Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Право arrow Експертизи у судочинстві України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Судово-економічна експертиза

Економічні злочини вчиняються суб'єктами господарювання у процесі здійснення ними професійної управлінської або фінансово-господарської діяльності і дістають вияв у недотриманні норм і правил, що її регламентують. Зазвичай сліди злочинної діяльності відображаються у відповідних документах, котрими ця діяльність оформлюється й супроводжується, доволі часто вони маскуються зовнішньо звичайними і, на перший погляд, законними господарськими угодами та різноманітними документами бухгалтерського обліку, управлінсько-розпорядчими тощо. Також необхідно враховувати, що такі правопорушення вчиняють, частіше за все, з використанням прийомів, спрямованих на викривлення й фальсифікацію в документах порядку і результатів діяльності суб'єкта господарювання. У зв'язку з цим неабияке місце в досудовому розслідуванні кримінальних проваджень про економічні злочини посідають експертні дослідження, засновані на застосуванні прийомів і методів діагностики діяльності та фінансово-господарського стану підприємства.

Проведення судово-економічних експертиз є однією з форм використання спеціальних економічних знань у кримінальному судочинстві і має важливе значення для досудового розслідування злочинів і судового розгляду в кримінальних провадженнях. Результати економічного дослідження у вигляді Висновку експерта є одним із джерел доказів у кримінальному провадженні, яке має об'єктивний характер і відображає кореляційні зв'язки з метою кримінального процесу – встановлення об'єктивної істини у конкретному кримінальному провадженні та його вирішення по суті. Судово-економічна експертиза, як і будь-яка інша судова експертиза, призначається органами досудового розслідування чи судом для вирішення завдань, пов'язаних з предметом доказування.

Важливе значення має цей вид судових експертиз і для цивільного судочинства. У справах про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо зазначені ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін, господарським судом призначається судова економічна експертиза. При проведенні експертиз у справах, пов'язаних із змінами істотних умов договорів закупівлі товарів (робіт, послуг) об'єктами дослідження мають бути: тендерна документація; запити щодо цінових пропозицій; оригінали всіх тендерних пропозицій, відомості про які зафіксовані у протоколі розкриття тендерних пропозицій; рішення про акцепт тендерної (цінової) пропозиції; оригінал або копія укладеного договору про закупівлю; додаткові угоди до останнього.

Професійна діяльність експерта-економіста як фахівця полягає у дослідженні в різноманітних сферах фінансової та господарської діяльності. На вирішення експертизи можуть бути поставлені питання щодо правильності відображення в документах бухгалтерського обліку й звітності підприємства будь-якої господарської операції; вартості долі, яка належить акціонеру, засновнику, учаснику при виході з товариства; динаміки фінансового стану підприємства за певний період та наявності у нього можливості відповідати за покладеними на нього фінансовими зобов'язаннями; повноти й своєчасності виконання контрагентами умов договорів, у тому числі кредитних; правильності нарахування й повноти сплати сум податків та інших обов'язкових платежів; відповідності порядку нарахування й виплати преміальних сум і дивідендів нормативним положенням суб'єкта господарювання тощо. З наведеного переліку завдань вбачається, що судовий експерт-економіст повинен володіти широким спектром знань у галузі бухгалтерського, фінансового, податкового обліку, аналізу фінансово-господарської діяльності у фінансово-кредитній сфері, тобто – бути носієм спеціальних знань.

Сутність судово-економічної експертизи полягає у дослідженні фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання. Таке дослідження здійснюється в межах чинного законодавства особою, яка володіє спеціальними знаннями в галузі економіки, з метою надання висновку з відповідями стосовно кола питань, поставлених органами досудового розслідування, суду.

Предметом економічних експертиз є фактичні дані про допущені правопорушення економічного характеру: зловживання у веденні бухгалтерського обліку і контролю, в організації виробництва, розподілу продукції; порушення методики і нормативів при плануванні, фінансуванні й кредитуванні господарської діяльності; заподіяння підприємницькій діяльності матеріальної шкоди або перешкоджання своєчасному виявленню фактів, які призводять до неефективності, збитковості виробництва, тощо.

Об'єкти дослідження судової економічної експертизи – це первинні документи бухгалтерського обліку підприємства та регістри бухгалтерського, податкового та інших видів обліку підприємства, що відображають його господарську діяльність.

Разом з призначенням експертизи треба надати експерту документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експертові надаються документи на машинних носіях (роздруківки регістрів бухгалтерського обліку), обов'язково завірені в установленому порядку.

Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної ревізії, у документі про призначення експертизи треба зазначити, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим зібраним у кримінальному провадженні матеріалам, викликають спори у зацікавлених осіб, непереконливо обґрунтовані ревізорами тощо). Якщо слідчий, суддя зазнають труднощів у визначенні документів, які необхідні для надання експертного висновку, їм слід звернутися за консультацією до спеціаліста. Документи мають бути систематизованими у хронологічному порядку (за епізодами діяння, періодами тощо), підшитими, прошнурованими і пронумерованими. Збирати такі матеріали самостійно експерт на має права і в разі потреби у вивченні певних матеріалів, що не надійшли в його розпорядження, має право заявити особі, яка призначила експертизу, клопотання про доповнення об'єктів експертизи.

На вирішення експерту-економісту не можна ставити правові питання, оскільки їх вирішення належить до компетенції органів досудового розслідування або суду. Так, відповідаючи на питання щодо кваліфікації злочинного діяння, наприклад, чи мала місце крадіжка, привласнення або розтрата майна у матеріально відповідальної особи, експерт вийде за межі своєї компетенції. Щоб залишатися в її межах, експерт-економіст повинен досліджувати відповідні документи обліку й звітності і дійти висновку лише про те, що в них відображено: надходження, рух, вибуття матеріальних цінностей, їх наявність або відсутність на дату проведення інвентаризації тощо. До категорії правових відносяться й питання, відповіді на які передбачають оцінку дій особи або тлумачення норм законів. Наприклад, питання: "Чи мав право незаконно призначений генеральний директор підприємства приймати будь-яке рішення?" або "Враховуючи доступ особи до грошових коштів і всієї бухгалтерської документації чи можна було викрасти грошові кошти?"

Виявити наявність умислу в діях будь-якої особи можуть лише орган досудового розслідування і суд, а методами економічної експертизи здійснити це неможливо, оскільки вона оперує виключно економічними категоріями.

Від правових питань, відповіді на які потребують застосування саме юридичних знань, необхідно відрізняти питання, які відносяться до галузі використання спеціальних норм чи правил. Стосовно судової економічної експертизи це можуть бути питання, наприклад, щодо дотримання правил бухгалтерського обліку, виконання принципів кредитування тощо. Ці правила мають подвійну природу: з одного боку, вони є правовими (нормативними) приписами, а з іншого – розраховані на спеціально підготовлених осіб, які володіють певними знаннями й практичними навичками. Це означає, що для вирішення завдань, спрямованих на встановлення повноти чи правильності дотримання таких правил, потрібні відповідні спеціальні знання, що і є основним критерієм для віднесення питання до компетенції експерта конкретної спеціальності.

За напрямами досліджень економічна експертиза поділяється на дослідження: бухгалтерського та податкового обліку і звітності; фінансово-господарської діяльності; фінансово-кредитних операцій.

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності включає дослідження документів бухгалтерського обліку з відомостями про нестачу грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, повноту нарахування і сплати податків до державного бюджету, взаєморозрахунки між підприємствами тощо.

Завданнями дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності є: визначення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду й місця їх утворення; визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, транспортування товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових коштів, основних засобів, надання послуг; визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів; визначення документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з нарахування та виплати заробітної плати, винагород, інших виплат; встановлення відповідності чинному на певний період законодавству відображення в податковому обліку доходів і витрат за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток; визначення відповідності чинному на певний період законодавству відображення в податковому обліку податкових зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість; встановлення недоліків в організації бухгалтерського обліку та контролю, які сприяли або могли сприяти заподіянню матеріальної шкоди або перешкоджали її своєчасному виявленню.

На вирішення експерту-економісту ставляться такі питання:

 • 1) Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?
 • 2) У який період документально підтверджується нестача грошових коштів, яку встановлено актом інвентаризації від (зазначити дату) у сумі (зазначити суму), і хто був зобов'язаний забезпечити збереження грошових коштів у цей період згідно з чинним законодавством?
 • 3) Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли призвести до ма

теріальних збитків (нестачі грошових коштів), і хто був зобов'язаний забезпечити дотримання цих вимог?

 • 4) Чи підтверджуються документально нестача товарно-матеріальних цінностей на підприємстві (зазначається його назва) за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові), у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?
 • 5) Чи підтверджується встановлений перевіркою розмір матеріальної шкоди, заподіяної (зазначається кому) в зв'язку з нестачею товарно-матеріальних цінностей, яку встановлено інвентаризацією за актом інвентаризаційної комісії (зазначити дату)?
 • 6) Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли призвести до матеріальних збитків (нестача, необґрунтоване списання матеріалів, сировини та готової продукції)?
 • 7) Чи підтверджується розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (підприємство) заробітної плати з урахуванням даних слідства і висновків почеркознавчої експертизи про те, що підписи у платіжних документах про одержання заробітної плати (№ відомості, період) вчинені не особами, які в них зазначені?
 • 8) Чи обґрунтовано відшкодовано (зазначається кому і за який період) витрати на відрядження (в якій сумі)?
 • 9) Чи підтверджуються документально висновки ревізії (зазначаються реквізити акта ревізії) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків технічних експертиз (будівельно-технічної, технологічної тощо)?
 • 10) Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку, призвели до несплати податків та обов'язкових платежів внаслідок заниження об'єктів оподаткування?
 • 11) Чи включаються до складу валових витрат підприємства (назва) витрати на сплату відсотків банку за кредитною угодою (№, дата), витрати на маркетингові послуги (можуть бути інші види затрат, які викликають сумніви і виключені податковими органами із складу витрат, але оскаржуються підприємством)?
 • 12) Чи підтверджується документально обґрунтованість застосування підприємством (назва) нульової ставки з податку на додану вартість за експортними операціями за контрактом (№ контракту, дата)?
 • 13) Коли виникає об'єкт оподаткування, і що є об'єктом оподаткування за податком на прибуток для підприємства (назва) за договором комісії (№, дата)?
 • 14) Оподаткування яких сум валових доходів, отриманих підприємством (назва) за договором комісії (№, дата), має проводитись на підставі ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" і яких сум на загальних підставах, передбачених ст. З цього Закону?

При призначенні судово-економічної експертизи дуже важливо визначити її вид, щоб найбільш оперативно і повно надати експерту документи, які стосуються події економічного злочину, що дозволяє правильно обрати методи проведення дослідження. Залежно від поставленого завдання експерт обирає комплекс аналітичних методів і прийомів, які дають можливість встановити механізм викривлення фінансових та економічних показників, їх суперечність, невідповідність економічного змісту здійснених господарських операцій їх забезпеченню відповідною документацією тощо.

Для вирішення питання "Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?" експерту-економісту необхідні такі документи: інвентаризаційні описи на початок і кінець міжінвентаризаційного періоду; первинні касові прибуткові та видаткові ордери, касова книга, касові звіти, бухгалтерські регістри, де відображено рух грошових коштів по касі; журнал-ордер по касі та банку, якщо грошові кошти надходили з банку чи здавалися з каси до банку. Якщо проводилась оплата за послуги чи товар, необхідно провести звірку повноти надходження грошових коштів за проданий товар чи послуги з балансовими рахунками, які були задіяні в ході господарської операції. При цьому експерт використовує всі методи, які регламентують його роботу, зокрема метод документальної перевірки, згідно з яким проводить дослідження документів за формою та змістом відображених у них господарських операцій, перевірку арифметичних підрахунків і таксування, встановлює відповідність господарських операцій, відображених у первинних документах, чинним на момент складання даного документа нормативним актам.

Для вирішення питання "Чи підтверджується документально нестача товарно-матеріальних цінностей, встановлена за актом інвентаризації на підприємстві (зазначається назва організації) за період роботи (вказується період) матеріально відповідальної особи (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові) у розмірі (указуються кількісні та вартісні показники)?" експерту необхідні документи, які відображають рух товарно-матеріальних цінностей у матеріально відповідальної особи. Такими документами є: інвентаризаційні описи наявності товарно-матеріальних цінностей на початок і кінець міжінвентаризаційного періоду, відомості порівняння, первинні документи про надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей, звіти матеріально відповідальних осіб, бухгалтерські регістри, які відображають рух товарно-матеріальних цінностей у підрозділі, Головна книга, карточки складського обліку та інші документи, пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей.

Вирішення питання "Чи підтверджується документально нестача основних засобів (зазначаються назва організації, кількісні та якісні показники)?" потребує надання таких документів: інвентаризаційні описи на початок і кінець інвентаризаційного періоду, первинні документи, які відображають надходження та вибуття основних засобів, документи, згідно з якими проводились покращення чи капітальні ремонти, і за рахунок яких коштів це виконувалось, розрахунки амортизації, карточки обліку основних засобів, бухгалтерські регістри, де відображено їх рух, Головна книга та фінансова звітність.

Головними завданнями дослідження фінансового-господарської діяльності підприємств і організацій є: встановлення документальної обґрунтованості, аналізу показників фінансового стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості тощо); встановлення документальної обґрунтованості: аналізу і структури майна та джерел його придбання; стану та інтенсивності використання оборотних активів і джерел їх формування; аналізу джерел власних коштів і результатів фінансово-господарської діяльності; аналізу загальногосподарських і спеціальних фондів; аналізу реальності розрахунків з дебіторами і кредиторами; аналізу економічної доцільності отримання і використання кредитів і позик; аналізу витрат і цін як чинників фінансової стабільності, беззбитковості; розрахунків при приватизації та оренді, відповідності чинним методикам оцінки вартості майна, що приватизується; інших питань, пов'язаних з приватизацією, банкрутством підприємств; розрахунків частки майна при виході учасника зі складу засновників; розрахунків втраченого заробітку (від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті працездатності і в інших випадках); цільового витрачання бюджетних коштів; розрахунків втраченої вигоди.

Дослідженню при проведенні фінансово-економічної експертизи під лягають такі групи об'єктів експертизи: відповідні господарські угоди (листи-замовлення, угоди, контракти); баланси організацій та необхідні додатки до них; облікові регістри, в яких накопичуються дані первинних документів; первинні документи, якими власне оформлювалася безпосередня передача товару; нормативні акти організації-кредитора з оформлення безнадійної дебіторської заборгованості тощо. Також необхідно надати судовим експертам інші наявні в розпорядженні особи, яка призначає експертизу, матеріали, що мають відношення до предмета фінансово-економічної експертизи, а саме: протоколи обшуків, що засвідчують джерела походження відповідних документів, наданих на експертизу; неофіційні документи, наприклад записи про кількість вилученої товарної маси й суми грошей, отриманої при її реалізації; показання кожного підозрюваного (підсудного) та свідків (бухгалтерських працівників, юрисконсультів, секретарів-референтів, ревізорів організації, де вчинене розкрадання) тощо.

Предмет фінансово-економічної експертизи – це відображена в документах інформація про фінансово-економічні показники діяльності підприємства, акціонування, банкрутство, орендні відносини, цільове використання бюджетних коштів, які стали об'єктом розгляду судово-слідчими органами і стосовно яких поставлені питання на вирішення експерта.

На вирішення експерту-економісту ставляться такі питання:

 • 1) Визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності (зазначити організацію) на дату укладення або закінчення строку дії угоди (зазначити реквізити).
 • 2) Як указані показники вплинули на результати господарсько- фінансової діяльності (зазначити організацію, підприємство)?
 • 3) Чи підтверджується документально розмір внеску (сума) до статутного фонду (зазначається організація, підприємство), та яка частка, відповідно до статутних документів, підлягає поверненню учаснику (учасникам), що вибули зі складу засновників (зазначаються прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб, назва підприємства у разі виходу зі складу засновників юридичних осіб) і на яку суму, дата виходу?
 • 4) Визначити частку майна (зазначається організація, підприємство) пропорційно частці статутного фонду, що підлягає виплаті учасникові (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата виходу) в разі його виходу із складу засновників.
 • 5) Визначити розмір збитку від необґрунтованого заниження (несплати) орендної плати (зазначається організація) за період (зазначається який) і в якій сумі.
 • 6) Які порушення вимог чинних нормативних актів, що регламентували на встановлений період ведення бухгалтерського обліку і контролю, призвели до матеріальних збитків від заниження орендної плати?
 • 7) Чи підлягає індексації частка капітальних вкладень (назва підприємства) у складі незавершеного будівництва (назва підприємства)?
 • 8) Відповідно до наданих установчих і первинних документів, чи є у вартості об'єктів нерухомості (яких конкретно), що підлягали приватизації, частка фінансування споруд за рахунок державних коштів?

Головними завданнями дослідження документів фінансово-кредитних операцій є встановлення документальної обґрунтованості: оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках; оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів; оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності; встановлення відповідності чинному законодавству відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності; відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству; а також установлення кола осіб, на яких покладено обов'язок забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо банківського обліку та контролю.

Предметом фінансово-кредитної експертизи є відображені в документах господарські операції банків і підприємств при взаємовідносинах з банками, що стали об'єктом розгляду судово-слідчими органами і стосовно яких поставлені питання на вирішення експерта.

У процесі розслідування розкрадань, що вчиняються з використанням товарних кредитів, виникає необхідність у призначенні судової фінансово-економічної експертизи з метою вирішення таких задач: оцінка того, наскільки економічно обґрунтованим було здійснення угоди з надання товару в кредит організацією-кредитором; встановлення причин невиконання дебітором договірних зобов'язань з оплати товару, наданого в кредит; перевірка й встановлення факту і розмірів вилучення капіталу обігу в частині товарних ресурсів з товарно-грошового обігу організації-кредитора; визначення порушення чинних на певні періоди правил ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності організацією-кредитором та організацією-дебітором тощо.

На вирішення експерту-економісту ставляться такі питання:

 • 1) Чи відповідає вимогам чинного на вказаний період законодавства документальне оформлення операцій (яким банком) з надання кредитів у частині повноти нарахування та сплати відсотків за користування кредитами (якому позичальнику)?
 • 2) Чи відповідає перелік документів, наданих підприємством банку для отримання кредитних коштів за кредитною угодою, чинному Положенню про кредитування?
 • 3) Якими бухгалтерськими документами підтверджується наявність у підприємства майна, що надано ним у заставу за кредитною угодою?
 • 4) У якій сумі завдані збитки банку в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (№, дата)?
 • 5) Чи відповідає вимогам чинних нормативних актів документальне оформлення операцій (яким банком) за надання кредитів та повнота нарахування і сплата відсотків за користування кредитами (якому позичальнику) за кредитною угодою (№, дата)?
 • 6) Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (№, дата)?
 • 7) Які допущені порушення вимог нормативних актів, що регулюють порядок видачі, погашення кредитів, їх обліку та контролю, хто з посадових осіб був зобов'язаний забезпечити виконання встановлених правил?
 • 8) Якими нормативними документами передбачено формування банком страхового резерву за рахунок валових витрат і формування загального резерву за рахунок прибутку?
 • 9) Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?

Разом з постановою (ухвалою) про призначення експертизи експертові слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному вигляді, експертові надаються документи на машинних носіях (роздруківки регістрів бухгалтерського обліку), обов'язково завірені в установленому порядку.

Глобальна інформатизація фінансової та економічної діяльності підприємств характеризується широким застосуванням комп'ютерних технологій всіма її суб'єктами, що, безумовно, сприяє підвищенню ефективності фінансового, управлінського та бухгалтерського обліку. Це, в свою чергу, зумовлює підвищення якості інформаційного обслуговування фінансово-господарської діяльності. Подібні тенденції мають не лише позитивний аспект, а й породжують низку негативних явищ, у тому числі й нові способи вчинення економічних правопорушень. Розслідування злочинів в економічній сфері, а також розгляд у цивільному та господарському процесах спорів у сфері цієї діяльності потребує призначення судових економічних експертиз, об'єктом яких стають економічні автоматизовані системи. Для дослідження такого об'єкта необхідне використання спеціальних знань не лише у галузі економіки, бухгалтерського та податкового обліку, фінансів і кредиту, а й у галузі комп'ютерних технологій. Можливою формою комплексного використання цих знань є комплексна судова експертиза.

Прикладом комплексної судової експертизи є проведення судово-економічної та комп'ютерно-технічної експертизи, пов'язаної з пошуком інформації на електронних носіях, яка стосується різних аспектів фінансово-економічної діяльності, а саме: доходності, стану розрахунків з бюджетом, платоспроможності тощо. Виявлення та відтворення будь-якої інформації, що міститься на комп'ютерному носієві, входить до галузі спеціальних знань експерта із судової комп'ютерно-технічної експертизи і, зазвичай, не становить для нього проблеми. Однак пошук "економічної складової" інформації не можна здійснити без участі експертів двох спеціальностей. При формулюванні запиту до системи експерт-економіст визначає економічні параметри (вид, тип господарської операції; вид фінансового показника) шуканої інформації, а експерт у галузі комп'ютерно- технічної експертизи, використовуючи свої спеціальні знання, адаптує його під можливості конкретної автоматизованої системи. Іншим прикладом використання комплексу спеціальних знань є встановлення причин невідповідності фінансових показників економічної діяльності підприємства, що відображені в облікових документах, аналогічним даним інших документів. Такі невідповідності можуть бути спричинені як внесенням недостовірних даних до вихідної інформації, так і помилками в роботі самої автоматизованої інформаційної системи. Виявити першопричину порушень звітності можна спільними зусиллями експерта-економіста та експерта у галузі комп'ютерно-технічної експертизи, котрі перевірять закладений в програму логічний взаємозв'язок показників, які застосовуються в розрахунках, як в економічному, так і в програмно-технологічному аспектах.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші