її соціального функціонування.

Правильно організована, грамотно і своєчасно здійснена робота соціально-профілактичного змісту допомагає уникнути виникнення цих і їм подібних ситуацій.

У загальному вигляді соціальну профілактику можна представити як сукупність державних, громадських, соціально-медичних та організаційно-виховних заходів, спрямованих на попередження, усунення або нейтралізацію основних причин і умов, що викликають різного роду соціальні відхилення негативного характеру та інші соціально несприятливі відхилення в поведінці або соціальному статусі індивіда, її метою є створення передумов для формування соціально-прийнятної поведінки індивідів, стабільної взаємодії індивіда та соціуму.

Соціальна профілактика грунтується на ряді принципів:

 • – системність, що передбачає виявлення комплексу причин соціальної проблеми, створення максимальної кількості умов для врегулювання виникаючих проблем і використання в профілактичній роботі всієї сукупності доступних форм і методик роботи;
 • – превентивність, що означає попереджувальний характер зроблених дій;
 • – оптимальність, яка передбачає об'єктивне виявлення ступеня актуальності тієї чи іншої проблеми для клієнта;
 • – активізацію власних сил людини, що означає суб'єктний характер участі клієнта в профілактичних заходах.

Рівнями соціальної профілактики є:

 • 1. Загальносоціальний рівень (загальна профілактика). Передбачає діяльність держави, суспільства, їх інститутів, спрямовану на вирішення суперечностей у галузі економіки, соціального життя, у морально- духовній сфері і т.п. Вона здійснюється різними органами державної влади і управління, громадськими формуваннями, для яких функція попередження злочинності не є головною або професійною. Спільними є заходи, не призначені виключно для профілактики якоїсь соціальної проблеми, але об'єктивно сприяють її попередженню або скороченню (підвищення освітнього, культурного рівня особистості, вдосконалення виховної роботи).
 • 2. Спеціальний рівень (соціально-педагогічна профілактика) полягає в цілеспрямованому впливі на негативні фактори, пов'язані з окремими видами відхилень або проблем. Усунення або нейтралізація причин цих відхилень здійснюється в процесі діяльності відповідних суб'єктів, для яких профілактична функція є професійною.

Спеціальні заходи – це заходи, спрямовані на вирішення певної задачі, наприклад профілактики бездоглядності серед неповнолітніх.

3. Індивідуальний рівень (індивідуальна профілактика) являє собою профілактичну діяльність щодо конкретних осіб, поведінка яких має риси відхилення або проблемності.

В якості об'єктів соціальної профілактики можуть виступати як соціальні групи і об'єднання, так і соціальні проблеми. Розглянемо ці об'єкти соціальної профілактики більш докладно.

В якості першочергових об'єктів соціальної профілактики виступають наступні соціальні групи і об'єднання:

 • – особи з фізичними і психічними відхиленнями та порушеннями (інваліди, люди важко або хронічно хворі, люди, які отримали серйозні поранення або травми);
 • – деякі вікові групи (діти, підлітки, особи похилого віку);
 • – група "соціального ризику", тобто люди, чиє соціальне і майнове становище з тих чи інших критеріїв і причин не має стабільності, і яким практично неможливо поодинці подолати труднощі, що виникли в їх житті, здатні в результаті привести до втрати ними соціальної значущості, особистісної цілісності, морального стану, біологічної загибелі;
 • – особи соціально невлаштовані (бездомні, безробітні, біженці);
 • – особи, що знаходяться з тих чи інших причин в залежності від держави (пацієнти лікарняних стаціонарів, будинків-інтернатів, притулків, дитячих будинків та ув'язнені).
 • – сформовані соціальні групи (підприємці і фермери).

Розглядаючи соціальну профілактику як свідому і соціально організовану діяльність, можна виділити послідовний ряд її основних стадій:

 • 1. Стадія попередження, основним завданням якої є вжиття заходів, що формують у людини соціально прийнятну систему цінностей, потреб і уявлень. Це дозволить їй уникати таких форм поведінки і діяльності, які можуть ускладнити процес життєдіяльності самої людини і її найближчого оточення. Так, виховуючи дитину в гуманістичному напрямку, батьки закладають основу для формування у неї в майбутньому широкого та повноцінного кола спілкування, можливостей легко сходитися з людьми і вибудовувати ефективну систему взаємодії з ними.
 • 2. Стадія запобігання, що спрямована на вжиття своєчасних і ефективних заходів недопущення виникнення ситуації, яка загрожує ускладненням процесу життєдіяльності суб'єкта. Так, навчаючи дитину правилам поведінки на дорозі, батьки, школа і суспільство отримують можливість значно знизити ризик потрапляння її в дорожньо- транспортну пригоду.
 • 3. Стадія покарання – використовуючи соціально прийнятні способи, блокувати форми діяльності та поведінки суб'єкта, які можуть призвести до виникнення негативних наслідків як для нього і його найближчого оточення, так і для суспільства в цілому. Саме на вирішення цього завдання спрямована існуюча в будь-якому суспільстві система законодавчих, моральних, педагогічних, адміністративних та інших санкцій, що карають за вчинення певних дій або що не допускають їх повторення.

Профілактика є одним з основних і перспективних напрямків діяльності щодо соціального захисту та підтримки населення.

З одного боку, цей напрямок діяльності істотно полегшує роботу ряду установ і організацій, що спеціалізуються в цій сфері. Наприклад, ефективна робота з профілактики правопорушень серед неповнолітніх дозволяє краще захищати права та інтереси дітей у суспільстві.

З іншого боку, необхідність організації і проведення соціально- профілактичних заходів ставить перед цими організаціями та установами нові цілі і завдання, такі як організація постійного моніторингу за низкою соціальних проблем, ведення постійної виховної та іншої необхідної роботи і передбачення можливостей появи деяких проблем у майбутньому.

Згідно з висновками ряду дослідників, по мірі вдосконалення суспільства та системи соціального захисту та підтримки населення, в ній буде зростати питома вага саме соціально-профілактичної діяльності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші